0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ECO-BASE: Establishing CO2 enhanced Oil recovery Business Advantages in South Eastern Europe

CO2 lagring er et viktig bidrag til å oppnå målet om å begrense global oppvarming til under 2 °C. Hvis lagring kan kombineres med kommersiell utnyttelse av CO2 (på engelsk kalt CCUS - Carbon Capture, Utilization and Storage), kan dette også gjøre lagringingen forretningsmessig lønnsomt. Økt utvin...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold - Case studie Sandnes kommune

Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold Case studie Sandnes kommune Det hersker vesentlig usikkerhet omkring grunnforholdene i Sandnes kommune som gir bekymringer med hensyn til uønskede hendelser, som ustabil byggegrunn og i verste fall skred og stø...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Nytt konsept for trenching av rørledninger basert på vår spyle teknologi.

Det har vært utført et forprosjekt om DeepC Solution AS sin fluid dynamiske knowhow har en plass i trenching av store rørledninger på sjøbunnen. Innovative løsning er nødvendig i dagens forsyningskjede for Offshore trenching av rørledninger, da det er flere entreprenører med stort utstyr og nest...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Møre og Romsdal

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Efficient models for Microbially Induced CAlcite Precipitation as a seal for CO2 storage

Lagring av CO2 i Nordsjøformasjoner kan gi et betydelig bidrag til å begrense klimaendringene hvis flere gigatonn lagres per år. Slike høye injeksjonsrater er knyttet til stor trykkøkning, spesielt i nærheten av injeksjonsbrønner, som fører til en risiko for lekkasjer. En lovende metode for å sto...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vision People Detection

Personell har i dag fri tilgang til boredekk gjennom flere innganger. Boredekk er et av de farligste områdene på en borerigg, hvilket understreker viktigheten av forbedrete sikkerhetstiltak i dette området. I dag finnes det ingen kontroll over hvem som kommer og går, og mannskapets posisjoner kom...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

DOREMON - Downhole Reservoir Monitoring

For å opprettholde oljereservoarproduksjonen er det nødvendig å opprettholde trykket nede i reservoaret ved innsprøyting av vann eller gass. Fordi vann og gass er lettere og tyngre enn olje, respektivt, benyttes dette til å konsentrere oljen rundt produksjonsområdet. Opprettholdelse av trykket kr...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Geomechanical software for multi-well injection optimisation of complex fields

Moderne metoder for å definere injeksjonshastigheter for å opprettholde korrekt reservoartrykk er basert på storskala modeller av undergrunnsgeologi. Beregningsmodeller med 10 til 100 millioner datapunkter er bygget fra seismiske data og berg-egenskaper tilgjengelige fra isolerte boreprøver. Imid...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced non-invasive subsea and topside flow meter

Gjennomføring av prosjektet har ført til stor interesse fra oljeselskaper på NCS or globalt og testing i og utenfor prosjektet har brakt Xsens topside flow meter til TRL 6 og subsea versjon til TRL 4. Det er oppnådd kommersielle kontrakter for både topside og subsea versjon av teknologien. Pros...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Variabel oppdrift

Kontrollert Variabel oppdrift av undervanns utstyr har i lange tider vært et identifisert behov subsea og ROV bransjen. IKM sin VBS (Variable Buoyancy System)er enkelt forklart en metode for å kontrollert produsere en oppdrift ved evakuering av vann fra forseglede/tette tanker. Systemet bruker ik...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CRP: ROBUST, COMPACT AND SELF-PRIMING DOWNHOLE PUMP Pre-project for DEMO 2000

Forprosjektet er gjennomført i henhold til søknad.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av hovedprosjekt Fullskala testing av FEMM IT for NDT av stigerør

Hovedmålsetting med dette forprosjekt har vært å fremskaffe grunnlag for en prosjektsøknad til DEMO2000 programmet. I hovedprosjektet skal et nytt inspeksjons system demonstreres og kvalifiseres for kommersielt salg for anvendelse på stigerør. Det har vært utarbeidet skisse for et hovedprosjek...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Etablere kunde og/eller sluttbruker avtaler for å sikre pilot testing av intervensjonsverktøyet først onshore for senere på norsk sokkel

Well Conveyor designer og utvikler ett batteridrevet trekkeverktøy for å kunne dra nytt og eksisterende utstyr inn i horisontale brønner uten bruk av elektrisk kraft gjennom kabel. Man kan dermed utføre intervensjoner og spesielt loggeoperasjoner på en mer økonomisk måte ved bruk av lettere inter...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Conference on Future Perspectives on Carbon Capture and Storage

Entering into the final year and approaching the end of the FME SUCCESS Centre, the partners have started preparing for the important milestone of summing up the Centre results. In this context, the SUCCESS Board and partners see great value in presenting all the Centre findings, but also wish to...

Tildelt: kr 73 524

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration with production data

Med utviklingen av nye innovative seismiske metoder bør det være mulig å ytterligere å øke oljeutvinningen fra eksisterende felt. Dette er fornuftig fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Seismiske metoder gjør det generelt mulig å avbilde sedimentære basseng og reservoarer (knyttet til ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Power System Integration and Shallow Water Testing - Joint Industry Project

ABB fullførte sin 3000-timers lange sjøvannstest 13. November. Testen er en del av det formelle kvalifiseringsprogrammet. Prototypene har, med suksess, demonstrert ytelse, pålitelighet og utholdenhet gjennom hele testperioden. Realiseringen av undervannsfabrikasjon er vel underveis og tilbyr man...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Firesafe Energy - Next level cable and pipe fire sealing

Ved å benytte seg av bedriftens kompetanse og teknologi innen landbasert brannsikring, skal Firesafe Energy, sammen med partnere i DNV GL, SP Fire Research, Vard Group og Statoil, utvikle nye løsning for offshore bruk. Vår nye branntettemasse, GPG Marine, har til nå gjennomgått en rekke tester. H...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole Swarf Collection Tool

Innen olje og gassutvinning er det nødvendig å utnytte investeringene i felt og brønner maksimalt for bland annet å oppnå høye målsetninger til utvinningsgrad (EOR - Extended Oil Recovery) Optimal og effektiv kostnadsutnyttelse vil kunne være å gjøre sidestegs boring i eksisterende brønner f...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

3D inspection camera

Ved inspisering av brønner offshore, bruker man i dag et 2D kamera som man kjører ned i brønnen i et eget run. Den pågående operasjonen offshore blir stanset, og strengen som er i hullet blir tatt ut før man kjører kamera-run. Denne prosessen er tidkrevende og svært kostbar. Et 3D kamera vil r...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RDM-C Reelwell Liner- and Casing Drilling

Teknologi for boring og foring samtidig av en brønn ble allerede gjort for over 100 år siden. Gevinsten er raskere og sikrere etablering av en brønn, da dette ellers gjøres i to operasjoner. Imidlertid har teknologien hatt utfordringer, særlig på grunn av høye vridningsmoment på strengen og høyt ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Pressure control and conformance management for safe and efficient CO2 storage - Accelerating CCS Technologies

De største lagringsrelaterte utfordringene for akselerert bruk av CCS er kapasitet, kostnad og tillit. Pre-ACT var et industri-drevet forskningsprosjekt som adresserte disse utfordringene gjennom fokus på forbedrede strategier for overvåking og kontroll av poretrykk. Pre-ACT utviklet metoder og ...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av ERV® - en unik teknologi for autonom kontroll av væske strømning inn og ut av brønner

Innowell Solutions AS har de siste 6 årene utviklet en autonom ventil for automatisk avsteningning av vann og gass i oljebrønner. Denne ventilen er 100% uavhenging av viskositet og strømningsrate. Dette er unikt og helt nytt i markedet. Denne ventilen er nå klar for uttesting og pilotering.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexible Pipe Pressure Liner Life Extension Tool

Store mengder fleksible rør er brukt i offshore olje- og gassproduksjon. Fleksible rør er komplekse multi-lags strukturer bestående av metallwirer i kombinasjon med polymerlag, tekstiler, tape og smøremiddel. Der det innerste polymerlaget, ofte laget av Polyamid 11 (PA11), er den mest sårbare kom...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Under erosjon på kontinentene og avsetning av sedimenter og organisk materiale i havet dannes det sedimentære lag i sedimentære bassenger. Når disse sedimentene blir begravet, blir de utsatt for sammenpressing (kompaksjon) og oppvarming slik at de bli omvandlet til fast bergart. Med økende temp...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er en nødvendig ulempe ved boring etter petroleum til havs. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North Sea

I løpet av perioden 2017-2020 gjennomførte fem verdensledende forskningsorganisasjoner fra Europa og Australia forskningsprosjektet "Induced-seismicity Geomechanics for Controlled CO2 Storage in the North Sea" (IGCCS) for å relatere indusert-seismisitet til geomekanisk respons, og for å demonstre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forebygging av utmatting undervannskonstruksjoner

Se "Melding til Norges forskningsråd".

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Multidisciplinary Approach to Characterize Coalescence in Petroemulsions

Majones, vinaigretter, melk og petroleum er alle emulsjoner: en væske-væskeblanding sammensatt av to eller flere ublandbare komponenter. Når majones deler seg eller blir krøllet, kreves det en del innsats for å gjenopprette den opprinnelige emulsjonstilstanden. Tilsvarende genererer petro-emulsjo...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Assessing the Influence of Real Releases on Explosions (AIRRE)

Hovedmålet med prosjektet 'Effekten av realistiske utslipp på gasseksplosjoner' (AIRRE) var å gjennomføre en serie storskala eksperimenter som er egnet for å undersøke i hvilken grad innledende turbulens påvirker gasseksplosjoner i komplekse geometrier. Prosjektet inkluderte validering av beregni...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt selvlærende modell-basert trykkstyring i boring

Hovedmålet med forprosjektet har vært å etablere et samarbeide med en bore-entreprenør for kvalifisering av ny teknologi for autonom trykkstyrt boring. Målsetningen med forprosjektet er oppnådd, og har resultert i oppstart av et samarbeide med en ledende bore-entreprenør/rigg-eier for å ta i bruk...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold og Telemark