135 prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Unashamed Citizenship: Minority Literary Voices in Contemporary Scandinavia

Prosjektet fremmer kunnskap om minoritetskvinners litterære aktivisme for medborgerskap. Om prosjektet: I dette prosjektet utforsker vi hvordan unge, kvinnelige forfattere med minoritetsbakgrunn krever medborgerskap i et Skandinavia hvor innvandring har utfordret nasjonal identitet og mekanismer...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Public Fairness Perceptions of Algorithmic Governance

Hva er en rettferdig algoritme? Den pågående automatiseringen av beslutninger i offentlig forvaltning representerer en omveltning innenfor byråkratisk myndighetsutøvelse. Tilgang på store mengder relevant digital data og økende muligheter for å behandle informasjonen gjør at oppgaver som tidliger...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The authority of expertise in professional tax law practice.

Populistisk elitekritikk har blitt en viktig del av vår politiske virkelighet i vestlige demokratier – noe Trumpisme, Brexit og de franske Gulvestene viser. Mange uttrykker frustrasjon over urettferdige skattesystemer og over elitenes makt til å bestemme hvordan borgernes penger skal brukes. Krit...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Co-production of health- and welfare services between local governments and voluntary organizations in Norway and Germany

Coproduction is a very popular term in welfare policies. Much attention and resources are directed towards coproduction as a strategy for solving future welfare challenges. In the CoPro-project we will investigate the coproduction of welfare services between government- and voluntary actors withi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sent...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir implementert på en effektiv og upartisk måte. De er 'ansiktet' for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytel...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Welfare State Support and Political Trust: Integrating Economic, Cultural, and Policy Explanations

Dette prosjektet studerer to sett med politiske holdninger som kaster lys over hvorvidt politiske institusjoner og offentlig politikk i moderne velferdsstater nyter tillit og legitimitet i befolkningen. Det ene holdningssettet er "støtte til velferdsstaten", slik som for eksempel syn på omfordeli...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality Acceptance: the role of self-interest, freedom and special obligations

Ulikhet er en fundamental utfordring for samfunnet og diskusjoner om ulikhet er i kjernen av mange debatter i samfunnet. Et viktig spørsmål er hvorfor folk aksepterer ulikheter. I dette forskningsprosjektet studerer vi tre potensielle kilder til ulikhetsaksept. Den første kilden til ulikhetsaksep...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

I prosjektet studeres nylige forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner. I den offentlige debatten har begrepet «tillitsreformer» vært brukt som begrep for slike forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger som...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (Anti-Mig)

Migrasjon oppfattes av mange som en av vår tids største utfordringer. Vi ser at motstanden mot immigrasjon, på tvers av det politiske spektret, er grunnlag for kraftfull politisk mobilisering. Anti-migrasjonsbevegelser har som målsetting å begrense mobilitet på tvers av grenser, og tar til orde f...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Legitimacy challenges - An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state.

Det norske barnevernssystemet har det siste tiåret blitt utsatt for sterk kritikk både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at Norge konsekvent kommer høyt ut på internasjonale målinger av tilstanden for barns rettigheter og velferd. Deler av kritikken mot det norske barnevernssysteme...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mye mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Likevel kan ikke arbeidstakere alltid velge fritt når de skal gå av, arbeidsgiveren har også et ord med i laget. Mens den gamle førtidspensjonen AFP ga arbeidsgivere medfinansieringsansvar for ført...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction

Prosjektenes første artikkel (publisert i tidsskriftet Electoral Studies) rapporterer fra et randomisert felteksperiment som tester oppfordringer til å delta i valget i form av ulke brev sendt direkte til innvandrerne i kommunestyrevalget 2015. De tre brevene inneholdt alle en generell oppmuntrin...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Field Experiments to improve integration, trust, and gender equality

Hovedprosjektet vil bygge kunnskap om hvordan sosiale interaksjoner henger sammen med gruppedynamikk og tillit, og hvilken rolle de spiller når det gjelder diskriminering av kvinner og etniske minoriteter. Prosjektet er basert på et tett samarbeid med Forsvaret, og nærmere bestemt rekruttskolen K...

Tildelt: kr 29 624

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?

En mer sammensatt og krevende befolking har mer ulike preferanser, prioriteringer og kvalitetsforståelser. Dette utfordrer den norske og skandinaviske tradisjonen med enhetlige tjenester av høy kvalitet; der innbyggere gis rettigheter utfra sine behov, men ikke nødvendigvis bredde i det substansi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM skal studere hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen tolker og iverksetter sitt mandat gitt av Stortinget. Stortinget vedtok i 2018 at kommisjonen skal granske myndighetenes fornorskningspolitikk som ble ført overfor samer, kvener og norskfinner, gjennom å gjøre en...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som fagområde gjennom en tverrfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velferdss...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette er forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører i ferd med å finne ut av i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på v...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og til og med bringes over til neste generasjon. Nyere studier tyde på at omtrent 50 prosent av livstidsinntekten kan forklares vi tidlige forskjeller. Utgangspunktet for dette prosjektet er at de...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian part of the 2017/2018 European Values Study

Nivået på tilliten til demokratiske institusjoner, politikere og partier er vesensforskjellige i de gamle demokratiene i Vest Europa og de landene i Øst- og Sentral Europa med en kortere demokratisk tradisjon og historie. Selv om demokrati er den foretrukne styreformen i alle landene, er det bety...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The acceptability of child protection interventions A cross-country analysis

Det norske barnevernet er utsatt for hard kritikk fra flere hold, og massemedia presenterer regelmessig dystre beskrivelser av det det som påstås å være feilaktige og illegitime inngrep. Også i andre land er institusjonene som ivaretar barns rettigheter omstridt. Sentralt i begrunnelsen for inng...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrent...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Societal transformation in conflict contexts

I en tid preget av sterk usikkerhet og endring: Hvordan kan enkeltmenneskers handlinger inspirere til kollektiv handling? Eller lede til at institusjoner endrer praksis på en slik måte at retningen samfunnet tar forandres? Hva kan vi lære fra konfliktområder om hvilke krefter som driver fram endr...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and Support for the Welfare State: Local and Institutional Responses

Gjennom fire ulike delprosjekter har vi studert hvordan økt innvandring henger sammen med holdninger til innvandring, støtte til partier som ønsker å begrense innvandring, og oppslutning om fagforeninger og andre trekk ved velferdsstaten. Prosjektet har resultert i seks vitenskapelige artikler, h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia

Hva er sammenhengene mellom statsborgerskapslovgivning og menneskers opplevelse av tilhørighet og fellesskap? Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (GOVCIT) prosjektet har utforsket sammenhenger mellom statsborgerskap og integrering. Dette både ovenfra og ned: ved å ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Law and Society in the 21st Century: The functions of law in a global society

The Department of Criminology and Sociology of Law will in 2015 be the host of a Nordic/international conference in sociology of law.Law increasingly transcends national boundaries, with closer interactions between national, inter- and transnational legal regimes, actors and practices. This appl...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach

Terror kan forstås som en politisk motivert taktikk som innebærer trusler om vold eller bruk av vold, og der et mål om publisitet spiller en sentral rolle. Terror rammer ofrene direkte, men kan også ha samfunnsmessige konsekvenser i form av endringer i tillit og i politiske holdninger. Prosjektet...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo