0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe - NOSSH

Horisont Europa har som ambisjon og ta tak i de store samfunnsutfordringene. For å lykkes med det må samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver få en tydelig plass i rammeprogrammet. Hovedmålet for 'Norsk nettverk for styrking av samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver i Horisont Europa' er ...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Resilience of marginal grasslands and biodiversity management

Marginale beiteområder i Europas fjellstrøk har på grunn av naturgitte forhold og lang tids påvirkning fra jordbruk og husdyrhold utviklet et verdifullt biologisk mangfold. I lys av både samfunnsmessige og klimatiske endringer framover så vet vi ikke nok om hvor sårbare disse områdene faktisk er....

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Cultural heritage as an asset for economic added value; selection processes from a coast - inland perspective

The subject matter for this proposal is how cultural heritage is defined, assessed and activated for economic use, further, addressing such selection processes in a coast/inland perspective. A coast/inland dimension has previously been documented regardin g the uptake of measures towards cultural...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CORASON - A cognitive approach to rural sustainable development - the dynamics of expert and lay knowledges (STREP)

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Agriculture's role as upholder of cultural heritage

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Etablering og forvaltning av verneområder - Et følgeforskningsprosjekt med vekt på prosesser og aktører

I overkant av 6 % av Norges areal er vernet etter Naturvernloven. Ifølge landsplanen for nasjonalparker (St. meld. nr. 62 1991-92) skal vernearealet økes betydelig. Fra tidligere vern i hovedsak av statseid høyfjell arbeides det nå for å verne et breiere biologisk mangfold, og en større andel pr...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage