295 prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Design of optically controlled AC Josephson arrays and voltage dividers for high precision voltage metrology

Målinger blir stadig viktigere i vårt moderne samfunn, og det stilles stadig høyere krav til både nøyaktighet, målehyppighet og målestørrelse. Disse kravene har ledet til at vi i 20. mai 2019 endelig fikk et SI system basert på fundamentale konstater heller enn gjenstander. Det nye systemet er me...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivkrefter for samarbeidsdreven innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg

Det norske samfunnet står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. En aldrende befolkning, mangel på arbeidskraft, press mot velferdsstatens finansieringsgrunnlag og økte krav til kvalitet i de offentlige tjenestene er noe av bakgrunnsteppet for at innovasjon i offentlig sektor er løftet f...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Improved standard detectors through enhanced surface passivation of silicon photodiodes

Norsk: Det er forventet at det i nær fremtid vil komme en redefinisjon av fire av de syv grunnenhetene i SI-systemet: kilogram, ampere, kelvin og mol. Hver av disse enhetene vil baseres på en fast numerisk verdi av en fundamental konstant: Plancks konstant, elementærladningen, Boltzmanns konstant...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Ukjent Fylke

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Mestring og likeverdige helsetjenester

Internasjonal migrasjon har ført til større etnisk og kulturelt mangfold i Norge. Dette har skapt et behov for mer forskningsbasert kunnskap om etniske minoritetspasienters situasjon og hvordan helsetjenestene tilpasser seg en mer mangfoldig befolkning. M ed utgangspunkt i formålet om likeverdige...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. Velferd og utdanning i en global verden.

Nettverkets hovedfokus har vært på skolens betydning i lokalsamfunnet. Nettverket har med basis i tidligere og pågående prosjekter ved forskningsinstituttene, og felles innsamla data i regi av nettverket, jobbet med formidling, publisering og utvikling av nye prosjekter. I tillegg til publiserte ...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kriterier for strukturering av informasjon i helsevesenet - Sørlandet sykehus HF

Med strukturering av ustrukturert informasjon i helsevesenet forstås konseptualisering av informasjon, enten manuelt (f.eks. utvikling av ICD-10 diagnosekodeverket og openEHR-arketyper) eller automatisk (ved hjelp av algoritmebaserte teknologier som analyserer den ustrukturerte delen av pasientjo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Et helhetlig ledelsesperspektiv i møte med kommunikasjons- og samhandlingsutfordringer i integreringen av minoritetsspråklig arbeidskraft

Basert på et pågående aksjonsforskningsprosjekt undersøker denne studien hvordan ledere kan tilrettelegge for organisatorisk læring i en interkulturell kontekst. Utvikling og implementering av læringsmodellen MIKS (akronym for muligheter, integrasjon, kultur, språk); en systematisk tilnærming til...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Vestfold og Telemark

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Prosjektet, som har hatt varighet fra 2014 til 2018 (med en PhD som avsluttes 2019), tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressu...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

National Ship Risk Model

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er nødt til å prioritere de ressursene man har tilgjengelig for ulykkesforebyggende arbeid. Innsatsen de gjør for å bedre maritim sikkerhet bør brukes på områder der risikoen er høy. NSRM har utviklet en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Den overordnede hensikten med prosjektet er å gjøre kommunesektoren bedre rustet til å møte store samfunnsutfordringene de kommende årene som kommer av demografiske endringer, endringer i sykdomsbildet og økte forventninger fra innbyggere. I dag satser mange norske kommuner på økt bruk av velf...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Såkornmidler og medvirkning: til hjelp eller hinder? En kvalitativ undersøkelse av statlig utviklingsarbeid i norske museer og arkiver.

Kulturinstitusjonenes samfunnsrolle er ett av områdene Kulturrådet har hatt spesielt fokus på i sitt utviklingsarbeid, blant annet gjennom målrettet policyutvikling og prosjektfinansiering. Den overordnede retningen på museums- og arkivpolitikken er tydelig: museene og arkivene må endre seg fra d...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Tildelt: kr 36,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Can perineal tears and obstetric anal sphincter injuries in Palestine be prevented? A study of two different interventions.

Den palestinske perineum og fødselskomplikasjon studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS), the Palestinian Ministry of Health, Birzeit universitet og Universitetet i Oslo (UiO), og er forankret ved Intervensjonssenteret ved OUS Rikshospitalet. Tre palestinske gynekologer, dr...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Searching the unknown: discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia

På bakgrunn av terrorhendelser som 9/11, Madrid og London er det skjedd et skifte i svært mange vestlige lands tilnærming til forebygging og bekjempelse av terror og voldelig ekstremisme. Fra å være et ansvar hovedsakelig tillagt sikkerhetstjenester og politi, inkluderer nå det forebyggende aspek...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP)

Forskningsprosjektet GOVCAP undersøkte offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet i fem land (Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland), og har sett på befolkningens oppfatninger av og holdninger til myndighetenes håndtering av samfunnssikkerhet. ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes

Pensjonsreformen innebar store endringer i folketrygdens pensjonssystem. Samtidig ble tjenestepensjonssystemet og AFP-ordningen endret og tilpasset folketrygden, og fikk med det en større rolle i det samlede pensjonssystemet. Endringene i tjenestepensjonene og AFP og hvordan de samspiller med en...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Universitetsskoler som innovasjonskonsept for integrasjon i femårige lærerutdanninger

The main topic for UNISKOL is the University Schools, an innovation in teacher education. UiT the Arctic University of Norway (UiT) and Oslo University (UiO) established University Schools in 2010 and 2012. The projects are based on agreements between school owners and the university. Until now, ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

New Strains of Society: Hidden, Dynamic and Emergent Vulnerabilities

Teknologi og infrastruktur blir stadig mer sammenflettet, nasjoner knyttes tett sammen gjennom transport, kommunikasjon og økonomi. Nye former for kriminalitet, nye systemavhengigheter og nye sårbarheter produserer nye mønstre av risiko og sårbarhet Tradisjonene for sikkerhetsstyring og risikov...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative modeller for kunnskapsorganisering mellom praksis og utdanning i medisin-, helse-og sosialutdanninger.

Fragmenterte helse- og sosialtjenester er et omfattende problem og samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre bedre koordinering av tjenestetilbudene, både sett fra et pasientperspektiv og et sosialøkonomisk perspektiv. Koordinering forutsetter e ffektiv utveksling av kunnskap mellom pro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

On Track - Reducing the number of children with reading difficulties

Målet med På sporet-prosjektet har vært å vinne ny kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom å utvikle og undersøke effekten av motiverende og forskningsbaserte tidlige tiltak. Prosjektet er den første storskala leseintervensjonen som evalueres gjennom et gruppe-randomi...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nye verktøy for gjennomgående dokumentasjon og læring i fag og yrkesopplæringen (VERDI)

I norsk fag- og yrkesopplæring har det de siste årene vokst fram et stort antall opplæringskontorer som i økende grad har overtatt oppgaver vis a vis lærlinger som tidligere lå hos fylkeskommunen eller lærebedrift. De har fått et særlig ansvar for å følge opp lærlingene i forhold til læreplan og...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language Use and Development in the Matematics Classroom.

LaUDiM er et intervensjonsprosjekt hvor hovedmålet er å få større kunnskap om læringsmiljøets betydning for utvikling av de yngste elevenes matematiske tenkning og forståelse, og evnen til å uttrykke seg muntlig og skriftlig, alene og i samspill med andre. Dette innebærer også å kunne diskutere m...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrar Jærskulen til bedre læringsutbytte, definert som økt grad av gjennomføring i videregående opplæring?

Jærskulen er et omfattende og bredt samarbeid om skoleutvikling mellom kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time. Overordnede mål for prosjektet er beskrevet i Mål- og prinsippdokumentet for Jærskulen, vedtatt av kommunestyrene i de fire samarbeidskommunene. Arbeidet i Jærskulen er organisert med t...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations

I PRIME har vi undersøkt hvordan økt fokus på praktiske ferdigheter påvirker læring i høyere disiplinutdanning. Vi har brukt biologi som en case, og undersøkt hvordan praktiske undervisningsformer påvirker motivasjon, læring og studieprogresjon. Vi har utviklet, implementer og evaluert flere nye...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluation of the implementation and long-term impact of performance based financing of health services in Tanzania

Resultatbasert finansiering brukes i større grad enn før for å øke bruken og heve kvaliteten på helsetjenester i lav- og mellominntektsland. Dette prosjektet har studert implementeringen og effektene av resultatbasert finansiering av helsetjenester i Tanzania. Resultatbasert finansiering...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Evaluering av PBL (2008),fungerer plandelen etter intensjonene?

Forskningsprosjektet har, blant annet i temanummer i Kart&plan, belyst flere aspekter av hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene og fører til økt lokal og regional bærekraft, gjennom helhetlig samfunns- og arealplanlegging. I et temanummer i Kart&plan p...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SKOLEEIER TAR GREP - innovasjon i rollen som skoleeier.

Dette er forprosjektet til et innovasjonsprosjekt hvor Finnmark fylkeskommune er ansvarlig og premissleverandør for innholdet. Både nasjonalt og lokalt har skoleeiere gjort en stor innsats for å øke elevenes gjennomføring av videregående opplæring. Til nå har innsatsen for økt gjennomføring ik...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Responsive literacy practices in digitalized classrooms

RESPONS er kortversjonstittelen på et kompetanse- og forskningsprosjekt innenfor det bredt forståtte fagfeltet «digital literacy». Det valgte begrepet er tett forbundet med dialogisk engasjement og deltakelse og med opplevelse av relevans. Samtidig peker det mot kommunikative handlinger ? i de...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland