0 antall prosjekter

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Missing Link: A Corpus of Archival and Contemporary Ume Saami

Målet med prosjektet Missing Link er å lukke et betydelig gap i forståelsen av den samiske språkgruppen, fordi nåværende informasjon om og dokumentasjon av umesamisk er meget mangelfull. Selv om umesamisk var selveste hjørnesteinen for det første samiske skriftspråket i Sverige, samt sentral i ti...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2015

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. SDÁ er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Nordisk...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Assimilation policies in the education of the Kola Sámi in 1900s- 2010s: Historical development and consequences.

Denne studien tar for seg internatskoler for samiske elever på Kolahalvøya, og drøfter hvilke virkninger skolene har hatt for de samiske samfunnene med særlig fokus på assimilasjon inn i det sovjetiske storsamfunnet. Tidsperioden er fra 1917 til 1991, med hovedvekt på etterkrigstida. Russifiseri...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgi en samisk oversettelse av Sara Margrethe Oskals doktorgradsavhandling "Samisk gjøgler ut i verden" (2010)

"Skealbma máilmmi lávddiin" (arbeidstittel) er en oversettelse av stipendiatsarbeidet til Sara Margrethe Oskal til samisk språk og for samiske lesere. Hun disputerte ved Kunsthøgskolen i Oslo ved Fakultetet for scenekunst i januar 2010 med avhandlingen "S kealbma ut i verden. Samisk gjøglertradis...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

An urban future for Sápmi? Sámi youth organizing and networking in a context of indigenous urbanization.

NUORGAV: En urban framtid for Sápmi? Som de fleste andre av verdens folkeslag blir Nord-Europas urfolk, samene, i økende grad urbanisert. Den yngre generasjonen er spesielt prega av denne prosessen - stadig flere unge samer flytter til eller vokser opp i byer. Dette gjelder både byer innenfor...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Russian Sámi politics in the context of pan-Sámi internationalization 1989-2014

Since the collapse of the USSR, we have observed an increased tendency towards pan-Sámi cooperation - e.g. border-transcending cooperation that seeks to involve actors representing Sámi from all the four states that have divided Sápmi between them (Finlan d, Norway, Sweden, Russia). Prior to this...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Brukere, "læsere" og helsesenteret: Hjelpsøking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge.

Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan dagens tradisjonelle helbredelse brukes og forstås i kystnære områder i Nord-Norge, der den samiske befolkningen er stor. Prosjektet tar utgangspunkt i erfaringene og forståelsen til brukerne, tradisjonelle helbredere og helsepersonell. Prosjek...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2014

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. SDÁ er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Første ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Maskinoversetting mellom samiske språk

Språksamfunn med få talere trenger de samme grunnleggende tekstene som store språksamfunn: Barna trenger barnebøker, godnatthistorier og skolebøker, og offentlige institusjoner må informere innbyggerne sine om ulike tiltak og pålegg. I en slik situasjon blir tilgangen til oversettere en flaskehal...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Taking place - moving borders in Nordic literatures

During the last decades, the Nordic countries as well as Nordic literature have gone through essential changes. Due to the increasing globalization and side by side with the changing developments in the politics of language and minorities, what were once relatively fixed and definable concepts ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Negotiating History: Photography in Sámi Culture

Prosjektet "Negotiating History: Photography in Sámi Culture" har for det første som målsetning å kartlegge fotografier fra det samiske området som i dag finnes spredt i ulike arkiver og museer i Norge og i utlandet. Formålet er både å undersøke deres opprinnelige kommunikasjonskontekster og den ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kulturminner og Landskapsbruk i resurssområdet rundt Vestertana

Prosjektet er ment å resultere i en omforent plan for en populærvitenskapelig publikasjon om kulturminner og landskapsbruk. I forbindelse med et doktorgradsprosjekt har det blitt samlet inn og bearbeidet et stort materiale som dokumenterer og visualiser er historisk bruk i resurssområdet rundt ...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Innovasjonsprosesser, næringsutvikling og naturressurser - hva er samepolitikkens plass?

Søkelyset rettes mot i hvilken grad og hvordan samiske rettigheter lukker og åpner for utvikling og innovasjon. Konferansen vil ha et særlig fokus på Finnmark fylke, da det er i dette fylket at samepolitikkens tilstedeværelse i samfunnsprosesser er tydeli gst. Hovedfokuset er på relasjonen mellom...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Manuskriptet "Giellamolsun sámi boazodoaloservodagas" som bok

Prosjektet går ut på å få gje ut Marja Skum sitt manuskriptet ?Giellamolsun sámi boazodoaloservodagas? som bok. Dette er eit manuskript med originale bidrag til samisk språkforsking. Manuskriptet er nyskapande i emneval og uvanleg når det gjeld geografisk undersøkingsområde. Det er òg med på å s...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samer, makt og demokrati ti år etterpå.

I 2003 ble antologien Samer, makt og demokrati utgitt. Arbeidet inngikk i et større prosjekt i regi av Makt- og demokratiutredningen. Utgangspunktet var opprettelsen av Sametinget som demokratisk organ, beslutningstager og talerør overfor norske myndighet er. Samer hadde også oppnådd formell stat...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgivelse av Sámi diedalas áigeacála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2012

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. SDÁ er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø (UiT), og har fåt...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Publisering av doktoravhandling: Davvisamegiela vearbasojahanmorfologiija occodeapmi

Avhandlinga er innen samisk språkforskning, og den er en case study i språktilegnelse hos et samiskspråklig barn. Det undersøkes hvordan et tospråklig barn som vokser opp i et miljø hvor samisk er hovedspråket, tilegner seg verbbøyningsmorfologi i samisk fram til det blir tre år gammelt.

Tildelt: kr 85 999

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Landscape and Resource Management in interior Arctic Norway 2500 BC - AD 1000

LARM-prosjektet har som mål å frambringe ny kunnskap om dynamikk, variasjon, kontinuitet og endring i landskapsbruk og ressursforvaltning i det indre, nordlige Sápmi 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. De indre delene av Nord-Norge er et av de sentrale områdene for s amisk kulturutøvelse. Til tross for dett...

Tildelt: kr 36 999

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet

Prosjektet fokuserer på relasjoner mellom matematikk og kultur. Etnomatematikk er et nytt og voksende forskningsfelt. Samisk ornamentikk danner grunnlag for undervisning i diskret matematikk. Diskret matematikk er informatikkens matematikkspråk. Undervisn ingen designes av prosjektleder, samiske ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

«Från kust til kyst» Møter, miljø og migrasjon i det pitesamiske området på norsk og svensk side

Det foreløpige siste området der man ønsker å synliggjøre en særegen samisk historie, er sør i Salten. En grasrotbevegelse har her tatt initiativet til økt synliggjøring av eget samisk språk og kultur, nærmere bestemt pitesamisk språk og kultur. Både på n orsk og svensk side av Kjølen er det en ø...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utvikling av estetisk terminologi på nord- og sørsamisk på basis av tradisjonelle vurderingsformer

Prosjektet har som mål å utvikle en estetisk terminologi på nord- og sørsamisk ved å ta i bruk og revitalisere tradisjonelle vurderingsformer innen joik og fortellerkunst til bruk i forskning og undervisning i samisk kultur og litteratur. Dette er et fors kningsområde som er blitt ekstra aktuelt ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mávsulasj: Spoken Lule Saami Documentation Project

This is a multi-faceted, multi-year project aimed at comprehensive documentation and description of the Lule Saami language that will meet the needs of researchers, educators, learners and the language community. There are several related, but independent , sub-projects: Mávsulasj báhkogirjje: ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Johan Turi konferens 2010

Konferensen är planerad att hållas den 11-12 november 2010 i Tromsö och konferensspråket ska första dagen vara på engelska och andra dagen på (nord)samiska. Konferensen får därmed en internationell prägel och två av inledningstalarna håller föredragen på engelska. Första dagen behandlas tillkoms...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Johan Turi Muitalus sámiid birra 100 år - jubileumsseminar 30.11.-1.12.2010 Samisk høgskole

Med boka Muitalus sámiid birra gjorde Turi den samiske levemåten på 1900-tallet kjent, men samtidig er hans tekst i løpet av de siste 40 årene blitt en dyrebar kulturarv for samene selv. For samiske forskere er den en kilde som kan bidra med mye, enten de t er snakk om filosofi, historie, pedagog...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sørsamisk språkkonferanse 2010

Historisk sett er sørsamisk, sammen med lulesamisk lite brukt i offentlige sammenhenger og i skrift. Mange års fornorskningspolitikk bidro til at sørsamisk i mange områder forsvant i hjemmene og dermed ble sørsamisk som hverdagsspråk truet. De seneste åre ne har det skjedd en rad satsninger fra b...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The South Saami population's right to land under international law, domestic law and Saami customary law.

The project will survey what rights the South Saami population holds to its traditional territories, from the Atlantic coast to the coast of the Baltic Sea. To realize this ambition, the project brings together experts from some of the finest academic in stitutions of the world specializing in i...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mangfold og variasjoner i Sør-Norges fangstmarker

Prosjektet undersøker grunnlaget for en sørsamisk forhistorie i Sør-Norge. På den ene siden handler det om hvilket arkeologisk materiale som er tolket som samisk i Sør-Norge, og på den andre siden er det et spørsmål om epistemologi og hvem som har definisjonsmakt over historien. Resultatet er før...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fra toponymisk fortielse til toponymisk dekolonisering av urfolks navneforråd

I forskningsprosjektet vil den offisielle bruken av stedsnavn i to urfolksspråk, samisk og maori granskes både diakronisk og synkronisk, nemlig både utfra historisk og dagens navnebrukperspektiv. Et sentralt formål i dette prosjektet er å øke kunnskapen o m kolonial navngivingshistorie i urbefolk...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond. International conference in Tromsø.

Konferansen fokuserer på nettverk, interaksjon og fremvoksende identiteter i især det nordlige Fennoskandia med utgangspunkt i forhistoriske og historiske jakt-fangstsamfunn. Det er imidlertid også invitert en rekke foredragsholdere som skal bidra med et videre geografisk og komparativt perspekt...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Lingvistisk analys av Johan Turis Muitalus sámiid birra

I detta projekt kommer en av de allra första böckerna som har skrivits av en same på samiska (Johan Turi: Muittalus samid birra. En bog om lappernes liv) att analyseras ur ett lingvistiskt perspektiv. Materialet är dock inte boken utan Johan Turis origina lmanus till boken som första gången kom u...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa