6 prosjekter

NATURNAER-Natur og næring

Sustainable tourism development in mountain park areas

A) Development scenarios for the parks will mainly be specified in meetings/interviews with local stakeholder representatives. The current situation will be described and applied as Scenario I. The meetings will also help specifying a Scenario II - a rela tively 'low impact' type of increased fac...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Metodiske utfordringer knyttet til verdsetting av ikke-markedsgoder - ..... Videreføring av prosjekt 155683/V10

Mht designutfordringen har vi gjennom SIPen så langt vist at; * "Bratte indifferenskurver" i stor grad kan forklare leksikografisk svargivning og at denne utfordringen trolig kan møtes med et mer fleksibelt design. * Frisch-metoden kan brukes til å redu sere leksikografisk svargivning i samvalg...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Preparation of a Portuguese - Norwegian Cooperation on Valuation of Cultural Heritage under the EEA mechanisms.

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

INfrastructure and SAFETY

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Virkninger av endrede transportkostnader for skogbruk, skogindustri, distriktene og miljøet

Skogsektoren er en konkurranseutsatt næring, og den internasjonale konkurransen kan ikke forventes å avta verken for handel med rundtømmer eller handel med papir. Transportkostnadene er et viktig element i sektorens konkurransedyktighet og lønnsomhet. Vid ere er skogsektoren betydelig i total inn...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Metodiske utfordringer knyttet til verdsetting av ikke-markedsgoder. Videreføres elektronisk 171386/V10.

I samferdselsektoren benyttes nytte-/kostnadsanalyser (NKA) til å fastslå prosjekters samfunnsøkonomiske lønnsomhet og gjøre prioriteringer. Som input til NKA verdsettes ikke-markedsgodene reisetid, trafikksikkerhet og miljøforhold i hypotetiske verdsetti ngsstudier. Slik verdsetting er også vikt...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke