0 prosjekter

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Formidling av friluftslivsforskning gjennom Konferansen Forskning i friluft 2015

Arrangere konferansen Forskning i friluft 2014 i Lillehammer 27. og 28. januar 2015 med minst 200 deltakere. Norsk Friluftsliv har fire ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft (1998, 2002, 2005 og 2009). Det er derfor naturlig å arranger en ny konferanse i 2015 som er Frilufts...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Water-related ecosystem services (ESS) -increasing the relevance of the concept for operational management on various scales

NIVA are planning to host a joint EurAqua (European Network of Freshwater Research Organisations) and WssTP Working Group for Ecosystem Services (European Technology Platform for Water initiated by the European Commission) workshop in Oslo, 18th-19th November this year. The topic of the workshop...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sperm-pathogen interactions and the evolution of ejaculate antimicrobial defences in passerine birds

Kliniske studier på mennesker har dokumentert en sammenheng mellom bakterielle infeksjoner og mannlig infertilitet. De potensielle implikasjonene av bakterier for infertilitet hos ville dyr er imidlertid i stor grad neglisjert. Dette prosjektet fant at en vanlig bakterie, E. coli, kan i betydelig...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

EMPERORS OF THE SUN: Linking the evolution of flowering time in long days with a major niche transition in the grass subfamily Pooideae

En grunnleggende problemstilling i evolusjonsbiologien er hvordan arter tilpasser seg miljøet de lever i. Vi har studert dette i Pooideae, en artsrik underfamilie av gras som dominerer grasfloraen i nordlige tempererte områder. Karakteristisk for klimaet i nord er sesongvariasjon med kalde vintre...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exposure and effects of emerging contaminants in marine and terrestrial birds of prey.

Prosjektets mål var å undersøke konsentrasjoner og effekter av nye miljøgifter i havørn- (Haliaeetus albicilla) og hønsehaukunger (Accipiter gentilis) fra Norge og Spania. De nye milljøgiftene som ble undersøkt var brom-, klor- og fosforflammehemmere og fluorinerte kjemikalier, etter at det ble f...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norsk medlemskap i Alter-Net og LTER

LTER-Norge: LTER: Se vedlegg til sluttrapport for en fullstendig beskrivelse av arbeidet med LTER. Det har vært arbeidet med å etablere et norsk LTER-konsortium siden oppstarten i 2014, og følgende institusjoner er med: NINA, NIVA, Nibio, UiO NHM og NTNU VM. Interessen og oppfølgingen fra de ul...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Phanerozoic diversification: linking observation and process

Det finnes en fantastisk mengde forskjellige organismer på jorda, både av dyr, planter, sopp, bakterier, osv. Noen grupper har mange flere arter enn andre - for eksempel finnes det over ti tusen arter fugler, men færre enn tretti arter krokodiller. Forskjellene i artsmangfold mellom organismegrup...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

Som planlagt i original prosjektplan, ble dataoppsamlingsfase avsluttet hos alle prosjektpartnere i løpet av sommeren 2016. Partner #9 (Nibios avdeling Skoghelse, del av Skogoglandskap før 1 juli 2015) koordinerer WP1: Long term sustainability of tree species affected by invasive pathogens and fr...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Tailoring the ecosystem services approach to landscape level management (TESL)

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å studere hvordan økologiske, økonomiske, og sosiale aspekter ved naturresurser i Lofoten kan konstitueres som økosystemtjenester og hvilken betydning spesielt kulturelle økosystemtjenester kan spille for velferd og livskvalitet. Vi har samlet data med ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

10th International Symposium on Ecohydraulics

The International Symposium on Ecohydraulics (ISE) is an important venue for discussions of research and management on aquatic water resources and particularly cross-disciplinary applications of hydraulics, hydrology and ecology. The 10th ISE will be held in Trondheim from the 21st to the 27th o...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Workshop for etablering av et forskernettverk for fjellområdestudier

Fjellområdene i Norge står ovenfor viktige utfordringer når det gjelder fremtidig samfunns- og næringsutvikling, og det er behov for et best mulig kunnskapsgrunnlag for grunnlag for framtidig politikk og utvikling. Dette er anerkjent både politisk, blant annet i den siste Stortingsmeldinga om di...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Life Watch - follow up from preparatory to construction phase

The main goal of LifeWatch is to outline the possibilities for an enhanced cooperation between different countries within eScience and biodiversity. LifeWatch is one of several ESFRI projects which aim to establish e-infrastructures and databases in the f ield of biodiversity and ecosystem resear...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CultES - Assessing spatially explicit cultural ecosystem services for adaptive management in the Alpine North

Adaptiv forvaltning som tar hensyn til kulturelle økosystemtjenester, krever kunnskap om hva allmenheten og ulike interessegrupper prioriterer. I CultEs har formålet vært å finne nye metoder for å identifisere mangfoldet av verdier som folk tilskriver naturen, og som samtidig kan benyttes til å i...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Adaptation or plasticity as response to large scale translocations and harvesting over a climatic gradient in the marine ecosystem?

Norge er verdensledende på produksjon av Atlantis laks (Salmo salar) men lakselus forblir en stor utfordring for akvakulturen. Bruk av leppefisk i oppdrettsnæringen har utviklet seg til et kostnadseffektivt alternativ for å behandle laksen for luseinfeksjon. Som en konsekvens flyttes tusener av v...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Population structure and evolutionary response to environmental changes in C. finmarchicus and C. helgolandicus

Marint dyreplankton er svært sensitive forhold til klimaendringer. I Nord-Atlanteren og Arktis er hoppekreps i slekten Calanus dominerende i dyreplanktonbiomassen og spiller en nøkkelrolle i marine næringskjeder både som primærforbrukere ... og som bytte dyr for mange kommersielt viktige arter. ...

Tildelt: kr 37 163

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Delimiting functional management units for partially migratory deer populations (DeerUnit)

En global utfordring for forvaltningen av hjortevilt er at nåværende forvaltningsenheter typisk er for små til å fange hele trekksyklusen. Målet har vært å forstå mekanismer som bestemmer sesongmessig trekk, å forutsi egnethet til sesongmessig habitat under klimaendringer, med sikte på å avgrense...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

In situ swimming and orientation ability of larval cod and other plankton. Parameterizing models of prey availability to top predators

Fiskelarvetransport med havstrømmer fra gyteområder til oppvekstområder er en nøkkelprosess som må adresseres dersom man skal kunne kvantifisere romligtemporær tilgjengelighet for topp-predatorer. Imidlertid er ikke larver fullstendig prisgitt de rådende strømforhold. De kan påvirke spredningen ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting lower trophic levels - Ecosystem effects and trade offs

På grunn av et tiltagende behov for råstoff til produksjon av fiskefôr, er det et økende press for å utvide høsting av dyreplankton. I dag fiskes det krill i Antarktis og småskala fiskerier etter raudåte langs norskekysten, men slike fiskerier vil trolig bli utvidet i nær fremtid. Dyreplankton sp...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Estimating viral impact and Cost of Resistance on marine phytoplankton communities

Når virus forkommer i så store antall som 10 millioner pr teskje sjøvann og er 10 ganger flere enn alle andre organismer tilsammen så er det lett å forestille seg at de må ha en stor betydning i havet. Virus aktiviteten påvirker det mikrobielle næringsnettet og dette kan ha stor effekt på det ma...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Designing knowledge-based management systems for environmental governance in Norway

Our results on the science-policy interface draw in different directions. 1. With a view to chemicals that are nominated by Norway for listing in the Stockholm Convention on POPs (persistent organic pollutants), we find indications that the process has become depoliticized. It is likely that th...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tropical Deforestation and Economic Development

Avskoging i tropiske områder er i fokus på grunn av skogens evne til å absorbere drivhusgasser. Det foregår samtidig rask økonomisk utvikling i en del land med store tropiske skoger. Med økonomisk utvikling følger omstilling som har direkte og indirekte betydning for de økonomiske motivene som gj...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COEXIST - Condition and energy expenditure estimates from free-ranging marine mammals

Ny utvikling og miniatyrisering av instrumenter som kan festes på sjøpattedyr for å samle inn informasjon om deres bevegelser og dykkeatferd, har revolusjonert vår kunnskap om disse viktige predatorene i marine økosystemer. Sammen med estimater av bestand størrelse, fødeinntak og diett har slike ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Challenges for the Ecology Movement: An Exchange in Between Academics and Activists

The ecology movement deals with the biggest social and political threat of our time. Some of the most central challenges it faces are questions of ?green growth? and alternatives to the market, the possibilities and limitations of urbanization, the ethics of an ecological society and the link in...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Overvann som ressurs - Økt bruk av overvann som miljøskapende element i byer og tettsteder.

Asplan Viak AS har stor bredde i fagkompetanse, og vi ønsker å skape et nytt tjenestetilbud i grenselandet mellom etablerte fagdisipliner. Prosjektet vil utnytte fagkompetanse innen landskapsarkitektur og konvensjonell vann- og avløpsteknikk til å fokusere på dagens status mht. moderne overvannsh...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Integrating scientific and traditional knowledge in adaptive management of semi-natural hay meadows.

ENGKALL har som mål å evaluere avgjørende økologiske og samfunnsmessige aspekter ved Handlingsplan for slåttemark. Prosjektet har utviklet kunnskap om: 1) Lokale økologiske effekter av skjøtsel i forhold til tidspunkt for slått; 2) Landskapets effekter på biologisk mangfold i slåtteengene i for...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk oljesølovervåking og risikovarsling fra satellittdata

Oljeutslipp fra skip og offshore-installasjoner, enten ulovlig eller fra ulykker, kan medføre store miljøskader. Med økt maritim trafikk og oljeutvinningsaktivitet nær sårbare områder er faren for skader fra oljeutslipp av økende bekymring. Satellittdata gir muligheter til å oppdage oljesøl og lo...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Towards conservation genomics: studying migration of adaptation in a threatened non-model plant species

En av de største utfordringene innen bevaringsbiologi er å forstå hvilke prosesser som former arters utbredelse og genetiske diversitet. Nesten alle bevaringsgenetiske studier har fram til nå studert det nøytrale genetiske mangfoldet i ulike arter, altså det som ikke påvirkes av naturlig seleksjo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Pollination; an ecosystem service affected by climate change

I 2016 publiserte vi en vitenskapelig artikkel (Reitan & Nielsen 2016; open access i PlosOne) hvor vi viser hvor viktig det er å bruke riktig fordeling i statistiske tester. Videre har Andreas Rinvoll levert og forsvart sin masteroppgave. I denne så han på hvordan temperatur påvirker pollinerings...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Ion Torrent metagenetic analysis of mussel-associated plankton diversity

I økologisk modellering er omsetning av energi gjennom fødeopptak og vekst viktige komponenter. I modelsystemet Dynamic Energy Budget (DEB) som benyttes for blåskjell (Mytilus edulis) er karakterisering av prosesser knyttet til fødeopptak avgjørende for h vordan modellen gjengir vekst. Fødeopptak...

Tildelt: kr 75 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland