0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Flerkulturelle demokratier og politisk integrasjon i storbyer - en komparativ studie

Hva forklarer variasjonen mellom ulike etniske grupper når det gjelder politisk deltakelse og tillit til lokale politiske institusjoner? Problemstillingen vil besvares gjennom å studere: a) variasjoner mellom ulike etniske grupper, b) hvilke institusjonel le føringer de opererer innenfor, og c) i...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Trygge avlinger og god plantehelse ved hjelp av indusert sykdomsresistens.

Plantene har et forsvarsystem som blir aktivert når de gjenkjenner en angripende sykdomsorganisme. Det samme forsvarssystemet blir også aktivert med visse stoffer som kommer fra eller som likner stoffer fra sykdomsorganismer, eller med molekyler som likne r de molekylene som deltar i signaloverfø...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Control of apple fruit moth (Agyresthia conjugela Zeller) by attractive volatiles emitted from rowan (Sorbus aucuparia L.)

An ongiong co-operation between the Norwegian Crop Research Institute and Chemical Ecology Group, SLU Alnarp has given some most promising results. The goal is to identify volatile compounds from rowan, Sorbus aucuparia, which guide mated females of apple fruit moth, Argyrestia conjugella, to ov...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

VANN: Effects of a newly introduced benthic red alga on biodiversity and community structure in the coastal zone of Norway

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Sosial angstlidelse og selektiv mutisme hos barn og unge - relasjon til utviklingsforstyrrelser, familiær angst og traumatisk stress.

Sosial angstlidelse (SAD) er en hyppig tilstand (5-15% hos unge), karakterisert ved en gjennomgripende og markert redsel i sosiale situasjoner. Selektiv mutisme (SM) er karakterisert ved persisterende taushet i visse situasjoner og forståes som et uttrykk for sterk grad av sosial angst. Antatt p...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular mechanisms of viral disease in Atlantic salmon (Salmon salar L.)

This basic research programme, addressing molecular mechanisms of viral disease in Atlantic salmon, will draw on expertise from fish biology and successful salmon research programmes including the ISA disease and the salmon genome, to investigate viral di sease in marine species. The programme ai...

Tildelt: kr 19,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

Prosjektet grunngir behovet for en målrettet, strategisk forskning som vil gi viktige bidrag i den moderniseringsprosess som norsk politikk mot fattigdom og sosial eksklusjon står overfor. Ved egen satsing og midler fra Forskningsrådet vil Høgskolen etabl ere en Gruppe for Inkluderende Velferd. P...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Forestillinger om ruralitet i norsk regional- og distriktspolitikk. Videreføres på prosjekt 170804.

En ønsker å se nærmere på hvordan forestillingene om "problemer" og "løsninger" i det rurale Norge og distriktspolitikken skapes av ulike aktorer gjennom produksjon av ulike myter og forestillinger (diskurser) om forskjellen mellom byen og bygda. SIP har følgende overordnede problemstilling: Hvo...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiutvikling og radikale innovasjonprosesser i bestående foretak.

Markedsliberalisering og økt konkurranse stiller bedrifter overfor strengere krav om å gjennomføre omstillinger gjennom innovasjoner. Håndteringen av grenseflaten mellom markedsbaserte krav og bedriftens kompetanse og læringsevne er spesielt utfordrende. Gjennom de siste årene bar Rogalandsforsk...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og marinisering av Compact Concentric Cylindrical Cyclone (4C)

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

NoSerC - Norwegian Service Centre for Climate Modelling

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i varmebehandlede næringsmidler - optimalisering av prosess og prosessparametre

Prosjektet vil undersøke hvordan akrylamid dannes under prosessering av vegetabil- og cerealbaserte produkter. Først skal kritiske nøkkelkomponenter (vanninnhold, sukkerinnhold, proteiner, aminosyrer, fett/olje) som gir størst bidraget til dannelsen ident ifiseres. Et utvalg av råvarer vil bli un...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Bjørk i synlige konstruksjoner. Et nyskapningsprosjekt ledet av Moelven Limtre AS

Moelven Limtre har i forretningsplanen betydelig satsing på bjørk i limtrekonstruksjoner. Prosjektet er en del av prosjekt støttet av SND, skogeierforreninger og Skogtiltaksfondet. Denne søknad gir prosjektet en nødvendig helhet. Et pilotbygg med bjørk limtre skal benyttes til informasjon og mark...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effects of climatic change on an economically important pest insect in Norwegian forest ecosystems

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EACC - Ecology and economy of agriculture in a changing climate

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

COMBINE

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Politisk entydighet og sosial differensiering: En komparativ studie av skandinavisk statsfeminisme

Det prosjektet som skisseres her representerer et første forsøk på å gripe "statsfeminismen" i dens kompliserte kombinasjon av en retorisk legitimering, et analytisk begrep og et politisk fenomen. Formålet er dels å undersøke begrepets teoretiske og analy tiske mulighetsrom; dels å vurdere treffs...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Advanced Sensors for Microsystems

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Validation of methods and data for Environmental Risk Assessment off-shore

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Stability of contaminated sediments

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Climate 2000 - Impact of climate change on the built environment

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Strategic University Programme in Medical Technology at NTNU/SINTEF/St.Olav´s Hospital, Phase 2 (videref. av 129104/420 Phase 1) (131606/V50

This programme represents a continuation of the 4-year Strategic University Programme (SUP) in Medical Technology, which was established at NTNU in 1999 with a total of 20 mill NOK in funding from The Research Council of Norway (NFR). The present programm e covers the period 2003-2007 and has a t...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Kjeller

Prosjektet vil utvikle og vedlikeholde infrastruktur for innovasjon i de nå 6 deltagende FoU-institusjoner IFE, FFI, NILU, Norsar, UNIK og TFOU (HSK er nå innlemmet i HIAK, som for 2004 sender separat søknad pga ny organisasjon). Man ønsker å videreføre hovedtrekkene i den etablerte FORNY-organis...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland

Søknaden omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2004. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det er initiert et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Samlet søknad ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NTNU

For 2004 søker NTNU om 5,43 millioner kroner fra Forskningsrådet for følgende infrastrukturaktiviteter: 1. Idesøkprosesser i utvalgte fagmiljø. 2. IPR-seminar på instituttnivå. 3. Gründerskolen NTNU entreprenørskole. 4. Venture Cup Trøndelag. 5. Hovedoppgaver, dr.oppgaver med nyskapingsprofil. 6....

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of alpha emitting radiopharmaceutical for tumor targeting

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Narvik

Prosjektet er vil være en videreføring og videreutvikling av HIN samarbeid under FORNY I og FORNY II. En målbevisst satsing inn i mot innovasjon og kommersialisering vil stå sentralt. Videre vil innsatsen mot informasjon, opplæring og veiledning bli særlig lagt vekt på. Industrialisering vil stå ...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vare...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert kryp...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo