0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Perception & Fusion of Multidimensional Information & Cooperative Decision-making for Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Critical Parts

InteDiag-WTCP er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter og næringsaktører i Norge og Kina som handler om feilsøking og vedlikehold av kritiske komponenter i landbaserte og havbaserte vindturbiner ved hjelp av digitale teknologier. I 2020 starte to PhD stipendiater hos NTNU i samarbeid m...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPRO: Digitalization for Autonomous Prognosis and Production Optimization in Offshore Production Systems

I dette prosjektet styrker vi Norsk-Kinesisk forsknings og industrisamarbeid for å øke digitalisering i offshore olje og gass industrien, med fokus på subsea produksjonssystemer. Det vitenskapelige målet er å utvikle smart subsea produksjonssystemer som opererer autonomt over flere år, uten men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital technologies for post-operative remote care and rehabilitation of thoracic and cardiac surgery patients

Innføringen av digitale teknologier i helse muliggjør nye måter å levere helsetjenester på. I dette prosjektet vil vi studere bruken av digitale teknologier for avstandsoppfølging med mål å forstå hvordan slike teknologier kan skaleres for å støtte et stort antall pasienter og en rekke tjenester ...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Iris.ai - the AI Chemist

For å nå det overordnede AI Chemist-prosjektmålet, har Iris.ai gjennomført følgende delprosjekter: 1. Domain-specific word embeddings Domenetilpassing av 'word embeddings' er en velprøvd teknikk for domener som har utilstrekkelig data til å trene opp en effektiv modell fra bunnen av. Kjemi er et...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent dispatching and optimal operation of cascade hydropower plants based on spatiotemporal big data

I Norge er vannkraft den viktigste strømkilden, og den står for 96% av strømproduksjonen. Dessuten har Kinas vannkraftsektor vokst tju ganger for en total kapasitet på 352 GW de siste 40 årene. Dette utgjør over en fjerdedel av verdens installerte vannkraftkapasitet. Aktørene i dagens kraftmar...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrated Service & Safety Platform

Tradisjonelle brannvarslingssystem har tre hovedfunksjoner: detektere, respondere og varsle. Selv om den grunnleggende funksjonaliteten er den samme, vil forskjellige aspekter som størrelse, kompleksitet og gjeldende lovverk variere i stor grad basert på hvor systemet er installert, fra kontorbyg...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartWing Infrastructure Failure Tracking and Emergency Response

SWIFTER-prosjektet skal utvikle et beredskapssystem basert på autonome droner med lang rekkevidde som gjør det mulig for nettoperatører å lokalisere og diagnostisere kritiske feil på en tryggere, raskere og mer kostnadseffektivt måte enn i dag. Kritiske feil (dvs. de som fører til brudd i nett...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimal risk based short term decision making for aquaculture.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et effektivt verktøy for operativ beslutningsstøtte i akvakultur basert på presis datainnhenting og kunstig intelligens kombinert med spisskompetanse innen stokastisk modellering og matematisk optimering. Verktøyet skal kunne bearbeide og systematisere st...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

Aktiviteten i prosjektet har vært stor særlig etter ferien i år. Det første halvår var vi svært hemmet av koronatiltakene som myndighetene hadde iverksatt. Disse hindret oss i å reise rundt nasjonalt og internasjonalt for å møte potensielle brukere av vårt system som kan være med i videre utvikli...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Platform as Service Technologies for High-performance Blockchain-based Supply Chain Management Systems

Spore fisken med blokkjeder Kina er et av de viktigste markedene for norsk fisk, både direkte til deres indre markeder som konsum, men også som videreforedlingsmarked. Kravene til norsk fisk i ulike markeder er under kontinuerlig endring, og hvor problemene tidligere ofte var relatert til toll ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Machine Learning for Transparent and Sustainable Investing

Det siste året har vi jobbet mye med å øke datasettet som brukes i maskinlæringsmodellen vår. I tillegg til å bygge signaler basert på tradisjonelle selskaps-, markeds- og ESG-data fra proprietære dataleverandører, så har vi selv utviklet innovative datasett om makroøkonomiske pengestrømmer. Diss...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development and application of key big data technologies for mineral processing

Digital bearbeiding av data er en pådriver i utvikling av forandringer i verden. Digitalisering vil være en drivkraft i endring av bedrifter og deres vekselvirkning med sine ansatte, med kommuner og regjering og hvert trinn i verdikjeden innenfor gruvedrift og metallindustrien. Imidlertid krever ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fleet-Oriented Intelligent Operation of Large Scale Edge System

Kravet om å behandle data nær der dataene er generert, for eksempel for å oppnå effektivitet, bedre sikkerhet eller bedret personvern ved at man unngår behovet for å sende sensitive data over nettverket til skyen, har ført til fremveksten av Edge-Computing. Edge-Computing omfatter programvarekomp...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-områ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INHUD: Intelligent Handheld Ultrasound Device

Håndholdte ultralydsystemer tilbyr praktisk og kostnadseffektiv bildediagnostikk til helsepersonell og helseinstitusjoner som i dag i liten grad benytter ultralyd. En av grunnene til at ultralyd ennå ikke er utbredt blandt fastleger, ambulansepersonell, fysioterapeuter, på akuttmottak eller på sy...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital Arctic Shipping - New data products and visualisation services

Arktis opplever nå de raskeste klimaendringene på kloden, noe som viser seg i form av tynnere og mindre utbredt sjø-isdekke, sterkt økende smelting av breer, tining av permafrost, og økende sannsynlighet for ekstremvær og andre hendelser. I forskingsmiljøene debatteres det hvilken rolle disse kli...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software Technologies: Applications and Foundations (STAF2020)

Konferansen har til formål å fungere som en åpen internasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen IKT. Konferansen skal ha stor faglig og institusjonell bredde og fungere som paraply for ECMFA: European Conference on Modelling Foundations and Applications, ICGT: ...

Tildelt: kr 1 351

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome team

Disruptive teknologiendringer, raske endringer i kundeadferd og i hva som gir verdi i markedet stiller helt nye krav til en programvareutvikling- og innovasjonsprosess når nye løsninger lages. Dette prosjektet vil etablere en tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Personalized ocean forecasts in a two-way data flow system

Værvarselet har blitt et sentralt verktøy som vi bruker daglig for å ta både store og små avgjørelser. For de som jobber tett på havet, så kan derimot et havvarsel være vel så viktig. For eksempel er redningstjenesten avhengig av gode prediksjoner av drivbaner basert på havstrømmer, bølger og vi...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine Learning for the Anonymisation of Unstructured Personal Data

Mange offentlig etater og private bedrifter har utfordringer med personlige data som de behandler, samler inn eller produserer. Slike data kan beskrive pasienter, kunder, mottakere av velferdstjenester eller til og med tiltalte i rettssaker. Databaser med slike data er ofte svært verdifulle, også...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Urinveisproblemer påvirker rundt 900 millioner mennesker globalt med en estimert kostnad på 1,4 billioner euro. Problemet vokser med den aldrende befolkningen og økende forekomst av diabetes og fedme. 80 % av pasientene kan helbredes eller behandles med riktig diagnose. Å bestemme riktig behandli...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Enhancing quality and efficiency in the RFP to Production Lifecycle.

I dag brukes det store ressurser, både i form av menneskelige og økonomiske ressurser på å produsere dokumenter tilknyttet anbudsprosesser. Dokumentproduksjons prosessen knyttet til anbud krever omfattende koordinering og samarbeid på tvers av ulike avdelinger i en organisasjon. Prosessen omhandl...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Arrangementstøtte til gjennomføring av NORDSTAT 2020.

Arrangementstøtte til gjennomføring av NORDSTAT 2020.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Rømming av fisk fra åpne oppdrettsanlegg i sjø er og har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villfisk. I tillegg utgjør det et omdømmeproblem for næringen. Den vesentligste årsaken til rømming er hu...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoir

DeepCA-prosjektet tar sikte på å undersøke en ny kunstig intelligensmetode som får inspirasjon fra naturen, og spesielt cellesystemer. Dette gjør det mulig å koble nettverk av biologiske nevroner (vokst i laboratorium) til et kunstig intelligenssystem, og undersøke potensialene til et hybrid biol...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Maritime Autonomous Sampling and Control

MASCOT prosjektet kombinerer nye metoder fra statistikk og robotikk for å bidra til økt forståelse av havet, og spesielt på hva som skjer der elver med ferskvann renner ut i salt havvann. I et lengre tidsperspektiv vil metoder og algoritmer som utvikles i prosjektet kunne gi beslutningsstøtte for...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Navigation System Integrity Assurance for Safety-Critical Autonomous Operations

Utvikling av autonome systemer på tvers av sikkerhetskritiske applikasjoner som for eksempel autonom operasjon av selvkjørende biler, overflatefartøyer (f.eks. ubemannede passasjerferger) og luftfartøy (f.eks. flyvende drosjer og luftambulanser), øker etterspørselen etter navigasjonssystemer med ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Unmanned Aircrafts in All Future Airspace

UAAFA-prosjektet har hatt et todelt fokus; gjennomføring av initial datainnsamling og videreutvikling av navigasjonsalgoritmer. Datainnsamlingen har foregått med bruk av fixed-wing UAV i to omganger; innenfor og utenfor synsrekkevidde, og hadde som mål å samle data fra PARS-systemet med to bakkea...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spillteknologi for sport og frittidsaktiviteter

Å være i fysisk aktivitet er viktig. Dagens trend er imidlertid at barn og unge tilbringer mer og mer tid ved å sitte stille foran en skjerm som tv, pc, mobiltelefon eller nettbrett, og dette kan ha uheldige helsemessige konsekvenser over tid. Playfinity sin overordnede idé for verdiskaping,...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Co-created development of smart learning games in the financial sector

Den norske modellen viser at virksomheter vokser når folk i virksomheten vokser. Årtier med fokus på å bygge tillit, kompetanseutvikling og å finne kollektive løsninger virker. Å ivareta dette i et stadig mer digitalisert arbeidsliv og et stadig mer individualisert samfunn, vil ha avgjørende bety...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage