167 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Integrert planlegging av nullutslippsområder

Planlegging og realisering av områder og byer med lave eller null utslipp av klimagasser er avgjørende for å nå målene om lavutslippssamfunnet. Dette innebærer å ta innover seg et bredt spektrum av faglige utfordringer og nye teknologier/løsninger, og krever bredt tverrrfaglig samarbeid i kompl...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Robust optimal low-energy solutions for energy-efficient operation of energy-intensive buildings with time-varying heating and cooling needs

Norge har med TEK17 blant de strengeste energikravene til nybygg i verden, men dessverre viser etterprøving et typisk avvik på 30-40% eller mer mellom prosjektert og målt energibruk i bygninger – et avvik som har økt etterhvert som kravene i teknisk forskrift har blitt strengere. Formålet med de...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robust design og effektiv produksjon av varige og bærekraftige aluminiumbroer

Idag brukes aluminium først og fremst for kortere og mindre broer hvor vekt og/eller holdbarhet er avgjørende. For middels store broer har man sett bruk av kjørebaner i aluiminium supportert av betong eller stål-elementer. Men for å utløse potensialet for bruk av aluminium også for større og le...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Data-drevet intelligent styring av bygninger - DATABYGG

Digitalisering er et viktig verktøy for å oppnå et effektivt samspill mellom bygningene og energisystemet. Teknologisk utvikling innen smarte bygninger skjer raskt og utviklingen baserer seg i stor grad på digitale teknologier. Markedet har lenge etterspurt å kunne styre de tekniske anleggene i b...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Key technologies and demonstration of combined cooling, heating and power generation for low-carbon buildings/neigbouhoods with clean energy

ChiNoZEN-prosjektets har som hovedmål å bidra til en betydelig økning i andelen av miljøvennlige bygninger og nabolag gjennom samarbeid mellom ledende kinesiske og norske forskere. ChiNoZEN-prosjektet støtter overgangen til bærekraftige bygninger og områder, med sikte på å redusere avhengigheten...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization of multi-reservoir geothermal systems for optimal control of heat production, storage and peak-load management.

Geotermisk energi er den termiske energien som blir generert og lagret i jorden. Allerede ved lave temperaturer, nær overflaten, kan denne energien brukes til å gi energi til oppvarming og avkjøling av bygninger og infrastruktur. Bergartene i undergrunnen har også høy kapasitet til å lagre energi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper

I RECONC har Ølen Betong produsert en første batch med resirkulert tilslag fra betongslam (RST) med bruk av tørrvaskteknologi og Re-Con Zero Evo. Tilslaget har blitt utprøvd i en veipilot på Finsland i Kristiansand. I denne fullskala piloten er RST benyttet i bærelaget til en test strekning på 50...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

MVO Solar Energy Buildings - Integrated solar energy supply concepts for climate-neutral buildings and districts for the City of the Future

Innholdet i den nye tasken 66 i International Energy Agency (IEA) ble definert basert på kunnskap fra ca. 50 internasjonale eksperter i løpet av 2020. Arbeidsprogrammet er basert på posisjonspapirer, slik som den strategiske forskningsagendaen European Solar Thermal Technology Panel, European T...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thermomur byggesystem. Brannsikkert og bærekraftig

Jackon samarbeider med Norgeshus, Solid Entreprenør og SINTEF for utvikle et Thermomur byggesystem for bruk i boligbygninger i 4 etasjer. For å få til dette, må vi utvikle brannsikre løsninger som er kostnadseffektive og bærekraftige. Thermomur er forskalingselementer laget av plastisolasjon, ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SynHouse – Kostnadseffektive boliger med plussenergistandard og lavt karbonfotavtrykk

Boliger står for ca. 67 % av bygningsmassen og ca. 60 % av energibruken til den totale bygningsmassen i Norge, men det er få realiserte plusshus eller nullutslippsprosjekter innen dette segmentet. Boliger er helt sentrale for å få ned energibruken og klimagassutslippene i den norske bygningsmasse...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strengthening the regional approach to boost building integration of solar renewable energy systems

En multilateral regional strategi for å utnytte, kommunisere og formidle informasjon om resultatene fra prosjektet H2020 PVadapt skal utvikles og iverksettes for å sikre maksimal effekt både under og etter prosjektperioden. Målgruppen er alle som er involvert i, eller blir påvirket av, PVadapt-p...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Boosted photochromic response

I dette prosjektet skal Sunphade videreutvikle sin glass-film slik at den kan brukes i flere vindusprodukter. Målet er å kommersialisere en teknologi som muliggjør at vinduer går fra helt gjennomsiktige til mørke kun ved hjelp av sollyset. Sunphade sin teknologi er fortsatt i en tidlig fase og de...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

SKIE – Smart solar shades

SKIE er en green-startup som fokuserer på å utvikle smarte energiproduserende solskjerm. Den kombinerer solskjerming med energiproduksjon gjennom fange opp solkraft i vinduer. Løsningen kan potensielt spare en betydelig mengde energi som kreves for avkjøling, samtidig som den tilbyr en ny dimensj...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Development and demonstration of frost-free Membrane Energy Exchanger and reduced ice and frost in heat wheels for Nordic weather

Defreeze MEE Now er et prosjekt som skal utvikle løsninger for en ny type frostfri membranbasert energigjenvinnere (MEE), samt å redusere is og frost i roterende gjenvinnere for nordisk klima. Moderne boliger har mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning ved at like mye frisk uteluft ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

EPC based Digital Building Twins for Smart Energy Systems

Prosjektet skal utvikle en metode for innhenting og bruk av data fra energisertifikater i modellering og planlegging av energibesparelser i store bygg. Modelleringen vil gjøres gjennom utviklingen av digital tvillinger. Digitale tvillinger skal så presist som mulig gjøre simulering av energibruk ...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Positive energy Districts PED

Det grunnleggende prinsippet for Positive Energy Districts (PEDs) er å skape et område innenfor bygrensene, som er i stand til å generere mer energi enn forbrukt og smidig / fleksibel nok til å svare på variasjonen i energimarkedet fordi en PED ikke bare skal ha som mål å oppnå et årlig overskudd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 81 "Data-driven Smart Buildings"

International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Energy in Buildings and Communities (EBC) lanserer et nytt Annex om "data-driven smart buildings", heretter kalt Annex 81 eller Annex. Vedlegget vil være i kraft i 3 år fra Juni 2020, og det er nå det første driftsåret. Annexet er ledet ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High performance thermal concrete with bauxite residue for energy storage applications.

Prosjektet har til formål å utforske nye typer betong som egner seg til bruk i høy-temperatur energilagre. Det gjøres bruk av bauxitt-avfall (betegnet rødslam eller bauxite residue=BR) kombinert med kalsium-aluminat sement (CAC) og tilslaget er norsk olivin-stein. BR er et problematisk avfallssto...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Flexible electricity use in households: barriers, opportunities and effects.

I Flexeffect-prosjektet skal vi se på virkninger av ulike virkemidler rettet mot husholdninger for å utjevne effekttopper i nettet. Vi vil undersøke hvordan slike virkemidler for økt fleksibilitet i strømforbruket påvirker husholdningers energipraksis, motivasjon for energisparing og investering ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CIRCULUS – Bærekraftig betonggjenvinning

CIRCULUS omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% av såkalt ikke-f...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Renovasjon av bygg for å bedre energieffektivitet

I prosjektet foreslår Smedvig Eiendom å utarbeide en søknad til programmet Horisont 2020. Målet er å pilotere en sammensatt løsning hvor flere innovasjoner innen både konstruksjonsteknikk og digitale løsninger kombineres. Dette inkluderer løsninger for energistyring ("smarte" hus), bruk av mer tr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Transition design. Fast-tracking sustainability innovation in architectural practice.

I Europa er bygging og bruk av bygninger ansvarlig for 42 % av energiforbruket, 35 % av klimagassutslippene, og over 50 % av mineralbruken. Rapporten fra FN's klimapanel av 2018 fastslår at vi bare har til 2030 for å avverge en ødeleggende global oppvarming og holde oss under 1 1/2 graders-målet....

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Durable adhesive airtight solutions for energy efficient building envelopes - TightEN

Lufttetting av bygningskroppen er vesentlig for å oppnå energieffektive bygg. For å oppfylle dagens krav til lufttetthet i nybygg og for å oppnå bedre energieffektivitet ved oppgradering av eksisterende bygg har det blitt vanlig å benytte ulike klebeløsninger, som f.eks. tape, selvklebende mansje...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system - Flexbuild

I prosjektet FLEXBUILD analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan dette påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet som lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med andre varmeteknologier ? fjernvarme, varmepumpe, bioenergi ? og elektrisk fleksi...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg

Det brukes i dag store ressurser på å dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter som nesten-nullenergibygg, plusshus, Powerhouse-prosjekter eller nullutslippsprosjekter. I de fleste tilfeller brukes lite av den prosjekterte i...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hybrid Nanophotochromic oxidized yttrium hydride films

Det nylig tildelte prosjektet "Hybrid nanophotochromic oxidized yttrium hydride (YHO) film" gjennom det svært konkurransedyktige og prestisjefylte FRINATEK-programmet fra Norges forskningsråd har til hensikt å takle utfordringen knyttet til å kontrollere strålingstapene for å skape energieffektiv...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HVIT - Høyisolerende Vinduer og dører med Integrert Teknologi

Den overordnede ideen i HVIT-prosjektet medfører å ta et steg bort fra den tradisjonelle måten å konstruere vinduer på. Vi skal utvikle vinduer med minimalt varmetap og godt dagslys og solenergiinnslipp. Vi skal tilby våre kunder en ny type vinduer og dører med svært gode isolerende egenskaper og...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Utslippsfri energi: Utvikling av effektiv tofase varmepumpe for industriell dampproduksjon

I dag blir energien til prosessindustrien i hovedsak levert fra fossildrevne energikilder (f.eks. fyreller gasskjeler) som bidrar til betydelig utslipp av klimagasser. Samtidig er temperaturen på overskuddsenergien fra ulike prosesstrinn for lav til direkte gjenvinning og gjenbruk. Forskning har ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon

Gjennom forskningsprosjektet «Smart Nærstrøm» viser vi at det er mulig å redusere både strømforbruk og gjennomsnittlig pris på strømmen, innenfor rammer som gir god komfort for menneskene i bygget. Prosjektet er et samarbeid mellom eSmart Systems, Pixii, FUSen, Omsorgsbygg, ASKO Vestby og IFE, og...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken