0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi carrier separation and distribution for a flexible energy system

Prosjektet skal utvikle og bygge et demonstrasjonsanlegg for å konvertere biogass til hydrogen, varme, CO2 og strøm. Teknologien skal så spres til andre deler av Europa.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Cryogenic cooling canister for downhole tools

Dette prosjektet skal utvikle og demonstrere teknologi som vil revolusjonere wireline logging i høytemperatur geotermiske brønner. Logging utføres i alle faser av en brønns levetid, og er et viktig bidrag til å redusere bore- og leterisikoen, forbedre reservoarkarakteriseringen og optimalisere pr...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New functional paint

Dette prosjektet angår utvikling av funksjonelle malinger med varmereflekterende egenskaper for å gi malingene en ny funksjon i tillegg til beskyttelse og dekorasjon. Bruk av varmereflekterende malinger både inne og ute vil redusere energibehovet for temperaturregulering av boliger og vil dermed ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

2022 begynte med overføring av prosjektledelse fra Peter Breuhaus til Anders Riel Müller. Den offisielle overføringen var i februar 2022. I mai 2022 arrangerte prosjektet en strategiworkshop med regionale partnere for å diskutere strategisk orientering og prioriteringer for gjenværende prosjektpe...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Coordination of Joint Program Geothermal Energy, European Energy Research Alliance

Geotermisk energiteknologi for varme og kraft er identifisert som en av de strategiske energiteknologiene i SET-planen. Joint Programme Geothermal (EERA Geothermal) er samarbeidsprogrammet for geotermisk energi i den europeiske energiforskningsalliansen, «European Energy Research Alliance (EERA)....

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Modeling of high temperature, high pressure geothermal energy production system

En betydelig fornybar energikilde er varmt vann/damp under høyt trykk som hentes opp fra reservoarer i jordskorpen, og som kan benyttes eksempelvis til produksjon av elektrisk kraft. Prosjektet ser på problemstillinger knyttet til oppløste mineraler i dampen som kan felles ut når trykk og tempera...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi (2017-2020)

Magnus Askeland: Arbeidet har tatt forskningen et steg videre ved å kombinere disse tiltakene for å se på vekselvirkningene mellom marked og tariffer, og hvordan dette påvirker helheten, sier Sintef-forsker og stipendiat Magnus Askeland. Ved å etablere slike mekanismer er det mulig å redusere k...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective and Reliable Engineered Casing Systems for super-HT Geothermal Wells

Innen geotermisk energi ligger det et stort potensial for økt energiproduksjon i reservoarer som ligger nært magma, der temperaturene på det geotermiske fluidet kan være 400-500?C. Equinor driver i dag forskning og utvikling på dette området og ser at det er store utfordringer knyttet til å utvik...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Medvirkning til ETIP Deep Geothermal Energy 2017-2019

SINTEF har gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i ETIP Deep Geothermal Energy i perioden 2017-2019 arbeidet for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny teknologi rettet mot anvendelser innen dyp geotermisk energi. SINTEF har jobbe...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New containerized WtE Technology complying With EU emission regulations

TeamTec utvikler nå en ny innovativ teknologi for småskala (0.5 ? 2 MWth) varme- og/eller strøm-produksjon fra avfall. Dette er en modulær og containerbasert løsning (5 standard shipping containere), noe som forenkler transport og montering av anlegget. Det er også en målsetning for denne nye tek...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

In situ nanocomposites for high voltage insulation I prosjektet har vi utviklet en ny metode for å framstille elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsanvendelser. Materialene er polymerkompositter der nanopartikler av uorganiske materialer dannes direkte i polymeren før den herdes. Ved vå...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of solar thermal battery technology

Morpho Solar utvikler fremtidens måte å lage mat på. Ved hjelp av innovativ teknologi lager vi et varmebatteri som kan lagre solenergi på en høyeffektiv måte. Varmebatteriet muliggjør matlaging på solovner, også når det ikke er sol. På denne måten blir det mulig å lage systemer for husstander som...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Technology platform for research-based innovations in deep geothermal drilling

Det primære målet til det 4-årige KPN prosjektet INNO-Drill (startet i 2016) har vært å utvikle og gjøre tilgjengelig en forskningsbasert teknologiplattform som muliggjør en signifikant mer kostnadseffektiv boring av dype geotermiske brønner i harde bergformasjoner. Prosjektet, som ble ledet av ...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Compact Two-Stage waste Gasification for small-scale CHP production

Gjennom Compact 2G prosjektet har Energos Contract (tidligere RSM Contract) i samarbeid med SINTEF ER utviklet en ny kompakt reaktor for gassifisering av ulike ikke-gjenvinnbare avfallsfraksjoner for småskala kraft-varme produksjon. Dette prosjektet har realisert flere spesifikke innovasjoner rel...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

New solution for combining bio- and solar energy for heating of low energy houses

*Bakgrunn* - Vedfyring i ovner og peiser er den nest største kilde til oppvarming etter elektrisitet i norske hjem og det er populært i hele Norden. Mange villaer eller hytter får installert ovner eller peiser som en primær varmekilde og for å skape varmekomfort. Nye hus bygges nå etter lav-energ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: IFEs Deltakelse i IEA-GIA ny annex

-Måloppnåelse i henhold til egendefinerte hoved- og delmål Hovedformålet med prosjektet har vært å lede en nystiftet Task E Surface Technology heat and electricity production, corrosion, scale and tracers, som tilhører nylig opprettet Anneks XIII "Emerging Geothermal Technologies" som er en del ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET9: Deltakelse i EERA-JPGE Geothermal

Prosjektet dreier seg om aktiv deltakelse i EERA-JPGE for IRIS. Målene ved dette er å fremme norske industriprioriteringer, påvirke forskningsagenda for geotermisk bore- og brønnteknologi og å utvikle europeiske geotermiske forskningsprosjekt med norske aktører i sentrale roller.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

SINTEF vil gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Power from the People? Driving forces and hindrances.

SProsjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer de har, hvordan de bruker energi hjemme og hvordan de oppfatter plusskun...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

An Integrated Geological and Mathematical Framework for the Characterization, Modelling and Simulation of Fractured Geothermal Reservoirs

Geotermal energi er en bærekraftig og fornybar energiressurs som per idag først og fremst utnyttes i de deler av verden som ligger nært aktive tektoniske plategrenser. Dette fordi slike grenser er knyttet til vulkanisme og det derfor er rik tilgang på varme i bakken som kan utnyttes til energifor...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Energy efficient and environmental neutral Heating, Ventilation and Air-Conditioning pilot unit for train applications.

R744trainHVAC Energieffektiv og miljønøytral oppvarmings-, ventilasjons- og Air-Condition pilotenhet for tog. Togene til NSB er under kontinuerlig fornyelse og antall togsett med oppvarming, ventilasjon og AC-systemer (HVAC) er økende. I 2013 var det totale energiforbruket i NSB knyttet ti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Clean and efficient wood stoves through improved batch combustion models and CFD modelling approaches

I moderne vedovner, produsert etter at det ble innført utslippskrav til partikler fra vedovner i 1998, er utslippene relativt lave sammenlignet med gamle vedovner. De nye ovnene har to-stegs lufttilførsel, noe som gir vesentlig bedre forbrenningsbetingelser, og dermed lavere utslipp. Men dette e...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Development of Smart Thermal Grids

Halvparten av bygningenes energibehov er knyttet til oppvarming og kjøling. Samtidig er mengden av industriell spillvarme tilgjengelig i Europa anslått til å være i samme størrelsesorden som det totale oppvarmingsbehovet. Fjernvarme er en betydelig teknologi i det at den muliggjør effektiv og øko...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimum secondary combustion chamber through advanced CFD modelling

Energigjenvinning fra avfall (engelsk: Waste-to-Energy, WtE) gir et betydelig bidrag til fornybar energiproduksjon i hele Vest-Europa, med om lag 400 anlegg. I Norge står energigjenvinning fra avfall for nesten halvparten av produsert fjernvarme, med 2.3 TWh/år (2013). Det norske selskapet Energo...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - IFEs Deltakelse i IEA-GIA ny annex

The objective of the project is to take part in establishing (or restructuring) a new annex and new tasks (within this annex) as a part of IEA-GIA (Geothermal Implementation Agreement), and taking active part in it. This annex will deal among others with new aspects of EGS (Enhanced Geothermal s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ALMOST ZERO EMISSION WOOD STOVES

The primary objective of the current project was to develop ultra-low emission, low to medium heat output wood stoves in line with tomorrows stringent emission limits as well as space heating requirements of low-energy and passive houses. Three routes with specific technologies, which could solve...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Miljøvennlig energiløsning for Svalbard - utnyttelse av geotermisk energi

Er det mulig å erstatte dagens fossile energi med geotermisk energi for Svalbard? Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Norges største kullselskap, leder dette forskningsprosjektet som skal prøve å finne svar på om geotermisk energi kan utnyttes til oppvarmingsformål og kraftproduksjon for Svalb...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Svalbard

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder

Prosjekttittel: Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder Prosjektnummer: 233650 Innledning: Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing p...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Medvikning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

SINTEF ble opptatt som fult medlem i EERA Joint Program on Geothermal Energy (JPGE) i september 2013. EERA JPGE er et viktig forum for påvirning mot SET-planer, Horizon 2020 utlysninger og nettverksbygging innen EU. SINTEF ønsker gjennen sitt partnerskap i EERA JPGE å fremme norsk industri og F&...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: IRIS Deltakelse EERA Joint Program Geothermal Energy

Prosjektet dreier seg om deltakelse fra IRIS i det europeiske nettverket "EERA Joint Program Geothermal Energy", inkludert koordinering mot andre norske aktører som deltar her. Gjennom deltakelse i det europeiske nettverket fremmer IRIS norske industriprioriteringer, påvirker forskningsagenda for...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Rogaland