0 antall prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9133 Development of Affibody based radioimmunotherapy for treatment of multiple myeloma

Multippelt myelom, eller Myelomatose, er en ikke-kurerbar form for blodkreft. I 2010 døde 74000 personer i verden av multippelt myelom. Målet for dette prosjektet er å lage en ny medisin som kan behandle multippelt myelom mer effektivt og med færre bi-effekter enn dagens behandlinger. AFFILUTI...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Prosjektet, som har hatt varighet fra 2014 til 2018 (med en PhD som avsluttes 2019), tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressu...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9080 EHR Pathways - Eurostars

EHRpathways-prosjektet har utviklet en avansert pasientjournalløsning (engelsk: Electronic Health Record, EHR) for helsearbeidere ved pleie og omsorg til kronisk syke pasienter og eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For helsearbeiderne vil EHRpathways tilby en enklere måte for oppda...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9146 LTX-109 for the treatment of diabetic foot infections

Infiserte fotsår er et stort problem for pasienter med diabetes. Slike sår kan utvikle seg til alvorlige og omfattende infeksjoner som kan medføre amputasjon. I dag finnes ingen topiske legemidler for behandling av milde, infiserte sår, så det er et stort medisinsk behov for å utvikle slike legem...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Method for improving blood flow to the extremities of patients with reduced peripheral circulation

Redusert blodtilførsel til benet kan føre til smerter, sår som ikke gror, og i verste fall amputasjon. Forekomsten av kroniske sår er høy blant pasienter med åreforkalkninger, diabetikere, eldre, og personer med ryggmargsskade. Antall pasienter med kroniske sår i verden er økende. I avhandlingen...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9044 Capturing and bookmarking of surgical and diagnostic videos. Integration in Operating Room (OR) workflows.

Posicom AS har ledet et konsortium der Oslo Universitetssykehus og finske Merivaara Corp har deltatt. Målet for prosjektet var å utvikle nye dokumentasjons- og opplæringsløsninger for kirurger. I prosjektet ble Posicoms unike multimediasystem, Seekuence Medical, videreutviklet og integrert med...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Public-Private Partnerships - Value for Money?

Avhandlingen består av 3 journalartikler. Fokuset er på insentiver og felles mål i Offentlig-Privat Samarbeid (OPS). Definisjonen som er benyttet i avhandlingen gjelder flere former for OPS enn det som er vanlig i Norge, og spørsmålene som stilles vil ha relevans også for andre gjennomføringsmode...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Akt-isoform specific treatment approaches for lung cancer

In the Western world, 1 of 3 people die of cancer and lung cancer is the most prominent type. The vast majority (85%) of lung cancer patients are diagnosed with advanced disease where the tumor is more aggressive, resistant to available anti-cancer drugs and less sensitive to radiation. Consequen...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Russian oil and gas: Institutional adaptation or resistance?

Prosjektet analyserer russisk olje og gassektors og russisk petroleumspolitikks respons på endringer i ressursbasen og i markedene. Vil sektoren tilpasse seg eller motsette seg endringene? Brede geologiske analyser indikerer at Russland har den største ukonvensjonelle ressurs-basen i verden. M...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 7th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_15. To be held in Tromsø, Norway 18-20th February 2015

BIOPROSP_15 er den 7. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program so m gir deltakerne mulighet til å bli oppda...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Petroleum economics: investment analysis and corporate behaviour

A. Kostnadsutvikling på norsk sokkel En unormalt lang oppgangskonjunktur på mer enn ti år har gitt sterk kostnadsøkning i oljeindustrien, i Norge og i andre utvinningsland. Kombinert med sterkt fall i oljeprisen har oljebransjen og utvinningsland fått store økonomiske utfordringer. Dette har git...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SER130 - an IL-4 partial agonist for reduction of tissue damage after acute myocardial infarction

Serodus mål er å bringe til markedet et legemiddel for behandling av vevsskade etter hjerteinfarkt. Peptidet SER130 - en selektiv interleukin-4 partiell agonist - ble patentert av det danske firmaet Phlogo ApS for behandling av immunrelaterte sykdommer som artritt. Etter fusjonen mellom Serodus...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel therapeutics targeting the EMT/Axl pathway in aggressive cancers

BerGenBio utvikler nye legemiddelkandidater mot en grunnleggende biologisk mekanisme (Axl/EMT) som driver spredning og legemiddelresistens i aggressiv kreft. Fremdriften i prosjektet har i hovedsak fulgt planen som ble lagt, og har ført til utvikling av flere nye legemiddelkandidater mot Axl/EMT ...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Pharmaceutically optimized drug candidate for the treatment of chronic phase of primary Glomerulonephritis

Avexxin er et farmasøytisk selskap som utvikler og kommersialiserer nyskapende småmolekylære legemidler for behandling av pasienter med kroniske, inflammatoriske sykdommer. Avexxins kunnskap om biologien til den inflammatoriske prosessen har resultert i en ny terapeutisk tilnærming for behandling...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av fotokjemisk internalisering for bruk til å forbedre effekten av terapeutiske og profylaktiske vaksiner.

Fotokjemisk internalisering (PCI) er en teknologi for lysindusert legemiddellevering som bl.a. kan brukes til å forsterke og målrette effekten av cellegiftbehandling mot kreft, et behandlingsprinsipp som er under klinisk utprøving for behandling av pasienter med gallegangskreft. I PCI-teknologien...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av lavkarbonsement som gir forbedret bestandighet i betongkonstruksjoner

Formålet med prosjektet har vært å skape forutsetninger for bruk av svært miljøvennlig Lavkarbonsement fra Norcem i lavkarbon bygningsbetong, og som skulle bli prismessig konkurransedyktig i forhold til mindre miljøvennlige sementer. Forutsetningene for Lavkarbonsementen har imidlertid endret seg...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CASPAR - Computer Assisted Sperm Profile Analysis and Recognition

For de fleste par er det en enkel og naturlig prosess å lage barn, men for en av fem par i Europa og USA er det behov for assistert befruktning. Forskning har vist at i 50 % av tilfellene med infertilitet skyldes det dårlig kvalitet på sæd. Noen kjente årsaker til infertilitet blant menn er lav...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ArchOptix

Markedet for ultra-sikker langtidslagring av digitale data er allerede stort og stadig voksende. Piql AS har gjennom Eurostars prosjektet "Archivator" (E!4863) utviklet en teknologi for migrasjonsfri langtidspreservering av digitale data. For å imøtekomme den forventede økningen i mengden data so...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TIGHT - True Improvement in Grouting High pressure technology for Tunnelling

Berginjeksjon for å sikre en tett nok tunnel utgjør i dag 20-30% av drivekostnadene hvor det er krav om å opprettholde grunnvannsnivået pga. bebyggelse og/eller skåne ytre miljø. Ny kunnskap rundt temaet er nødvendig for å kunne forbedre injeksjonsarbeide ne, øke kvaliteten og optimalisere utføre...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Ingen endringer

Tildelt: kr 53,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Systemflomvern 2020

Klimaendringene bidrar til mer ekstremvær og en rask økning av flomtilfeller i mange land. Samtidig er kriseplanlegging og kriserespons langt unna de nivåer som eksempelvis finnes for brann, hvor man benytter et eget brannvesen og det stilles krav til brannsikring og -varsling i næringsbygg og p...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New cancer therapy by targeting tumor metabolism

Det har lenge vært kjent at kreftceller har en svært stor appetitt for sukker sammenlignet med normale celler. Dette ble oppdaget allerede i 1924 av den tyske forskeren Otto Warburg, men hans teorier vant ikke veldig stort gehør blant kreftforskere i de neste 80 årene. I de siste 10 årene derimot...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Overvann som ressurs - Økt bruk av overvann som miljøskapende element i byer og tettsteder.

Asplan Viak AS har stor bredde i fagkompetanse, og vi ønsker å skape et nytt tjenestetilbud i grenselandet mellom etablerte fagdisipliner. Prosjektet vil utnytte fagkompetanse innen landskapsarkitektur og konvensjonell vann- og avløpsteknikk til å fokusere på dagens status mht. moderne overvannsh...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kortere gjennomføringstid i bygg- og anleggsprosjekter

SpeedUp ble sluttført 6 november 2018 med avsluttende åpent forum ? vertskap Forsvarsmateriell. Fokus i prosjektets siste år har vært høsting av erfaringer fra demonstrasjonsprosjekt, lære av de raske og formidling/spredning av resultater. Resultatene fra disse aktiviteten har blitt oppsummert på...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kjedet flytebru

I forbindelse med lansering av ferjefri E39 vil kryssing av brede fjorder med flytebru være et aktuelt alternativ til ferje. En flytebru skal stå i mot sidekrefter fra bølger, vind og strøm. For å håndtere påkjenninger fra disse miljølastene er tradisjonelle flytebruer utformet som stivekonstruks...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New skin regeneration and wound healing products from eggshell membrane

Biovotec, i samarbeid med Nortura og Adigo, sluttfører nå validering og optimaliseringen av eggeskallkalk (ES)/eggeskallmembran (ESM) separasjons prosessen ved Nortura Revetal. Prosesslinjen vil dermed bli kvalifisert for produksjon av både ES og ESM. Dette vil gjøre at Nortura kan selge to nye p...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OSCAR -Verdi for eier og bruker

Hensikten med OSCAR er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel mammography detector

Mammography is an x-ray examination of the human breast with the goal of early detection of cancer to increase survival rates. Mammography is the current standard of care for screening and is also widely used for diagnostic purposes. The x-ray tube produces a continuous Spectrum and the spectral ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av målrettet kreftterapi med monoklonalt antistoff

Oncoinvent AS er et forskningsintensivt selskap som designer og utvikler nye terapeutiske produktkandidater for behandling av kreft. Formålet med BIA-prosjektet er å utføre "lead optimization" og prekliniske studier for å teste og dokumentere egenskapene til selskapets hovedprodukter, OI-kandidat...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo