85 prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

Innovasjonsprosjektet DigUp har som mål å utvikle et forskningsbasert, gratis online planleggingsverktøy for lærere. Verktøyet vil gjøre det mulig for læreren å dele og samarbeide om undervisningsplanlegging, og skal sikre en god sammenheng mellom mål for undervisningen, innhold, arbeidsmåter og ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å styrke læreres vurderingskompetanse i arbeidet med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sine faglige kompetanser gjennom lyd, bilder, levende bilder, tekst og design. Funn fra prosjektets første fase viser at elever i kommuner som har innf...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Presis kystsoneplanlegging med fokus på havbruk (KystBruk).

Bærekraftig næringsutvikling innenfor havbruk forutsetter tilgang på egnet areal. Mange kommuner, særlig små kommuner, har utfordringer innenfor samfunns- og arealplanlegging. Kommuner med havbruk er ofte små distriktskommuner som mangler sakkunnskap om miljøforhold i sjø. Regjeringa forventer at...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand. DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette er forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører i ferd med å finne ut av i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på v...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New tools and systems for holistic documentation, analysis and learning in vocational training

I fag- og yrkesopplæringen legges det stadig større vekt på praksisnær opplæring både i skoler og bedrifter. I skolene gjennom praktiske oppgaver som likner de som gjennomføres i bedriftene og gjennom bruk av simulert virkelighet (AR/VR) samt nettressurser fra bedrifter og bransjer. Store deler a...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KreTek: Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

Programmering har kommet inn i læreplanene for flere fag i grunnskolen og representerer en stor utfordring for lærere som mangler ferdigheter i programmering og erfaring med hvordan det kan brukes med elever for å fremme læring. I KreTek møter vi denne utfordringen ved å utforske hvordan programm...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år. Tjenesteforskning på et nytt pasientforløp i Oslo.

PROSJEKTBESKRIVELSE Oslo ligger fortsatt på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. I dette prosjektet undersøker vi hva som karakteriserer personer som pådrar seg hoftebrudd, og om det er mulig å forebygge nye fall og bruddskader gjennom et forbedret pasientforløp. I den første artikkelen, som...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Prosjektet har som mål til å redusere ventetid, å forbedre kvaliteten for pasienten mens vi beherske kostnadene. Prosjektenes hoved innovasjon er til å bryte gjennom den silo organiserte sykehuset ved å introdusere et taktisk planleggingslag som muliggjør integrert planlegging og kontroll av omso...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.

Fra politisk hold ser man dagens omfang av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning som et uttrykk for manglende evne til å skape rom for alle barn og unges deltakelse i det ordinære fellesskapet. Blant annet for å bidra til utvikling av en allmennpedagogisk praksis som bedre kan ivareta h...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

Målgruppa for dette prosjektet er ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn som har bodd kort tid i Norge. Prosjektet handler om forsøk med nye opplæringsformer for denne gruppa, og nye måter å organisere og tilrettelegge selve opplæringssituasjonen. Stikkord er helhetstenking, samarbeid på t...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene (FolkeKommune)

De fleste innbyggerne er i kontakt med kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom livsløpet, og helsedata som registreres i tjenestene kan si oss mye om befolkningens helsetilstand og utvikling. Kommunene er sentrale i det innbyggerrettede folkehelsearbeidet, og trenger å legge et best mulig k...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, UIO og Norges Idrettshøgskole. Gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram har prosjektet som hovedformål å fremme helse i innvandrergrupper ved å forbedre, videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen. Befolkningssammense...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter

Bane NOR, Statens vegvesen, Institutt for Energiteknikk, COWI, Multiconsult og NTNU står bak prosjektet RiskBIM som omhandler smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy i risikostyringen for samferdselsprosjekter. BaneNOR er prosjektansvarlig, og IFE er hovedleverandør av forskningsbidraget. ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

Dette innovasjonsprosjektet skal bidra til å forbedre tannhelsetjenestene til barn og ungdom. Det overordnede målet er å utvikle en ny digital tjeneste i tannbehandling for barn og unge. Målgruppen er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte,...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plattform for universitetskommune

Trondheim kommune og NTNU har et universitetskommunesamarbeid, TRD3.0, med mål om å skape strukturer og samarbeid som ruster universitetet og kommunen til å svare på de store samfunnsmessige utfordringene i offentlig sektor med oppdatert kunnskap, kompetanse og nyskaping. Målområdene i TRD3.0 er ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir fullt ut digitalisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å realisere CCAM er at man har kommunikasjo...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New Patterns.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familie...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data

Kommune 3.0 understreker at kommunal sektor må bruke smart teknologi og frivillighet for å møte fremtidens utfordringer. Kommunene må legge til rette for at næringsliv og frivillige kan bidra til nye løsninger som gir økt effektivitet, økt livskvalitet og bedre miljø. Åpne kommunale data kan spil...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

ReiseNavet

Prosjektet skal bidra til et mer bærekraftig transportsystem ved å senke terskelen for Mobility as a Service (MaaS). MaaS er digitale tjenester som støtter reiser fra dør-til-dør. Ulike transporttjenester skal kombineres, brukeren skal forholde seg til kun ett grensesnitt, og det er bare en betal...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk er å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette gjøres gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesting og gje...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy til å oppnå dette. Man bruker store ressurser på å manuelt aggregere informasjon og mangel på rask tilgang ti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

Innovasjonsarbeidet for Rødøy 2 er konsentrert om å utvikle en variert og tilpasset undervisning, med stor grad av elevmedvirkning og elevaktivitet. Elevene er spurt om deres opplevelse av faglig tilrettelegging og muligheter til å følge faget gjennom tilgjengelig teknologi. Analysen viser at fle...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

DELTAKELSE OG KVALITET - UTVIKLING AV METODE FOR Å STYRKE KVALITETEN I KOMMUNALE TJENESTER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, SINTEF Digital avdeling Helse og kommunene Vestvågøy, Stjørdal, Askøy og Horten. Prosjektet skal bidra til å forbedre kommunenes tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Et viktig m...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distrikt...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

JPIURBAN-Urban Europe

PlaceCity - Placemaking for Sustainable, Thriving Cities

PlaceCity prosjektet hadde det overordnede målet om å etablere et tverrfaglig europeisk placemaking-nettverk for å tilby støtte og ressurser til lokale og nasjonale placemaking initiativer i hele Europa og fremme placemaking som en ny verktøy til å skape bedre byer sammen. I løpet av prosjektet k...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

To abstract's ble akseptert til Beyond2020-konferansen, og videreutviklet til fullstendige konferanseartikler. Artiklene viser resultatene så langt i prosjektet, innenfor områdene Construction logistics og impact assessment. Titlene er "No or low emissions from construction logistics ? Just a dre...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Verktøy for beslutningsstøtte og driftsoptimalisering av vannverk med membranrensing

Overhalla kommune, Jevnaker kommune og Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk er deltagere i et innovasjonsprosjekt for offentlig sektor der målsetningen er å utvikle verktøy for optimalisering av design og drift av membrananlegg for drikkevannsrensing. SINTEF deltar i prosjektet som FoU-partner og...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage