1 027 antall prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk and protective effects of combined moderate and binge drinking on cardiovascular disease

Alkoholforbruk skiller seg ut blant de ledende risikofaktorer for folkehelsen fordi alkohol ikke er entydig skadelig. I de fleste tilfeller er de helsemessige konsekvensene negative, men for hjerte- og karsykdommer synes dette å være mer blandet. Tungt alkoholbruk og episoder med høyt inntak har ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Long term outcomes of alcohol use and use disorders: a prospective twin study

Forekomsten av alkoholbruk og alkoholmisbruk er høyest i ung voksen alder, og synker deretter. Det er stor usikkerhet knyttet til langtidsvirkningene av denne alkoholbruken. Tidligere forskning har vist at alkoholbruk henger sammen med angst, depresjon, lav utdannelse og ulike former for sosial n...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Alcohol consumption in Norway: A mixed-methods approach

Dette prosjektet har bestått av fire hovedelementer: - Gjennom ulike datasett har vi undersøkt prediktorer for og konsekvenser av ulike bruksmønstre av alkohol. Hvilke faktorer øker risikoen for høyt konsum? Hva blir de langsiktige konsekvensene? Vi har identifisert prediktorer for s.k. "binge...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

OVERDOSEKONFERANSE 2015

DAG 1 - Publikumsdag. Nasjonal overdosestrategi har mål om en årlig nedgang i antallet dødsfall, med en langsiktig nullvisjon. Det er høy forskningsaktivitet på dette området og det er etablert et overdosenettverk der forskere fra SERAF, SIRUS og FHI gjennomgår tiltak og evaluerer effekten for å ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Video game addiction - epidemiology, mechanisms and prevention

Diagnosen dataspillavhengighet er tatt inn i modere diagnosesystemer, men mer forskning vedr gyldigheten av denne behøves. Delprosjekt 1 er basert på en spørreundersøkelse blant norske ungdommer, gjennomført da de var 17.5, 18.5 og 19.5 år. Det ble spurt om dataspillavhengighet, angst, dep...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Values, beliefs and policy options: Beyond prevalence-centric prohibitions

Hvilke hensyn og verdier er viktige i rusmiddelpolitikk, og hva slags rusmiddelpolitisk kontrollregime peker de mot? Dette ble forsøkt besvart i et arbeide i International Journal of Drug Policy. En gruppe fagfolk og eksperter med ulik bakgrunn ble invitert til en beslutningskonferanse med tre fo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

Formålet med prosjektet var å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie. Tvillingstudier er godt egnet til å undersøke årsaksmekanismer. Vi har tidligere ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Heroin abuse and addiction: Heroin metabolism as a key player and possible basis for new pharmacotherapy

Bakgrunn og målsetning Heroinmisbruk er et økende problem på verdensbasis og dagens behandlingstilbud er preget av høy grad av tilbakefall. Målet med dette prosjektet var å undersøke nye farmakoterapeutiske prinsipper for behandling av heroinavhengighet ved å angripe rusmidlet i stedet for å blo...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EARLY INITIATION AND USE OF ALCOHOL THROUGH ADOLESCENCE Risks, precursors and developmental pathways from 18 months to 19 years

Mange forskningsprosjekter har studert utviklingen av ulike drikkemønstre i ungdomsårene og forholdet mellom alkoholdebut og drikking i ungdom og voksen alder. Samtidig har man visst lite om hvordan faktorer gjennom barneårene påvirker drikkemønstre på kort og lang sikt og hvordan ulike former fo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse

Prosjektets målsetning er å undersøke interaksjoner mellom biologisk og psykososiale forhold i utviklingen hos ungdommer som er født av mødre som brukte opioider eller hadde blandingsmisbruk under svangerskapet. Ungdommene har blitt fulgt siden fødsel, og er mellom 17 og 22 år ved deltagelse i de...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The determination of illicit drug consumption in populations through wastewater biomarker analysis (sewage epidemiology)

Estimating illicit drug consumption using population surveys can be complicated and unreliable due to biased participation. Sewage epidemiology offers a more objective approach to estimate the consumption of illicit drugs through the quantitative measurem ent of drug biomarkers in urban wastewate...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Causes to, and development of, substance abuse in adolescence

Rusmiddelbruk i ungdomsårene er en viktig risikofaktor for utvikling av en rekke tilpasningvansker i voksen alder. Hvorvidt ungdoms rusmiddelbruk utvikler seg til misbruk og avhengighet henger imidlertid sammen med andre faktorer. Ungdoms tro på egen evne til måloppnåelse ('self efficacy') er ant...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The 38th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society

The Annual Symposium of Kettil Bruun Society er hovudkonferansen for forskarane i KBS. Den har vanlegvis opp mot 250 deltakarar frå om lag 30 nasjonar. Årskonferansen i 2012 vert den 38. i rekkja, og den skal gjennomførast i tråd med tradisjonen for desse konferansane. I programmet er det da eit...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Drug- and reward-induced hedonic processing in humans

Bakgrunn og målsetning: Rusmisbruk er ekstremt kostbart. Eksisterende behandlingstilbud har svært høyt tilbakefall. Den enorme forskningsinnsatsen som har belyst hjernemekanismer for rusmisbruk i dyremodeller (først og fremst mus og rotter) har dessverre ikke ledet til nye behandlingsmetoder for ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Cannabis: Subculture, economy and social marginality

Studien dokumenterer gjennom to bøker, og et stort antall artikler at cannabiskulturen fikk sin form i Norge på 1960-tallet. På tross av endringer i både brukergrupper i løpet av de 50 årene som har gått, slik som karakteren av stoffet (økende THC-innhold, større innslag av marihuana), og vekslen...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Alcohol consumption and the risk of coronary heart disease

Many obervational cohort studies have found moderate alcohol consumption to be associated with reduced risk of coronary heart disease. The question is whether this is a true causal association. If it is true, what are the likely mechanisms, and can specif ic genes or other risk factors interact w...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The Use of Drugs and Alcohol: The Impact on Employment, Unemployment and Risk of Social Exclusion.

In this project we will analyse the use of drug and alcohol and the impact on employment and unemployment in the transition from youth to adulthood. We will use unique data of a longitudinal survey of a representative sample of 2000 young people followed up through 25 years: from 1985 to 2010. M...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Alcohol consumption and harm to others

Prosjektet fokuserer på fem former for negative konsekvenser av andres alkoholbruk: (1) vold, (2) promillekjøring, (3) sykefravær (4) konsekvenser for barn, og (5) opplevde problemer knyttet til andres alkoholbruk. 1. Formålet er å undersøke om det er en kausal sammenheng mellom alkoholbruk og...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Cannabis: An ethnographic exploration of individual trends and socio-cultural context

The aim of this project is to examine the relationship between socio-cultural context and individual trends in shaping different cannabis consumption patterns among experienced adult users. This is based on the premise that different beliefs and attitudes about cannabis in terms of how, when, wh...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Heroin toxicity and addiction: a consequence of heroin or of its metabolites?

Opiate addiction caused by use of heroin is a major problem that imposes a significant burden on society. The negative social and individual consequences are due both to the cost associated to obtaining the daily doses (criminality, prostitution,...) as w ell as the, oft neglected, intoxicating e...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Problematic opioid use in the Norwegian general population and in HUNT 3: A register linkage and a prospective cohort study.

It is unknown as to how many people have problematic use of potentially addictive prescription drugs, which in Norway include opioids, benzodiazepines, and hypnotics. In the United States this is an invisible problem which is considered to be the second m ost widespread drug abuse, second only to...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Use and abuse of benzodiazepines in Norway and determinants of drug dependency

Benzodiazepiner (BZD) er en gruppe beroligende medisiner som virker på sentralnervesystemet. BZD brukes spesielt i forbindelse med angst og søvnløshet. I følge retningslinjene bør BZD kun brukes i korte perioder, og avhengighetsproblemer kan oppstå etter relativt kort tid. Vi har studert risikoen...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Women maintained on opioid drugs in pregnancy. Investigation of outcomes for mother and child. Evaluation of care and follow up.

Heroin dominated substance abuse is a world wide phenomenon. The dominating treatment approach is opioid maintenance treatment (OMT) based on continuing use of methadone or buprenorphine. As a consequence an increasing number of children is exposed to h igh levels of opioid drugs within uterus ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological-social interaction effects

Mye tid og ressurser i prosjektet har blitt brukt til rekruttering og undersøkelse av deltagere. Dette er en spesiell gruppe barn, som det kreves stor innsats å få kontakt med. Likevel gikk rekrutteringen og gjennomføringen av undersøkelsene har likevel som forventet. Hovedformålet med prosjek...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

COGNITIVE FUNCTION AND NEUROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF MEDICATION ASSISTED REHABILITATION

Drug addiction is a chronically relapsing disorder and heroin dependence is still a challenge with devastating impact on both the individual and the society. Medication assisted rehabilitation is offered by our health care system to treat opioid dependenc e and to prevent relapse. Opioid maintena...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Age of alcohol initiation and personality disorders as predictors of alcohol problems in early adulthood: A twin study

Background: Research indicates that early alcohol initiation results in an increased risk for later alcoholism. It is, however, not known whether early alcohol exposure is a causal factor for alcoholism, or if early alcohol initiation indicates a genetic predisposition for alcoholism, as well as...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Addiction, Choice and Responsible Agency

At the centre of our approach to addiction is a set of conceptual and theoretical issues that lies at the intersection between economics, philosophy and psychology. A unifying research theme concerns what it is about addiction, if anything, that produces impaired autonomy and diminished responsi...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

VALIDAD Pilot - Development of a valid test battery for assessing driving ability when influenced by drugs

Road traffic safety is a significant issue for society. In the European Union there are approximately 45 000 traffic fatalities annually. The majority of these accidents are caused by human error, and the use of drugs (both prescribed and illegal compound s) is a significant contributor in this r...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The impact of parental alcohol abuse on the mental health of the offspring: A prospective population based study

Research has showed that children of alcohol abusers struggle with an array of psychological and behavioral problems. Although research has established an increased risk of adverse outcomes for this group, individual and gender based differences indicate a complex relationship. NOU 2003:4 and Opp...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

DEVELOPMENT OF AN IMPROVED NALTREXONE DEPOT FORMULATION

Naltrexone is a well known opioid antagonist with established properties but clinical usefulness in oral formulations is limited by high patient attrition. Research at Unit for Addiction Medicine points to implant formulations as promising, but implant p rocedures hamper clinical applicability a...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo