0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

ACHILLES: Arctic climate change induced hazards and social transformations for upholding local livelihoods, safety and wellbeing

Rundt en firedel av det offentlige veinettet i Norge er utsatt for skred og steinsprang og slike nedfall har økt betydelig i løpet av de seneste tiårene. Snøskred er blant de naturskapte hendelsene som hyppigst fører til at veier sperres for trafikk. Oftest utløses snøskred i forbindelse med stor...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Getting on in life: Strategies of middle-class reproduction

Hvordan framstår og opprettholdes sosiale klasseforskjeller i et forholdsvis egalitært samfunn som det norske? Dette prosjektet har undersøkt hvordan klasseforholdene opprettholdes på flere måter. Et sentralt poeng i prosjektet er at ulikhet i det norske samfunnet ikke kan uttømmende beskrives eo...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory

Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory is a peer-reviewed journal that publishes papers which make a substantial contribution to contemporary social theory. The journal particularly investigates the interface between social and political theor y, often explored in thematic issues. Dis...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Ruralities - Thriving and declining ruralities

Konferansen arrangeres 12.-14. mai 2014 i Trondheim, Nova konferansesenter. Det beregnes 170 deltagere. Konferansen er planlagt som en kombinasjon av plenumsforedrag og 15-20 parallelle sesjoner. Parallelle sesjoner er mindre tematiske grupper som ledes a v forskere, og her presenteres og diskute...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites and society - elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

For å besvare problemstillingene som ble reist i begynnelsen av prosjektet ble det gjennomført en større survey-undersøkelse av toppledere i ti ulike sektorer i det norske samfunnet - Lederskapsundersøkelsen 2015. Spørreskjemaet ble utarbeidet av forskergruppen ved Institutt for samfunnsforskning...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I løpet av arbeidet med prosjektet, utviklet de mer generelle problemstillingene i innledningen seg til tre mer presise hovedspørsmål: 1. Hva er viktig kunnskap om bærekraftige byer og hvem bestemmer dette? Vi fant at å lage visjoner er en måte å lage og forhandle kunnskap om miljøvennlige ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Explaining health inequalities in an ageing population: Social pathways and linked lives

Å ivareta en aldrende befolkning forutsetter et økt fokus på helse og velvære gjennom livet, ikke minst i eldre år. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt i Norge. Over tid bidrar denne utviklingen til økte helseforskjeller på tvers a...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labour migration in uncertain times: Migration from Spain to Norway

Økt migrasjon fra Sør-Europa i kjølvannet av finanskrisen og den økte tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere under den såkalte flyktningkrisen har forandret migrasjonslandskapet i Europa. Dette prosjektet undersøker migrantenes egne opplevelser av disse migrasjonsstrømmene, med hovedvekt på ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The European burden of disease of psychosocial stress and physical risk factors at work

Sosial ulikhet i helse er et betydelig folkehelseproblem. Når vi skal forsøke å forstå, forklare, og finne redskaper for å kunne redusere slike forskjeller i helse har det vært pekt på vitkgheten av yrkesrelaterte faktorer, som særlig omfatter psykososiale (som høye krav og begrenset autonomi etc...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The causal effect of college quality on wages

During the second half of the 20th century, the educational level has increased substantially in all western countries. The educational expansion has resulted in a transition from an élite system of higher education to a mass system of higher education, w here being a graduate is necessary but no...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

IMISCOE Research Group "Contested childhoods and multiple crises"

-

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovative Approaches to Work with Neglected Families: Targeted intervention and support for high -risk families in Child Welfare

Målet med prosjektet er å utvikle innovative arbeidsformer rettet mot familier med sammensatt og komplekse problem som er i kontakt med barnevernet, basert på samspill mellom tjenesteytere, brukere, ledere, forskere og utdanningsinstitusjoner. Forskningsprosjektet bygger på "Det nye barnevernet"....

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sosiologisk Årbok 2013-15

Utgivelse av Sosiologisk Årbok med 2 nummer pr. år 2013-15.

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverk for migrasjonsforskere med interesse for etnisk mangfold og velferds- og integreringsrelaterte problemstillinger i Sørøst-Europa

Sørøst-Europa er et av områdene i verden der etniske relasjoner og migrasjoner har dominert samfunnsutviklingen. Området har i de siste to tiårene vært preget av etniske konflikter og de største migrasjoner i Europas nyere historie. Landene i regionen er blant de største avsendere og mottakere a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Kausale mekanismer, identifikasjon og modellering: Tre tiltak for forbedring av doktorgradsutdanningen i sosiologi

Å forstå årsaksrelasjoner er en viktig del av all samfunnsvitenskap, også sosiologi. Sosiologer forsøker f.eks. å besvare spørsmål om hvordan oppvekstvilkår, likhet og ulikhet og andre sosiale strukturer påvirker mennesker. Å skille årsak-virkningsforhold fra andre forhold i statistiske analyser...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NORDCORP. Inequality Impacts: The income gradient in mortality - shape, social patterning, and trends

-

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Intergenerational transmissions in the transition to adulthood: a mixed-methods life course approach

De gjenstående intervjuene ble gjennomført i perioden. Siste rest av budsjettet ble anvendt til å arrangere en workshop (29-30 mai) med tittel Conceptualisations of Social Inequalities across Gender, Generations and over the Life Course. Innledere her inkluderte Prof. Andrew Abbott, Universit...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

New Theoretical Perspectives on the Nordic Model of Work-Family Reconciliations

Norge ligger på topp i undersøkelser om levekår, lykke, velferd og tillit mellom mennesker. Samtidig blir det norske samfunnet kritisert for å ha en for stor velferdsstat, og for å mangle evnen evne til mangfold og intergrering. I boken "Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Institusjonell endring i demokratiske samfunn

Sosial endring er et sentralt tema i samfunnsvitenskapene. Men når samfunn endrer seg, skjer det først og fremst ved at institusjonene endrer seg. Selv om institusjoner skaper sosial stabilitet, er de selv i endring; om enn langsommere enn i andre deler av samfunnet. Fra slutten av 1900-tallet v...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work and welfare in comparative light: how do different groups fare in different policy-settings?

Målet med dette prosjektet har vært å undersøke sammenhengen mellom velferdspolitikk, individuelle ressurser og sysselsetting. Utgangspunktet for prosjektet var at velferdspolitikken kan tenkes å virke inn på sammenhengen mellom individers sosiale posisjon/ressurser og yrkesdeltakelse på minst to...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Qualification and social inclusion in upper secondary VET - Longitudinal studies on gendered education and marginalized groups

Elever i siste halvdel av tenårene i Norge har rett til videregående opplæring, men frafallet underveis i skoleløpet er bekymringsverdig høyt, særlig på yrkesfaglige studieretninger. Tidligere forskning på årsaker til frafall deler gjerne årsakene inn i institusjonelle, faglige, sosiale og indivi...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sosiologisk tidsskrift

Se vedlegg A

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sosiologisk Årbok 2012-2014

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2012: Sosiologiske vinterleker - Sosiologiske blikk på idrett og samfunn

I 2012 retter vi søkelyset mot idrettens rolle i samfunnet. På seminarets første dag er temaet idrettsorganisering med tittelen: Folkebevegelse - butikk eller sunnhetsdirektorat? Den andre dagen er temaet idrett som integrasjon med tittelen: For folk, Gud eller fedreland? Begge dagene vil bestå ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Family Policy and Demographic Consequences

Sammenhengen mellom familiepolitikk og fruktbarhet er et sentralt samfunnsvitenskapelig og politisk spørsmål, og hvorvidt det kan sies å være en årsakssammenheng mellom politikk og atferd er stadig omdiskutert. Vi har studert dette på flere ulike måter. Nordisk familiepolitikk har som mål å fremm...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Transformation of childcare arrangements in Buryat rural families in Post-Soviet Russia

The focus of my PhD project is on the changes of care arrangements in Buryat rural families in Post-Soviet Russia. I consider these changes in connection with institutional interaction between the state, labor market and rural family in post-Soviet period . This research includes following questi...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk sosiologkongress 2011

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Friends or foes? Understanding the Role of Firms and Workplaces for worker Health - Gender and sickness absence

In my doctoral project I intend to shed light on the relation between gender and sickness absence and will try to identify work-related causes to gender differences in sickness absence. One of the most stable and prominent finding in research on sickness absence is that women have higher absence...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Learning to be Norwegian. A case study of identity management in religious education in Norway

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NORDCORP. Food in Nordic everyday life: A comparative survey of change and stability in eating patterns.

This project investigates the everyday eating practices of our four Nordic populations. How do people in Denmark, Finland, Norway and Sweden organise their daily eating? The aim is to understand modern living in more depth and to find out whether eating t oday is highly individualised largely neg...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke