0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Depressive disorder in primary care – an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene og ca. 15 % av befolkningen vil rammes i løpet av livet. Personer med en depresjon sliter ofte med tristhet, manglende glede, lavt energinivå, konsentrasjonsproblemer samt endringer i søvn og spisemønster. Behandling av depressive lidelser er en ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inequalities in informal caregiving over the adult life course in Europe: social participation, health and the influence of Covid-19

EUROCARE er et europeisk forskningsprosjekt som studerer årsaksfaktorer, konsekvenser og ulikhet omkring uformell omsorg fra et livsløpsperspektiv. Økt levetid i foreldregenerasjonen betyr flere kroniske sykdommer og et større omsorgsbehov hos eldre mennesker. Over det meste av Europa gis omsorg ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H-work formidlings- og læringsplattform

H-work formidlings- og læringsplattform (e-H-work) Mentale helseutfordringer er et økende samfunnsproblem generelt, men også i arbeidslivet spesielt. ¼ av EUs yrkesaktive befolkning er forventet å oppleve mentale helseproblemer gjennom sin levetid (f.eks. symptomer på depresjon, angst, stress og...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Interview training of child-welfare and law-enforcement professionals interviewing maltreated children supported via artificial avatars.

Forebygging av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort samfunnsproblem og et politisk satsningsområde. Totalt sett i verden anslår man at 1 milliard barn utsettes for omsorgssvikt, vold og overgrep hvert år (WHO, 2022). Å være utsatt for vold og overgrep øker risikoen for al...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"

Målet med prosjektet er å gi bedre mental helse, livskvalitet og familiekommunikasjon for søsken til barn med kronisk sykdom. Bakgrunnen er at søskenforhold er livets lengste relasjoner. Disse relasjonene kan bli vanskeligere i familier hvor barn har kronisk sykdom. Søsken til barn med kronisk s...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse og mangfold ved psykologisk institutt, UiO

Til tross for at Psykologisk institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO) har en betydelig overvekt av kvinnelige studenter, er instituttet preget av en overvekt av menn som bekler faglige toppstillinger. For å adressere denne ubalansen utviklet man ved PSI et BalanseHub-prosjektet, hvor målet ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Motivational processes in occupational health

Et stort fokus i både vitenskap og praksis i dag er arbeidsrelatert helse. Hensikten med prosjektet er å bruke motivasjonskonsepter for å bedre forstå arbeidsrelatert helse i det 21. århundre. Arbeidsmotivasjon er en viktig faktor å ta hensyn til når det gjelder arbeidsrelatert helse da det repre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems leadership and growth

En rekke skifter, inkludert digitalisering, gjør at bedrifter må finne stadig nye måter å skape verdi på. Før kunne bedrifter erobre og beholde markedsposisjoner gjennom å produsere standardiserte varer og tjenester stadig mer effektivt. Nå er markedene i ferd med å brytes opp mellom en rekke akt...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Co-constructing mathematics motivation in primary education. A longitudinal study in six European countries

Å være kompetent i matematikk hjelper oss med å løse problemer og utvikle analytiske ferdigheter. Selv om hjemmemiljøet kan gi et grunnlag for matematikkutvikling, er skoler og lærere avgjørende i denne prosessen. Vi vet mindre om utviklingen av motivasjon for matematikk enn utvikling av matemati...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Role of energy behaviour in the low-carbon transition

Med utgangspunkt i ulike samfunnsvitenskapelige og teknisk-økonomiske fag studerer prosjektet BEHAVIOUR dynamikken som ligger til grunn for energivalg blant vanlige borgere. Vi gjør dette ved å koble ulike forskningstradisjoner som har komplementære styrker. Utvalgte dybdestudier av prosjekter ...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Re-thinking the programming hypothesis: Prenatal maternal anxiety/depression, DNA methylation and child psychopathology. A sibling design.

Kvinner som venter barn blir stadig advart mot alle mulige farer som kan skade barnet i magen, og både angst og depresjon er blant de vanligste lidelsene hos gravide kvinner. Selv om konsekvensene av eksponering for mors angst og depresjon på barnets utvikling er godt dokumentert, er årsaksmeka...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fitness, Ageing and Bilingualism (FAB): The benefits of regular physical activity and bilingualism for language abilities in healthy ageing

Over hele verden lever mennesker stadig lengre, men lengre liv kan føre til redusert livskvalitet. Selv sunne eldre mennesker kan oppleve tregere kognitiv funksjon, som redusert fokuseringsevne og dårlig hukommelse. Språkevnen påvirkes også av alder. Talen blir tregere og mindre flytende, og eldr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av voksne pasienter rappo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ebber – Evidence based selection made easy m

Prosjektet skapte en algoritme som vurderer jobbsøkere automatisk basert på deres resultater på personlighetstester og tester av mental evne. Algoritmen er forankret i state-of-the-art forskningskunnskap innen feltet. En algoritme-basert vurdering som brukes i EBBER vil sikre en rettferdig og kon...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Thomsen ERC Starting Grant

My ERC starting grant application passed to the second round, but was not funded. It proposed that infants may possess evolved core concepts for critical mechanisms of social coordination such as reciprocity, gratitude and ownership and that they may also use, and recognize, general abstract stru...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population - A public health opportunity

PriSUD-Norden: Behandling av ruslidelser i fengselspopulasjonen - en mulighet for bedre folkehelse Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det vik...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert, kontrollert studie

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en alvorlig og invalidiserende tilstand, med høy symptombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet er vanlig og sosialt liv er kan vær...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BRICK: Building Resilience Innovative Communities Knowledge

The Decarbonisation of the Energy System is a broad EU target that Energy Citizenship can reach if its network achieves a sustainable representation of high share of the respective local society. That means, if the citizenship network has the competencies and capabilities to represent a high so...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How to strengthen the Family Counselling Services work with family violence? Examining the violence, service needs and dilemmas of clients.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA)

Barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status gjør det dårligere på skolen og har forhøyet risiko for frafall i skolen, lav utdanning, arbeidsledighet og manglende sosial tilknytning. Det er ikke avklart hvilke mekanismer som ligger bak denne sosiale reproduksjonen. Det er en sterk sammenheng me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How to strengthen the NFCSs work with family violence? Examining the therapists needs and dilemmas in working with family violence.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terap...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequality in adolescent mental health in a life course perspective (LONGTRENDS)

Det er bekymringsfullt mange barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske vansker. Det er spesielt mange utsatte blant dem som vokser opp i familier med lav inntekt eller hvor foreldrene har lavere utdanning, noe som ofte blir omtalt som sosial ulikhet i psykisk helse. Materielle faktorer, ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Towards a sustainable work force in the healthcare sector for the 21st century: Health-promoting Work Schedules (HeWoS)

Én av fire ansatte i Norge jobber skift. Kunnskap om helsefremmende arbeidsplaner er derfor relevant for en stor andel av den norske arbeidsstyrken. Mye av forskningen som er utført på sammenhengen mellom skiftarbeid og helse har fokusert på nattarbeid, men de siste årene har forskning også vist ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BetterReading: Understanding gains in reading fluency

I dagens kunnskapssamfunn er det avgjørende å kunne lese godt. Det er et av skolens hovedmål å sikre at barn utvikler sterke leseferdigheter. Det å lære å lese er en kompleks prosess. Det er mange utviklingstrinn barnet skal igjennom før lesingen kan brukes som et verktøy for å forstå hva forskje...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Formålet med dette prosjektet å studere folk sine reaksjonar på Covid-19 pandemien og deira reaksjonar på tiltak mot pandemien som myndighetene, bedrifter og enkeltindivid har gjort. Prosjektet er delt i to arbeidspakkar. I arbeidspakke 1 studerer vi korleis folk i Norge reagerer på Covid-19 pa...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet. I åpen dør policy prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bev...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition - Next Years

Prosjektet er en videreføring av det vellykkede samarbeidet for fremragende utdanning og forskning mellom LCBC ved Universitetet i Oslo og våre Canadiske samarbeidspartnere, støttet av INTPART 2016. Prosjektet vil inkludere en rekke seniorforskere, postdoktorer, stipendiatstudenter og masterstude...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language

Mange foreldre bruker intuitivt spedbarnsrettet tale (SRT) når de snakker med spedbarn. De forlenger og overdriver lyder, samt overdriver og varierer stemmeleie. Tidligere studier har antydet at SRT er universell og at foreldre anvender det for å hjelpe tidlig språkutvikling hos spedbarn. Tidlig...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Forvaltning av marine ressurser, globalt og i Norge, etterstreber bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til å stå som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage