3 237 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

ImproveFLOW - Improved accuracy, security and efficiency for floating offshore wind analysis

ImproveFlow prosjektet har som mål å utvikle programvare for å bedre nøyaktighet, sikkerhet og ytelse i analyse av flytende havvind. Prosjektet ledes av DNV GL i partnerskap med SINTEF, COWI Norge, Inocean, Ceetron, Equinor, med støtte fra NFR og utttrykt interesses fra MHI Vestas, Siemens Gamesa...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sensorer for automatisk presisjonsplukking av jordbær

Målbær skal utvikle nye og mer nøyaktige og robuste sensorer for å måle ulike egenskaper på jordbær i felt. Vi skal se på nye måleteknikker for å identifisere modenhet, sykdomsutbrudd og skade på jordbær. Dette vil bli brukt som input for å optimalisere robotisert plukking av jordbær. For å kunne...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty and robustness in house price prediction models

Nøyaktig verdifastsettelse av boliger er viktig for mange aktører innen bank-, forsikring- og eiendomsmeglerbransjen. Verdifastsettelser kan enten gjøres ved fysisk verdivurdering utført av en takstmann/eiendomsmegler eller ved bruk av en automatisert verdsettelsesmodell (AVM). En AVM er en stati...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Drilling Systems Interoperability Demonstrations

Hovedmålet med dette prosjektet er å muliggjøre interoperabilitet mellom boresystemer, som omfatter automatiserings-, overvåkings- eller analysesystemer. Dette vil bli oppnådd ved å utvikle semantiske interoperabilitetsstandarder som gjør det mulig for de forskjellige komponentene i boreoperasjon...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A Novel Liquid Biopsy System

GreinDX utvikler et nytt flytende biopsisystem som samtidig analyserer flere typer kreftbiomarkører. Systemet tar sikte på å fange opp, identifisere, kvantifisere og analysere viktige tumorrelaterte biomarkører som sirkulerende tumorceller (CTC), ekstracellulære vesikler (exosomer), sirkulerende ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Nye leveringsløsninger basert på pakkebokser og signaturløs hjemlevering

Koronapandemien har ført til store omstillinger i forbrukeratferd og forsterket en allerede kraftig vekst i netthandel og etterspørsel etter hjemleveringer. Særlig julehandelen 2020 satte dagens utleveringssystem på prøve og viste akutte behov for kapasitetsøkende tiltak. Hovedmålet med KONTAKTF...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CANARY - MicroNano biosensor for continuous vital sign monitoring

I prosjektet “CANARY” skal Sensocure utvikle et unikt nytt produkt, et sensorbasert tidlig varslingssystem som kontinuerlig vil overvåke for systemisk økning av karbondioksid (CO2) i kroppen, noe som indikerer en kritisk tilstand for pasienten. Basert på deres patenterte teknologi, som muliggjør...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Precision Breeding for Viral Resistance

Dette prosjektet skal se på hvordan vi kan drive enda mer effektiv avl for resistens mot virus i Atlantisk laks. Oppdrettsnæringen sliter med mange smittsomme sykdommer som forårsaker store tap og redusert fiskevelferd. AquaGen leverer rogn til norske og utenlandske oppdrettere, og rogna kommer f...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær masseforvaltning

I prosjektet «Sirkulær Masseforvaltning» skal Feiring i samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby utvikle en ny tjeneste for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Slik masseforvaltning foregår i dag, er det vanskelig å ha en ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Green Nitrates, development of new nitric acid process for cost competitive and GHG emission free production of fertilizers.

Prosjektet skal utvikle ny salpetersyreprosess for integrering i et lønnsomt nytt konsept for gjødselproduksjon uten klimagassutslipp. Et slikt konsept er nøkkelen til realisering av Yaras mål om å bli klimanøytral innen 2050. Skiftet fra fossil til fornybar energi medfører et skifte fra varmeint...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

I IPN prosjektet DigiFerrata ønsker vi å utvikle en ny og unik teknologi som muliggjør klatring i Via Ferrata anlegg på en måte som aldri har vært mulig tidligere. Prosjektet vil starte med å utvikle sikringsteknologi som muliggjør sømløs bevegelse uten manuell flytting av sikringspunkter, samt u...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Green Nitrates, development of new integrated production process for cost competitive and GHG emission free production of fertilizers.

Yara har som mål å bli karbonnøytral innen 2050. En viktig del av dette målet er å produsere mineralgjødsel uten klimagassutslipp. Slik produksjon er teknisk mulig i dag, men langt fra å være økonomisk lønnsom. For å oppnå lønnsom produksjon av grønn mineralgjødsel, kreves nye og forbedrede produ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Grovpellets – Bedre produksjonsresultater og lavere energiforbruk ved forbedringer i prosesseringsmetoden for fjørfefôr

Fjørfeet er fra naturens side en frøspiser, som søker og plukker opp maten med nebbet og maler fôrpartiklene i muskelmagen kalt kråsen. Kråsen utvikles og stimuleres av harde partikler av en viss størrelse, og aktiviteten i denne delen av fordøyelsesystemet påvirkes dermed av maten som tas inn. Ø...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Vessel data and sharing for the machine economy

En felles datainfrastruktur for bruk ombord skip vil opprettes av Telenor Maritime og gjøres tilgjengelig for prosjektet i løpet av første halvår 2021. Videre vil en teknologi for deling av data mellom systemer og applikasjoner ombord på skipet bli valgt og implementert, og metoder for tilgangsko...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Databehandling for en ledende Online analyseoppfølging

Variografisk analyse er mest kjent i geologien og gruvedrift for å kartlegge nye gruvefelt. Det er et viktig verktøy i geostatistikken som blir brukt til å presentere den spatiale relasjonen mellom nabopunktene av et prøveuttak. For et felt i en gullgruve vil et variogram kunne gi et kvantitativ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

DrillComputer - Monitoring real-time drilling operations with computational simulations.

Oljeboring er en meget komplisert prosess som inkluderer overføring av rotasjonsenergi fra overflaten til borekronen ved bruk av et stålrør som kalles borestrengen. I dette prosjektet så utvikler vi en borestrengsimulator som beregner alle bevegelser og krefter som virker på borestrengen til enhv...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Datasikkerhet og dataflyt i applikasjoner som støtter og distribuerer data med differensiert gradert klassifisering

For at flyindustrien skal nå sine industrimål om effektivitet, må teknologi undergå en digitalisering, eller en fornying og utvikling. Dette er høyest relevant for Indra Navia. Flyindustrien er en konservativ bransje, og teknologien ligger noe bak. Mens teknologien utvikler seg, har også informas...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Utslippsfrie Hurtigbåter i Oslofjorden Et helhetlig transportsystem

Mye av veinettet rundt Oslo er overbelastet. Dette gjelder spesielt for E18, Slemmestadveien og Røykenveien. Mange pendlere kjører inn og ut av Oslo, noe som fører til køer, utslipp av klimagasser, dårlig fremkommelighet for buss- og yrkestrafikk og i noen tilfeller også ulykker. Norled, Slemmest...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI4FISH - AI for sustainability in marine recreational fishing participation: Scalable spatio-temporally resolved ML models

Vårt første mål er å integrere et stort datasett ved programvarebasert henting, transformasjon, normalisering og merking av domeneksperter. Konseptuelt inneholder datasettet representasjoner av de valgte kyst- og havområdene som er interessante for fritidsfiske (RC) som strukturerte og ustrukture...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Use of Automation Processes for Detection of Emergent Behavior during Systems Integration Testing

Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) er en ledende aktør innen forsvarsindustrien med spesielle utfordringer knyttet til dette segmentet. Lange livsløp, små volum og få tester av det komplett systemet kjennetegner produktene. KDA vil i denne PhD-studien være et forskningslaboratorium for å se på...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

H20-INNOSUPSME-Innovation in SMEs

greenREF - Development of reference standards for the analysis of chlorinated paraffins

Chlorinated Paraffins (CP) are considered as Persistent Organic Pollutants (POP). Although the short chain CPs (SCCPs) have been banned on a global level the production of CPs is alarmingly large (2m tons/yr.). Being persistent, CPs stay in the environment for decades. Their greatest threats are ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-LEIT-LEIT-ICT-Information and Communication Technologies

ENABLING MARITIME DIGITALIZATION BY EXTREME-SCALE ANALYTICS, AI AND DIGITAL TWINS

Shipping is the lifeblood of global economy, consequently one of the leading sources of greenhouse gases and one of the high-incident domains, due to heavy traffic especially in congested waters, therefore facing escalating pressure for safety, energy efficiency improvement and emissions reductio...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark og 3 andre

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PiCoVATT: Piezo-styrt variabel demping

Prosjektet har blitt innvilget og vi har til hensikt å starte opp i henhold til plan 1. januar 2021 med en to måneders konseptfase.

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LIACi - Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system

Fjerninspeksjon i norsk havindustri ved bruk av video og kunstig intelligens Innovasjonsprosjektet LIACi skal utvikle et videobasert adaptivt beslutningsstøttesystem som tar teknologier for fjerninspeksjon ett steg videre inn i fremtiden. Bruk av videobasert fjerninspeksjon gir en rekke fordeler...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

REmote Drone-based ship HUll Survey

Det er et økende behov for fjerninspeksjons-tjenester, akselerert av COVID-19 pandemien og relaterte restriksjoner for reiser, for å inspisere skip og andre industrielle eiendeler. Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for å sikre sikkerheten til eiendelene, for eksempel for å sikre at skipet er...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating

Luftsmøring, med sitt høye potensial for å redusere skipets motstand, har kommet mer og mer i fokus den siste tiden. Et luftsmøresystem injiserer luft under skroget og reduserer tettheten til vesken og reduserer friksjonen mellom skipet og vannet. Passivt luftsmøresystem kan brukes på små skip me...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

TechBone - Implementering av teknologi for kommersiell utnyttelse av næringsstoffer i fiskebein

I prosjektet skal en utvikle og oppskalere teknologi for økt verdiskaping fra marine restråstoffer, med fokus på næringsstoffer i fiskebein. Grunnlaget for prosjektet er mange års forskning og prosessutvikling, utført ved Nofima. Fiskebein representerer en stor uutnyttet ressurs for verdifulle næ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GaiaVesterålen – Vi bygger lokalsamfunnets økosystem

GaiaVesterålen - We build community ecosystems GaiaVesterålen (GV) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en 3D-modell av ...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UltraGel - Acoustic Coupling Gel for Ultrasound Imaging in Cardiac Surgery

Intraoperativ (under operasjon) ultralydavbildning er et viktig medisinsk verktøy som gir kirurger muligheten til å overvåke fremdriften og til å oppdage og forhindre mulige komplikasjoner i sanntid. Bruk av ultralydbehandling krever en akustisk kobling for å generere bildene. Til tross for økend...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Tandem Ocean Mapping

Tenk deg at du vil vurdere innvirkningen av klimaendringer på korallrev. Hvordan ville du gå fram for å kartlegge havbunnen regelmessig? ATOM-prosjektet utvikler et multi-robotsystem for kostnadseffektiv autonom kartlegging av havområder og undervannsstrukturer. ATOM kombinerer et autonomt overfl...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage