0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies

Innledning: Hva skjer i matematikkundervisningen, når elever har bakgrunn fra ulike språk og kulturer? Kan matematikk bidra til likestilling og sosial rettferdighet? Kan faget i seg selv forsterkes av et mangfold av språk og kulturer? Dette prosjektet undersøker storylines og styrkebaserte pedago...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE)

Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning p...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Synthesizing research on teaching quality

Forskning på undervisning har lenge vært hemmet av konkurrerende teoretiske paradigmer og metodiske tilnærminger, tematisk og metodisk fragmentering, samt utilstrekkelig infrastruktur for deling og tilgjengelig gjøring av data. SYNTEQ prosjektet tester ut en modell for syntetisering av forskning ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles "metaspråklig bevissthet" (MSB), det vil si at ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.

Så nær som alle landets kommuner har bestemt at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til læringsarbeid i skolen, det være seg en iPad, Chromebook eller pc, det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 dekning. Denne digitale transformasjonen av grunnskolen krever en ny tilnærming til under...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BRIDGES - Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisni...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Reasoning and proving in primary education

I den nye læreplanen framheves det at resonnering og argumentasjon skal gjennomsyre all matematikkundervisning i grunnskolen. Forskere er tydelige på at arbeid med resonnering og bevis allerede fra barnetrinnet støtter elevers meningsskaping i matematikk og skaper grunnlag for utvikling av dyp fo...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

I innovasjonsprosjektet Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead), er formålet at skoleledere skal utvikle kunnskap og ferdigheter i ledelse av fagfornyelsen (LK20) av reformen Kunnskapsløftet (LK06). Det arrangeres endringsverksteder jevnlig på de tre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Going gradeless in upper secondary school. Exploring how reduced grading affects communities in Norway

Karakterer har tradisjonelt vært en sentral del av skolesystemer over hele verden. Imidlertid har både forskere og lærere tenkt nytt om vurderingens plass i opplæringen, noe som har ført til at lærere selv i større grad velger å redusere bruken av karakterer. Hensikten kan være å fremme læring, g...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teachers’ Research Literacy for Science teaching (TRELIS)

Prosjekt TRELIS (Teachers' Research Literacy for Science Teaching) fokuserer på forskningsbasert lærerutdanning innenfor naturfaget. Vi arbeider både med grunnskolelærerutdanningen og med praktiserende lærere og søker å bygge «lærende nettverk» der deltakerne bruker erfaring sammen med forsknings...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing. Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjon...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BetterReading: Understanding gains in reading fluency

I dagens kunnskapssamfunn er det avgjørende å kunne lese godt. Det er et av skolens hovedmål å sikre at barn utvikler sterke leseferdigheter. Det å lære å lese er en kompleks prosess. Det er mange utviklingstrinn barnet skal igjennom før lesingen kan brukes som et verktøy for å forstå hva forskje...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteratur

Kritisk tenkning har fått økt fokus i skolen, og i det tverrfaglige prosjektet KriT, Kritisk tenkning i barneskolen, har forskere og lærere jobbet sammen for å konkretisere hva kritisk tenkning innebærer og hvordan man kan jobbe med det i barneskolen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Utdan...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Literacy in a Digital and Global Textual World

I prosjektet CritLit (Kritisk literacy i en digital and global tekstverden) har lærere i ungdomsskolen samarbeidet med forskere om å finne ut hvordan man kan ruste ungdomsskoleelever til å bli kritiske lesere og tekstskapere. Dagens globale og digitale tekstverden krever økt kritisk bevissthet om...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives

Lenge trodde vi at pragmatikken - det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold - var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye o...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.

Bedre skolestart for alle ? et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune Innovasjonsprosjektet er et samarbeid hvor personalet i barnehage og skole sammen med forskere prøver ut nye tiltak som skal bidra til en bedre overgang fra barnehage til skole og en bedre skolestart for alle barn. Trondhei...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Professional Actors’ Work on Retaining Students in Secondary Education

I forskningsprosjektet Professional Actors' Work to Retain Students in Secondary Education (ProAct) har vi som mål å identifisere og beskrive lovende praksiser der skoleledere og lærere jobber sammen med skolemyndigheter og andre offentlige instanser og aktører for å beholde elevene i videregåend...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial

Den pågående studien evaluerer effekten av intervensjonen vi har kalt «ReadWell». Formålet med studien: Intervensjonen har som mål å forbedre leseforståelsen gjennom å forbedre språkforståelsen og ordavkodingen, og deres forløpere. Metode: Studien fokuserer på elever i 2. og 3. klasse (alder...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Crime-Reducing Effect of Education: Disaggregating Education and Impact on Violent Crime (CREED)

Kan myndigheter redusere voldskriminaliteten ved å styrke utdanningen? Og i så fall: under hvilke betingelser? Disse spørsmålene har stor politisk betydning, siden mange land med lave og middels inntekter også har svært høye rater mht voldskriminalitet. Dette står i kontrast både til den langsikt...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

Innovasjonsprosjektet DigUp har utviklet et forskningsbasert, gratis online planleggingsverktøy for lærere. Verktøyet gjør det mulig for læreren å å designe læringsløp i det mellomlange tidsspennet (tema) med god sammenheng mellom mål for undervisningen, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Verktø...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability

Personer med utviklingshemming blir vanligvis ekskludert fra det ordinære arbeidslivet. Dermed mister de mulighetene som et arbeid gir, som større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mening, større grad av selvbestemmelse eller økt sosialt nettverk. Samtidig vil personer med lett utviklingshemm...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Literacies for Health and Life Skills

Bakgrunnen for HLS prosjektet er to fremtredende samfunnsutfordringer; samfunnets bekymring for unge menneskers helse og kroppsmisnøye, og utfordringer knyttet til hvordan lærere skal undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen. Forskningsprosjektets målsetti...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention

Flerspråklige barn har ofte svakere ordforråd på norsk sammenliknet med barn med norsk som førstespråk. Svakt ordforråd kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere arbeidslivsdeltakelse. Til tross for ul...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effects of pharmacological treatment and special education on school performance of children with ADHD

Barn og ungdom med ADHD har ofte problemer på skolen. Disse problemene har en negativ effekt på barna og deres familier. På lang sikt fører problemer på skolen til lav utdanningsnivå og arbeidsledighet og dermed lite trivsel også i voksen alder. Til tross for at problemer på skolen er en kjerneut...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Thinking in Sustainability Education

CriThiSE (Kritisk tenkning i utdanning for bærekraftig utvikling) er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Karlstads Universitet, Naturfagsenteret, Skrivesenteret, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og fem skoler; en i K...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens

DEMOCIT er tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen (LUI) og velferdsforskningsinstituttet NOVA, begge OsloMet, og ulike aktører i og tilknyttet grunnskolen. DEMOCIT svarer på kunnskapsbehov som har vist seg i praksisfeltet, forskning generelt og i International Citizenshi...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen

FILIORUM er tekniske arrangører av denne konferansen, og har blant annet ansvar for planlegging, konferanselokaler, markedsføring av konferansen, call for abstracts, påmeldingssystemer, og gjennomføring av konferansedager. BARNkunne samarbeider om faglig innhold, som program og vurdering av abstr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å styrke læreres vurderingskompetanse i arbeidet med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sine faglige kompetanser gjennom lyd, bilder, levende bilder, tekst og design. Funn fra prosjektets første fase viser at elever i kommuner som har innf...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing new tools for mentoring in teacher education: preference screening, learner assessment and structured video-use

Verktøy for veiledning Prosjektet utvikler forskningsbaserte verktøy for veiledning av lærerstudenter i praksis og på campus, og veiledning av nyutdannede lærere. Vi undersøker hvordan verktøyene kan styrke nye læreres faglige utvikling. Videre undersøker vi hvordan verktøyene kan bidra til nye l...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo