279 prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Disinfectants in food production: efficacy towards foodborne bacteria and potential cross-resistance to antibiotics

Antibiotikaresistente bakterier er en verdensomfattende trussel som er forventet å forårsake opptil 10 millioner dødsfall i året på globalt nivå innen 2050. Økt forståelse av mulige drivere og spredningsveier for antimikrobiell resistens (AMR) er avgjørende hvis vi skal klare å slå tilbake denne ...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Trygg Rakfisk - Ny teknologi for økt mattrygghet i rakfiskproduksjon

Rakfisk er et populært og tradisjonsrikt produkt som er unikt for Norge. For mange er det en uunnværlig del av maten som spises rundt julehøytiden. Rakfisk er ørret eller røye som modnes i saltlake over flere måneder ved lav temperatur. Dette gir en karakteristisk smak. Rakfisk har vesentlige utf...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BacPress - active packing technology to increase food shelf life

BacPress-teknologien vil løse en universell utfordring i næringsmiddelindustrien ved å bruke utstyr de allerede har. Ved å bruke proprietære antimikrobielle stoffer, sammen med trykkbehandling, opprettholdes optimal produktkvalitet for ferske emballasjer. I tillegg vil holdbarheten til disse prod...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Precision Food Production

Verdens matproduksjon står foran enorme utfordringer knyttet til bærekraft og matsikkerhet for en voksende befolkning. Vi må redusere matsvinnet, utnytte alle råvarer fullt ut og produsere maten på en bærekraftig måte. For å oppnå dette trenger vi en industri som produserer akkurat de produktene ...

Tildelt: kr 63,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Innovation, consumer understanding and food processing knowledge for increased sustainability and health

Prosjektet FoodForFuture har som mål å bidra til forskningsdrevet innovasjon i norsk matindustri i tråd med FNs bærekraftsmål gjennom forståelse av innovasjonsprosesser, forbrukere, og produkt- og prosessinteraksjoner. WP1 “Innovasjon” vil fokusere på å skape en dypere forståelse av norsk matindu...

Tildelt: kr 85,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Safe kelp for food and feed – controlling the transfer of iodine and arsenic through the value chain

Tare har et stort potensial som kilde til mat og fôr, og blir dyrket i stadig større omfang. Tare inneholder mange essensielle mikronæringsstoffer, men kan også inneholde uønska mengder av visse elementer. I prosjektet studerer vi hva som skjer med innholdet av jod og arsen i verdikjedene fra dyr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Norwegian agricultural products and ingredients for a healthy and sustainable future

Mange rapporter understreker fremtidige utfordringer på grunn av en voksende befolkning i kombinasjon med begrensede landbruksområder og klimaendringer. For å møte disse utfordringene er det allment anerkjent at matsystemet må endres. For å klare dette er det behov for forskningsbasert kunnskap s...

Tildelt: kr 69,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

FutureFoodControl- Foodsafety, reduced food waste and sustainabel packaging

FutureFoodControl: Trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftige emballeringssystemer. Det oppstår stadig nye utfordringer knyttet til mikrobiell trygghet og forringelse av maten, og det er et stort fokus på reduksjon av matsvinn og reduksjon av bruk av plast til emballering av mat. I programmet s...

Tildelt: kr 82,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Developing tools to optimize the control of coccidiosis without use of antimicrobials

Hovedmålet med TEiCON er legge til rette for og styrke en bærekraftig utvikling av norsk fjørfekjøttproduksjon basert på minimal bruk av antibiotika og koksidiostatika. Vi vil kartlegge antall koksidier i norske slaktekyllinger og slaktekalkuner med og uten tarmsjukdom, og undersøke hvilke koksid...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å utrydde mædi ved å forbedre diagnostikk og overvåking for sykdommen. Mædi er en virussykdom som forårsaker lungebetennelse, pustevansker og avmagring hos smittede sauer. Mædiviruset kom til Norge med importert sau fra Danmark på 60-/70-tallet, og ble før...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Proteins and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system

Verdens befolkning vokser og det fører til et økt behov for mat, spesielt høyverdige proteiner. Landbruk og landbruksbasert matproduksjon fører til at det dannes flere milliarder tonn restråstoff hvert år. Disse sidestrømmene skapes gjennom hele verdikjeden – fra produksjon til distribusjon. Dis...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge – NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og miljø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DigiFoods - Digital Food Quality

DigiFoods skal utvikle smarte sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja. Denne informasjonen kan brukes til optimering av både prosesser og verdikjeder for økt lønnsomhet og reduksjon av matsvinn. Kvaliteten på råvarene i matindustrien varierer svært mye....

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUROSTARS-EUROSTARS

E114415 - FOOD FIGHT

Et innovativt system for storkjøkken som skal redusere matsvinn ved bruk kamerateknologi og data. Produktet vil bli solgt til kantiner og andre store kjøkken i gjestfrihetssektoren. Returnerte tallerkener skannes når de blir levert til kjøkkenet, og gir kjøkkenet regelmessige data om type og meng...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

MP: BioConserve - A natural food preservative from plant biomass to replace synthetic additives.

Matvarer rike på fett og olje er utsatt for lipidoksidasjon når de eksponeres for luft. Lipidoksidasjon er en smaks- og kvalitetsforringende prosess; maten blir harsk og delvis uspiselig. Antioksidanter er kjemikalier som blir tilsatt tilvirkede matvarer for å beskytte dem mot oksidasjon. Produse...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

MICROPLASTIC AS AN EMERGING VECTOR FOR FOODBORNE PATHOGENS IN THE FOOD CHAIN

Helsemessig risiko knyttet til mikroplastpartikler i miljø, vann og mat har de siste årene fått stor oppmerksomhet. Vurderingene er imidlertid usikre i sine konklusjoner, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø påpekte i 2019 at «kvaliteten på forskningen er for dårlig til at det er mulig å vurder...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testing

Tryio er en digital plattform som kobler matbedrifter med de riktige forbrukerne til sensoriske forbrukertester. Mange matprodusenter holder regelmessig forbrukertester for å teste konsept, smak, konsistens, design, emballasje og totalinntrykk av produkter. Et problem i industrien er vanskelighe...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative cereal processing methods to produce mycotoxin-safe bread

Kornbaserte produkter utgjør en stor del av det norske kostholdet, men korn er ofte forurenset med soppgifter som deoxynivalenol (DON). Det gjennomsnittlige forbruket av kornbasert mat hos småbarn er omtrent fem ganger høyere enn for voksne. Nasjonale helseanbefalinger om å øke inntaket av fullk...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT er et samarbeidsprosjekt om utvikling av deteksjonsmetoder av genredigering for å fremme sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter i hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifisering som i dag reguleres under EUs direktiv 2001/18/EF og av Gentekno...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

ListComplex - Software for risk assessment of Listeria in complex ready-to-eat products

«ListComplex»-prosjektet videreutvikler en holdbarhetskalkulator og database for å bistå matbedrifter og Mattilsynet med å risikovurdere og dokumentere holdbarhet i spiseklare matvarer ved hjelp av prediktiv modellering. Listeria monocytogenes er en utfordring i matvarer som ikke skal varmebehand...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Platform as Service Technologies for High-performance Blockchain-based Supply Chain Management Systems

Spore fisken med blokkjeder Kina er et av de viktigste markedene for norsk fisk, både direkte til deres indre markeder som konsum, men også som viderefordelingsmarked, før den videre eksporteres. Kravene til norsk fisk i ulike markeder er under kontinuerlig endring, og hvor de tidligere probleme...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Tildelt: kr 40 379

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er Norges eneste forskningsfabrikk for mat, og er lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning innenfor foredling av alle matråvarer samt av restråstoffer fra...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Viken

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Den alarmerende skalaen av matsvinn setter problemet blant de mest presserende globale problemene. Det er anslått at minst 30% av maten som dyrkes over hele verden, er tapt før eller bortkastet mens den når forbrukeren. Å redusere nivået på matsvinn er blant de mest håndgripelige målene for bærek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbru...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements

Norske lakseoppdrettsselskaper er svært innflytelsesrike i den stadig mer globale lakseoppdrettsnæringen. I 2018 var eksportverdien av oppdrettslaks fra Norge 68 milliarder kroner. Prosjektet studerer dilemmaer som oppstår mellom økonomiske, miljømessige og sosiale bekymringer i lakseoppdrettsnær...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) er til stede i gårdsmiljøet og kan lett forurense rå melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, mens sporene overlever. Bakteriesporene kan deretter germinere, noe som fører til at bakteriene kan starte å vokse og for...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbest...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken