1 421 prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av barn og unge i frivilligheten (UNGFRI)

Deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet og mestring for barn og unge. Organisasjonsdeltakelse kan også være en viktig skole i demokrati. Det er derfor et mål med frivillighetspolitikken å legge til rette for aktiv deltakelse blant barn og ung...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Exposure to epoxy resin systems and hypersensitivity among workers in the surface coating industry

Due to unique technical properties, epoxy resin systems (ERS) is among the major surface coating products used in Norway. ERS comprise compounds that are potential sensitizers, and exposure to ERS is a recognized cause of occupational allergic contact dermatitis, contact urticaria, and occupation...

Tildelt: kr 21 029

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns medvirkning i Fylkesnemndenes beslutningsfatting

Prosjektet «Barns deltakelse» er et samarbeid mellom Sentralenheten for Fylkesnemndene og Universitetet i Bergen, som skal bedre barns medvirkning i barnevernets beslutninger. Fylkesnemndene fatter hvert år beslutninger som direkte angår mange tusen barnevernsbarn, og de plikter etter nasjonal og...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

På sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?

En mer sammensatt og krevende befolking har mer ulike preferanser, prioriteringer og kvalitetsforståelser. Dette utfordrer den norske og skandinaviske tradisjonen med enhetlige tjenester av høy kvalitet; der innbyggere gis rettigheter utfra sine behov, men ikke nødvendigvis bredde i det substansi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidsinkludering i bydel Søndre Nordstrand - forprosjekt

Søndre Nordstrand i Oslo er en bydel preget av store sosiale- og velferdsmessige utfordringer med omfattende utenforskap, kriminalitet og dårlige levekår. En stor andel av befolkningen har offentlige stønader som hovedinntektskilde. Samtidig er det mange ressurssterke miljøer og personer i bydele...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter: Utfordringer og kunnskapsbehov

Gjennom forprosjektet vil vi etablere et samarbeid mellom Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN), Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU), Institutt for sosialt arbeid (NTNU) og Institutt for språk og litteratur (NTNU) med fokus på flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter. F...

Tildelt: kr 58 615

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavinntektsansettelse. Det søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært l...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanse for et grønt skifte? Kunnskapsdiskurser i fag- og yrkesopplæringen

En teoretisk tilnærming til diskursanalyse har vært hovedinnholdet i det videre arbeid siden prosjektets oppstart. I dette arbeidet er både kurser innen vitenskapelig teori og metode stått sentral, men også eget empirisk tilnærming til dette ved bruk av aktør nettverk teori (ANT). Konkret har det...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring

Dette prosjektet har som hovedmål å se på begrepet samordning. Kandidaten vil arbeide med temaet knyttet til statlige målsettinger om at vedtatte politiske tiltak skal gi gode tjenester til innbyggere i kommunene. I Norge bygger offentlig styring på antakelsen om at spredning av makt og gjennomfø...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tjenesteutvikling og medborgerskap.

«Tjenesteutvikling og medborgerskap» er et phd prosjekt som skal sette fokus på hvordan tjenestemottakere kan delta mer i utviklingen av tjenestetilbudet. Kommunen skal opprette et nytt bofellesskap sommer/høst 2019 for ungdommer med sammensatte behov. Kommunen har lang erfaring med å gi tje...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Trauma and adult learning. Re(gu)lation - refugees experiences with helpful strategies for emotional regulation, learning and well-being

Tenk om det fantes ei hylle i gangen utenfor klasserommet der både elever og lærere kunne legge fra seg stress, sorg og traumatiske opplevelser. Slik er det dessverre ikke. Potensielt traumatiserende hendelser som alvorlig sykdom, ulykker, overgrep eller krigserfaringer rammer hele mennesket; emo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Holdningsskapende nærværsarbeid - et kollektiv arbeidsmiljøtiltak for utvikling av jobbengasjement og jobbprestasjoner.

Arbeidsplassen er en sentral del av hverdagen for de fleste av oss og en viktig arena for mestring, tilhørighet og utvikling. Det er slik at i hvilken grad vi over tid kjenner på jobbengasjement og jobbmotivasjon eller eventuelt det motsatte, påvirker både individuell helse og jobbprestasjoner, m...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samtavla.no delingsarena? - formidling av hvordan lærere kan utvikle den utforskende læringssamtalen

Samtavla.no delingsarena formidler resultatene fra forskningsprosjektet DiDiAC (Digitale dialoger på tvers av fag). I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utfors...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

I dette prosjektet lager vi et system som måler fysiologiske endringer og spesielt hjernebarkensaktiviteter hos pasienter med nedsatt gangfunksjon. Basert på multivariat analyse- og maskinlæringsmetoder, vil vi kunne analysere dataene og lage en «markør» som ikke bare bidrar til å ta bedre beslut...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompakt byutvikling, bomiljø og sosial bærekraft

Formålet med prosjektet er å utforske sammenhengen mellom fysiske bokvaliteter, prosesser og sosial bærekraft i kompakte eller tette nabolag. Prosjektet vil utrede hvilken betydning nærhet til naboer, viktige hverdagsfunksjoner og rekreasjonsmuligheter kan ha for viktige sider av sosial bærek...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematical reasoning with cognitive technology

Digitale verktøy og fremskritt i maskinlæring åpner nye muligheter for å undersøke hvordan vi lærer matematikk og bruker ulike skriftlige representasjoner til å løse problemer (matematisk literacy). I prosjektet Digital Reasoning samler vi inn data om hvordan elever og lærerstudenter løser digita...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence (SLEDE)

Hvilken sammenheng er det mellom barn og unges utviklingshistorie og deres sosiale og skolefaglige trivsel og tilpasning i den tidlige ungdomsfasen? Og hvilken betydning synes barnas sosiale bakgrunn å ha? Dette er forhold vi studerer i prosjektet Socioeconomic risk, learning and development from...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Getting to the heart of education: Teachers Effects on Student Outcomes, - a longitudinal and observational study

Hva betyr egentlig lærerens kompetanse og undervisning for elevene? Hva gjør at elever blir motivert og trives på skolen? Hva er det som egentlig gir elevene læringsutbytte i matematikk og naturfag? Dette er noen av flere sentrale spørsmål i ?Teachers Effect on Student Outcome?, TESO-prosjektet, ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og til og med bringes over til neste generasjon. Nyere studier tyde på at omtrent 50 prosent av livstidsinntekten kan forklares vi tidlige forskjeller. Utgangspunktet for dette prosjektet er at de...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison

I en tid med internasjonale sammenligninger forventes det at nasjonale myndigheter lærer av erfaringer fra andre land og anvender internasjonale standarder i arbeid med utdanningsreformer. Prosjektet undersøker hvordan utdanningsmyndigheter i fem nordiske land svarer på disse forventningene. Vi s...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Prosjektsamarbeid mellom Kulturtanken og OsloMet: Konferanse om barns møter med kunst i skolen.

Title of conference: Building Partnerships with artists, schools, young people and communities. This conference will attempt to address the role of art educators, artists and researchers in forming sustainable, creative and democratic learning environments, by focusing on art education in a wide...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av prosjektets to første år har vi målt barnas prestasjoner i første og andre klasse, innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i tillegg til ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

Tippemidlene finansierer årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skoler får besøk av kunstnere flere ganger årlig (www.kulturtanken.no). Agenda kunstfagdidaktikk er knyttet til innovasjonsprosjektet "Skole og konsert - fra formidling t...

Tildelt: kr 52 999

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis

Det internasjonale, tverrfaglige nettverket HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE GLOBAL REFUGEE CRISIS: POLICIES AND TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON REFUGEES (HUMDIG) springer ut av behovet for å forstå hvordan reaksjonene fra vestlige demokratier til den pågående flyktningkris...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sammen om bolig

Prosjekt Sammen om bolig er et boligsosialt innovasjonsprosjekt mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner, samt Velferdsetaten. Prosjektet har som mål å utvikle kommunale tjenester og samarbeidsmodeller for å kunne tilby bedre og mer bærekraftig...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Adaptvurder - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring Med utgangspunkt i lærernes behov og elevenes premisser er målet å utvikle adaptive digitale vurderingsverktøy i lesing og regning til 3. årstrinn. Vurderingsverktøyet vil gi et presist bilde av ferdighetene til enkelteleven - danne et ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo