0 antall prosjekter

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Oppdrag: Utgivelse av et fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet trinn 2

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

INCLUsive Decarbonisation and Energy transition - a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders

Innledning Forskningssenteret Include skal produsere kritisk kunnskap om hvordan vi kan oppnå en rettferdig omstilling til et klima- og miljøvennlig samfunn gjennom samarbeid mellom forskere og praktikere. Konsortiet består av 23 partnere fra offentlig forvaltning, privat sektor og frivillige org...

Tildelt: kr 95,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Oslo

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Neuro-SysMed: A Systems Medicine Approach to Restructure Norwegian Clinical Neurology

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk behandlingsforskning innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens. Senteret har Haukeland universitetssjukehus som vertsinstitusjon, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonal...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Vestland

FMESAMFUNN-FME - samfunn

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS setter søkelys på energisystemets rolle i avkarboniseringen av sektorer som energi, transport, industri og bygg. Men også i dagliglivet til folk flest. Målet til NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte interessenter og bidragsytere i planlegging og gjennomf...

Tildelt: kr 105,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf

LowEmission har som formål å utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av eksisterende infrastruktur for fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på norsk sokkel. Det skal hjelpe industrien med å nå regjeringens mål om en r...

Tildelt: kr 120,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvakul...

Tildelt: kr 42,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk skal stimulere til en kunnskapsbasert debatt om norsk og nordisk forskning, innovasjon og høyere utdanning og bidra til politikkutviklingen på disse områdene. Hovedfokus skal være på forsknings- og innovasjonspolitikk. Tidsskrifter retter seg mot lesere som er invo...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FMETEKN-FME - teknologi

Effektstudie av innovasjoner fra FME HighEFF

Prosjektet vil gi bidra til å kartlegge innovasjoner fra prosjekter innen temaet Energieffektivisering i industrien fra tiden før FME HighEFF ble etablert, samt initielle resulater fra FME HighEFF. Videre vil prosjektet samarbeide med den eksterne konsulenten ift metodikk for måling av effekt, sp...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av forskning innen energisystemer

Prosjektet gir bistand til et utvalgt konsulentfirma i å undersøke effekter av målrettede aktiviteter innenfor energiforskning, RENERGI/ENERGIX, og evt. CLIMIT, slik at bevilgende myndigheter kan bruke resultatene fra prosjektet høsten 2018. FME CINELDI vil bidra til å fremskaffe grunnlagsmateria...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning, NCCS

Prosjektet skal bidra til å studien som har som mål å kvantifisere samfunnsnyttige effekter av energiforskning i FMEene, og for oss særlig BIGCCS og NCCS. I dette prosjektet vil vi bidra med å identifisere relevante innovasjoner fra BIGCCS og NCCS, beskrive disse, samt å bistå med å utvikle metod...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning innen bioenergi

Formålet med prosjektet er å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler innen energiforskning, delområde bioenergi, knyttet til finansiering fra ENERGIX, FME og CLIMIT. FME Bio4Fuels er et nasjonalt senter som koordinere FoU og innovasjonen innen bærekraftig produksjon av biodr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning - delstudie nullutslipp transport

FME MoZEES fokuserer på forskning som kan føre til utvikling av ny batteri- og hydrogenteknologi for nullutslipp i transport. I to av hovedsatsningsområdene er det et stort fokus på utvikling av nye batteri- og hydrogen materialer og komponenter. Industri- og næringspotensialet er spesielt stor...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Hvor nyttig er norsk solcelleindustri? Et studie av økonomisk og miljømessige konsekvenser av norsk produksjon og bruk av solceller.

I dette prosjektet skal beslektede innovasjoner innenor tre deler av verdikjeden for produksjon av solcelleanlegg vurderes etter økonomisk og miljømessig nytteverdi. Både historiske og anslåtte fremtidige bidrag skal vurderes. De tre delene er: - silisiumproduksjon (feedstock) - silisiumkrystall...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Effekter av forskningen i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) and The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)

Det søkes om midler for å kunne bidra til gjennomføring av en studie for å dokumentere effekter av energiforskning. Arbeidet skal ta utgangspunkt i FoU-prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets aktiviteter RENERGI/ENERGIX, FME og CLIMIT i perioden 2008 - 2018, og det er særlig aktuelt å se p...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Dokumentasjon av effekter av energiforskning med fokus på vannkraft

Forskningsrådet ønsker å gjennomføre en studie av effekter av energiforskning. Bakgrunnen for dette er et økende krav om å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler. OED har i tildelingsbrevet for 2018 gitt Forskningsrådet følgende oppdrag: «Fullføre det planlagte prosjektet s...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Forskningssenteret Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (FME SUSOLTECH) samler ledende forskningsgrupper i Norge med ledende selskaper i solcelleindustrien fra inn- og utland. I dag domineres solcelleindustrien fullstendig av silisiumbaserte solceller, noe som forventes å fortset...

Tildelt: kr 114,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels)

Bio4Fuels ambisjon er å bidra til reduksjon klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk norsk produksjon av biodrivstoff. Bærekraftig biomasse, spesielt lavere grads rester fra skog og landbruksindustri, skal erstatte bruk av fossile ressurser som råstoff for e...

Tildelt: kr 128,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Mobility Zero Emission Energy Systems

Norge har tilgang til store mengder med kraft fra fornybare kilder, som blant annet kan benyttes til å produsere elektrisitet og hydrogen til transportformål. Det finnes i dag batteri- og hydrogenteknologi som kan tas i bruk i lettere kjøretøyer. I Norge er det satt ambisiøse mål som skal lede ...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

Research Center on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene i senteret. FME Z...

Tildelt: kr 176,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

HighEFF har satt seg høye mål om utvikling og demonstrasjon av teknologier som kan forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp fra industrien. Energieffektivisering er nødvendig og muliggjørende for overgangen til et lavutslippssamfunn, som det eksempelvis fremgår av IEA sine framskrivninge...

Tildelt: kr 200,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment

Begrepet «Karbonfangst, -transport og -lagring (CCS)» beskriver prosessen av å fange karbon dioksid (CO2) utslipp fra kilder som kraftverk eller industriområder, transportere den med skip, lastebiler eller rør til et sted til havs, og injisere CO2 i dype, underjordiske formasjoner. Norge har en u...

Tildelt: kr 184,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology - HydroCen Fremtidens fornybare energisystem og energibruk setter nye krav til regulering, lagring og kapasitet. Dette gir vannkraften er ny rolle som leverandør og tilrettelegger av fleksibilitet til nettet, markedet, forbrukerne og samfunnet....

Tildelt: kr 192,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for intelligent electricity distribution (CINELDI) - to empower the future smart grid

Økt elektrifisering av samfunnet betyr nye former for etterspørsel etter elektrisitet, flere tilkoblinger til distribusjonsnettet, mer variabel lastflyt i nettet som følge av økt fornybar distribuert kraftproduksjon, elektrisk transport og nettkunder med aktive roller i strømnettet. For å håndter...

Tildelt: kr 159,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

R-Quest - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies

Hva kjennetegner og fremmer forskning av høy kvalitet? Dette er sentrale spørsmål både i norsk og internasjonal forskningspolitikk. Over åtte år skal R-QUEST styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk gjennom å undersøke: 1.Hva er - og hvordan defineres - forskningsk...

Tildelt: kr 56,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science

Forskning støttes i økende grad fordi den skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, og denne nytteverdien er vesentlig for forskningens legitimitet. Selv om det er stor oppslutning om forskning, har flere stilt spørsmål ved om forholdene ligger til rette for at vi skal kunne ta forskn...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries

Målet for SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) er å utnytte synergien mellom medisin, maritim og olje & gass industriens bruk og behov for ultralyd (UL) til å utvikle neste-generasjons UL-teknologi innen disse tre sektorene. Et konsortium bestående av akademiske, industri- og bru...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access

SIRIUS-senteret for forskningsdrevet innovasjon støtter opp om digitalisering av kunnskapsintensive arbeidsprosesser. Forskere og partnere har sammen levert nye metoder, demonstratorer og innovasjoner med spesiell anvendelse i olje- og gassindustrien. Resultatene har bred anvendelse og verdi også...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

iCSI er et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen vitenskap og innovasjon knyttet til katalytiske prosesser i norsk, landbasert industri. Disse kjemiske prosessene forsyner viktig deler av det globale markedet (kjemikalier, gjødsel, plast, drivstoff, etc.); dvs. de produktene som påvi...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Foods of Norway

Målet til Foods of Norway er å utvikle nye proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse som vi har tilgjengelig i store mengder, som trebiomasse og tare. Gjær i fôr til husdyr og fisk Et av hovedområdene i Foods of Norway er å utvikle gjær fra trær o...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Viken