0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi carrier separation and distribution for a flexible energy system

Prosjektet skal utvikle og bygge et demonstrasjonsanlegg for å konvertere biogass til hydrogen, varme, CO2 og strøm. Teknologien skal så spres til andre deler av Europa.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Greenhouse gas emissions from biogas digestate applications to rice production systems

Avfall kan bli omgjort til energi ved å produsere biogass ved hjelp av spesielle mikrober i oksygenfritt miljø. Biogass kan brukes til f.eks. oppvarming og matlaging. Noe organisk materiale blir tilbake etter prosessen, det kalles biorest. Biorest er et godt organisk gjødselprodukt for landbruket...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low cost drill bit body material for geothermal applications.

Hovedideen med prosjektet er å redusere kosntadene på PDC borekroner som benyttes i olje- og gassindustrien, til et kostnadsnivå som gjør dem konkurransedyktige for geotermiske applikasjoner og dermed åpner nye markeder for Lyng Drilling. Dette oppnås ved å utvikle nye og billigere materialer som...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Enzyme-assisted Catalysis on black Titania Substrate Electrodes

Bruk av brenselceller, elektrolysører og sol-drevet vannsplitting for konvertering og lagring av energi er begrenset av avhengigheten av edelmetallkatalysatorer. Det er derfor et stort behov for utvikling av effektive elektrokatalysatorer laget av ikke-sjeldne grunnstoffer. I naturen vil hydrogen...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental investigation of non-Newtonian fluid flow in bioprocessing

Dette prosjektet søker kunnskap om hvordan de suspenderte levende organismer optimalt kan bringes fra småskala bioteknologiske laboratorier til storskala flytende systemer som finnes i industriell produksjon. Dette inkluderer blant annet at vi søker forståelse for hvordan væsker med komplekse og ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hyper visiting researcher Ishimoto from IAE Japan

Dr. Yuki Ishimoto er i Norge som gjesteforsker fra IAE i Japan relatert til prosjektet Hyper, NFR KPN-prosjekt 255107 "Liquefied hydrogen production from surplus wind/hydro power and fossil sources in Norway, Hyper" Vitenskapelig mål for gjesteforskeroppholdet har vært å evaluere storskala verdi...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NILU (2017-2020)

I eksperimentell toksikologi, pågår det et paradigmeskifte mot økt bruk av in vitro modeller, i samsvar med 3 R prinsippet for å redusere, erstatte eller forbedre dyreforsøk. Det er viktig å utvikle nye, avanserte in vitro modeller, som vil kunne karakterisere fare og risiko raskere og billigere,...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Photoelectrochemical Water Splitting: A Korea - Norway Research Cooperation (PhotoKORNOR)

Utarmingen av fossilt brensel og klimaendringer øker behovet for nye energiteknologier. Hydrogen blir betraktet å være fremtidens energibærer. En ren og fornybar produksjon av hydrogen er veien å gå. Prosessen med å splitte vann i hydrogen og oksygen, kalt fotoelektrolyse, krevet materialer som e...

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Optimering av biogassproduksjon og stabilisering/hygienisering av kloakkslam basert på forståelse av mikrobielle enhetsprosesser

Utslippet av lystgass (N2O) fra jord utgjør ca 1/3 av landbrukets totale klimapådriv, og må reduseres hvis vi skal nå målet om et klimasmart landbruk. Det er lettere sagt enn gjort fordi N2O-utslippet reguleres av jordens mikroflora, som er ekstremt vanskelig å regulere. Vi vet hvilke mikrober vi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Offshore hydrogen production and storage

I dag forsynes offshore installasjoner på norsk sokkel med kraft fra naturgassfyrte gassturbiner eller med kabel fra land. Med ca 160 gassturbiner i drift bidrar disse til 27% av Norges totale CO2-utslipp. Konseptet utviklet i prosjektet har potensiale til å delvis eller helt erstatte gassturb...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Modeling of hydrogen combustion for industrial safety analyses

Hydrogen vil være en viktig energibærer i et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Sikker lagring og håndtering av store mengder hydrogen er en utfordring. Konsekvensene av ulykker med hydrogen kan bli svært dramatiske med potensielle tap av menneskeliv og omfattende materielle og økonomiske kostn...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Next Generation Electrodes for Anion Exchange Membrane Fuel Cells

Brenselceller er energikonvertering enheter i stand til å gi høy effekttetthet med null utslipp av CO2 og andre forurensende stoffer. I løpet av det siste tiåret, har teknologien blitt moden og brenselceller er å finne sin vei til markedet i et bredt spekter av applikasjoner. Brenselcelle-teknolo...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

18th International Conference on Solid State Protonic Conductors (SSPC-18)

Faststoff protonledere er en klasse funksjonelle materialer med anvendelser innen «grønn» energiteknologi. Fra 18 til 23. september 2016 ble den internasjonalt mest anerkjente vitenskapelige konferansen innen dette forskningsfeltet avholdt på Soria Moria hotell og konferansesenter. Konferansen bl...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Composite interconnects and nanostructured electrodes for proton conducting membrane reactors

Dagens dominerende produksjonsmetode for hydrogen passer ikke for lokal produksjon i mindre skala. CIEPRO har fokusert på en ny type katalytisk membranreaktor basert på en keramisk protonleder - som integrerer dampreformering og vannskiftreaksjon, tilførsel av varme samt seperasjon og komprimerin...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

PyroGas Phase I. Valorizing lignocellulosic Paper Sludge by Anaerobic Digestion and Pyrolysis

Hovedmålet for PyroGas prosjektet var å utvikle et konsept for å utnytte restråstoff fra papirproduksjon til produksjon av biogassdrivstoff. Gjennom PyroGass prosjektet har Norske Skog Saugbrugs utviklet et nytt konsept for samproduksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel ved å komb...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Source separation and on-site wastewater treatment technologies for improved food security and green development

Dette forskningsprosjektet har som målsetting å bidra til nye, bærekraftige systemer for rensing av avløpsvann, der ressurser blir behandlet, gjenvunnet og brukt på en effektiv og sikker måte i nærheten av området der avløpsvannet genereres. Prosjektet har fokusert på separate behandlingsløsninge...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Biocatalytic utilization of lignin for increased biogas production in a biorefinery setting

I prosjektet BioLiGas var hovedmålet å produsere biogass fra lignin-rik biomasse ved å bruke enzymer og mikrobielle samfunn. Prosjektet ble ledet av NMBU med NIBIO og RISE-PFI som partnere, og NREL i USA som internasjonal partner. En viktig del av prosjektet var å utvikle en analyseplatform for å...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Grønn fergedesign - Regularitet, operabilitet, utslipp og skadefrekvens

Hensikten med forprosjektet består i å fremskaffe nødvendige grunnlagsdata for forskningsaktiviteter i et hovedprosjekt som forutsettes starter i 2016. videre søker man å etablere samarbeidsrelasjoner og grunnlag for konsortieavtaler mellom prosjektdeltakere på underprosjektene. Deltakere i prosj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hyperthermophilic fermentation as pre-treatment step in Biogas plants

HYPERFERMENTAN er gjennomført av partnerne Hyperthermics AS(prosjekteier), Hyperthermics Regensburg GmbH, NIBIO og NMBU. Parallelt med prosjektet har prosjekteier installert og satt i drift et fullskala pilotanlegg med årlig kapasitet på 10.000 tonn. De to parallelle prosjektene er del i en overo...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Møre og Romsdal

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Mobile Zero Emission Energy Storage Prosjektetablering

Det er almen enighet blant forskningsinstitusjonene I Norge at det er viktig å få til en FME innen temaet transport, ettersom dette er en av de viktigste utslippskildene for CO2 I Norge. Det er noe mindre enighet om hvordan en slik FME bør avgrenses. SINTEF ønsker en svært bred FME med hele tra...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

FME-Forskningssentre for miljøvenn

New Geothermal and Renewable Energy Drilling and Well Technologies; RENEW-Drill

Nye og kostnadseffektive bore- og brønnteknologier er helt avgjørende for å realisere kommersiell produksjon av geotermisk energi, med potensiale til å løse verdens energiproblem. Basert på kommersiell vannkraftutbygging og olje- og gassvirksomhet har Norge utviklet en av verdens sterkeste næring...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FLOATING TEST PLATFORM FOR SAFER, SMARTER AND GREENER MARITIME TECHNOLOGY

The shipping industry has a reputation of being conservative when it comes to adopting new technology. A conservatism that might have its roots in the following barriers: ? Slow turnover ? Short investment horizon ? Spilt incentives ? Low visibility to global consumers ? Burden of proof on new te...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Eyde Biokarbon - Produksjon av miljøvennlig biokarbon til prosessindustri basert på norsk trevirke

Eyde Biokarbon har som mål å etablere produksjon av miljøvennlig biokarbon for prosessindustrien basert på norsk trevirke. Dette skal erstatte fossile råstoff som koks og kull. Prosessindustrien bruker store mengder fossilt karbon i sine prosesser. Karbonet som brukes er et spesielt tilpasset kje...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestfold og Telemark

NORGLOBAL-Norge - Global partner

ERAfrica: Development of an advanced power-generation with min. carbon emission from hybrid fuel supplies

AdPowGen-prosjektet med partnere fra Norge, Belgia, Tyrkia, Egypt og Sør-Afrika, har som formål å utvikle og demonstrere et avansert gassturbinbasert kraftproduksjonssystem ved hjelp av ulike kilder av fornybar energi (RE) og alternativt drivstoff for å erstatte fossil basert brensel. I tillegg s...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High performance coatings for PEM electrolyser metallic bipolar plates

Bakgrunn Bipolare plater (BPP) for PEM (Polymer Electrolyte Membrane) elektrolysører står for mer enn ¼ av de totale systemkostnadene. Kostbare materialer og prosessering bidrar til de ca EUR 600/kW. Når målet til både EU og DoE er å halvere denne kostnaden i løpet av de neste ~10 år må store ku...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanocomposite Membrane Containing Bio-nanofibers and Mimic Enzyme for CO2 Separation

Prosjektet NanoMBE har som mål å utvikle bio-baserte nanokomposittmembraner som kan gi en signifikant forbedring i separasjon av CO2 fra røykgass fra kraftverk (CO2/N2-separasjon) og som kan oppgradere biogass (CO2/CH4-separasjon). Nanokomposittmembranene er designet for å imitere bio-membraner, ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

ERAfrica: ADVANCED HYDROGEN ENERGY SYSTEMS

Prosjektet ADVANCED HYDROGEN ENERGY SYSTEMS (2014-2018) bidrar til fremgang i det overordnede temaet «Fornybare Energier» og sikter på utvikling av avanserte, solenergiintegrerte, og høyeffektive hydrogenlagringssystemer. En konvertering av fornybar solenergi til to komplementære energibærere, fø...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

India ERA-NET - Multi-Functional Nanocomposite Materials for Low-temperature Ceramic Fuel Cells

In this project UiO has investigated novel nanocomposite electrolytes for intermediate temperature fuel cells in collaboration with partners in India, Turkey, Portugal, and Finland. UiO has focused on studies to unravel the charge carriers and transport mechanisms in the composites. Nanocomposite...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel Biogass fra organisk avfall og husdyrgjødsel som drivstoff

Oppstarten av Oslo EGE viste store endringer i det mikrobielle samfunnet. Et klart skifte var at metanproduksjonen ble overtatt av Methanosaeta etter å innledningsvis ha vært dominert av Methanosarcina. Totalt ble 170 gigabaser av DNA sekvensert og 361 genomer ble delvis rekonstruert, hvorav 70 v...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Dioxide as a Future Feedstock for Chemicals, Polymers, and Fuels

Det FUTUREFEED prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, Universitet i Oslo (UiO), Høgskolen i Sør-øst Norge (HSN) og Norner, med hensikt å finne nye møter å ta i bruk karbon dioksid (CO2) som et bærekraftig råmaterial og mulig erstatningsreagens for fossil-baserte kjemiske byggestein. P...

Tildelt: kr 30,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage