0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Susfood/CO call 2: Proteins and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system

Befolkningsveksten fører til et økt behov for mat, og dette gjelder særlig protein av høy kvalitet. I tillegg til det økte behovet for mat er det også et høyt tap av mat gjennom verdikjeden for matproduksjon. Dette representerer bortkastet forbruk av ressurser og gir et vesentlig bidrag til mengd...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i utv...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 75% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og areal...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plastic Cycle (PLASTCYC); Optimizing Resource Efficiency while Minimizing Recycling of Hazardous Chemicals in a Circular Economy

Beholdningen og strømmene av de syv mest brukte polymerene i plastprodukter i Norge ble vellykket kartlagt i PLASTCYC-prosjektet. Prosjektet ga en dynamisk probabilistisk materialstrømanalyse (MFA) som dekker hele økonomien for syv plastpolymerer (HDPE, LDPE, PP, PS, PVC, EPS og PET) i Norge fra ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RecirkIrRu: Recycling of Iridium and Ruthenium

Platinagruppe-metaller (PGM) er seks elementer som har veldig like kjemiske egenskaper og består av: platina (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir), Ruthenium (Rh) og osmium (Os). Uttakbare gruveforekomster er veldig sjeldne og finnes få plasser på verdensbasis. Sør-Afrika dominerer pri...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Catch&Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection

Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future

Prosjektet 'NextGen TPO' ble startet grunnet Protans behov for å styrke sin markedsposisjon og adressere utfordringer knyttet til bedriftens avhengighet av PVC-produkter. Målet var å utvikle bærekraftige, robuste og smarte membranløsninger som kunne imøtekomme nåværende og fremtidige behov for va...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART- Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner

Befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert ved enzymatisk hydrolyse av to...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre, bærekraftige produkter

Bærekraftig utvikling i form av lavere utslipp og økt grad av sirkularitet er helt nødvendig for at norsk industri skal lykkes med å nå de ambisiøse målene i European Green Deal som definerer EUs miljøstrategi og sirkulære økonomiplan med mål om å halvere utslipp innen 2030, sammenlignet med 1990...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Langt nede i havet foregår pionerarbeid for utforske dypets bioøkonomiske potensial. Hva finnes egentlig nede på 1000 meters dyp? Kan noe av det bli en naturlig del av vårt kosthold? I det innovasjonsdrevne forskningssenteret SFI Harvest, ser vi på hva som finnes lenger ned, i mørket mellom 200 ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette har p...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Revolusjonerende mengdetreningssko som balanserer foten optimalt gjennom steget

Målsettingen for prosjektet var å etablere et tverrfaglig samarbeid for å utvikle en mellomsåle for løpere med skadeforebyggende effekt. Prosjektet har resultert i det nye mellomsåle materialet Ignite Pro med 74% rebounce og 30% lengre holdbarhet sammenliknet med PU. Materielt er samtidig resirku...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PlastiSirk - Quality control and documentation of recycled thermoplastics

NOPREC har med dette prosjektet oppnådd forbedret kvalitetssikring og flere typer produktdokumentasjon for resirkulert termoplast i samarbeid med Containerservice Ottersøy og Norner Research. Prosjektet bidratt med ny kunnskap og metodesett for å dokumentere den resirkulerte plastens kvalitet, kv...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BOOST: Novel solid-state bonding technology involving addition of filler metals for flexible design and production of multimaterial products

HYB) -teknologien, som er en fastfasesveisemetode (solid-state welding) for metalliske materialer som involverer tilsetning av sveisemetall, som muliggjør fabrikasjon av feilfri, designfleksibel, produksjonseffektiv og høytytende MMP. Dette prosjektet vil fokusere på tre innovasjonsløsninger: 1)...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Fremtidens varehandel må tilfredsstille nye krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleoppleve...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AdaptAl - Adaptiv Control of Aluminium Manufacturing

30 års forskning gir grønnere aluminiumsprodukter Ved bruk av kunstig intelligens har stolene fra Flokk blitt 200 gram lettere. Dermed spares energi, materialbruken går ned og stolene blir rimeligere i butikken. CO2-avtrykket har sunket fra 35 til 14 kg per stol ved å benytte resirkulert alumi...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Anaerobic digestion of pyrolysis products

Trass i trusselen frå global oppvarming aukar den globale etterspurnaden etter energi. Biogass er eit fleksibelt karbonnøytralt alternativ til fossil naturgass og kan brukast både til oppvarming, straumproduksjon og som drivstoff til transport - til og med som råstoff i kjemisk industri. Det fin...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering

Kildesortering: Hvordan gå fra å vite til å gjøre? I EU kastes det 250 millioner tonn avfall i året, i gjennomsnitt 486 kilo per person. Samtidig er ansvarlig forbruk og produksjon en sentral del av FNs bærekraftmål. Målsettingen er at klimaendringene skal begrenses gjennom en rekke tiltak. E...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Snowroller AS - Commercialization of a complete circular business model (CCBM) for the fashion industry

Snowroller lager Instagram-vennlig og bærekraftig skitøy til Generasjon Z og Millennials verden over. Dagens bruk-og-kast mentalitet fører til at store mengder tekstiler blir produsert på en energikrevende og lite miljøvennlig måte, samt kun brukt få ganger før det kastes. Dette er med på å gjøre...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

MP: RECOMAT - Gjenvinning av komposittmaterialer

Skal utvikle prosess for kompositt-gjenvinning For tiden finnes det ingen prosess for kjemisk gjenvinning av hardplastglassfiberkompositter (GFRP). Dette er den mest dominerende fiberkompositten på markedet, og brukes til en rekke anvendelser blant annet i vindturbinblader, fritidsbåter og gas...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Gjenbrukskasser / returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til prosesseringsanlegg, grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er so...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products

Norge produserer årlig rundt 600 000 tonn biprodukter fra landbruks- og matindustri. I dag brukes den største andelen av disse biproduktene til applikasjoner med lav verdi, forbrenning eller det kastes som avfall. Det er et stort samfunnsmessig og industrielt behov for å utvikle prosesser som ver...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green transitions

Dette forskningsprosjektet ønsker - i samarbeid med kommunale og private aktører- å studere institusjonelle rammer og holdninger til mineralavfall som ressurs. Det undersøkes hvordan mineralavfall kan gjenbrukes og bli en ressurs for samfunnet. Prosjektet kartlegger - gjennom holdningsundersøkels...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy ande...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low carbon Aluminium Heat Exchanger Products

Aluminium i bil bidrar til lavere vekt og reduserte CO2 utslipp i bilens bruksfase. Inkluderer man bilens totale livssyklus i CO2 regnskapet, blir også bilens produksjonsfase relevant. Høyere krav til bærekraftig materialproduksjon fra bilprodusentene vrir markedet mot mer bærekraftige materialer...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Secondary bioprod. of low trophic organisms utilizing side streams from Blue & Green sectors to prod. feed ingredients -SIDESTREAM

Målet med SIDESTREAM-prosjektet var å evaluere nye måter å resirkulere avfall fra akvakultur- og agrikultur for å spare ressurser og skape verdier. Akva- og agrikultur produserer store mengder avfall som i dag er uutnyttet. SIDESTREAM-prosjektet omtaler dette avfallet som «sidestrømmer» og anser ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PolySorb - verification, industrialization and commercialization.

PolySorb har optimalisert og verifisert et nytt, rimelig og ikke-giftig tremodifiseringssystem, som det haster å få inn på markedet for å erstatte tradisjonelle alternativer. Tremodifisering med sorbitol og sitronsyre (PolySorb), utviklet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil betydelig f...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ERA-NET: Bluebio Commercial exploitation of marine collagen and chitin from marine sources

Verden har begrensede biologiske ressurser. Disse bør utnyttes best mulig for å unngå overforbruk og for å redusere mengden avfall. Dette kan man gjøre ved å lage produkter av det som ellers ville blitt deponert, kastet eller på andre måter ikke best mulig utnyttet. I EU anslår man at omtrent 138...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper

RECONC har kartlagt utlekkingsegenskapene til resirkulert tilslag fra betongslam produsert med Mapei tørrvaskteknologi (RST). De viser i stor grad likhet med vanlig knust betong. Dette gjør at undersøkelser utført for knust betong mht. miljøegnethet, kan også benyttes for RST. Fullskala forsøk på...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SLUDGEFFECT: Life cycle effects from removing hazardous substances in sludge and plastic through thermal treatment

Akkurat nå sitter kanskje én du kjenner på toalettet og funderer på om de skal kjøpe en ny TV? Den samme personen har kanskje også tidligere på dagen tatt smertestillende for en ryggprolaps eller sin vonde skulder? Det vi ikke ser er at i samme tidspunkt starter denne personen flere prosesser...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo