0 antall prosjekter

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Children’s Lung Study in Dhulikhel A longitudinal multidisciplinary approach in children’s lower respiratory tract infections

Nedre luftveisinfeksjoner er en betydelig global årsak til dødelighet og sykelighet, og forårsaker omtrent 30–50 prosent av besøk til helsefasiliteter og 20–30 prosent av innleggelser på sykehus i Nepal for barn under 5 år. Virale luftveisinfeksjoner tidlig i livet kan også bidra til utviklingen ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2029

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing a life course approach in antenatal and postnatal care settings for prevention and reduction of non-communicable disease risks

De siste tiårene har vi på globalt nivå sett en kraftig økning i ikke-smittsomme sykdommer (non-communicable diseases = NCDs), først og fremst diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, og psykiske lidelser. NCDs er en stor utfordring for personen som bli syk, men også for helse...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Toxic exposures in early life, growth, and development: An exposome study in Nepal.

Målet med prosjektet er å beskrive hvilke miljøgifter gravide og spedbarn i Nepal er eksponert for, og i et «exposom» rammeverk, undersøke hvilke konsekvenser disse miljøgiftene har for barns helse, vekst og utvikling. I prosjektet, skal vi bruke innsamlet materiale og opplysninger fra 800 mor-...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Developing national and global agendas for the ethics of post-trial arrangements in LMICs during pandemics/epidemics

Mange kliniske forsøksstudier og intervjensjonsstudier ble utført under koronapandemien. Vi trengte vaksiner og helsehjelp så fort som mulig, men verden var ikke klar for en krise som denne. Pandemien har vist at under krisehendelser er det land med middels og lav inntekt som tar støyten. I til...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Effectiveness of peer counseling in addressing psychological distress and exposure to violence among LGBTI population in Nepal

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex (LHBTI) personer i de fleste land i verden har flere psykiske problemer enn den generelle befolkningen på grunn av diskriminering, ekskludering, overgrep og marginalisering. Dessverre har ikke LHBTI-personer i mange lav- og mellominntektsland ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Randomised controlled trial in Nepal: Implementing point-of-care tests and identifying barriers to reduce antibiotics for vaginal discharge

Unormal utflod fra skjeden forkommer ved både seksuelt (SOI) og ikke-seksuelt overførbare infeksjoner. Laboratoriebaserte tester er vanskelig tilgjengelige i lavinntektsland. For å sikre behandling av SOI gis ofte behandling med en kombinasjon av flere, ofte bredspektrede antibiotika, noe som bid...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Red Lines and Grey Zones: Exploring the Ethics of Humanitarian Negotiation

Humanitært arbeid avhenger av forhandlinger med myndigheter og væpnede grupper om beskyttelse, tilgang til nødlidende og utforming av hjelpeprogrammer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Disse forhandlingene innebærer en rekke etiske dilemmaer, som å kompromittere de humanitære prinsippe...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Research Network on Competence and Job Creation

Jobbskaping og kompetansebygging er en global utfordring, som er mest kritisk for de fattigste landene. Fattige mennesker mangler ofte den kompetansen som trengs for å sikre seg en leveverdig jobb. Å løfte folk ut av fattigdom og oppfylle Agenda 2030 om fattigdomsbekjempelse (SDG 1) og anstendig ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments2

Det å bli utsatt for vold i familien er en betydelig risikofaktor for alvorlige komplikasjoner under svangerskapet. Samtidig er også svangerskapet en viktig anledning for helsevesenet til å identifisere kvinner som lever under slike forhold. Også i Nepal, der vårt prosjekt er basert, er det slik ...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The political economy of river sand mining in South Asia: A commodity chain approach

Sand er verdas mest brukte ressurs etter vatn, med stadig meir avgrensa tilgang. Verda brukar stadig meir sand i ein voksande bygningsindustri. Ein har historisk trudd det var fri tilgang på sand, men det internasjonale samfunnet har gradvis oppdaga at forvaltninga av sand må verte ein hovudprior...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities.

'Leaving no one behind' er blitt et slagord for en global mobilisering for å sikre at alle barn får skolegang innen 2030. Før COVID 19 pandemien hadde nesten alle barn i Nepal muligheten til å gå på skole og det fant sted en enormt positiv utvikling i landet i løpet av en generasjon. Tanken bak d...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

All is fair in law and war: Judicial behavior in conflict-affected societies

Væpna konfliktar har katastrofale konsekvensar for millionar av menneske over heile verda. Manglande evne til å la dei ansvarlege for menneskerettsbrot og krigsbrotsverk stå til rette bidreg til ein straffefridomskultur, som kan føra til meir vald og konflikt. Prosessar som støttar ofre og held ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate

HimalConnect har undersøkt kunnskap om miljøforvaltning og handlingsstrategier i møte med naturkatastrofer og klimaendringer i buddhistiske samfunn i Himalaya. Limi i Nepal og Punakha i Bhutan har de siste årene blitt utsatt for klimarelaterte naturkatastrofer som flom fra smeltende isbreer (GLOF...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Suitable seeds for food security in fragile states

Med hurtige endringer i klimatiske forhold er verdens befolkning enda mer avhengig av dugelig såfrø for å opprettholde matsikkerheten. Jordbruket trenger tilgang til et mangfold av såfrø for å utvikle og videreutvikle matplanter som tilpasser seg miljøutfordringene; sykdom, skadedyr og effekten a...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology - HydroCen Fremtidens fornybare energisystem og energibruk setter nye krav til regulering, lagring og kapasitet. Dette gir vannkraften en ny rolle som leverandør og tilrettelegger av fleksibilitet til nettet, markedet, forbrukerne og samfunnet....

Tildelt: kr 192,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender Equality, Peace and Security in Nepal and Myanmar (WOMENsPEACE)

Dette prosjektet ser på kjønnsdimensjonen i prosessen for avvæpning, demobilisering og reintegrering av geriljasoldatar i Nepal, og på kjønnsdimensjonen ved fredsprosessen i Myanmar. I tillegg fokuserer prosjektet på konsekvensane av desse prosessesane for likestilling mellom kvinner og menn i et...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Interaction of Climate Extremes, Air Pollution and Agro-ecosystems

Fremtidens matproduksjon, og dermed også mattrygghet, er svært følsom overfor både klimaendringer og luftforurensning. Foreløpig vet man lite om hvordan klimatekstremer og ozonforurensing påvirker landbruket, og om den relative effektiviteten til klimatilpasning og ozonreguleringstiltak for ulike...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable design and operation of hydro power plants exposed to high sediment yield

Den globale utviklingen av vannkraft er et viktig skritt mot et lavkarbonsamfunn. Til tross for sin globale potensialet, er det utfordret av både sosiale og økologiske hensyn. Derfor er utviklere og investorer tvunget til å fremme bærekraftige tilnærminger for fremtidig kraftutbygging. Det foresl...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Zinc as an adjunct for the treatment of very severe disease in infants younger than 2 months

Populærvitenskapelig rapport for prosjektet «Zinc as an adjunct for the treatment of clinical severe infection in infants younger than 2 months» Nesten 2,7 millioner av de 5,9 millioner barna under fem år som dør årlig (nesten alle i utviklingsland) dør i første levemåned, dvs. som nyfødte. Om...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

HydroAid: Effective Support for Energy and Development?

Tilgang til energi er viktig for utvikling, og det har derfor vært høyt prioritert på bistandsagendaen. Å bygge ut vannkraftverk var lenge et vesentlig bidrag til å sikre energiforsyning i land med vannkraftpotensiale, men økende oppmerksomhet om vesentlige miljømessige og sosiale utfordringer kn...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC) utfører forskning for å bedre mødre-, nyfødt- og barnehelse i lav- og mellominntektsland. Vi evaluerer lovende intervensjoner og bidrar til at forskningsresultater omsettes i praksis. CISMAC er et internasjonalt konsortium med pa...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2025

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Supporting informed healthcare choices in low-income countries

Upålitelige påstander om hva folk bør eller ikke bør gjøre for sin egen helse møter oss overalt. Det er derfor nødvendig å kunne skille mellom pålitelige og upålitelige påstander. Dersom man ikke er i stand til det, og tar beslutninger basert på upålitelige påstander, kan det medføre unødig lidel...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Conditions for women's inclusive and effective political participation in South Asia

I denne studien har vi undersøkt hvilke faktorer som fremmer og hemmer kvinners deltakelse I lokalpolitikken i tre land I Sør-Asia: India, Nepal og Bhutan. Alle tre landene har vært kjennetegnet av at kvinner i liten grad har deltatt i politikken fordi deres rolle har vært begrenset til den priva...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluating interventions in antenatal care to identify and assist victims of gender based violence in Nepal and Sri Lanka

Familievold kan ha alvorlig følger for svangerskapet, og er vist å kunne føre til komplikasjoner for både den gravide og for det nyfødte barn. Svangerskapsomsorgen gir mulighet til å forbygge ytterligere vold og dermed redusere farene for sykdom hos mor og barn. I et livsløpsperspektiv vil de fle...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Courting catastrophe? Humanitarian policy and practice in a changing climate

Resultater fra «Courting Catastrophe? Humanitarian Policy and Practice in a Changing Climate» viser at klimaendringer og humanitære kriser er tett sammenvevd. I takt med klimaendringer øker frykten for humanitære kriser utløst av klimaekstremer som flom og tørke. Videre er hvordan man takler enhv...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Making Women Count for Peace: Gender, Empowerment and Conflict in South Asia

Dette prosjektet undersøker kvinners deltagelse i lokalt styre og lokal-politikk i Nordøst-India og Nepal, med fokus på kvinners medvirkning i freds-prosesser. Prosjektet undersøker kvinners likestilling i konflikt og post-konflikt kontekster. Vi ser spesielt på forståelsen av begreper som likest...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

International objectives for adaptation, access and benefit sharing: Effects on the management of plant genetic resources in India and Nepal

Tilgangen til plantegenetiske ressurser, og godefordelingen fra utnyttelsen av slike ressurser er helt sentralt for bevaring, matsikkerhet og klimatilpasning. Den nasjonale implementeringen av internasjonale avtaler på dette området, og samspillet mellom disse internasjonale avtalene står sentral...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

The Politics of Climate Change Adaptation: An Integrative Approach of Development and Climate Change Interventions in Nepal and Mongolia

Det er viktig å forstå politiske dimensjoner av klimatilpasning for å sikre at klimatiltak faktisk reduserer, heller enn å øke, sårbarhet. Prosjektet har undersøkt hvordan utviklingspolitikk- og tiltak påvirker folks kapasitet til å tilpasse seg klimaendringer på en bærekraftig måte. Bærekraftig ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Forest and Soil Restoration and Land Use Change Impacts on Carbon Pools and Fluxes in the Himalaya: Research and capacity building in Nepal

-

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender of children, education and occupational choice in Nepal

In rural Nepal households appear to have a target of at least two boys with the expectation being that at least one boy may get a good education and either a high income temporary job abroad, or a permanent job at home. In the project we want to test this hypothesis. If the hypothesis is correct...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland