0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

Helsedata har meget stor vitenskapelig, samfunnsmessig og kommersiell verdi, noe som stimulerer til cyberangrep og til at helsedata blir målrettet brukt og solgt på svarte markeder. Deling og bruk av helsedata er i tillegg under lov-, etikk/personvern- og teknologi-områder, noe som kan sette begr...

Tildelt: kr 23,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidi...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain

Store mengder helsedata er lagret i forskjellige helseregistre i Norge og det finnes strategiske initiativer for deling av disse data med helseforskere og mellom forskjellige registre i Norge. Dette skaper utmerkede muligheter for helseforskning i verdensklasse fordi det finnes veldig få land i v...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems

Samarbeidsnettverket for fremragende utdanning og forskning innenfor pålitelige og sikre distribuerte systemer (CREDENCE) tar sikte på å utvikle og utvide eksisterende samarbeid i forskning og høyere utdanning mellom flere partnere fra Brasil, Canada, USA og Norge. Partnerskapet omfatter forsknin...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vulnerability in the Robot Society (VIROS)

Roboter blir stadig mer «smart», ved hjelp av kunstig intelligens. Smarte roboter kan være nyttige hvis de utfører viktige oppgaver, men deres utvikling og bruk reiser også juridiske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sikre at smarte roboter er trygge å bruke og at deres bruk ikke krenker perso...

Tildelt: kr 25,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

All is fair in law and war: Judicial behavior in conflict-affected societies

Væpna konfliktar har katastrofale konsekvensar for millionar av menneske over heile verda. Manglande evne til å la dei ansvarlege for menneskerettsbrot og krigsbrotsverk stå til rette bidreg til ein straffefridomskultur, som kan føra til meir vald og konflikt. Prosessar som støttar ofre og hel...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Do no harm: Ethical humanitarian innovation and digital bodies

Prosjektet har hatt nok et år preget av COVID-19 og fokusert på Ukraina krigen men også pågående endringer i innovasjons og digitaliseringsstrukturer i det humanitære feltet. Prosjektet har arrangert lukkede seminarer med internasjonale deltagere om humanitær teknologi i Ukraina konflikten. Pros...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddeler. Den første delen måler oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å fordele reduk...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Det å finne bærekraftige måter å produsere mat på har blitt en krevende samfunnsmessig utfordring. Ny genteknologi kan tas i bruk for å avle frem nye sorter av dyr og planter som har økt motstandsdyktighet mot tørke, flom og ekstreme temperaturer, samt mot den økende forekomsten av sykdom, parasi...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel therapy for treatment-resistant hypertension

Behandlingsresistent hypertensjon (RHT) er et økende problem og kan være årsak til for tidlig sykelighet og død. RHT er definert som høyt blodtrykk til tross for at pasienten bruker tre ulike legemiddelgrupper mot høyt blodtrykk. Prevalensen fortsetter å øke. Utvikling av et nytt legemiddel som k...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel Alginate Oligomer Products for Enhanced Pharmaceutical Delivery Across Mucosal Barriers

AlgiPharma utvikler nye alginatoligomerbaserte behandlinger for luftveissykdom og infeksjon. Slimhinnen som dekker overflaten av luftveiene og tarmen representerer en formidabel hindring for gjennomføringen av mange typer terapeutiske legemidler. For innåndede- og oralt administrerte legemidler r...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Algorithmic Cultures and the Digitalization of the public sector

AlgoCult-prosjektet har støttet et forskningsnettverk med mål om å studere bruk og implikasjoner av algoritmer i digitaliseringen av offentlig sektor. Algoritmer og automatisert beslutningstaking blir presentert for publikum som en måte å åpne prosessene for kunnskapsproduksjon for innbyggerne, f...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning

Kontrollrom er essensielle i samfunnet for å styre kritisk infrastruktur. De gjør seg i økende grad gjeldende i nye sektorer, og i den kulturelle logikken som etablerer seg med at stadig mer av livet leves gjennom teknologi. Ctrl-net har samlet deltakere fra en rekke fag, fra blant annet filosofi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis

Det internasjonale, tverrfaglige nettverket HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE GLOBAL REFUGEE CRISIS: POLICIES AND TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON REFUGEES (HUMDIG) springer ut av behovet for å forstå hvordan reaksjonene fra vestlige demokratier til den pågående flyktningkris...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism

I følge den siste Reuters Digital News-rapporten fra 2019, blir 88% av nyhetene lest online. Likevel, antall mennesker som unngår å lese nyhetene helt, er minst 32%, ifølge den samme rapporten. Online nyhetslevering støttes ofte av kunstig intelligens (AI)-teknikker. Vi forstår ikke hvilken innvi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Avox - Automatisert verktøy for akselerert, presis og trygg genredigering innen planteforedling.

Rotfrukter, korn og bær utviklet for å tåle norske forhold er etter lange foredlingsprosesser allerede utdatert grunnet raske klimaendringer og manglende resistens mot sykdommer og insekter. Jordbruket har eksempelvis problemer med tørråte i potet, mislykkede brødhveteavlinger og muggsopp på jord...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

I CAPABLE utforsket hvordan innbyggerne aktivt kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme helse og mestre egen sykdom. Premisset er at funksjoner for oppslag og lesetilgang til egen helseinformasjon bare er et skritt på veien. Vi utviklet en digital prototype der man kan bruke, kompl...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries

Noen av ambisjonene i dette prosjektet er å utvikle ressursene og kompetansen som muliggjør genredigering (GE) i ulike arter. Genredigering er et fagfelt i rask utvikling og nye teknologier og tilnærminger publiseres ofte. GENEinnovate-prosjektet har som mål å utvikle de essensielle ressursene, k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Innlandet

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Digitalization of the road sector and its consequences: the role of driving

DRIVERS studerer digitalisering og automatisering i transportsektoren gjennom et todelt fokus. Vi studerer a) sjåfører og hvordan digitalisering og automatisering endrer førerrollen og b) innovasjonsarbeidet som foregår på feltet, hva som former det og konsekvenser for samfunnet. En viktig del av...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

SCINDEEP: Safety Challenges for Industries; Dermal Exposure to nanosized Particles.

SCINDEEP-prosjektet fokuserer på hudeksponering for nanopartikler fra støv og røyk i arbeidsatmosfæren i norsk metallegeringsindustri, for brannfolk og feiere. Dette er yrker utenfor nanoteknologibransjen der folk jobber under forhold hvor det er risiko for å bli utsatt for nanopartikler, i denne...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Constructing therapeutic peptides for controlling host responses to bacteria

Alvorlige infeksjoner kan av og til føre til utvikling av sepsis, også kalt blodforgiftning. Sepsis er definert som fysiologiske endringer som en systemisk betennelse gir opphav til. Disse endringene består av en kraftig aktivering av betennelsesresponser og koagulasjonsaktivering som kan lede t...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Digitalt univers i livsvitenskap og bioteknologi for grunnskolen

Vi er inne i «den genetiske æraen». Bruk av bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle innen så ulike felt som helsetjeneste, forskning, landbruk og industri. Gen- og bioteknologi er ventet å få en stadig mer sentral rolle i å løse viktige samfunnsutfordringer både innen medisin, miljø og mat...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cybersecurity and digital transformation of critical infrastructures

Social security has high priority in European research funding today. In the development of FP9, social security appears to be at least equally central. As a consequence of digitalisation, ICT has become the infrastructure's infrastructure, in the sense that ICT is both a separate infrastructure...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

WINDPLAN: Public participation in wind power: challenges and opportunities

Energi er blitt et stadig viktigere politisk anliggende de siste årene. Forståelser av energiens samfunnsbetydning og samfunnsoppdrag har endret seg over tid både nasjonalt og internasjonalt. I flere ti år ble energi posisjonert som den viktigste nøkkelen for å oppnå klimaomstilling og bærekrafti...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Strukturert trening og øvelse med blandet virkelighet for beredskap

Sivile og militære beredskapsetater gjennomfører jevnlig trening og større øvelser for å bygge ferdigheter i krisehåndtering. Men det er svært ofte uklare læringsmål, det er vanskelig å stadfeste læringsutbyttet, og det er lagt dårlig til rette bruk av moderne lærings- og ferdighetsbyggende prin...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL har studert hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører har tilpasset sin produksjonsstrategi og leverandørkjeder i en tid med voldsomme konjunktursvingninger og store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et ko...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Digital capabilities and passenger benefits of a seamless and resilient Norwegian airport system

Dette prosjektet har vurdert digitale fasiliteter for passasjerer på flyplasser i Norge og preferanser for bruk av digital teknologi blant passasjerer. Det overordnede målet er å støtte en effektiv og smidig implementering av digital teknologi for å oppnå sømløse passasjerreiser og kommersielle f...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility

Ny teknologi kan fullstendig endre eksisterende markedsstrukturer. Over hele verden testes førerløse kjøretøy, apper for multimodale reiser og delemobilitet. Fremtidige brukere kan få tilgang på et sømløst system med ren, effektiv og fleksibel mobilitet. Likevel er det en risiko for at teknologie...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles - Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell prosesserin...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland