0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

The returns to housing ownership – Mechanisms and long-term effects

Bolig er en viktig del av norske husholdningers eiendeler, mange husholdninger har mesteparten av sine formuer i selveid primærbolig. Den høye boliggjelden som følger beskrives som en av de største risikoene for finansiell stabilitet. Derfor er det viktig å forstå hvordan boligmarkedet fungerer f...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Can responsible investment induce sustainable corporate behavior? Evidence from the worlds largest equity investor

Med ansvarlige investeringer menes at man tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i bedriftens beslutninger. Det har vært en økende interesse for slike ansvarlige investeringer de siste årene. Mange investorer og kapitalforvaltere avstår nå fra å kjøpe aksjer i selskaper som bl...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Connecting the dots: Automated inference for large scale Bayesian econometric models

Moderne finansielle markeder er tett sammenvevd og har en rekke ikke-lineære egenskaper slik som tidsvarierende volatilitet. Modeller innen finansiell økonometri som brukes for å få innsikt i slike markeder må kunne gjenskape slik ikke-lineær oppførsel, noe som gjør konvensjonelle lineære økonome...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Portfolio choices of Norwegian investors III

Prosjektet tar opp hvordan individuelle investorer i Norge responderer til sjokk; utrulling av bredbåndskabler og overgang til rask og pålitelig internett på 2000-tallet; endringer i budsjettet, og introduksjon av nye aktivaklasser. Prosjektet bygger på to tidligere forskningsprosjekt ledet av Hv...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Divesting and voting - theoretical and experimental evidence of equilibrium implications

Å sikre et grønt skifte for å unngå global oppvarming er trolig den viktigste og største utfordringen i vår tid. Bedrifter står bak store utslipp, men samtidig er ny, grønn teknologi utviklet av bedrifter svært viktig for å løse klimaproblemene. Dette betyr at bedrfitene vil spille en avgjørend...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

AI enriched journalism to investigate illicit financial flows

Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers og andre lekkasjer har vist omfanget av problemet med illegitime finansstrømmer. FNs bærekraftsmål understreker behovet for å forstå bedre hvordan illegitime økonomiske strømmer skjer, samt de samfunnsmessige konsekvensene av slike strømmer. Journali...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Home equity and private firm financing

Vi studerer små- og mellomstore bedrifter med opp til tre eiere for å analysere om eierne øker belåningen på huset sitt for å finansiere ny egenkapital i bedriften. Vi finner at dette skjer i vesentlig grad, og dessuten at bedriften etterpå opplever viktige og varige driftsmessige forbedringer. S...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Heterogeneous Investors and Asset Allocations

I dette prosjektet undersøker vi hvordan norske husholdninger respondere på endringer i pengepolitikken, samt hvordan aktivaallokering varierer med personlig erfaring og utdanningsbakgrunn. Vi fokuserer spesielt på det pengepolitiske sjokket og undersøker om husholdninger overfører pengepolitikk ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Investors in green bonds and financial resilience.

Prosjektets mål er å empirisk kartlegge karakteristikker ved grønne porteføljer samt den finansielle robustheten til investorer i grønne eiendeler. Populariteten til grønne obligasjoner er rekordhøy som følge av høy etterspørsel etter investeringer som adresserer klimarisiko og sosial ulikhet. Li...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Central banks expanding role in financial markets

Dei siste to tiåra har sentralbankar fått ei større rolle i samband med handtering av kriser. Denne tendensen har ein særleg sett i etterkant av utbrottet av den globale finanskrisa i 2007 og igjen i samband med covid-19- pandemien. I samband med desse krisene har for eksempel sentralbankar i ein...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Benefit corporations

Prinsippet om at styrets oppgave først og fremst er å maksimere aksjeverdien møter ofte kritikk blant de som mener at andre interessegrupper (eng. «stakeholders») enn aksjonærene (ansatte, kreditorer, leverandører, politikere) skal være med å ta selskapets investeringsbeslutninger. Men, dette kan...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Using scenarios to assess climate risks in the financial sector

Klimascenarier benyttes ikke utelukkende av politiske beslutningstakere, men i økende grad også av finanssektoren som følge av økt etterspørsel etter, og regulering av, klimarelatert informasjon om selskaper og investorer. Rapportering om klimarelatert risiko og stresstesting av scenarier er blan...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

En sentral del av finansiell økonomi dreier seg om prisdannelse i markedet. I dette prosjektet analyserer vi samspillet mellom individuell investoratferd og aktivapriser. Vår artikkel "What do the portfolios of individual investors reveal about the cross-section of equity returns?" viser at inves...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Statistical modelling and inference for (high-dimensional) financial data

I løpet av de siste 10 årene etter finanskrisen i 2008, har en rekke nye statistiske modeller blitt introdusert for å bedre beskrive finansdata, spesielt med tanke på å kunne predikere f.eks. konkurser og fremtidige avkastninger, samt å kvantifisere finansiell risiko. Typisk har modeller som er b...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The Effects of Education on Returns to Wealth

I mange land kontrollerer en liten del av befolkningen en stor og økende andel av den totale formuen. Dette har bidratt til at ulikhet igjen har blitt et viktig tema på både den akademiske og politiske dagsorden. Et viktig spørsmål er hva som fører til økt ulikhet i formue. Mulige forklaringer ka...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Money Markets after the Global Financial Crisis: Functioning and Regulation

Pengemarkeder har en nøkkelrolle i det finansielle system. I pengemarkeder handles det instrumenter som ligger tett opp til penger -- gjeld med løpetid kortere enn et år. Disse markedene var sentrale i den siste finanskrisen, og var en av de viktigste grunnene til at Lehman Brothers gikk konkurs....

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Beslutningsmodell for risikotaking i og uttak av midler fra SPU

Prosjektet tar for seg problemstillinger som oppstår i en økonomi med ekstraordinære inntekter fra høsting av ikke-fornybare ressurser. Dette innebærer dels utfordringer med hensyn til økonomisk stabilitet (såkalt hollandsk syke) under høstingsperioden og dels en rekke utfordringer i sammenheng m...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

Frictions in the Housing Market

Hva er det som driver prisutviklingen og prisfluktuasjonene i boligmarkedet? En rekke teorier er lansert. I dette prosjektet analyserer vi betydningen av transaksjonsrekkefølgen ved flytting, det vil si hvorvidt boligeiere som flytter fra en bolig til en annen kjøper ny bolig før de selger den ga...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

CEO Incentives, Wealth and Risk Aversion

Syftet med detta projekt är att undersöka om företagsledares riskaversion påverkar effekten av ekonomiska incitament och utformningen av deras totala kompensation. Det är svårt att avgöra om monetära incitament minskar intressekonflikten mellan aktieägare och företagsledare eftersom utformningen ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fair Advice

Vi mennesker har ikke alltid den nødvendige kunnskap til å gjøre gode valg for oss selv, og må derfor ofte stole på eksperters råd for å treffe bedre beslutninger. Dette er særlig fremtredende innen finansiell beslutningstaking. Finansrådgiveren utgjør bindeleddet mellom små investorer med begren...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Making Transparency Possible - Interdisciplinary dialogues

Populærvitenskaplig framstilling - Norsk Dette prosjektet har medverka til å skape innsikt og betre forståing for korleis finansmarknaden fungerer. Det er naudsynt å skape offentleg debatt om juridiske og etiske spørsmål i finansmarknaden basert på open tilgang til informasjon. Dei siste åra ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Strategic Risk Adoption in Real Options under Multi-Horizon Regime Switching and Uncertainty

Prosjektets første mål og andre målet for dette prosjektet er samme som før oppdatering, her har vi en oppdatering for artikler: Fram til Juli, 2021, er det totalt 13 artikler som er relatert til dette med anerkjennelse av prosjektmidler fra forskningsrådet (feks. XXX gratefully acknowledges fun...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Time-varying disaster risk, asset prices and international business cycles

Dette prosjektet analyserer forholdet mellom prising av finansielle goder og økonomiske fluktuasjoner. Vi anvender en økonomisk modell der finanspriser i hovedsak er bestemt av investors frykt for store, men uvanlige, økonomiske nedgangstider slik som ble observert i perioden 2008-10. Vi modeller...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

EØS-finanstilsyn - en rettsvitenskapelig analyse om Norges tilknytning til EUs tilsynssystem for finansmarkedet

Finanskrisa i 2008 avslørte store svakheiter ved tilsynssystemet med banker og andre finansinstitusjonar i EU og EØS. Reglane var ikkje strenge nok, og dei vart heller ikkje handheva eins i dei ulike landa. Som konsekvens av dette vart ikkje berre regelverket, men og tilsynssystemet kraftig bygd ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Nonlinear dependence and time dynamics in financial markets

I dette prosjektet har vi gjennomført forskning på statistisk modellering av finansmarkedene. Av spesiell interesse er avkastningen fra finansielle aktiva, f.eks aksjer og obligasjoner, og avhengigheten mellom avkastninger fra ulike aktiva. Modellering av avkastninger er av betydning ved beregnin...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? Shedding Light on the Causes of Wealth Inequality

De senere år har økende ulikhet i både inntekt og formue fått mye oppmerksomhet. I USA eier de rikeste 0.1% nå over 20% av de totale formuesverdiene i samfunnet, mer enn en tredobling over de siste tiår. I Norge er det samme tallet godt over 10%. Innenfor den økonomiske litteraturen har èn forkla...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector

Den 9. august 2017 minnet EU-kommisjonen på at det er gått ti år siden den globale finanskrisen begynte. Finanskrisen som begynte i 2007/2008 førte til den verste nedgangstiden i økonomien i EUs historie. Det trodde man i hvert fall før COVID-19-utbruddet i 2020 som førte til en enda større globa...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investment Banker Connections, Advisor Choice, and Merger Performance

The Effect of Manager Human Capital in Private Equity Investments We show that more experienced managers of private equity (PE) investments are more likely to have an IPO exit from their investments, even after controlling for total investment firm experience. Furthermore, we show that IPO exit ...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Portfolio choices of Norwegian investors II

Prosjektet har hatt meget god fremdrift siste år, til tross for koronasituasjonen. Ett av delprosjektene, "Anonymous trading in equities" er antatt av Journal of Finance. Går i trykken ila 2021. To andre arbeid har hatt meget god progresjon og to nye arbeidsnotat kommer til å bli online distri...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland