157 prosjekter

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

When macro meets micro: Global challenges and heterogeneous responses in Norway

En liten åpen økonomi som Norge vil alltid være påvirket av global økonomisk utvikling. Klimaendringer, korona-pandemien og kraftige fall i oljeprisen gir spesifikke utfordringer til norsk økonomi og bærekraften i den norske velferdsstaten. Selv om oljerelatert virksomhet har bidratt til økonomis...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy

Prosjektet analyser økonomiske kriser og strukturelle endringer gjennom unike datakilder, ulike metodologiske tilnærminger og nye økonomiske teorier. Hypotesen er at når økonomien gjennomgår strukturelle endringer kan krisehendelser ha svært ulike konsekvenser for økonomiske konjunkturer og forde...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Make Taxation Fair

TaxFair undersøker tre lite studerte spørsmål i beskatning for å bedre kunne informere offentlige og akademiske debatter om den økende ulikheten. Først studerer prosjektet fordeler og ulemper ved kapitalinntektsskatt kontra formuesskatt. Ny empirisk forskning fremhever at avkastningen på invester...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Benefit corporations

Prinsippet om at styrets oppgave først og fremst er å maksimere aksjeverdien møter ofte kritikk blant de som mener at andre interessegrupper (eng. «stakeholders») enn aksjonærene (ansatte, kreditorer, leverandører, politikere) skal være med å ta selskapets investeringsbeslutninger. Men, dette kan...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Central banks expanding role in financial markets

Dei siste to tiåra har sentralbankar fått ei større rolle i samband med handtering av økonomiske kriser. Denne tendensen har ein særleg sett i etterkant av utbrottet av den globale finanskrisa i 2007 og igjen i samband med covid-19- pandemien. I samband med dei nemnde krisen har for eksempel sent...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The authority of expertise in professional tax law practice.

Populistisk elitekritikk har blitt en viktig del av vår politiske virkelighet i vestlige demokratier – noe Trumpisme, Brexit og de franske Gulvestene viser. Mange uttrykker frustrasjon over urettferdige skattesystemer og over elitenes makt til å bestemme hvordan borgernes penger skal brukes. Krit...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Environmental, social and governance (ESG) investing

ESG (Environmental, Social and Governance) investering eller "bærekraftig investering" er en investeringsstrategi som i større grad fokuserer på den langsiktige innvirkningen på miljøet og samfunnet, og i mindre grad på avkastning. ESG-konferansen på BI vil tiltrekke foredragsholdere fra biologi,...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Inequality, debt, and crisis management

Ubalansene i det amerikanske boligmarkedet økte i årene før finanskrisen 2008-2009. Dette skyldtes økt boliggjeld og boligpriser. Det finnes en enighet blant økonomer om at disse ubalansene bidro til å gjøre den påfølgende lavkonjunkturen dyp og langvarig. Disse økningene i ubalanser gikk hånd i ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Financial Interactions Between Labor Markets and the Macroeconomy

Raskt økende arbeidsledighet i 2020 førte til at både politikere og eksperter så tilbake på lærdommene fra finanskrisen. Tross i at mye skiller disse situasjonene er et slikt tilbakeblikk en nyttig påminner om hvor dyp en økonomisk krise kan bli. Finanskrisen demonstrerte hvor farlig kombinasjone...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Employment, investment, and inequality in the aftermath of the Covid-19 crisis

Prosjektet vil studerer ulike elementer ved Covid- krisen og langsiktige effekter på person- og bedriftsnivå, samt ser dette i sammenheng med eierstruktur i bedriftene og hvem som taper og tjener på ulike offentlige korona-støttetiltak og den generelle konjunkturutviklingen. Ambisjonen er å bruke...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Viken

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Asset pricing and investor behavior

Forskningsgruppen på finansiell beslutningstaking, husholdingsfinans, markedsers mikrostruktur og verdisetting av finansielle instrumenter ved Senter for Verdisettingsforskning (CAPR) ved Handelshøyskolen BI arrangerer årlige workshoper og en årlig konferanse sammen med Swedish House of Finance. ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Networking activities and PhD courses strengthening the research team at CCF

Center for Corporate Finance (CCF) er en samlingsplass for forskere som er interessert i foretakets finansierings og investeringsbeslutninger. Ved et stimulerende og krevende miljø for top forskning har CCF utviklet en sterk forskergruppe i corporate finance. Forskergruppen har vært en sentral b...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The corona crisis and its economic consequences

Utfra ferske data i offentlige registre i nær sann tid vil vi dokumentere omfanget, dynamikken og sosioøkonomiske kjennetegn ved korona-krisen og dens utvikling. Prosjektet vil studere de forskjellige krisetiltakene, sammen med analyser av økonomisk status på tvers av enkeltpersoner, familier, be...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference

Vi ønsker å ta dette initiativet et skritt videre og organisere en årlig makrokonferanse i Oslo med deltagelse fra internasjonalt anerkjente forskere. Målet er å bringe sammen et publikum fra akademia, politikkinstitusjoner (særlig Finansdepartementet, Norges Bank, Finanstilsynet og Skatteetaten)...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Darkness on the horizon? Exploring the response to contestation of trade policy in Europe

Nylig har en rekke store handelsavtaler blitt møtt med store protester. Selv om frihandel fremstilles som en nøkkel til økonomisk vekst, vil selv de ivrigste tilhengere av globalisering innrømme at den skaper både vinnere og tapere. Som et svar på kritikken tar flere nå til orde for mer inklusiv ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Using scenarios to assess climate risks in the financial sector

Klimascenarier benyttes ikke utelukkende av politiske beslutningstakere, men i økende grad også av finanssektoren som følge av økt etterspørsel etter, og regulering av, klimarelatert informasjon om selskaper og investorer. Rapportering om klimarelatert risiko og stresstesting av scenarier er blan...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Skatt og velferdsstatens finansiering

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot int...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VIM- VipiCash Intelligent Monitor A monitoring tool for global remittance and Aid Markets using Artificial Intelligence technology

Denne innovasjonen vil gi dynamisk kundetilpasset informasjon til VipiCash-brukere i beslutningen om bistand og pengeoverføring sendt mellom land. Dette er en ny tjeneste som overvåker markedet for pengeoverføring- og bistand kombinert med relevant informasjon i sanntid. Brukere vil oppleve tilpa...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration, Inequality and the Welfare State: A Modern Macroeconomic Approach

Innvandring er blitt et av de store politiske spørsmålene som former samtiden. Innvandringsbølgen i 2015, som følge av krig i Midtøsten, var et stort sjokk for Europeiske økonomier og hart skapt debatt blant samfunnsvitere, politikere og i dagspressen. Mange verdenshjørner er forttsatt fattige og...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Redesigning the Dividend Withholding Tax & Closing the Loopholes

Et samarbeid mellom europeiske journalister, kjent som CORRECTIV, avdekket i oktober 2018 den største europeiske skattesvindelen noensinne gjennom de såkalte cum-ex files. Cum-ex og beslektede strategier, kjent som cum-cum og cum-fake (heretter cum-opplegg) er opplegg som gir investorer mulighet ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2020

-

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

Et av hovedspørsmålene i finansiell økonomi er hva som driver prisvariasjon på finansielle eiendeler. Dette prosjektet analyser samspillet mellom priser på finansielle eiendeler og investeringsbeslutninger på individnivå. Hovedformålet med analysen er å gi ny innsikt om enkeltinvestorers betydnin...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Statistical modelling and inference for (high-dimensional) financial data

I løpet av de siste 10 årene etter finanskrisen i 2008, har en rekke nye statistiske modeller blitt introdusert for å bedre beskrive finansdata, spesielt med tanke på å kunne predikere f.eks. konkurser og fremtidige avkastninger, samt å kvantifisere finansiell risiko. Typisk har modeller som er b...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media competition and media policy

Eksisterende empiriske og teoretiske økonomiske modeller gjenspeiler bare i begrenset grad det faktum at teknologisk fremgang og digitalisering kan føre til kvalitative endringer i mediemarkedskonkurransen og tilhørende politikkanbefalinger. Mediefirmaenes kamp om reklameinntekter er blitt betyde...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ansvarlig kunstig intelligens for personlig økonomisk planlegging

Maskinlæring (ML) og bruken av kunstig intelligens (AI) blir stadig viktigere teknologier i bank og finans. Potensialet knyttet til bl.a. avansert analyse og økonomisk modellering er så kraftig at teknologi og endrede arbeidsprosesser i seg selv kan bli en driver for forretningsutvikling. Målet f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør

Teknologien er i stor grad markedsstyrt, den begrenses i svært liten grad og omfavnes begjærlig av virksomheter i sitt ønske om å oppnå profitt, redusere kostnader og optimalisere forretningen. Flere sentrale teknologer og teknologiske miljøer peker nå på at det nå er viktigere at samfunnet har f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Analytical Research in Financial Accounting Workshop 2020

-

Tildelt: kr 31 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Essays on risk management

Hovedmålet med dette prosjektet er å bidra til forbedret grunnlag for risikovurdering, risikostyring og kapitalallokering fra perspektivet til en norsk sparebank som er involvert i derivathandel med kunder. Prosjektets hovedfokus vil være å ta opp noen av problemene som er involvert i estimering ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo