0 antall prosjekter

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Microwave coldplasma cracking of natural gas to valuable carbon products

The key element of novelty of the innovation is the potential to produce carbon nanostructures by microwave plasma cracking of natural gas on a continual basis under atmospheric pressure and at industrial scales. The main research project will aim to iden tify and specify commercially promising r...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Verktøy for vurdering av dagslysutnyttelse og optimalisering av energibruk ved bruk av translusente fasader

Behovet for en dramatisk reduksjon i utslipp av klimagasser har ført til økt etterspørsel etter mer energieffektive bygg. Dette er i ferd med å drive utviklingen bort fra bruk av store glassfasader, som har vært relativt vanlige de siste årene. Samtidig ø nsker arkitekter, byggherre og brukere in...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET SmartGrid IMPROSUME - The impact of Prosumers in a Smart Grid base Energy Market

This project focuses on prosumers and their role and influence on the future energy market, and the role's impact on established structures will be highlighted. We will synthesize existing research in adjacent fields related to the issues addressed above . The research will include long-term and...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Beslutningsprosesser i borettslag og sameier: Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?

Miljøvennlige tiltak som anses lønnsomme kan i mange tilfeller stoppe opp på grunn av ulike barrierer hos brukere som handler om atferd og holdninger. Dette prosjektets skal fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at beboere i borettslag og sameier i fellesskap velger ambisiøse, miljøvennlig...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskning på og analyse av virkningen ekstreme miljølaster fra havet har på et flytende kraftverk.

Bakgrunn for dette prosjektet relaterer seg til forskning på og analyse av virkningen ekstreme miljølaster fra havet har på et flytende kraftverk. Resultatet av dette ventes å danne et helt nødvendig kvalitetssikret designgrunnlag og -basis for senere s ertifisering i samarbeid med klassifikasj...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ENERGIX-Stort program energi

Lifetime evaluation and modelling of Li-ion batteries

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

innovativt multi-MW eksentergir til offshore vindturbiner

AW har patentert løsninger for ny type eksenter-gir til havvindmøller, hvor opplagring er integrert i giret. Herved oppnås at giret kommer til å bestå av betydelig færre deler enn det tradisjonelle planet-gir. Dette burde resultere i høy pålitelighet. I t illegg har giret større transmisjonsforho...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av miljø- og kostnadseffektiv banestyrt boreteknologi med fleksibel streng for geovarmebrønner og annen fornybar energi.

Borekonseptet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen foreligger nå og er godt gjennomarbeidet på teknisk side. Det har under prosjektets vært ført en omfattende dialog med de tyngste boretekniske miljøer innenfor olje og gass boring i Norge. Samtidig har Norhard AS i parallell med arbeidet med dett...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Agder

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Støtte til opphold i 2 måneder som gjesteforskerstipend for Dr. Ross Nelson fra NASA, USA . Tilhørende prosj nr 166482/I|0

Gjesteforskerstipend til Dr. Ross Nelson . Oppholdet varer ca 2 måneder i 2010.

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Novel electric generators and grid coupling solutions for hydro power stations

Prosjektet har hatt som mål å realisere teknologier som gjør det mulig å produsere neste generasjons elvekraftverk. Disse kraftverkene vil takket være kontra-roterende teknologi redusere materialforbruket for direktedrevne lavturtallsmaskiner med 50% i forhold til eksisterende løsninger. Teknolo...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Termintert: Negatively charged, dielectric thin film materials for rear surface passivation of industrial silicon solar cells

The main idea behind this project is to reduce the cost of solar electricity by developing and introducing new materials for rear surface passivation of p-type silicon wafers. Cost reduction is expected due to a combination of two factors. The solar cell efficiency will be increased through an i...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

The wind field in the marine boundary layer - with applications to offshore wind power.

Formålet med prosjektet er å få en bedre forståelse av turbulensen i den nederste delen av atmosfæren over havet (det marine grenselaget), med tanke på bedre vindprognoser og energiestimater for offshore vindmølleparker. En betydelig del av den kjente usi kkerheten i dagens værvarslingsmodeller k...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Verdien av fleksibel vannkraft i et marked med kortsiktig prisvariasjon

Større innslag av ikke regulerbar kraft (vind, småskala vannkraft) kombinert med en sterkere kobling til Europa (nye kabler for eksport, utveksling av balansetjenester) vil gi økende kortsiktige svingninger i etterspørselen etter regulerbar kraftproduksjo n, og dermed i kraftpriser. Variasjonen v...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Styr smart i SmartGrid

Prosjektets viktigste konkrete langtidseffekt vil være å vise hvordan SmartGrid konseptet kan anvendes praktisk til en faktisk effektivisering av energiforvaltningen i hus og forretningsbygg og sikre gjennomgående lavere energiforbruk per individ i Norge ut i fra brukerdefinerte kriterier. Dessu...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av en teknologi basert på avansert oksidasjon og UV-bestråling for rensing av ballastvann

Ved ratifisering av IMOs regelverk knyttet til rensing av ballastvann på skip skapes et enormt marked for gode rensesystemer. På verdensbasis er det anslått at mint 80.000 skip skal ha rensesystem for ballastvann på plass innen 2016. Redox AS har tatt må l av seg å utvikle en teknologi for rensi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Design konsept for miljøvennlige sporstoffer og matrikssystemer for permanent monitorering av innstrømming i brønner

RESMAN utvikler monitoreringssystemer for overvåking av væskeinnstrømning i hydrokarbonbrønner. Gjennom slik overvåking er det mulig å lokalisere feks vanngjennombrudd som deretter kan reduseres gjennom å blokkere disse sonene. Forhindring av produsert va nn vil være en stor miljøgevinst. For å k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forbedret utnyttelse av spillvarme til kraftproduksjon ved ny produksjonsteknisk løsning og termofysiske beregningsmodeller av varmevekslere

Single-Phase Power har utviklet et kraftverk (motor) for utnyttelse av spillvarme. Produksjonskostnadene er de samme uavhengig av tilgjengelig temperatur. For å øke potensiale til utnyttelsen av spillvarmen ytterlige, er det viktig å få redusert produks jonskostnaden og øke virkningsgraden til ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Technologies, systems and operational procedures for high-level accuracy in biomass control in large cages (EXACTUS)

The industry's vision for biomass control is ±1% accuracy on salmon average weight, and ±0.1% on the number of fish in the different size classes ready for slaughter (2-3, 3-4kg etc), but the current management and sub-optimality in technology results in significant losses especially related to ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanofibrills filters for environmental nanoparticles: Development of innovative protection against Nano-pollution

Nanopollution is a generic name for all waste generated by nanodevices, during the nanomaterials manufacturing process or unintentionally by incineration of normal products or nanoproducts. This kind of waste may be very dangerous because of its size and persistence. Most human-made nanoparticle...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Sources of Greenhouse Gases in East Asia

China is now the largest emitter of anthropgenic CO2 greenhouse gas, yet emission inventories of CO2 and other greenhouse gases over China and more generally over east Asia are poor. Fo planning mitigation measures and attributing sources of greenhouse g ases, it is of fundamental importance to ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy

NORSK SAMMENDRAG SUCCESS-senteret for CO2 lagring offshore ble tildelt FME-status i 2009 og ble formelt innviet 1. januar 2010. En sentralt del av arbeid med CO2 lagring er den offentlig aksepten av CCS. FME SUCCESS har derfor hatt som mål og h\jobbe med oppgaver og aktiviteter som kan oppnå eff...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2018

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cost effective, environmentally- and health-friendly production of poinsettia with improved ornamental value

-

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

How to control Anthriscus sylvestris: Biological measures and societal efforts

During the last 50-60 years several reports states that A. sylvestris is aggressively establishing in grassland in Norway. Now it is established in grassland in most of the country and some rural districts is said to be completely covered in white during the flowering period. In the present pro...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Luktfjerning ved resirkulering av plast

Prosjektets bærende idé er å gjøre resirkulert plast mer egnet for høyverdige produkter. - Prosjektets hovedmål er å øke lønnsomheten i resirkulering av plast ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi som gjør at resirkulert plast ikke lukter mer enn ny pl ast - Oppnåelse av hovedmålet vil gi redu...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

N-INNER Next generation fuel cell materials

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

A MOBILITY CONCEPT FOR CAR SHARING -DP093

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Surface and Interface Characterisation Laboratory

Surfaces and interfaces are essential parts of all functional materials, determining their physical and chemical properties to a large extent. Knowledge about structure-composition-function relationships is the most important navigation tool in the develo pment of next generation materials within...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

4804 Maritime CCS

Shipborne CO2 emissions are estimated to be 1019 million tn/yr and are expected to triple by 2050. Given the increasing global warming there is an urgent need of innovative solutions for reducing ship emissions. This becomes particularly important as new CO2 emission regulations are developed by...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

AVIT - updgrading and development of the NTNU membrane laboratory for enviornmental applications

Membrane research is a strategic research area at the Department of Hydraulic and Environmental Engineering, NTNU. The membrane research portfolio is increasing. This application aims at strengthening and developing the research infrastructure and compete nce at the department which will enable a...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ARKTEK-Arktisk teknologi og næringsrettede satsinger

Kompetanseutvikling innen beredskap mot akutt forurensing

Arena Beredskap sin visjon er å utvikle og tilby verdens beste beredskap mot akutt forurensning. Kravene som stilles til kvalifisering og leveranser av utstyr og tjenester er høye, og trenden går i retning av mer sammensatte kontrakter. Ett av de viktigst e delmålene i Arena Beredskap retter seg ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda