0 antall prosjekter

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Protein - ligand interactions: family-based drug design strategies

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Kroniske smerter: mekanismer i ryggmargen

Ved langvarige belastninger er smerter en viktig del av symptombildet. Smerter kan bli kroniske, og går i slike tilfeller ut over arbeidsevne og sosial funksjon. En slik smertetilstand skyldes en betydelig plastisitet i de delene av nervesystemet som beh andler smertesignaler og som gir opphav t...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Gene and protein expression profiling in Sjögren`s syndrome

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Strategisk fakultetsprogram i konkurranserett

Prosjektet tar sikte på å realisere en langsiktig strategi med sikte på utvikling av rettsøkonomisk kompetanse i samarbeid mellom forskere ved Det juridiske fakultet og forskere ved Institutt for økonomi og NHH. Gjennom tverrfaglig forskning på konkurrans erett konkurranseøkonomi vil en ta sikte ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Helse og medisinhistorie: Sykdomsbekjempelse i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling. Norge i komparativt perspektiv 1800-2000.

Prosjektet innen helse- og medisinhistorie ved Universitetet i Bergen er bygd opp rundt et samlende perspektiv: Sykdomsbekjempelse i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling. Det angår fellesskapets beste versus individets frihet og forholdet mell om kontrol og hjelp, samtidig som valg av...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Theory-assisted design of catalysts for olefin metathesis

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Characterization of type II GnRH receptor internalization.

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Civil Society in a Globalizing South Africa

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegeordningen - endelig evalueringsrapport i 2005

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Past and current valley-to-fjord sediment transport - processes and products (SEDITRANS): A transect from Jostedalsbreen to Nordfjorden

The valley - fjord nature system may be considered as conduit for sediment transport from the mountain areas to the ocean. Studying present sediment transport in the different parts of the valley-fjord system and sediment accumulations within it, makes it possible to reconstruct sediment filling...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SPECTRUM - Spectrum management in static and dynamic networks

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Studies on Error-correcting Codes-SEC

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

DNA microarray technology for diagnosos and subclassification of acute myeloid leukemia: the development of tools for riskadapted therapy

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

NMR Imaging System

The Medical Faculty at the University of Bergen has available three unique animal facilities for biomedical research. These facilities provide a number of scientific groups with opportunities to study a large number of functional parameters related to both normal as well as pathological conditio...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Deep drilling in Lake Malawi, East Africa, and Lake Bosumtwi, West Africa: Preliminary core description and geochemical screening

During 2004 major dilling projects will be carried out in the sediments of Lakes Malawi and Bosumtwi (tropical Africa) under the auspices of ICDP and NSF. One of the primary goals is to obtain high-resolution records of environmental change in the tropics spanning the las 0.5-1.0 myr. This propo...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

The deep biosphere of the ocean crust: biomass, diversity, activity and biogeochemical cycles

Until recently it was generally believed that microbes could only thrive in the Earths surface regions. During the last years, observation of microbes in deep groundwater, oil wells and deep-sea hydrothermal vents, sub-seafloor sediments and oceanic igneo us crust has given increasing evidence fo...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Molecular Regulation of Tooth Formation

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neural signal processing at early stages of the visual system

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Poverty Politics: Changing approaches to its production and reduction

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Konferanse 23.-25.06.2004: Assessment 2004 Beyond Intuition.

Seksjon for utdanningsvitenskap ved Universitetet i Bergen skal arrangere konferansen ASSESMENT 2004 beyond Intuition 23-25. juni 2004. Hovedtemaet for konferansen er: Raising standards in formative and summative assessment. Bak konferansen står EARLI special interest group for Assessment and ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

MILHEL-Miljø og helse

Asthma and Allergies from Indoor Air Pollution. A Randomized Trial

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

NGOs and Civil Society Research Network

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Mechanisms of angiogenesis independent tumour growth

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Insidens, prevalens og prediktorer for kronisk obstruktiv lungesykdom i en voksen befolkning - en epidemiologisk longitudinell studie

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en sykdom i stadig økning, med høy morbiditet og mortalitet. Målsetningen med prosjektet er å undersøke prevalens av KOLS (FEV1/FVC<0.7) i en generell voksen befolkning i 1987 og 1996, insidens av KOLS mellom disse tidspunktene, og prediktorer for utvikli...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Network for HIV-related research with relevance to interventions in low-income countries

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IPCC Spesialrapport om karbonfanging og lagring

Prosjektet består i bidrag til utarbeidelse av en "Special Report on Carbon Capture and Storage" til det mellomstatlige klimapanelet (Intergovernmental Panel on Climate Change). Prosjektleder er utpekt til "lead author" for ett av kapitlene. Arbeidet best år i innhenting og vurdering av publisert...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

A national network for Ethical, Legal and Social Aspect (ELSA) of Biotechnology

Nettverk for bioetikks idé: Bioetikkursene som NB skal arrangere skal gi "ringer i vannet"-effekt, der universitetsmiljøene (ring 1) skal være drivkraften. Kursene skal også involvere de vitenskapelige høyskoler (ring 2) gjennom valg av spesielle tema som engsjerer fagpersonale og de som utdanne...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Tildelt: kr 39,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2016

Sted: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

NFU-konferanse 2004 - Education, Knowledge and Development

Temaet for årets NFU-konferanse tar utgangspunkt i Education for All (ELFA) - prosessen som startet i 1990, men som ble skjøvet fram i 2000 med Dakar-konvensjonen. Dette har bl.a. medført at utdanning ble høyt prioritert i FNs Millenniumsmål. Utdanning er også høyt prioritert i norsk utviklingsp...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Effects of energetic electron precipitation on the upper atmosphere

The main objective of this project is to study the effects of the electron precipitation on the upper atmosphere, such as changes in the chemical composition with focus on changes in the NO concentration, NO plays a crucial role in the lower thermosphere and in the upper mesosphere, and can destr...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland