174 prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FoodLessons: Culinary Heritage as a Resource in Developing "Food Nation Norway 2030"

I 2010 ble mat for første gang registrert på UNESCOs ikke-materielle verdensarvliste med oppføringen av Middelhavsdietten, fransk gastronomisk matskikk, Michoacán-kjøkkenet, samt kroatisk ingefærbrød. Interessen for det nordiske kjøkken og dets teknikker, råvarer og retter har hatt et kraftig opp...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wear and friction reduction in wheel-rail interaction

En økt bevissthet rundt hvordan utslipp av drivhusgasser fra transportsektoren påvirker global oppvarming har ført til en gradvis vridning fra forurensede transportmetoder (Fly, privatbiler etc) til en mer energivennlig togtransport. Dette skiftet er igjen akselerert av en politisk drivkraft mot ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idélab-Nettverk; Fremtidens bærekraftige reiseliv og lokalsamfunn

Reiselivsnæringen er en bredt sammensatt og viktig næring for Norge, ikke minst i distriktene, og norsk reiselivsnæring har i flere år, gått så det suser. I dag står reiselivet overfor store utfordringer. Problemstillinger knyttet til klima og miljø er allerede godt kjent, og å leve med uforutsig...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexiShape™ – Flexible patches for safe ship salvage

FlexiShape ™ er beregnet for reparasjon av skrogskader under vannlinjen fra grunnstøting, kollisjoner og ulykker. Foreløpig er bruk og kapasitet av FlexiShape™ basert på tidligere erfaringer kombinert med grove teoretiske estimater. For å utforske og dokumentere det fulle potensialet i FlexiShape...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Pre-project for Green Platform proposal on optimisation and qualification of liquid hydrogen for maritime transport

Hydrogen consumption for the transport sector has the potential to reduce national CO2 emissions by approximately 500,000 tonnes per year. In the maritime sector, hydrogen is seen as a necessary part of the solution to achieve the ambitions set by the International Maritime Organization (IMO) on ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

The first delivery of liquid biogas for cruise ships in Norway – a pre-project study

For large vessels, liquid biogas is a viable climate friendly fuel, but today we lack infrastructure for the use of liquid biogas in the maritime sector. Norway has a leading position in using the fossil fuel liquid natural gas (LNG) as fuel on ships, and liquid biogas (LBG) can be used as a fuel...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablere samarbeid som fører til stabil, helårlig bærekraftig forretningsdrift gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling.

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerhet ved sosiale roboter. Prosjektet fokuserer på sosiale roboter som opererer i et offentlig rom, som er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. Det overordnede målet for SecuRoP...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

I IPN prosjektet DigiFerrata ønsker vi å utvikle en ny og unik teknologi som muliggjør klatring i Via Ferrata anlegg på en måte som aldri har vært mulig tidligere. Prosjektet vil starte med å utvikle sikringsteknologi som muliggjør sømløs bevegelse uten manuell flytting av sikringspunkter, samt u...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GaiaVesterålen – Vi bygger lokalsamfunnets økosystem

GaiaVesterålen - We build community ecosystems GaiaVesterålen (GV) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en 3D-modell av ...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite ...

Tildelt: kr 32,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av kunnskap om hvordan store utendørsarrangementer kan gjennomføres under en pandemi

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tourism Risks (TourRISK): A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway

Trass i at Norge har forplikta seg til å bli eit lågutsleppssamfunn i løpet av dei neste 30 åra, har ein til no sett få tiltak som verkeleg monnar. For å nå klimamåla, vil samfunnet bli nøydd til å gå gjennom ei djup omstilling. Alle sektorar må kutte i utsleppa sine, også reiselivet, som i dag s...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidsk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Unity - Networking towards a novel R&D ecosystem for service industry

Unity prosjektet foreslo nettverksaktivitet for å etablere et konsortium for et prosjekt på utvikling av et Forskning og Utvikling (FoU) økosystem for tjenesteindustrien. Det tiltenkte resultatet av Unity prosjektet, og eventuelle FoU prosjektet, vil lede til utviklingen av et økosystem der de fo...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Koronaviruspandemien har forårsaket en plutselig og gjennomgripende nedstengning av sentrale aktiviteter i det norske samfunnet. Selv om samfunnet gradvis går tilbake til det normale, er store deler av økonomien allerede sterkt berørt, og mange virksomheter vil fortsatt slite etter hvert som kris...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mobilisering til forskning – et tilgjengelig reiseliv for alle

Målet med forprosjektet "Mobilisering til forskning - et tilgjengelig reiseliv for alle" har vært å identifisere kunnskapsbehov og problemstillinger knyttet til a) tilrettelegging og universell utforming i reiselivet i Vesterålen og b) relasjonen mellom lokalsamfunnsutvikling og tilgjengelig reis...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitale formidlingsmuligheter for kulturarven – et FOU nettverk

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kapasitetsbygging og bruk av eventer til bærekraftig steds- og næringsutvikling

Hovedmålet med dette forprosjektet var å mobilisere event-interessenter som reise- og kulturaktører, lokal og nasjonal varehandel og andre tjenestenæringer til forskningssamarbeid for å styrke konkurranseevnen gjennom økt næringsrettet forskning på eventer. Gjennom forprosjektets aktiviteter ønsk...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Travel Data Analytics

Formålet med forprosjektet "Travel Data Analytics" er å etablere et samarbeid mellom G Travel Tvete AS og SINTEF Digital rundt et mulig hovedprosjekt innen automatisering av reisebestillinger. Aktivitetene i prosjektet inkluderte en analyse av verdikjeden for å finne mulige samarbeidspartnere og ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ekte opplevelse, samskaping og digital innovasjon – Innovative onsite og online løsninger i kulturbasert opplevelse og reiseliv

Prosjektet skal lede frem til en søknad til utlysningen ?Collaborative Project to Increase Research-based Innovation in Selected Service Industries?. Prosjektet vil mobilisere åtte bedrifter med direkte eller indirekte tilknytning til kulturbasert opplevelse, til å forplikte seg til et treårig ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablering av reiselivsnettverk for samarbeid og styrket FoU-innsats for opplevelsesutvikling i kyst og skjærgård utenfor Kragerø, hele året

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COMMUNITY ENGAGEMENT- BUILDING A FRAMEWORK TO ENSURE LOCAL ENGAGEMENT AND REPRESENTATION IN EXPEDITION CRUISE MANAGEMENT STRATEGIES

Press release AECO Social Media AECO & The Arctic Sustainability Lab Presentations: AECO Annual meeting, Greenland Cruise Workshop, Balancing Act Kick Off Meeting.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tuddal Markedshage - et fyrtårnprosjekt for integrert kultur- og naturopplevelse

I innledende fase ble det innhentet en del informasjon og etablert et nettverk av ulike samarbeidspartnere. Prosjektet har som mål å etablere seg med kunnskapspartnere til et fremtidig innovasjonsprosjekt. Vi har et ønske om å bli mer selvforsynt og sirkulære. Vi vil etablere en høyfjellshage, 85...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverksarbeid for utvikling av SMB-er

NA

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sustainable Tourism in Svalbard: A Balancing Act

Turisme øker stadig på Svalbard. «Bærekraftig turisme på Svalbard: En balansekunst» (kortnavn BalancingAct) skal studere hvordan turismenæringene kan utvikle nye og bærekraftige produkter i lys av et Arktis i endring. Turismenæringen opplever klimaendringene på kroppen og de opererer innenfor et ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU-agenda for gjenreisning og vekst i norsk reiseliv 2020-2024

Formålet er å øke næringsrettet FoU-aktivitet for reiselivet for å underbygge endringsbehovet i næringen etter Covid-19 pandemien. Utvikling av felles FoU-agenda for reiselivsnæringen skal resulterer i utforming av flere søknader til Forskningsrådets annonserte utlysninger (bl.a. Kompetanse- og s...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

In situ system for snølagring for alpinanlegg

Klimaendringene gir varmere og «mer» vær. Dette gir utfordringer for produksjon av snø i vintersportanlegg. Både kortere kuldeperioder og færre kuldegrader gir økt behov for å produsere mer snø. Det gir høyere energiforbruk, og av og til nye inngrep i naturen for å få tilgang til mer vann og strø...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Top financing ESR 10 in Supporting the interaction of Humans and Automated vehicles: Preparing for the Environment of Tomorrow (SHAPE-IT)

The overall goal of SHAPE-IT is to enable rapid and reliable development of safe and user-centered automated vehicles (AVs) for urban environments. Vehicle automation has been identified as a game-changer in transport, promising substantial reductions in road-traffic fatalities while improving mo...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Kulturturisme er ein internasjonal trend i sterk vekst og Norge skal bli ein kulturdestinasjon innan 2030. Sunnfjord har potensiale for å utvikle seg som kulturdestinasjon. Her finst kulturopplevingar av høg kvalitet i form av kunst, musikk, teater og kulturarv. Likevel er det behov for at dei om...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland