1 190 prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Enhanced cryoimmunotherapy against urogenital cancers

Dette prosjektet utvikler dendrittisk cellebasert cryoimmunterapi, forkortet CryoIT. Kreftceller har molekyler som er forandret fra normale celler og varierer fra pasient til pasient. CryoIT starter NY immunreaksjon mot kreftmolekyler i den enkelte pasient. Nobelprisen gikk i 2018 til oppdagelsen...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care - BASIC

Antibiotikaresistens er et stort og økende problem. Bruk av antibiotika øker faren for at det skal oppstå resistens. Det er derfor viktig å holde antibiotikabruken lav, og å ikke bruke antibiotika unødvendig. Den luftveisinfeksjonen som oftest behandles med antibiotikatabletter i allmennpraksis...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT

Pasienter kan smittes med mikrober som gir lungebetennelse både i og utenfor sykehus. Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, særlig hos eldre, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende ...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction - NorEx

Regelmessig fysisk aktivitet anbefales både for å forebygge hjerte- og karsykdom hos friske personer og for å forhindre tilbakefall eller forverring hos personer som allerede er rammet av slike sykdommer. Den vitenskapelige dokumentasjon for disse anbefalingene er imidlertid overraskende svak, o...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT)

Det kan være krevende, spesielt for ungdommer, å vokse opp med en tilstand, diagnose eller skade som oppleves som synlig for andre i et samfunn med høyt fokus på utseendet. Ungdom som opplever dette som utfordrende kan stå i fare for å begrense sine sosiale erfaringer, utvikle depressive symptom...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring new and optimal light conditions to improve cognition, mood and health in people with dementia

Demens utgjør en stor global utfordring. I EU har de årlige kostnader knyttet til demens blitt estimert til 160 milliarder euro. Utgiftene forventes å øke med en aldrende befolkning. Demens fører til kognitiv svikt og funksjonstap. I tillegg rammes om lag 90 % av personer med demens av søvnproble...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrobiell produksjon av terapeutiske antistoffragmenter

Hensikten med prosjektet er å løse utfordringer knyttet til bruk av bakterien Escherichia coli for produksjon av terapeutiske proteiner basert på antistoff-fragmenter. Dette er en gruppe proteiner som har et stort potensial for bruk innen behandling av en rekke sykdommer som for eksempel ulike ty...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Targeting Aging and improving patient outcome with Nicotinamide Riboside

Kosttilskuddet nikotinamid ribosid som er en form for vitamin B3 har vist seg å være trygt i mennesker og ha en lang rekke positive effekter i dyreforsøk. I dette prosjektet vil vi gi en gruppe pasienter på sykehus dette tilskuddet i en tidligfase studie. Det betyr at vi både skal se om det hvord...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Method for measuring biological age

Aldring er den viktigste risikofaktoren for mange kroniske sykdommer og død. Typiske aldersrelaterte sykdommer er kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag og demens. Felles for aldersrelaterte sykdommer er at vi får dem sent i livet, og det er en gåte hvordan aldringsprosessen gjør at vi blir utsatt for ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioAlert; Biosensor for organdiagnostikk under kirurgi

BioAlert-prosjektet går ut på å utvikle medisinsk sensorutstyr basert på bioimpedansmålinger som i reell tid kan diagnostisere organpatologi under operasjoner (peroperativt) for å unngå alvorlige komplikasjoner postoperativt. Ved kritisk lav blodtilførsel til tarmen er det vanskelig å vurdere hvi...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSIGHT: Automated retinal imaging and diagnostics

Oivi er et håndhold retina-kamera som er enkelt å bruke. Det gjør automatisert bildeopptak og diagnostisering mulig ved bruk av kunstig intelligens, og skal kreve minimalt med trening av helsepersonell for riktig bruk. Det er ikke behov for pupilledilatasjon, og scanningen av netthinnen er gjort ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wound dressing with soluble beta-glucan

Biotec BetaGlucans AS har utviklet en løselig versjon av beta-glukan (SBG) som er en aktiv farmasøytisk ingrediens brukt i sårproduktet Woulgan Gel®. SBG er en biopolymer fra gjær som har vist seg å stimulere immunceller og særlig fagocyttiske celler som er sentrale både i infeksjonsforsvar og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AXL as a therapeutic target in fibrosis; biology and biomarkers

Fibrose, økt bindevevsmengde i et vev eller organ, er en viktig årsak til sykdom og død over hele verden. Det er derfor et betydelig behov for nye behandlingsformer som kan forhindre fibrose. Bioteknologifirmaet BerGenBio ASA utvikler nye hemmere av AXL/EMT signalveien, en mekanisme som ikke bare...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HoloCare Cloud

Holocare Cloud er et prosjekt for skybasert håndtering og AI-basert omdanning av medisinske bilder til hologrammer til bruk i kirurgisk planlegging.Metodene skal testes ut innen to ulike områder av høyspesialisert kirurgi: reparasjon av medfødte hjertefeil og vevsbesparende operasjon for kreftsvu...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sepsis studies

I mai 2017 anerkjente Verdens helseorganisasjon (WHO) sepsis som en global helseprioritet. Sepsis er kroppens livstruende respons på vanlige infeksjoner (av bakterier, virus, sopp og parasitter) som kan føre til vevskader, organsvikt og død. Opptil 31 millioner mennesker påvirkes av sepsis hvert ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a new production process for a last resort antibiotic

Prosjektet er et samarbeid mellom Xellia Pharmaceuticals AS, og SINTEF med Leiden Universitet som underleverandør . Målet er å etablere en produksjonsprosess for et antibiotikum med mange forbedrede egenskaper som bl.a engangsdosering, høyere antimikobiell aktivitet og aktivitet mot enkelte gr...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norwegian Inflammation Network

Kroniske betennelsessykdommer som leddgikt, kronisk tarmbetennelse, multippel sklerose og psoriasis koster samfunnet betydelige ressurser hvert år. Selv om nye biologiske legemidler de senere årene har gitt mange pasienter bedre behandling er det fremdeles mange som ikke har fått hjelp, enten ved...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Residual adrenocortical function in patients with autoimmune Addison`s disease

Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) er en sjelden, men potensielt livstruende hormonsykdom. Selv ved best tilgjengelige behandling erfarer mange pasienter redusert helsestatus og livskvalitet. Sykdommen skyldes vanligvis autoimmun destruksjon av binyrebarken. Man har gått ut fra at når pasie...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biomedical Network -Nettverk for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom medisinsk industri, kliniske- og akademiske miljø

Biomedical Network har dette året nådd mange nye aktørar innanfor biomedisinsk forskning, innovasjon og industri. Nettverket er vel kjent og godt etablert som ein arena der industri møter akademia. Det er arrangert fleire større og mindre møter med tema som er relevant for industrielle medlemer o...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen forårsaket av f.eks. en ulykke, hjernesvulst eller hjerneslag. Mange barn med slike skader får utfordringer på en rekke områder, både kognitivt (f.eks. vansker med å huske og konsentrere seg), sosialt, emosjonelt og med endret atferd. Vi vet en del om...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning

Nansen Neuroscience Network ble opprettet i 2010 på initiativ fra to av våre fremste akademiske institusjoner, Universitetet i Oslo og NTNU. Foreningen ble stiftet av 23 medlemmer den 11. mai 2010. Nettverket er organisert som en non-profit uavhengig medlemsforening, registrert med vedtekter i Fo...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKA

Studien tester effekten av fysisk trening kombinert med mental trening for pasienter med smertefull kneartrose som er på venteliste for operasjon med kneprotese. Fysioterapeutene har en sentral rolle i studien som vil foregå ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, ved Martina Hansens Hospital...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Impact of Prescription Quality, Infection Control and Antimicrobial Stewardship on Gut Microbiota Domination by Healthcare-Associated Path.

Vankomycinresistente enterokokker (VRE), ESBL Enterobacteriaceae (EPE) og Clostridium difficile er en trussel mot pasienter innlagt i sykehus over hele verden. Selv om overvåking og smitteverntiltak er på plass i mange land er det fortsatt lite kunnskap om hva VRE/EPE/C. difficile innebærer for d...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Longitudinal tracking and functional dissection of the cortical head direction network in a mouse model of Alzheimers disease

Alzheimers sykdom rammer millioner av mennesker over hele verden. Etter hvert som den globale befolkningen blir eldre, vil den legge en økende byrde på pasienter, familier og helsevesen. Over tiår med forskning har vi identifisert proteiner, som amyloid-beta og tau, som avleires i det syke hjerne...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Non-invasive electrical stimulation as a means for preserving vision

På verdensbasis er omtrent 40 millioner blinde. Sykdommer som rammer bakre del av øyet, netthinnen, er krevende. Det er denne formen for blindhet som er dominerende globalt og inkluderer grønn stær, som gir synsnerveskade, og aldersrelatert makuladegenerasjon, hvor sentralsynet gradvis svekkes. ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til utlysning om barnekreft

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ME/CFS forskerkonferanse 2018

ME/CFS Forskerkonferanse 26.-27. november 2018 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter en åpen konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og fors...

Tildelt: kr 83 053

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Development and evaluation of candidate products for cancer therapy

Dette industrielle doktorgrad prosjekter; Utvikling og evaluering av testkandidater for kreftterapi, er en integrert del av forskningsaktivitetene til Oncoinvent, relatert til produktutvikling og preklinisk testing. Prosjektet vil skape ny kunnskap om produkter fra selskapets nåværende pipe-line,...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

CA17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Det er målet for COST Action "EVBRES" å etablere et internasjonalt Europeisk basert nettverk med henblikk på å skape oppmerksomhet mot anvendelsen av systematiske kunnskapsoppsummeringer når nye studier planlegges og nye resultater plasseres i kontekst av eksisterende kunnskap. Så langt er 36 Eu...

Tildelt: kr 91 313

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO-ONCOLOGY: Nanotechnology and Nanomaterials in Combating Cancer

Oslo Cancer Cluster (OCC) would like to present a meeting focusing on Nanotechnology and its impact on Cancer. To achieve this, OCC would invite members of the industry working within nanotechnology and cancer research to give presentations and join topical discussions about how advances in techn...

Tildelt: kr 36 127

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo