160 prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Historicizing Intelligence: Tests, metrics and the shaping of contemporary society

Hensikten med dette prosjektet er å studere den historiske utviklingen av intelligenstester, IQ-skalaen og de ideer om intelligens som slike tester bygger på og er med på å skape. Prosjektet tar for seg hvordan det vitenskapelige forskningsobjektet intelligens har oppstått og utviklet seg, og hvo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Politics of Disability Identity

Funksjonshemning er tett forbudet med marginalisering. Selv om rettighetsvernet for funksjonshemmede er kraftig styrket i de senere tiår, både internasjonalt og i en rekke land, skorter det på fremskritt på det sosiale, økonomiske og politiske plan. Gapet mellom kart og terreng er så stort at det...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Remodelling criminal insanity and psychosis through the philosophical, legal, and medical DIMENSIONS of the medical model

DIMENSIONS handler om strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne rettslige doktrinen er relatert til psykiske sykdommer, særlig psykose. Strafferettslig utilregnelighet dreier seg om hvem som mangler skyldevne, og er avgjørende for beslutninger om straff. I de fleste land i verden er psyk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A matter of facts: Flows of knowledge through digitalized police practices

Digitalisering anses som sentralt for politiets arbeid. Politiet peker selv på at det trengs en stor innsats for å få etaten opp på et nivå som møter dagens og fremtidens utfordringer, og at det trengs nye digitale verktøy i sektoren. Politiets strategier berører imidlertid ikke alle mulige konse...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation.

Uavhengig evaluering og revisjon er grunnleggende funksjoner i det norske demokratiet – fra Riksrevisjonens toneangivende rapporter, som får stor offentlig oppmerksomhet, til alle evalueringsprosesser som til enhver tid pågår i departementer, direktorater og frivillige organisasjoner. Dette syste...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse.

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse Kunstfaglig skjønn er et sentralt premiss for Kulturrådets virksomhet. Hvert år behandles ca. 7 000 søknader om støtte til kunst og kultur og ca. 1 milliard kroner tildeles på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Men hva er kunstfaglig skjønn? Kan...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE skal studere hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv. Vi må alle passe på våre behov og interesser, vår familie og vårt fellesska...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene h...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From Asia to East Africa: Antibiotic Trajectories Across the Indian Ocean (FAR)

Antibiotika var en revolusjonerende teknologi da den ble introdusert på 1930-tallet. Ikke bare forvandlet den livsfarlige sykdommer til håndterlige livshendelser, den gjorde en rekke avanserte medisinske inngrep mulig og tryggere. I løpet av de siste tiårene har det vært en økende bekymring for a...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Oil workers and their climate struggle

Det siste året har oljearbeideren vært gjenstand for en intens debatt i norsk offentlighet. For å knytte et pågående forskningsprosjekt om oljearbeiderenes rolle i det grønne skiftet til denne debatten, ønsker vi å produsere et forskningsbasert dokumentarprosjekt. Hovednarrativet i denne doku...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak og litterære og historiske arkiver - alt som har å gjøre med språk, også psykologiske eksperimenter om språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjeng...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines vil utarbeide et etisk rammeverk utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene - militært personell gjennom hele kommandostrukturen - som i kampsituasjoner vil interagere med militærteknologi der ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework

Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvorfor begreper som 'mengde' og 'tall' fortsatt er filosofisk obskure - ingen vet egentlig hva disse er - til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. Tanken er å nærme seg problemstillingen fra et nytt perspektiv, nærmere bestemt ved...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioøkfelles: Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene vil undersøke mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi vil studere genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke tilapia som en modellart, relevant både biologisk og som produksjonsdyr. Til...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Biomedicalization from the inside out

I stadig større grad tyr vi i dagens samfunn til biologiske og tekniske forståelser av og løsninger på helseproblemer. I dette historiske forskningsprosjektet undersøker vi den historiske prosessen som har ledet frem til dagens situasjon. Vi har valgt oss ut tre felt som tradisjonelt har blitt an...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East

Epidemier er både sosiale og naturlige fenomener. Prosessene de involverer tar ikke bare forskjellig tid, men på helt forskjellige tidsskalaer. Som store deler av verden nå har erfart med COVID-19-epidemien får alle disse prosessene innvirkning på hverandre idet en epidemi bryter ut. Mikrobene ha...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

ReWrite fremmer filosofisk og kulturell kunnskap om hvordan forholdet mellom mennesker og natur påvirker, og påvirkes av, moderne bioteknologi. Vi lever i en tid hvor det å finne bærekraftige måter å produsere mat på har blitt en krevende samfunnsmessig utfordring. Både innenfor landbruk og akvak...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

RETHINKING CANCER SURVIVORSHIP Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context

Stadig flere rammes av kreft og samtidig gjør store fremskritt innen diagnostisk praksis og behandling at antall kreftoverlevere blant oss vokser. Ved utgangen av 2016 levde mer enn 262 880 personer i Norge etter å ha hatt minst en kreftdiagnose. På grunn av omfattende og avanserte behandlinger (...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism

I følge den siste Reuters Digital News-rapporten fra 2019, blir 88% av nyhetene lest online. Likevel, antall mennesker som unngår å lese nyhetene helt, er minst 32%, ifølge den samme rapporten. Online nyhetslevering støttes ofte av kunstig intelligens (AI)-teknikker. Vi forstår ikke hvilken innvi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media

This is a popular science presentation of the project 285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media. TekLab was granted funds for activities in the period 01.09.2018 - 15.09.2019. The primary objective of this project was to strengthen the existing resea...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Algorithmic Cultures and the Digitalization of the public sector

AlgoCult-prosjektet har støttet et forskningsnettverk med mål om å studere bruk og implikasjoner av algoritmer i digitaliseringen av offentlig sektor. Algoritmer og automatisert beslutningstaking blir presentert for publikum som en måte å åpne prosessene for kunnskapsproduksjon for innbyggerne, f...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In the Clouds

Dette radikalt tverrfaglige prosjektet utforsker de kulturelle forutsetningene for en av de sentrale metaforene i dagens IT-samfunn: skyen. «In the Clouds» bringer sammen forskere og kunstnere i en felles utforskning av «skyer» som et teknologisk og kulturelt fenomen, inklusive deres seneste mani...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kunnskap, fiksjon og fakta - utfordringer for antropologien. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2018

Kommunikasjon er en forutsetning for fellesskap i verdi- og virkelighetsoppfatninger og dermed for integrasjon i kultur og samfunn. Lenge tenkte mange at begreper som «modernisering» og «globalisering» sammenfatter generelle og homogeniserende utviklingstendenser der veksten av kommunikasjonsromm...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA IV - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Societal Dimensions of Sami Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North

SoDiSámi - Societal Dimensions of Sámi Research har undersøkt på kva måte ulike institusjonelle og samfunnsmessige forhold og diskursar har påverka produksjonen av kunnskap om samisk kultur og historie i nordiske land. Prosjektet har også løfta fram på kva måte den akademiske produksjonen av kunn...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Senter for Digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt bioteknologisenter som skal fremme fremragende forskning på tvers av bioteknologi, matematikk, informatikk og fysikk. Det forventes stort innovativt og økonomisk potensial fra bioteknologisk forskning i framtida. Samtidig har bioteknologi alltid...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Making and Unmaking the Environment

Design and designers hold an ambiguous place in contemporary environmental discourse. They are alternatively being blamed for causing environmental problems, and hailed as possessing some of the competences that could help solving those problems. Despite this long-standing centrality of design to...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo