0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2020

Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo arrangerer et toårlig dagsseminar hvor det inviteres industripartnere og forskere fra aktuarbransjen til å snakke sammen. Akuarbransjen er en viktig del av forskningsmiljøet ved Matematisk insitutt, men det er også en viktig del i samfunnet vårt. Aktu...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen

Om Egen Pensjonskonto: Egen Pensjonskonto innføres fra 1.januar 2021 for 1,4 millioner sysselsatte i privat sektor med innskuddspensjon. Dette åpner for at man kan samle Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis på én konto. Dette er langsiktig sparing med investeringsvalg. Vi vet også at rundt 80...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

En sentral del av finansiell økonomi dreier seg om prisdannelse i markedet. I dette prosjektet analyserer vi samspillet mellom individuell investoratferd og aktivapriser. Vår artikkel "What do the portfolios of individual investors reveal about the cross-section of equity returns?" viser at inves...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Statistical modelling and inference for (high-dimensional) financial data

I løpet av de siste 10 årene etter finanskrisen i 2008, har en rekke nye statistiske modeller blitt introdusert for å bedre beskrive finansdata, spesielt med tanke på å kunne predikere f.eks. konkurser og fremtidige avkastninger, samt å kvantifisere finansiell risiko. Typisk har modeller som er b...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Dataanalyse av det nye eierregisteret

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Analytical Research in Financial Accounting Workshop 2020

-

Tildelt: kr 31 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Rethinking Accounting

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Hvem eier Oslo? Hvitvaskingsrisiko i det norske eiendomsmarkedet?

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

KÅKÅnomics 2019 - Norges og Nordens økonomifestival

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The Effects of Education on Returns to Wealth

I mange land kontrollerer en liten del av befolkningen en stor og økende andel av den totale formuen. Dette har bidratt til at ulikhet igjen har blitt et viktig tema på både den akademiske og politiske dagsorden. Et viktig spørsmål er hva som fører til økt ulikhet i formue. Mulige forklaringer ka...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fremstilling av sammenliknbare data for kombinasjonsfond og analyse av forholdet mellom pris og kvalitet

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Money Markets after the Global Financial Crisis: Functioning and Regulation

Pengemarkeder har en nøkkelrolle i det finansielle system. I pengemarkeder handles det instrumenter som ligger tett opp til penger -- gjeld med løpetid kortere enn et år. Disse markedene var sentrale i den siste finanskrisen, og var en av de viktigste grunnene til at Lehman Brothers gikk konkurs....

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Beslutningsmodell for risikotaking i og uttak av midler fra SPU

Prosjektet tar for seg problemstillinger som oppstår i en økonomi med ekstraordinære inntekter fra høsting av ikke-fornybare ressurser. Dette innebærer dels utfordringer med hensyn til økonomisk stabilitet (såkalt hollandsk syke) under høstingsperioden og dels en rekke utfordringer i sammenheng m...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 3r Annual Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

Konferansen The 3rd Annual Scandinavian Accounting Research Conference ble avholdt ved Handelshøyskolen BI den 25. og 26. april 2019. Konferansen har som målsetting å stimulere til økt forskning innen regnskap ved universiteter og vitenskapelige høyskoler i Nord Europa, og et særlig fokus er satt...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Tap av natur som finansiell risiko

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The BI Conference on Corporate Governance

Konferansen samlet forskere i eierstyring fra den internasjonale eliteserien den 24.05.2019. Temaet var forholdet mellom bedriftens eiere, styremedlemmer og toppledelse, og hva dette forholdet betyr for bedriftenes og finansmarkedets virkemåte. Målgruppen er forskere, PhD studenter, norske næring...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke? -Om kultur, karrierevalg, muligheter og verdisetting av kompetanse og ansvar

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kvinnekveld aksjer – et pilotprosjekt

...

Tildelt: kr 94 389

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Klimarisiko — finans og børs

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansielt kunnskapsnivå og finansiell atferd i Norge

...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fripolisekalkulator – ett nettverktøy som tydeliggjør fripolisens verdi

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Making Transparency Possible: En webinarserie om åpenhet i finansmarkedet; økonomi, etikk, jus og praksis

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Strategic Risk Adoption in Real Options under Multi-Horizon Regime Switching and Uncertainty

Prosjektets første mål og andre målet for dette prosjektet er samme som før oppdatering, her har vi en oppdatering for artikler: Fram til Juli, 2021, er det totalt 13 artikler som er relatert til dette med anerkjennelse av prosjektmidler fra forskningsrådet (feks. XXX gratefully acknowledges fun...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Making Transparency Possible - Interdisciplinary dialogues

Populærvitenskaplig framstilling - Norsk Dette prosjektet har medverka til å skape innsikt og betre forståing for korleis finansmarknaden fungerer. Det er naudsynt å skape offentleg debatt om juridiske og etiske spørsmål i finansmarknaden basert på open tilgang til informasjon. Dei siste åra ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Time-varying disaster risk, asset prices and international business cycles

Dette prosjektet analyserer forholdet mellom prising av finansielle goder og økonomiske fluktuasjoner. Vi anvender en økonomisk modell der finanspriser i hovedsak er bestemt av investors frykt for store, men uvanlige, økonomiske nedgangstider slik som ble observert i perioden 2008-10. Vi modeller...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Frictions in the Housing Market

Hva er det som driver prisutviklingen og prisfluktuasjonene i boligmarkedet? En rekke teorier er lansert. I dette prosjektet analyserer vi betydningen av transaksjonsrekkefølgen ved flytting, det vil si hvorvidt boligeiere som flytter fra en bolig til en annen kjøper ny bolig før de selger den ga...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

CEO Incentives, Wealth and Risk Aversion

Syftet med detta projekt är att undersöka om företagsledares riskaversion påverkar effekten av ekonomiska incitament och utformningen av deras totala kompensation. Det är svårt att avgöra om monetära incitament minskar intressekonflikten mellan aktieägare och företagsledare eftersom utformningen ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fair Advice

Vi mennesker har ikke alltid den nødvendige kunnskap til å gjøre gode valg for oss selv, og må derfor ofte stole på eksperters råd for å treffe bedre beslutninger. Dette er særlig fremtredende innen finansiell beslutningstaking. Finansrådgiveren utgjør bindeleddet mellom små investorer med begren...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Rethinking Finance

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo