16 prosjekter

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Troms og Finnmark

Horisont Troms og Finnmark skal gjøre FoU miljø, næringsliv og offentlig sektor bedre rigget til å utnytte mulighetene som ligger i HE. Nettverket skal samle de aktørene i regionen som aktivt driver mobilisering- og veiledningsarbeid i fylket, har ambisjoner om HE deltakelse, og har ressurser til...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forretningsutvikling av ny verdikjede for grønn ammoniakk og hydrogen i Arktis basert på vindkraft – Grønn Ammoniakk Berlevåg (GAB)

Formålet med GAB er å utarbeide et konkret og forpliktende forretningskonsept for utviklingen av en bærekraftig og skalerbar grønn verdikjede for produksjon av hydrogen (H2) og ammoniakk (NH3) i Varanger-regionen, og distribusjon og bruk av disse energibærerne i Norge (inkl. Svalbard), både innen...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION ARKTIS

-

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Gjennomføring av vedtak og planer for opplæringen i samisk ved tre videregående skoler i Troms"

Prosjektets mål er å beskrive og vurdere hvordan politisk vedtatte strategier og handlingsplaner for samiskopplæringen gjennomføres av tre skoler med særlig ansvar for denne opplæringen i Troms: Hvordan ivaretar og oppfyller skolene krav og forventninger fra politiske vedtak og de faglige utredni...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

FORREGION N2 har som mål å Styrke samarbeidet mellom forskningsmiljø og næringsliv for a øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i landsdelen. programmet skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og opplevelsesnæring. Gjennom FORREGION N2 tilbys fø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon Finnmark

Nettverket har etablert seg godt i Finnmark og blitt en synlig aktør i FoU-miljøet. Tilgang til informasjon om Horisont-programmer og hele FRs støtteapparat har blitt forenklet. EU-nettverket gjennomførte flere mobiliseringsrunder, noen av dem sammen mer andre internasjonale støtteordninger. Helt...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Finnmark 2017-2019 - FORREGION

Økt samarbeid med FoU-miljø har bidratt til å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften for næringslivet i Finnmark. Mobiliseringsprosjektet har tatt i bruk virkemidler som stimulerer næringslivet til økt bruk av FoU i sitt utviklingsarbeid og har hatt Finnmark fylke som geografisk avgrensnin...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SKOLEEIER TAR GREP - innovasjon i rollen som skoleeier.

Dette er forprosjektet til et innovasjonsprosjekt hvor Finnmark fylkeskommune er ansvarlig og premissleverandør for innholdet. Både nasjonalt og lokalt har skoleeiere gjort en stor innsats for å øke elevenes gjennomføring av videregående opplæring. Til nå har innsatsen for økt gjennomføring ik...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Finnmark 2014 - 2016

Finnmark er en region i vekst som følge av positiv utvikling innen viktige bransjer som petroleum, mineraler, havbruk og reiseliv. Samtidig er regionen svak mht. bruk av FoU i næringslivet. VRI-prosjektet vil tilby virkemidler for å øke bruke av FoU i næ ringslivet slik at regionen får bedre for...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Samhandlingsprosjekt VRI-Finnmark

VRI Finnmark skal bidra til FoU basert innovasjon i bedriftene med basis i regionale fortrinn. Det innebærer bruk av virkemidler innen satsingsområdene mat, energi, opplevelser og mineralutnyttelse. Forprosjektmidler vil anvendes på bedriftsprosjekter so m tar sikte på å løse utfordringer for å ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Hvordan lykkes stort som små? Finnes det organiseringsformer innen kulturnæringene som vil øke effektivitet og lønnsomhet i bedriftene?

Kulturnæringsbedriftene i Øst-Finnmark er i all hovedsak små og har en rekke utfordringer knyttet til samhandling og vekst. For en kulturnæringsaktør som Hermetikken, som er en nøkkelbedrift for utviklingen av næringen i Øst-Finnmark er det et stort behov for informasjon om samhandling og nettve...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33942 Multimedia produktpakker om klimaendringer, flora og vegetasjon

...

Tildelt: kr 69 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional innovasjon i Finnmark

VRI- Finnmark skal utnyttes som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid som fylkeskommunen har utarbeidet i de senere årene. Økning av forskningen i og for næringslivet er et viktig virkemiddel i disse strate...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark 2007

Finnmark fylkeskommune besluttet våren 2003 å involvere seg sterkere i utbygging av bredbåndsinfrastruktur. Fylket har opprettet Bredbånd Finnmark As som har etablert fiberforbindelse fra Alta til Hammerfest. Kommunene i Finnmark har vært meget aktive ifb. Høykom ordningene og satt i gang fler...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark

Finnmark fylkeskommune besluttet våren 2003 å involvere seg sterkere i utbygging av bredbåndsinfrastruktur. Fylket har opprettet Bredbånd Finnmark As som i disse dager etablerer fiberforbindelse fra Alta til Hammerfest. Kommunene i Finnmark har vært me get aktive ifb. Høykom ordningene og satt...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fleksibel læring i Finnmark - en kompetent region

Videregående opplæring i Finnmark Fylkeskommune tilbys gjennom 8 fylkeskommunale skoler. Disse skolene har foruten ordinær videregående opplæring ansvaret for voksenopplæring. Skolene forventes å ta større ansvar for regional utvikling bl.a. gjennom kurst ilbud til næringslivet og det offentlige....

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku