836 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Superior fatigue stressed chassis components

Substitusjon av materiale representerer en av hoved-metodene for å redusere vekt av kjøretøy og dermed redusere CO2-avtrykk. En-til-en del/material substitusjon for deler som for eksempel støtfangere, hjulspindel og kontroll arm er lovende kandidater. Substitusjon av stål med aluminium er en nærl...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High Efficiency Silicon for the silicone value chain

Silikonprodukter har blitt en svært vanlig del av vår moderne hverdag. Bruk av silikoner øker også jevnt på grunn av sin anvendelighet og allsidighet. Nær alle de tusenvis av ulike silikonprodukter som finnes produseres fra silisium. Reaksjonen mellom silisium og klormetan (størstedelen av produk...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biodegradable Plastics in Demanding Applications

Plast! Et foretrukket materiale i et utall av produkter og anvendelser, men som likevel av de færreste regnes som verdifullt og som til og med skaper store forsøplingsproblemer. Hvorfor da ikke bare kutte ut bruken av plast? En god grunn til å beholde plast er, at på tross av den generelle negati...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Develop Airport Logistics Intelligence (ALI) , a system for optimizing flow of baggage using AI and prediction.

Flyindustrien er i rask endring, og som følge av nye IATA-retningslinjer, må innsjekket bagasje skannes ved minimum fire punkter: ved innsjekking, lasting av flyet, videreforbindelser og ved ankomst. Disse påbudte endringene tar sikte på å redusere mengden mistet bagasje og øke sikkerheten. De...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

ASAM Message Services for C-ITS

Hos Europa Kommisjonen sitt Samferdselsdepartement (DGMOVE) er det for tiden stort fokus på utvikling av CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility). En hovedkomponent av CCAM er C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), der kjøretøy sender ut en CAM (Cooperative Awareness Mes...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CareMatch: Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens

Omfanget av demens i Norge, som i resten av verden, er stort og forventes å dobles innen 2040. Det er mangel på individtilpassede tilbud som skaper god helse og livskvalitet. Tilbud for aktivitet og mestringsopplevelser mangler selv om slike tilbud blir lovfestet i Norge i 2020. I det første året...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Engineering and Condition monitoring in Digital Substation

Digital Stasjon basert på IEC 61850 prosessbuss er relativt nytt i Norge. I dagens stasjoner blir informasjon og målinger til og fra primærkomponentene digitalisert i kontrollrommet. I en Digital Stasjon vil informasjon fra vern- og kontrollutstyr fra ulike leverandører kommunisere med primærkomp...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrerte Maritime Autonome Transportsystemer (IMAT)

Sist år har vært litt vanskeligere enn forutsatt, grunnet pandemien som vi nå er inne i. Vi har forsøkt etter beste evner å holde fokuset i prosjektet, samt nå de planer vi har satt. Det meste har gått etter plan men vi har ikke kunnet møtes fysisk hvor blant annet demonstrasjoner, tester og veri...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated process for follow-up of safety instrumented systems

Standardisert inndeling og maskinlesbar beskrivelse av utstyr som inngår i sikkerhetssystemer, er en forutsetning for digitalisering og automatisering. Prosjektet utvikler metoder og tilhørende spesifikasjoner som forenkler og automatiserer oppgaver ved prosjektering og drift av sikkerhetssysteme...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RoboDecom – New solutions for decommissioning in Norway and abroad based on robotics technology

I kjernefysisk industri er dagens bruk av roboter hovedsakelig begrenset til situasjoner der manuelt arbeid ikke er mulig, for eksempel på grunn av høye strålingsforhold. Generelt brukes spesialiserte, lave fleksibilitet og kostbare løsninger for slike oppgaver. På grunn av fremveksten av mer mul...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A new ultrasound system for non-invasive detection of raised intracranial pressure

ICP måles idag ved å sette inn en trykksensor gjennom et hull som bores i kraniet. Prosedyren gjennomføres på nevrokirurgiske operasjonsrom av spesialisert personell, med høy kostnad og risiko for infeksjon og blødning. Det er derfor et stort globalt behov for en enklere metode for måling av ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Acoustic sensors for high speed wireless underwater communication and data collection

Kongsberg Maritime Subsea i Horten (KMS) søker kontinuerlig å skape nye innovasjoner innen undervannsakustikk og marine robotikk, både i eksisterende og nye markeder, og de er verdensledende for produkter i high-end markedet innen disse teknologiene. Akustiske sensorer er mye brukt for undervanns...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

En systemløsning for overvåking og forebygging av fuktlekkasjer i tak

I dag oppdages ofte lekkasjer i en takkonstruksjon og påfølgende skader når den har fått utviklet seg en tid og en får lekkasjer inn i bygningen. På dette tidspunktet er ofte materialene i bærekonstruksjonen så svekket at reparasjonskostnadene er omfattende og ikke nødvendigvis lokale (f.eks råte...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydraulics Influx Tracking (HIT) – Real-time monitoring gas expansion while circulating out an influx

Mer enn 50% av olje- og gas-ressursene på norsk sokkel er fremdeles unyttet, og boring av resterende brønner blir stadig vanskeligere. Utvikling av teknologi for bedre styring av boreprosessen er en av de viktigste redskapene for økt utvinning på norsk sokkel. Prosjektet vil løse fundamentale ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett

Prosjektet "Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett - DynKap" skal utvikle programvare, måleutstyr, metoder og kunnskap for å øke utnyttelsen av overføringskapasiteten til kabler i kraftnettet. Prosjektet vil bidra til overgangen til et bærekraftig, klimavennlig samfunn basert på fornybar, elek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

"Silicon-based anodes towards market penetration"

Batterimarkedet for Li-ion vokser raskt og forventes å være i raskt endring i det neste tiåret. Markedet vil gå fra en forbrukerelektronikk dominert til en fase dominert av elektroniske kjøretøy (EV). En ekstraordinær økende etterspørsel etter batterier betinger imidlertid nye materialer til å k...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sulphate removal by membrane filtration technology to reduce the risk of fish death due to H2S in recirculating aquaclture systems (RAS)

Oppdrettsanlegg på land er en av mulighetene for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men også dette har sine utfordringer. Ved oppdrett av postsmolt og matfisk laks på land er det ofte ønskelig å tilsette sjøvann. Et problem i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvann,...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress

Genomisk seleksjon (GS) er et nytt avlstiltak som forventes å gi økt sikkerhet ved seleksjon av unge dyr og økt avlsframgang per år for hele populasjonen. GS har med suksess blitt tatt i bruk på mange melkekupopulasjoner rundt om i verden, men er tatt i bruk i langt mindre grad på melkegeit. ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioAlert; Biosensor for organdiagnostikk under kirurgi

BioAlert-prosjektet går ut på å utvikle medisinsk sensorutstyr basert på bioimpedansmålinger som i reell tid kan diagnostisere organpatologi under operasjoner (peroperativt) for å unngå alvorlige komplikasjoner postoperativt. Ved kritisk lav blodtilførsel til tarmen er det vanskelig å vurdere hvi...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Simuleringsbasert ruteplanlegging - RuteSim

Prosjektet RuteSim har bidratt til utvikling av et rutesimuleringsverktøy (Rutesim versjon alpha1.0) som kombinerer validerte skipssimulatorer med værvarsler og havstrømmodeller. Verktøyet har som mål å heve presisjonen på beregninger av nøkkelverdier som drivstofforbruk, skipsbevegelser, seilet...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Teineteknologi for bærekraftig fiskeri. Forskningsbasert produktutvikling av ny metode for bedre fangst, fiskevelferd, kvalitet og miljø.

Innomar AS har som visjon å utvikle en ny type torsketeine som slipper torsken lettere inn i teina, hindrer at torsken rømmer og kan fange større biomasse enn eksisterende torsketeiner. Målet er også å redusere bruk av naturlig agn og fangsttid ved å introdusere lys som lokkemiddel fremfor agn, o...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bio-active compounds from spruce

Prosjektet BioAktive Stoffer fra Gran - BACS tar sikte på å utvikle prosesser for utvinning av bioaktive stoffer fra prosessering av gran og anvendelser for slike produkter i landbruk, dyrefôr, hygiene produkter og kosmetikk. Bærekraften av produktene vil være i fokus, og livs syklus analyser (LC...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken

Landbruket gjennomgår en omfattende endring med betydelig digitalisering. Landbruket blir smartere; det integreres sensorer og annen teknologi som øker produksjon og kvalitet. Teknologien gir både forbedret livskvalitet for bonden ved å redusere tungt og repeterende arbeid, men også forbedret dyr...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital trening som medisin

Befolkningsvekst og økt levealder vil i fremtiden gi helsevesenet store utfordringer. Regelmessig fysisk aktivitet representerer et stort forebyggingspotensial både i forhold til folkehelsen generelt og de dominerende sykdomsgruppene. Samtidig er det godt dokumentert at bruk av fysisk aktivitet e...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av laksens vekst gitt faktiske omgivelser

Hva er den optimale måten å produsere laks på? Dette er omfattende spørsmål, som man vil få svært ulike svar på hos ulike oppdrettere. Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSIGHT: Automated retinal imaging and diagnostics

Oivi er et håndhold retina-kamera som er enkelt å bruke. Det gjør automatisert bildeopptak og diagnostisering mulig ved bruk av kunstig intelligens, og skal kreve minimalt med trening av helsepersonell for riktig bruk. Det er ikke behov for pupilledilatasjon, og scanningen av netthinnen er gjort ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Novel Failure Monitoring System for Marine Applications by including Acoustic Emission

For å oppdage skader på et tidligere tidspunkt enn det tradisjonelle metoder kan, skal AEMON-prosjektet utvikle en ny type tilstandsovervåkning av kritiske, roterende komponenter på skip og i vindturbiner ved å bruke såkalt Akustisk Emisjon (AE). Målet er å fange opp svært svake lydsignaler i mat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wound dressing with soluble beta-glucan

Biotec BetaGlucans AS har utviklet en løselig versjon av beta-glukan (SBG) som er en aktiv farmasøytisk ingrediens brukt i sårproduktet Woulgan Gel®. SBG er en biopolymer fra gjær som har vist seg å stimulere immunceller og særlig fagocyttiske celler som er sentrale både i infeksjonsforsvar og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Selvlærende ruteoptimalisering for skip

Innovasjonsprosjektet skal utvikle selvlærende ruteoptimalisering for skip basert på bruk av operasjonelle data, numeriske modeller og maskinlæring. Det finnes få eller ingen løsninger som i dag baserer ruteoptimalisering på kontinuerlig bruk av operasjonelle data. Ruteoptimaliseringen skal gi an...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland