0 antall prosjekter

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The International Project Office of the World Climate Research Program’s Climate and Cryosphere Project (IPO-CliC)

-

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Hvilken rolle spiller det sivile samfunn i å hjelpe sårbare grupper i dagens Murmansk? Hvordan påvirkes sivilt samarbeid og samhandling over grensen av politiske endringer i Russland, og av endrede diplomatiske og sikkerhetspolitiske forhold mellom Norge og Russland? Forskere fra NORCE i Nord-No...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Regulating shipping in Russian Arctic Waters: Between international law, national interests and geopolitics

Skipsfarten gjennom Russlands nordlige sjørute (NSR) er viktig for det internasjonale samfunnet av kommersielle grunner. NSR kan forkorte seilasen mellom havner i Europa og i Øst-Asia. Aktualiteten til NSR påvirkes også av sikkerhets- og miljøhensyn. Havretten slik den er kommet til uttrykk i hav...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norway-Russia Disaster Diplomacy in the High North and Arctic

Dette prosjektet har undersøkt Norge-Russland relasjoner på, for, og rundt Svalbard og hvordan håndtering av katastrofer kan brukes mer i Arktis og nordområdene for å fremme forbindelser mellom Norge og Russland. Fokuset var på katastrofediplomati som undersøker hvordan håndtering av katastrofer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Shipping in a changing Arctic: community adaptation

Sea ice retreat in the Arctic Ocean is one of the main drivers for increasing shipping activities especially in its Barents part. This is due to the extension of the navigation season and increase in the area of accessibility. The impact of such development on local coastal communities in the Bar...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2018 og 2019

Arktis er i endring. Folk som bor og jobber i og med Arktis opplever endringer i klima. De opplever endringer i samarbeidsklima. Det store spranget mellom grenseløse muligheter og globale utfordringer i Arktis, krever varsomhet og ydmykhet. Fremtidige operasjoner i Arktis krever effektivt samarbe...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norforsk

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2017

PROSJEKTBESKRIVELSE AV ARCTIC FRONTIERS EMERGING LEADERS 2017 Fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis fordrer en bred forståelse for muligheter og utfordringer for å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom. Arctic Frontiers Emerging Leaders utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers 2016 & 2017

Konferansen Arctic Frontiers har befestet og beholdt sin posisjon som en svært viktig møteplass for forskere, næringsaktører og offentlige aktører med et engasjement i Arktis. I 2017, hvor tema var White Space ? Blue Future, trakk konferansen nesten 2500 deltakere. I tillegg til et omfattende hov...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

European Plate Observing System - Norway

European Plate Observing System (EPOS) er en langsiktig plan for integrasjon av forskningsinfrastrukturer innen faste jords fysikk i Europa. EPOS bringer sammen eksisterende (og fremtidige) avanserte Europeiske forskningsfasiliteter i en unik og bærekraftig infrastruktur som er basert på ulike ob...

Tildelt: kr 51,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MarMine - Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf

MarMine-prosjektet ble lansert i 2015 og omfattet tre forskningspartnere og 14 industripartnere. NTNU var prosjekteier og forskningen ble hovedsakelig utført med NTNU og NIVA som hovedaktører. Industripartnerne representerer f.eks. Olje- og gasselskaper, oljeserviceselskaper, subsea-selskaper, re...

Tildelt: kr 24,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bioeconomic analysis for Arctic Marine Resource Governance and Policy

Den overordnede målsetningen med hovedprosjektet er å utvikle bioøkonomiske teorier og metoder for å studere hvordan produksjon og høstingspotensiale av marine fiskeressurser i arktiske områder påvirkes av menneskeskapte endringer som klimaendringer, innførte fremmede arter, økt skipsaktivitet i ...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Mechanisms for Russian-Norwegian Cross-border Petroleum Cooperation in the Arctic

Både Norge og Russland har til hensikt å utvikle petroleumsforekomster i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Det er ganske sannsynlig at noen forekomster krysser grenselinjen som ble etablert med delelinjeavtalen i 2010. Delelinjeavtalen tar hensyn til denne muligheten og den fastsett...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

I januar 2015 var oljeprisen høy, og den tiårige nordområdesatsingen en driver for utvidelse av norsk oljevirksomhet i Arktis. Skepsis, kritikk og tvil ble rettet fra miljøorganisasjoner, noen regionale utviklingsaktører, mindre politiske partier og representanter for fiskeri og reiseliv - i till...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Russian oil and gas: Institutional adaptation or resistance?

Prosjektet analyserer russisk olje og gassektors og russisk petroleumspolitikks respons på endringer i ressursbasen og i markedene. Vil sektoren tilpasse seg eller motsette seg endringene? Brede geologiske analyser indikerer at Russland har den største ukonvensjonelle ressurs-basen i verden. M...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 7th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_15. To be held in Tromsø, Norway 18-20th February 2015

BIOPROSP_15 er den 7. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program so m gir deltakerne mulighet til å bli oppda...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2015 og 2016

Future activities and operations in the Arctic call for a broad understanding of the opportunities and challenges to ensure sustainable development. Emerging Leaders calls for young professionals and Ph.D. students/post docs to meet with representatives from academia, business and the public sect...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonal forskningskonferanse; Arctic Frontiers 2014 med fokus på "Humans in the Arctic"

Arctic Frontiers 2014 sin forskningsdel arrangeres 22.-24. januar 2014. Forskningsdelen er delt i en human del og en shippingdel. Vi søker om støtte knyttet til den humane delen av konferansen som AMAP er medarrangør av. Den human delen kan sammenfattes på engelsk slik: The environment of th...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or fragmented?

Prosjektet har tatt for seg den økende petroleumsvirksomheten i Barentshavet, som lenge har blitt utropt som den nye petroleumsprovinsen. Vi har sett på hvilke utfordringer leverandørene og hovedoperatørene møter når aktiviteten forskyves og ny virksomhet skal bygges opp i nord. Vi har kartlagt d...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The Individual and the State in Russia: Self-images, Coping Strategies, Civil Society (INSTARUSS)

Prosjektet studerer forholdet mellom individet og staten i Russland fra individets og sivilsamfunnets ståsted. Gjennom en serie kvalitative dybdeintervjuer med vanlige mennesker samt representanter for ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) i Murmansk fylk e, Den karelske republikk og St. Petersbu...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Emerging Leaders 2014

Programmet samler unge deltakere fra akademia, næringsliv og forvaltning som sammen gjennomfører et program med forelesninger, workshop og kulturelle opplevelser over ei uke. Forelesningene vil ta utgangspunkt i Arctic Frontiers (AFT) årlige tematikk. I 2 014 vil fokus være på helse, miljø og sam...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Application for network building on oceanic mesoscale eddies and marine ecosystems

The application is for support to prepare, execute and follow up on a session at the AGU Ocean Sciences. This conference gathers more than 2000 oceanographers wordlwide and is arranged every second year. We will convene a session entitled "Physical-biolo gical interactions in mesoscale eddies: g...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigation of particles and black carbon: Problem or potential for future climate evolution. Assessment through an AeroCom phase III

AeroCom-P3 will contribute to reducing the uncertainty in estimates of aerosol radiative forcing (RF), and thus improve our understanding of natural and anthropogenic drivers of climate change. The relationship between human influence and natural variabi lity in the climate system and quantifica...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The Russian welfare state under quadruple influence: stability or conflict?

The project applies an actor-oriented approach to analyse welfare state reforms and their effects on political and social stability in Russia. It combines a macro perspective of welfare system reform and developments with micro level analysis of their ef fects and how they are perceived. The res...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

New Political Groups and the Russian State (2008-2012) (NEPORUS)

Prosjektet NEPORUS (Nye politiske grupperinger og den russiske staten) er innrettet mot å analysere effekten av protestaksjonene i Duma og presidentvalgene (2011-12) på sosial mobilisering og fremveksten av nye politiske grupperinger i dagens Russland. Prosjektet har involvert 3 norske forskere (...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia (TIGER)

Following the formation of the Eurasian customs union from 2011 and Russian WTO membership from 2012, the project examines the role of these and other patterns of trade integration for Russia and the CIS (Commonwealth of Independent States) area. During two decades of economic transition and fast...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Legal Culture, Corruption and Law Enforcement: the Russian Case

Fokusgruppene, den nasjonalt representative meningsmålingen og dybdeintervjuene med eliter har generert en stor mengde data. Det er derfor ikke mulig å presentere alle funnene i denne rapporten. Vi har tidligere rapportert delfunn i fremdriftsrapportene våre. Nedenfor presenterer vi funn om korru...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo