0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Magnetic Recycling of Oilfield Production Chemicals - A New Green Approach Giving Zero Chemical Discharge

Til tross for et globalt grep mot mer fornybare energikilder, vil også olje- og gassproduksjonen fortsette i mange tiår. I løpet av produksjonsfasen av olje tilsettes mange kjemikalier til brønnstrømmen for å forhindre en rekke problemer som korrosjon og strømningslinjer som for eksempel gasshydr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGenSøderberg - Next generation Søderberg electrode for Mn production

En av de mest betydningsfulle industrielle oppfinnelsene i Norge, den selvbakende Søderbergelektroden, feiret 100-års jubileum i 2019. Dette er fortsatt den dominerende teknologien for fremstilling av ferrolegeringer, og Eramet Norway AS (ENO), som er en verdensledende produsent av raffinerte man...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

MP: NTNU COVID-19 test

Etter flere uker med intensiv testing av koronaviruset var St. Olavs hospital i ferd med å gå tom for testutstyr. For å hindre mangel på testmateriell, samt avhengighet av kommersielle aktører, gikk en tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU sammen for å utvikle en egen testmetode for diagnostikk av...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: ODIMS - Online Distributed Integrity Monitoring system for Corrosion Under Insulation

Aldrende offshore infrastruktur og ønsker om levetidsforlengelse av olje, gass og prosesseringsinfrastruktur representer en enorm utfordringer og mulighet globalt. NORCE Innovation skal gjennom prosjektet verifiserere og kommersialisere Online Distribuert Integritets Monitorerings System (ODIMS)....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Biomass to Aviation Fuel

Luftfart er en av de raskt voksende kildene til klimagassutslipp. EU tar grep for å redusere luftutslipp i Europa. Det er fortsatt betydelige utfordringer for luftfartsindustrien med å opprettholde vekst og samtidig øke miljø bærekraften. I motsetning til andre flytende drivstoff (for eksempel di...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy ande...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

MP: SpruceEx - utilization of decayed Norway Spruce

Kommersialiserings prosjektet SpruceEx etablerte proof-of-concept for en industriell prosess for rensing av en spesifikk komponent utvunnet fra råtne granstokker. Prosjektet optimaliserte og validerte SpruceEx prosessen. Trebaserte produkter spiller en viktig rolle i overgangen fra en oljebasert...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: NIMIPROD - submerged cultures by respiratory metabolism

NIMIPROD prosessen, utviklet ved NMBU vil forenkle og effektivisere produksjon av bakterielt protein i fermentorer ved å benytte anaerob respirasjon. Domestisering og effektiv dyrking av mikroorganismer forventes å revolusjonere produksjon av mat. Produksjon av mikrober i fermentorer er allerede...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av bioraffineri fra dampeksplosjon (ArbaBioRaf)

Ideen med prosjektet er å utvikle et nytt bioraffinerikonsept som bruker avfallsstrømmer fra pelletsproduksjonen til å produsere viktige, grønne biokjemikalier. Prosjektet har utarbeidet kvantitative analyser for furfural og HMF mf. som bidrar til å kunne optimalisere bioraffineriet med hensyn ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DustDetect - Dust Detection System

Prosessindustrien i Norge har et stort fokus på å redusere synlig støv i form av diffuse utslipp fra sine aktiviteter. Dette er utslipp som kommer ut av tak og vegger i bygningene ved ulike aktiviteter. Dette støvet blir ikke fanget opp av filteranlegg i bedriftene. Man har god kontroll på renset...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VALSiGS - Improved Sustainability for Concrete through Silica Green Stone Valorization

Målsetningen med prosjektet var verdirealisering av Silica Green Stone (SiGS) gjennom å utvikle en grønn binder som delvis kan erstatte sement i betong, og derigjennom senke miljøfotavtrykket til betong. Miljøfotavtrykket senkes fordi produksjon av sement krever energi og fører til betydelige uts...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Securing the interests of the Norwegian process industry in the EU Partnership "SPIRE-II" and Horizon Europe

This application aims to support the coordination and participation of the Norwegian process industry in the expected European Partnership evolving from the current public-private partnership (cPPP) "Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency" or SPIRE. The coordination ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Tracking the deactivation of shaped zeolite catalysts in time and space using X-ray diffraction tomography

Heterogen katalyse vil være en viktig muliggjørende teknologi i overgangen fra et samfunn basert på fossile råstoff og energikilder til et fornybart scenario. For eksempel er det fullt mulig å bruke CO2, en viktig bidragsyter til drivhuseffekten, som karbonråstoff for å fremstille verdifulle kjem...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Forbedret ekstraksjon av proteiner og lipider fra kyllingrestråstoff som fôrmiddel til oppdrettslaks

Fôret til oppdrettslaks består i stor grad av vegetabilske råvarer som har negative effekter på laksens tarmhelse. Målet med dette prosjektet er å utvikle bedre prosesseringsmetoder for å utnytte proteiner og fett i biprodukter fra kyllingindustrien som fôringredienser til oppdrettslaks. Prosjek...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating Carbon Capture using Oxyfuel technology in Cement production

Sementindustrien er ansvarlig for 7% av verdens CO2-utslipp, og CO2-fangst er den mest effektive måten å redusere disse utslippene på. Oxyfuel sementproduksjon er en teknologi under utvikling for CO2-fangst i sementindustrien. I AC2OCem blir det utført pilotskalatester og analytiske studier for å...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Process-Informed design of tailor-made Sorbent Materials for energy efficient carbon capture

Etter vårt skjønn har verden behov for en samlet innsats for å minimere CO2-utslipp, enten ved gjenbruk av CO2 som råstoff eller via metoder som permanent forhindrer at CO2 slippes ut i atmosfæren ? eksempelvis gjennom geologisk lagring. Vi ser for oss ulike utslippskilder med økonomisk insentiv ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Demonstration of High-yield Catalytic lignin breakdown into valuable compounds for specific market applications

This is a demo project. We will investigate 3 different technologies for depolymerisation of lignosulfonates from wood in water; 1. hydrogenation depolymerisation in water in flow reactors with Ni/C catalysts 2. oxidative sub critical aquous depolymersiation of lignosulfonates 3. electrochemica...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Planning & execution of World Conference of Sampling and Blending 10

Planning of WCSB10 enjoys availability of an abundance of experience from earlier international conferences https://www.spectroscopyeurope.com/sampling/passing-milestone-successful-wcsb9 as reflected in the membership of the organisational committee. The NFR funding will help significantly to b...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

arba agri

Prosjektet er under etablering

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) lavere proteininnho...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bio-active compounds from spruce

Prosjektet BioActive Compounds fra Spruce - BACS har utviklet prosesser for utvinning av bioaktive stoffer gjennom prosessering av gran, og applikasjoner for slike produkter innen landbruk, dyrefôr, hygieneprodukter og kosmetikk. Bærekraften til produktene har vært i fokus, og livssyklusanalyser ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av sil...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

PoultryBone: Utvinning av protein og mineraler fra kyllingbein

Effektiv bruk av ressurser knyttet til matproduksjon er en av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden. Vår prosessmetode, PoultryBone, kan åpne opp for en helt ny produktportefølje fra kyllingbein som hittil ikke har vært mulig. Fra kokte kyllingbein som gjenstår etter produ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Realisering av en verdikjede for Grønn Mineralgjødsel

I Grønn Mineralgjødselprosjektet vil Yara sammen med Nel og andre partnere utvikle, demonstrere og verifisere en samlet verdikjede fra fornybar kraft og frem til et mineralgjødselprodukt, samt videre til et grønt konsumentprodukt i detaljmarkedet. Dette vil på sikt ha en betydelig innvirkning på ...

Tildelt: kr 17,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Production of JP-8 Range Fuels and Chemicals from Pyrolysis bio-oil using Nanostructured Catalyst

Landbruk og skogbruk i India og Norge utgjør et godt grunnlag for utvikling av landsbybasert sirkulær bioøkonomi, inkludert inntekt, arbeid og velferd, der biomasse erstatter fossilt brensel og petroleumsbaserte kjemikalier og materialer. Spesielt gjelder dette for tungtransport og sjøtransport, ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Bio Fischer-Tropsch - Staging and Multiple Hydrogen Feed of Biomass to Fischer-Tropsch Fuel Synthesis

I dette prosjekt er det arbeidet med å finne nye teknologiske løsninger i prosessen for framstilling av drivstoffkomponenter fra biomasse via gassifisering. Gassifisering er omdanning av råstoffet til en såkalt syntesegass som består av i hovedsak hydrogen og karbonmonoksid. Dette skjer ved høye...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel solvents for biogas upgrading

Biogas technologies have experienced a period of great development: in 2012, there were over 13,800 biogas plants across Europe, and it is estimated that a large part of the EU-27 renewable energy target by 2020 will be met by bioenergy, of which at least 25% will be provided by biogas. Most appl...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablere nettverk for samarbeid i Kina.

Formål: Etablere nettverk for anskaffelse av lukt og smaksstoffer til agn. Land: China. Planlagte møter: Old Ghost Sportfishing Bait Co., Ltd. , Wuhan, Hubei (Kinas største produsent av agn). Kontakt: Hr. Yi (President) Zhoushan Terui Trading Co., Ltd., Zhoushan, Zhejiang (Ecobait’s representan...

Tildelt: kr 70 375

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative NitrophoSphate PRocEss

En 50 % økning i matproduksjon innen 2050 er nødvendig for å livnære verdens befolkning. For å kunne nå dette målet samt føre et bærekraftig jordbruk, må man bruke mineralgjødsel. Mineralgjødsel vil bidra til effektivt jordbruk ved mindre bruk av vann og landområder samt et høyere utbytte. Yara?...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo