0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integration of electronics and mechanics in next generation ultrasound transducers in medical imaging.

Internationally several research groups work to develop CMUT, Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers, for medical imaging purposes. In an ongoing NFR-project, SMiDA, at our department aiming at development of CMUT arrays for intravascular 3D imag ing at 30 MHz it has become clear that pr...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2007 - Samspill mellom geodatatjenester i ekommuner

Kartdata og geografisk informasjon spiller en viktig rolle både i samfunnsplanlegging og for verdiskaping og utvikling av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne. Tilgang på geodata er avgjørende for kommunal saksbehandling og utvikling av kvalit ativt gode tjenester. For næringslivet li...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Stemmestyrt Interaksjon

I kjølevannet av konkursen i Nordisk Språkteknologi i 2003 oppsto det et vakum i satsingen på norsk taleteknologi, og som en følge av dette har fremdriften i utviklingsarbeidet på dette fagfeltet vært svært liten. Dette forprosjektet er et resultat av Opp fordringer MediaLT har fått fra funksjons...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Gjennomføring av interkommunal IKT-plan i grunnskolen i ASP-kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Prosjektet er en oppfølging av Høykomprosjekt 170253. Nevnte prosjekt skal oppfylle deler av Kunnskapsdepartementets "Program for digital kompetanse". Bl.a. lages det en felles IKT-plan for grunnskolene i de fire kommunene. Det nye prosjektets hovedoppg ave er utrulling av IKT-plan. Planen in...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk 3D kontroll for stykkproduserende industri

Bruk av 3D geometriske modeller har i dag blitt et viktig verktøy i design, utvikling og produksjon av maskinerte og formede produkter. Høy kompetanse på og effektiv utnyttelse av slike verktøy er et konkurransefortrinn som kan støtte opp under fortsatt s tykkproduserende industri i Norge og andr...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital Plan-kommunikasjon

Formålet med prosjektet Digital Plan-prosjekt er å etablere, teste og demonstrere effektive elektroniske kommunikasjonsformer mellom de sentrale aktørene i en planprosess. En vil også studere spesielt forholdet mellom tekonlogi og planprosesser. Det skal integreres ulike teknologier/løsninger o...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Historisk kilde og kunnskapsbase for Trøndelag - digitalt læringsverktøy for grunnopplæringen

Historisk kilde- og kunnskapsbase vil gi skolene en brukertilpasset inngang til sentrale tema, begreper og læringsressurser fra Trøndelag. Det blir etterspurt i den nye læreplanen. Det digitale læringsverktøyet skal enkelt kunne tas i bruk i skolen og vil være et bidrag til en læringsprosess der...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sekvensiell kjeding av WebServices i system for beredskaps-/katastrofehåndtering samt integrasjon mot fagsystem.

SMARTRAP vil bidra til mer effektiv elektronisk samhandling med andre virksomheter ved at prosjektet baserer seg på avansert og moderne WEB-teknologi i kommunikasjon med andre etater og datasystemer. Prosjektet er basert på at informasjonen til enhver tid hentes fra original datakilde i sanntid....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Etablere en informasjonsportal for nordområdene med under-liggende elektronisk tjenester til bruk for regjering og fylkesmenn i nord.

geoPolar skal etablere dynamiske kunnskapsbaser som grunnlag for bærekraftige beslutninger, økt verdiskapning, redusert konfliktnivå og risiko i Nordområdene. Gjennom et omfattende forvaltningssamarbeid, koordinert av Kartverket, skal prosjektet sikre at eksisterende og nye kunnskapsbaser gjøres ...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Gevinstrealisering 2006-2007 / Digitale Gardermoregionen

IKT-prosjekter har ofte kun fokus på teknologi, kostnader og tid. Eier tar ofte for gitt at resultater og gevinster kommer av seg selv. Vårt prosjekt har et proaktivt forhold til gevinstrealisering. Dette betyr at potensielle gevinstmuligheter kan påvirk es og endres over tid. Det fordres at hel...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

EWO-G Dosimeter

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Viken

FRITEK-Teknologi

Creating robust and flexible logistics solutions using optimization

Transportation and logistics are vital activities for the development, organization and operation of human society. Most social and economic activities involve transportation and depend upon the timely and efficient movement of people, goods and informati on. Logistics focuses on the planning and...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

eBygg2009 - samordnet innføring av elektronisk plan- og byggesaksprosess i fire regioner

eBygg2009 er et samarbeid mellom fire regioner: Orkidé: Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Frei, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR): Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog, Fet, Nittedal, Skedsmo, Sørum. Smart-kommunene:...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

"Rett i Mappen" Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom SørTrøndelag, Vestfold og Oppland fylkeskommune, som alle har samme utfordring. Det er i dag, lite eller ingen, integrasjon mellom sak- og arkiv-løsninger og fagsystemer på skolene. Dette betyr at et stort antall med journalverdige dokumenter som produseres...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Økt elektronisk samhandling mellom helseforetaket, fasleger/legesentre og primær- og kommunehelsetjenesten

Akershus Universitetssykehus HF har ved nytt sykehus også fokus på innhold for å effektivisere drift og øke kvaliteten av sine helsetjenester alt ut fra et pasientrettet perspektiv. Prosjektet "Elektronisk samhandling" er et av flere prosjekter som skal s tøtte opp om dette. Gjennom et ønske om å...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

SORUBA - Strategiske og operasjonelle rammeverk for utvikling av bredbåndsanvendelser

SORUBA-prosjektet er delt inn i tre hovedfaser; konsolidering, utvikling og pilotering. I konsolideringsfasen vil vi samle erfaringer og kompetanse innenfor fagfeltene IKT-strategi og gevinstrealisering. Dette gjøres gjennom studier av Høykom-prosjekter, erfaringsutveksling mellom utførende prosj...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Løypesentralen for Fjellregionen (Alvdal, Røros, Tynset, Folldal, Rendalen, Os, Tolga og Holtålen).

Et aktivt friluftsliv er et av regionens viktigste fortrinn. Et samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen ved kommunene i Nord Østerdal og Rørosområdet og turforeningene i regionen har til mål å synliggjøre regionens tur- og friluftsmuligheter. Regi onrådet for Fjellregionen er et samarbeid...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kommunale tjenester på nett - Fra piliot til produksjon

Prosjektet fra pilot til produksjon vil være viktig for at kommunene kommer opp med interaktive tjenester, og at kommunene kommer opp med tjenester av høy kvalitet. Prosjektet vil også være svært viktig for noen av de viktigste målsetningene i regjeringen s strategiplan eNorge 2009, spesielt med ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tjenestedeling mellom 5-kommuner i Lofoten innen e-service, økonomi og sak/arkiv.

Kommunene Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan ønsker gjennom søknaden å videreutvikle sitt samarbeid. Gjennom erfaringer med: - et felles regionalt datanett, - en felles portal-løsning, - modernisering av økonomisystem i Vågan, - sak/arkiv etter N oark 4.1 standard i Flakstad - felles op...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

DIGITAL PLANDIALOG

DIGITAL PLANDIALOG bygger på, og høster gevinster fra, allerede gjennomførte fellesprosjekter og satsninger i 12k m fl, f eks geodata / kartportal, streaming av politiske møter, bredbåndsutbygging, felles innkjøp, opplæring og drift av sak/arkiv, elektro niske byggesøknader, Vestfolds lille grøn...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

IKT - utvikling skoler

I henhold til ny læreplan for 2006, skal digital kompetanse hos elevene være en av de fem basiskunnskapene ved siden av regning, lesing, skriftlig og muntlig uttrykksform. Prosjektet har som målsetting å komme frem til en optimal løsning for opplæringssek toren, som gir gode IKT-ytelser og krever...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

LEAK - Development and qualification of a subsea hydrocarbon leak detection and monitoring system

...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Viken

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Uttesting av metodikk for tilpasning av norsk talesyntese for offentlig sektor

Bakgrunn: Det er beregnet at ca. 30% av Norges befolkning har problemer med å lese tekst via Internett. I tillegg er det en stor gruppe som ikke har PC/Internett, men som likevel ønsker seg adgang til offentlig informasjon via telefon og talesyntese. Beho vet for gode talesynteser er derfor stort...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Networked Europen Software and Services Initiative (European Technology Initiative)

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

eMobility POS- European Technology Platform

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk deltagelse i arbeidet med Artemis-plattformen i EU's 7.rammeprogram

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Touch: User-centred applications for near field communication

Mobile devices are rapidly becoming the standard access point for digital services and information*. Screens are getting bigger, applications are offering more functionality, the ubiquity of data and wireless networks means that there is a growing number of services available through the standard...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Byggemetoder for 3D Heterogene Mikro / Nano systemer

Prosjektets overordnete idé er å videreutvikle SensoNor som Center of Excellence for Mikro / Nano systemteknologi (MNST). Dette gjelder både i Norge og innenfor SensoNors moderselskap Infineon Technologies. Utvikling av neste generasjons teknologiplattf orm for 3D heterogene mikro/nano systemer...

Tildelt: kr 31,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next-generation low-cost ZigBee System-on-Chip

Kortholds radiokommunikasjon er i sterk vekst. Kabler erstattes av trådløs kommunikasjon i mange typer utstyr, og trådløse sensorer og styringsenheter får stadig nye anvendelser. Standardisering er ofte en forutsetning for massiv utbredelse av teknologi. ZigBee er en ny standard innen kortholds r...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TERRELLA - International services for global markets

Nytt sammendrag pr nov. 07 Terrella will enable international service performance in order for companies to obtain higher value creation and incremental innovation. Terrella is an action research project where the main development arena is in the partner organisations (Nemko, Det Norske Veritas E...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Viken