0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

DropTech AS - forbedring av kjemikalieinjeksjon for olje- og gassindustrien.

I offshore olje- og gassproduksjon injiseres forskjellige kjemiske hjelpestoffer for blant annet å unngå avleiringer i rør, for å beskytte utstyr og rør mot rust, forbedre utskillingen av råolje fra vann, samt mange andre områder. Den teknologiske utfordringen ved slik injeksjon er at det er utfo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Novel coatings with low adhesion to ice

Atmosfærisk ising på menneskelagde strukturer slik som skip, vindmøller og høyspentledninger er en utfordring som kan utgjøre en sikkerhets-risiko og senker effektiviteten. Is-oppbygning vil også i mange tilfeller være nødvendig å fjerne for at utstyret skal være sikkert i bruk. Det finnes både ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital transformation in the offshore E&P supply chain operations

Den norske lete- og produksjonssektoren har behov for en digital transformasjon og har tatt i bruk teknologi og digitale løsninger for å håndtere disse utfordringene. Teknologien som er anbefalt og implementert har imidlertid for det meste vært fokusert på bransjens ingeniøraktiviteter (f.eks. bo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation

Klasseselskapet DNV har utført droneassisterte inspeksjoner av skipstanker siden 2016, som har resultert i kostnadsbesparelser og økt personellsikkerhet. Prosjektets mål har vært å utvikle og demonstrere en intelligent, autonom drone for inspeksjoner av skip og offshorefartøy. Hovedmålet er å re...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital Compliance Management for Operations (DCMops)

Arbeidet i den siste perioden gikk til å utarbeide, utforme og dokumentere konseptet for identifikatorhåndtering som et ledd i arbeidet mot maskinlesbar integrasjon mellom systemer. Arbeidet resulterte i et paper (vedlagt) som har blitt akseptert og skal publiseres ved 2021 IEEE International Con...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-performance seawater magnesium batteries for marine waters

Med hensyn på den økende oppmerksomheten på miljøutfordringene, havforskning og marint liv, hvor man har aktivt begynt å se nærmere på grønnere energiressurser og forskning på avsidesliggende steder i havet, har SeaMag-prosjektet valgt å fokusere på å tilby en løsning for en bærekraftig kraftkild...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geophysical Processing and -Inversion

Marine seismisk data inneholder signaler som representerer bølgeformer reflektert fra undergrunnen. Disse bølgeformene inneholder informasjon om de fysiske egenskapene til undergrunnen, for eksempel hastighetene til den elastiske bølgen som forplanter seg i de geologiske lagene. Ved å bruke infor...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fatigue damage from dynamic ice action

I FATICE har vi jobbet med å forstå hvordan havis kan gi dynamiske laster og bidra til utmatting av bunnfaste marine konstruksjoner. Dette er en vesentlig utfordring i forbindelse med utvikling av for eksempel energiproduksjon fra havvind i Østersjøen. EU ønsker å mangedoble produksjon av elektri...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL studerer hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører tilpasser sin produksjonsstrategi, leverandørkjeder og innovative evner i en tid med store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et komplekst samspill mellom ...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Safety and modelling of aged Li-ion Batteries

Hybride og elektriske skip har blitt ett viktig vekstområde for en rekke industrier i Norge. Ved å elektrifisere skip kan man redusere energiforbruk og utslipp av CO2, NOx og partikler fra skipene betydelig. De største installerte batterisystemene er så langt på flere MWh elektrisk energi og kons...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SIKRERE LOGISTIKK FRA FARTØY MED UBEMANNET LOGISTIKKHELIKOPTER

Arbeidspakke H3 er den eneste som har hatt aktivitet i 2021. Forskningsaktiviteten har forløpt noenlunde som forventet, men noe preget av Koronapandemien. Drift av lab har vært utfordrende på grunn av utsatte leveranser av spesifikt utstyr, men vi har fått gjennomført teoretisk arbeid og publiser...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Wide Frequency Range Damping Solutions for Offshore Wind Turbines

Vindturbin-understell er utsatt for laster med et bredt spekter av frekvenser. Turbintårn og understell har mange egenfrekvenser. Flytende understell har egenfrekvenser som er mye lavere enn på de bunnfaste på grunn av flyterens bevegelse i vannet. Dette gir en design-utfordring med mulige resona...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Data Space (MDS)

Mer og mer digitale skipsdata produseres ombord på skip, fra økt digitalisering og rimeligere sensorteknologi men også fra verft, utstyrsleverandører, interesseorganisasjoner, klasseselskap og myndigheter. For å kunne gjøre nytte av disse dataene ønsker nye tjenesteleverandører å tilby nye funksj...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase III)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations...

Tildelt: kr 28,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2018 4th April

NHH shippingkonferansen 2018 - LeaderShip 2018 arrangeres in Bergen den 4. april 2018 og er inndelt i to hovedtemaer: DIgitalisering av shipping og grønn skipsfart, som begge er sentrale tema i det nye MAROFF programmet og den nasjonale Maritim21 strategien. Arrangementet knytter sammen nøkkelper...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Floating installation concept for offshore wind developments

Dagens teknologi og metoder for installasjon av offshore vindturbiner har i stor grad blitt inspirert fra landbasert kunnskap og erfaring. Dette gjør at en i dag er avhengig av jack-up fartøyer som har begrensninger på maksimal sjødybde (< 60-70 meter) ifht installasjon av vindturbiner offshore. ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of SMART nanostructured layers for sensing corrosion in AQUAtic structures

SMARTAQUA tar sikte på å utvikle detekterende nanolag lagt direkte på stålstrukturer for å oppnå kostnadseffektive og pålitelige metoder for å detektere korrosiv degradering. Detekteringen vil oppnås ved å inkorporere smarte tilsetningsstoffer i tynne belegg som responderer på degraderingen av me...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerBlade Hybrid

Olje- og gassindustrien offshore blir i likhet med hele den øvrige marine industrien i disse dager utfordret til å redusere sin belastning av miljøet. I dagens markedssituasjon med lave oljepriser og derav liten aktivitet innen nybygg vil nye og innovative konsepter være nødvendige for å kombin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottest av undervanns elektrisk aktuator

Prosjektet har som mål å utføre pilottesting av en elektrisk aktuator for undervanns bruk. Dette har sin bakgrunn i at flere oljeselskaper jobber med å utvikle hel-elektriske løsninger for undervanns kontrollsystemer. Dette betyr i praksis at man fjerner all bruk av hydrauliske løsninger på under...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved lifetime estimation of mooring chains

Forankring av flytende installasjoner til havs - som for eksempel strukturer brukt av olje og gass, flytende havvind og oppdrett, innebærer bruk av kjetting i store deler av forankringssystemet. Både på grunn av de alvorlige konsekvensene som kan oppstå dersom disse systemene skulle feile og de s...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Twins for Vessel Life Cycle Service

Moderne skip blir stadig mer autonome gjennom avanserte integrerte automasjonsystemer og fjernstyring. Disse systemene er dedikerte til bestemte funksjoner for fartøyet, eller kan være en del av den generelle skipsoperasjonen. Mellom delsystemer utveksler de data og foretar samordnede operasjonel...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modularity In Design for Asset Servitization

De siste trendene innen maritim industri peker på at utstyrsleverandører tar en større rolle som systemintegrator ved å levere komplette systemer fremfor enkeltkomponenter. Noen av disse påtar seg også en større rolle innen operasjon og vedlikehold av skip ved å levere et produkt som en tjeneste,...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RORO (Riser Opereration Replacement Optimisation)

RORO prosjektet skal undersøke alle aspekter av stigerør operasjoner, fra planlegging av ingeniører på land til gjennomkjøring av operasjon ombord. Prosjektet gir stor potensial innenfor SURF installasjon (Subsea Umbilical Riser and Flowline) segmentet og inkluderer visualisering undersøkelser, u...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Data-driven ship models for rapid virtual prototyping

Mange av oss har kjørt om kapp med bil i trange gater, eller landet et jumbojetfly på en liten flyplass, i hvert fall i et dataspill. Man opplever at det er lett å lære nye kompetanser og regler i virtuelle verdener, dessuten er konsekvenser av en krasj minimale: man får en «play again» og man ka...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NORSelast AF - Biocidfri polyuretan med anti-groe egenskaper

Prosjektet skal utvikle det første polyuretanmaterialet i verden med AntiFouling egenskaper som varer i minst 10 år. Materialet NORSelast® AF skal lages ved at man støper inn stoffer med AntiFouling egenskaper i materialet, samtidig som man beholder eller bedrer de gode mekaniske egenskapene til...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt Landingssystem for UAS

I løpet av prosjektet har det nå blitt gjort konseptuelle veivalg omkring mekanisk konsept for landingsssystem: - Et mere konvensjonelt nettbasert mekanisk konsept - Et mere visjonært system som holdes oppe av 2 multikopter. NTNU har igjennom prosjektet jobbet svært godt med SW/HW for automati...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic Stimulation

Tradisjonelle impulsive marine kilder består av en matrise av luftkilde-elementer som er spesielt designet slik at forholdstallet mellom maksimumsenergien og nivået på energien som etterfølger denne er så høyt som mulig. Denne typen kilde har et amplitudenivå på den lav-frekvente energien som ikk...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Muliggjøre autonom brønnplanlegging ved å integrere alle myndighetspålagte beregninger for brønndesign i en integrert plattform.

Oliasoft WellDesign er et software som forenkler planlegging og design av olje- og geotermiske brønner, og det er et essensielt verktøy for boreingeniører og profesjonelle aktører i oljeindustrien. Oliasoft WellDesign forenkler arbeidsprosessene og muliggjør samarbeid på alle områder innen brønnp...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo