347 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavinntektsansettelse. Det søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært l...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Holdningsskapende nærværsarbeid - et kollektiv arbeidsmiljøtiltak for utvikling av jobbengasjement og jobbprestasjoner.

Arbeidsplassen er en sentral del av hverdagen for de fleste av oss og en viktig arena for mestring, tilhørighet og utvikling. Det er slik at i hvilken grad vi over tid kjenner på jobbengasjement og jobbmotivasjon eller eventuelt det motsatte, påvirker både individuell helse og jobbprestasjoner, m...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og til og med bringes over til neste generasjon. Nyere studier tyde på at omtrent 50 prosent av livstidsinntekten kan forklares vi tidlige forskjeller. Utgangspunktet for dette prosjektet er at de...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg mulige endringer i krav til kvalifikasjoner og helse som arbeidstakerne nå møter i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. Pål Schøne og Marte Strøm har analysert virkningene av EU-utvidelsen mot arbeidsmarkedet i Øst-Europa i 2004 på sysselsett...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av personsikkerhet i komplekse bygg og anleggsprosjekter

Bygg- og anleggsbransjen er preget av en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre sammenlignbare næringer. Bransjen preges også av økende organisatorisk kompleksitet, og sammen med et høyt antall grensesnitt og avhengigheter, øker dette sannsynligheten for ulykker. Næringen har de siste årene v...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

We know Individual Placement and Support (IPS) works in clinical trials. Can it improve outcomes for patients in the real world?

Psykiske lidelser er nå den vanligste årsaken til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Kun fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose er i arbeid i Norge. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvaliteten ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives.

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise, og containerskipet er i dag blitt et av de viktigste symbolene på økonomisk globalisering. Betydningen av containerskipet som et symbol for globalisering, vanligvis brukt for å visualisere «global virksomhet» i media, står der...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The decline in employment and the rise of its social gradient

Prosjektets hovedmål er å identifisere og analysere mekanismene bak reduserte sysselsettingsrater for yngre aldersgrupper i Norge. Siden midten av 1980-tallet har sysselsettingsratene blant unge og middelaldrende personer i Norge falt på en måte som er høyt korrelert med familiebakgrunn. Mens...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

There is strong evidence that patients with severe mental illness can be successfully employed. Is the effect sustainable long-term?

Psykisk lidelse er nå den vanligste årsak til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med bakgrunn i psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Bare fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose i Norge er i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskva...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unfit or unqualified? Understanding the impact of health and qualifications on school and labour market exclusion

I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. (ii) for ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

PREVENTING SICK LEAVE AND MARGINALIZATION IN YOUNG ADULTS

Hele 14 millioner unge I alderen 15-29 i Europa står utenfor utdanning og arbeid - såkalte NEETs på engelsk. Denne gruppen har høyere risiko for negative vansker som angst, depresjon og arbeidsledighet. Det er viktig å tilrettelegge for en sunn overgang fra skole til arbeidsliv for å unngå at ung...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of workplace initiatives on sick leave and work participation - new statistical and causal models to utilise population registries

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet er en byrde både for individer og for samfunnet generelt, og spesielt for helse og velferdstjenestene. Det å redusere sykefravær og øke arbeidsdeltakelsen er viktige politiske mål, men det har vært få systematiske evalueringer av de tiltak som har b...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalt Forsterkede Operatører, DFO.

I Norge har vi en sterk og viktig industritradisjon der konkurranseevnen i stor grad bygger på effektive arbeidsprosesser gjennom medinnflytelse, tillit og ansvarskompetente ansatte, kjent som "Den norske modellen". Vi i GKN Aerospace Norway (GAN) og Sandvik Teeness har i de senere årene invester...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Hva arbeidsgivere mener og kan om funksjonshemming påvirker trolig hvordan de vil vurdere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne og sjansene for at søkerne blir ansatt. Hensikten med dette prosjektet er å bidra til bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har ...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

INTERNATIONALIZATION OF FINANCIAL REPORTING AND AUDITING

Prosjektets formål er å gi økt kunnskap om og forståelse av endringer i global og norsk regnskapsrapportering og revisjon. Prosjektet karakteriseres av en integrert tilnærming som legger til grunn at endrede regnskapsstandarder ikke bare har implikasjoner for finansiell rapportering, men også for...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Agder

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Digital Audit

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som økt digitalisering åpner for. ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Opportunities and Challenges for Integrating Sámi Reindeer Herding Traditional Environmental Knowledge in Environmental Governance

Arktisk er i rask endring, både når det gjelder, klima, arealbruk og samfunnsøkonomi. De raske endringene medfører behov for forbedrede styrings- og forvaltningssystemer basert på den best tilgjengelige kunnskap. I de senere år har man sett økt anerkjennelse og behov for å integrere urfolks tradi...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare i norsk forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte long...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Digital plattform som kobler psykologer og brukere for forebygging og behandling av lettere psykiske problemer.

Vår mentale helse er avgjørende for vår livskvalitet, og gjenspeiles i hvordan vi opplever både oss selv, andre mennesker, hverdagen, vår arbeids- eller studiesituasjon og samfunnet rundt oss. Det anslås at 30 % av befolkningen opplever psykiske vansker hvert år, og i tillegg opplever opp til 15 ...

Tildelt: kr 79 399

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Eit tettare og meir strukturert samarbeid mellom friskliv i kommunane, lokale helsetenester, lokalt Nav, arbeidsgjevar og spesialisthelsetenesta, kan bidra til å heve kompetansen i kommunane og sikre kvalifisert oppfølging av sjukemelde personar med særlege behov, på eit tidlegare tidspunkt enn i...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold og Telemark

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

Pensjonsreformen i 2011 gjorde at mange med AFP i privat sektor arbeidet lengre etter at de ble 62, fordi de fikk mer igjen for dette økonomisk enn tidligere årskull. En tidligere artikkel har studert dette. I en ny studie (Andersen, Markussen og Røed, 2020 Pension Reform and the Efficiency-Equit...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM 2)

CHARM ble etablert i 2011 med finansiering fra Norges forskningsråd for å møte behovet for utvikling av (re)habiliteringstjenesteforskning. CHARM har som mål å bidra til tjenester av høy kvalitet til personer med funksjonshemming i et livstidsperspektiv, ved å gjennomføre god forskning som bidrar...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Enabling implementation of interventions in the first line services towards risky alcohol use (The WIRUS- project)

WIRUS-prosjektet ser på alkoholbruk og konsekvenser det har for arbeidsdeltagelse. Alkohol er den tredje dominerende årsaken til sykdom i verden, og risikofylt bruk av alkohol bidrar til mer enn 200 ulike sykdommer og skader. WIRUS-prosjektet fokuserer på de som drikker mer alkohol enn det WHO an...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Astronaut - a crowdsourced recruiting platform where people can refer candidates to companies looking for talent

Passive talenter er de talentene som ikke aktivt søker etter en ny jobb, men kan være interessert i å bytte jobb om den rette muligheten kommer deres vei. Ifølge LinkedIn er 75% av potensielle kandidater i denne kategorien, men selskaper har ingen gode metoder for å nå ut til dem. Astronaut er e...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Law Tech Factory: Juridiske tjenester levert med kunstig intelligens

Maskinlæring i en norsk juridisk kontekst er underutviklet og ved norske advokatkontorer brukes høyt kompetent personell til tidkrevende og manuell datainnsamling, for eksempel ved utfylling av samboerkontrakt. Mangelen på automatiserte systemer gjør at selv enkle juridiske tjenester kan bli dyre...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Medsensio - Cloud services for real-time detection and classification of abnormal lung sounds

Over 300 million mennesker verden over lider av kroniske luftveissykdommer som astma og KOLS. Undersøkelse av symptomer kalt auskultasjon forgår ved hjelp av stetoskoper, som ikke har forbedret seg betydelig siden det forrige århundre. Auskultasjon kan være vanskelig, uerfaren leger kan derfor to...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku