0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Enabling the green transition in Norway

Hvordan kan Norge nå de høye målene vi har satt oss i klima- og energipolitikken, og samtidig sørge for at den har tilstrekkelig støtte i samfunnet? Dette er det overordnede spørsmålet vi stiller i ENABLE. De siste 12 månedene har vi jobbet med noen av de mer spesifikke spørsmålene knyttet til de...

Tildelt: kr 16,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

KomVent-Innovative løsninger for fremtidens ventiler

Prosjekteier ISIFLO utvikler og produserer koblingsprodukter i messing og plastkompositt for distribusjon av drikkevann og gass til husholdninger. ISIFLO har lenge ønsket å utvide produktspekteret sitt til ikke bare å være koblinger, men også ulike former for ventiler og kraner. Slike produkter v...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Risk and vulnerability prognosis for power system development and asset management

I eit kraftsystem som er i endring og som blir meir komplekst treng systemoperatør og nettselskap informasjon om risikoeksponeringa og sårbarheita til systemet. Denne informasjonen er nødvendig for å ivareta eit akseptabelt nivå på forsyningssikkerheita over alle planleggingshorisontane: Frå kort...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Surface treatment of Artificial Graphite for Anodes in Lithium-Ion Batteries

Grafitt er i dag det dominerende anodematerialet for litium-ion batterier (LIB) og utgjør rundt 15 % av batterivekten. Under lading vil Li-ioner gå inn mellom lagene i grafitten. Litiumdiffusjonshastigheten rundt partiklene og inne i grafittpartiklene er generelt langsom..Jo mer du lader batterie...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sensegrid - a technology platform for monitoring and analysing real-time grid data.

Det elektriske strømnettet er kritisk infrastruktur i alle moderne samfunn, og selskapene som eier og driver denne infrastrukturen opplever for tiden enorme endringer. Desentralisert energiproduksjon, fluktuerende fornybar energiproduksjon og en generell elektrifisering representerer et paradigme...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystem

Vannkraften er ryggraden i Norges kraftsystem. Den er fornybar og veletablert og står for størstedelen av norsk kraftproduksjon. Vannkraft med vannmagasin gir i tillegg fleksibilitet på kort og lang sikt. Det bidrar blant annet til å gjøre økende andeler av variabel vind- og solkraft i elektrisit...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CatPack - digital design workflow for H2O2 Catalyst Packs

Nammo og SINTEF har i samarbeid videreutviklet teknologi for små og mellomstore rakettmotorer som benytter et flytende grønt drivstoff, hydrogenperoksid, som kun slipper ut miljøvennlig oksygengass og vanndamp til omgivelsene. Kjernen i denne teknologien er en katalysator som hurtig splitter driv...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Plasmabehandlet husdyrgjødsel - gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp

Husdyrgjødsel anses som en verdifull ressurs i landbruket fordi viktige næringsstoffer gjenvinnes til gevinst både for den enkelte bonde og for miljøet. Men håndtering og bruk av husdyrgjødsel er også forbundet med tap av ammoniakk og metan, som hver fører med seg egne utfordringer. Tap av ammoni...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NoDeSPoL-No depositon of spent potlining

Norges aluminiumsindustri vil jobbe sammen i dette konsortsiet for å kvalifisere en bærekraftig løsning for å resirkulere 25 000 tonn med brukte ovnsforinger som hvert år deponeres i Norge. Prosjektet har som målsetning å redusere karbonavtrykket til prosessen og å lage en resikuleringsprosess so...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Wind energy in icing climates

For vindparker som er plassert i kaldt klima, kan det dannes is på vindturbinene i perioder med lav temperatur og tåke eller regn. Denne isen kan falle av eller kastes fra vindturbinen. Is kan forårsake skade på brukere av vindparkområdene, som turgåere, jegere, servicepersonell, dyr, biler og by...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Performance and Reliability of Ocean Suns floating photovoltaic Technology (PRO Sun)

Flytende solkraft er en ny og raskt voksende industri. Det norske selskapet Ocean Sun har utviklet en unik teknologi flytende solkraftverk basert på selskapets sterke kompetanse og erfaring fra både maritim sektor og solcelleindustrien. I dette prosjektet fortsetter Ocean Sun sitt samarbeid med s...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Real-Time Monitoring for Safe Geological CO2 Storage

Teknologiske fremskritt har muliggjort fangst av store mengder CO2, og med dette følger et behov for kostnadseffektiv og sikker lagring av CO2 i undergrunnen. Lokasjoner som kan benyttes for lagring av CO2 er reservoarer i dype akviferer, forlatte hydrokarbonfelter og produserende felter. Injeksj...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Cameleonix: tilpasningssmarte strømomformere for fleksibel, kostnadseffektiv og bærekraftig strømforsyning

Bakgrunnen for dette prosjektet er knyttet til behovet for mer bærekraftig elektrisitetsproduksjon og transport. Dette medfører igjen et behov for lavere kostnad for elektrifisering basert på solenergi og for lade-infrastruktur. Med økt strømproduksjon fra varierende fornybar-kilder og med økt be...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Ultra-Sustainable semiconductor Substrates for tomorrow’s solar cells

NorSun framstiller ultra-tynne énkrystall halvledere for nisjemarkedet premium solceller. Fabrikken på Årdalstangen bruker elektrisk energi fra de lokale vannkraftverkene og vi samarbeider tett med våre kunder for å minimalisere silisium råmaterialmengde og maksimalisere virkningsgraden til solce...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hellesylt Hydrogen Hub

Pilot-E prosjektet Hellesylt Hydrogen HUB (HHH) har som mål å utvikle og demonstrere en helhetlig leveransekjede for grønt hydrogen på Nord-Vestlandet for å muliggjøre omlegging til nullutslipp-løsninger for ferger, cruiseskip og hurtigbåter i regionen. Grønt Hydrogen vil bli fremstilt ved hjelp ...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WONDerful Circular REST

Gjennom hele 2022 ble det jobbet for å utvikle konseptet videre med tanke på design og materialvalg. Den nye sengen skal også være en del av en sirkulær verdikjede for møbler, som er prosjektets tredje milepæl. Det har derfor vært viktig å utvikle systemer for både å forlenge levetiden, men også ...

Tildelt: kr 18,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Energipartner til utslippsfrie byggeplasser

I dette prosjektet har et konsortium av aktører i og rundt bygg- og anleggsbransjen undersøkt hvordan overgangen fra fossil til utslippsfri byggeplass kan gjøres. Hovedmålet med prosjektet er en raskere og tryggere overgang til utslippsfrie byggeplasser på en måte som tilfredsstiller byggeplassen...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

STRIVAN - Storage and Risk Value Analysis - water and hydro reservoirs

Prosjektet har utviklet et beslutningsstøtte-verktøy som dameiere og vannmyndigheter kan bruke til å kvantifisere verdien av reservoar-volumet (magasin-volum) som tapes av på grunn av sediment oppfylling. Reservoarer lagrer vann slik at vannet er tilgjengelig for bruk når behovet for vann/energ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter.

Norge har en sterk og viktig industritradisjon som leverandør av varer og tjenester til et globalt maritimt marked. Spesielt har norske kunnskapsbaserte bedrifter hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til avanserte og innovative produkter. Et eksempel på slike produkter er und...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Buskerud

KLIMAFORSK-Stort program klima

Aviation in a low-carbon society

Ved starten av året publiserte vi en artikkel om hva som forklarer støtte til restriksjoner på fritidsreiser med fly basert på klimahensyn og basert på smittevern. Basert på statistiske analyser av en spørreundersøkelse finner vi at det er de samme faktorene som forklarer støtten til restriksjone...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Produksjon av smøremidler er en hundre år gammel industri hvor utvikling og nyvinning er basert på eksisterende oppskrifter med små endringer i ulike additiver. Smøremidler brukes for å oppnå nødvendige nivåer av friksjon og slitasje i bevegelige systemer. De kan være flytende, faste eller halvfa...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy

Paris-avtalens mål er å begrense global oppvarming til ned mot 1.5 grader, som innebærer netto null utslipp i 2050. Norge er en liten økonomi med stor eksport av olje og gass, og bevisst sine klimapolitiske forpliktelser. Men er vi innforstått med omfanget av denne omleggingen og hva den betyr fo...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind

Norge vil redusere CO2-utslippene fra utvinningsanleggene for olje og gass (O&G) på norsk kontinentalsokkel betydelig i løpet av de neste 10 årene. Gassturbinene som driver offshoreplattformer og/eller undervannsoperasjoner står for nesten to tredjedeler av utslippet. Elektrifisering av O&G-platt...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

PCM-STORE - PCM-based low-temperature Thermal Energy Storage for a more sustainable food industry

PCM-STORE samler meierier, fiskeindustrien, næringsmiddelindustrien, teknologileverandører og kraftnettoperatører for å jobbe mot et felles mål: Å løse utfordringer knyttet til energilagring for å gjøre fremtidig industri mer energieffektiv. Høyere andel fornybar energi gir større variasjoner...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NEPP: Neste generasjon Pure-Pak drikkekartong

NEPP-prosjektets mål er å utvikle og demonstrere neste generasjon melkekartong, og prosessene som trengs for å produsere denne. Den nye melkekartongen vil ha vesentlige forbedringer med hensyn til miljøpåvirkning og resirkulerbarhet. Sentrale forskningsaktiviteter i prosjektet omfatter nye konve...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80 % av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kost-effektive måten å transportere de fleste typer gods på. Utslippene av miljøgasser er for øvrig betydelige. Beregninger gjort av DNV GL viser at ett containerskip slipper ut SO2 tilsvarende 10...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PATHWAYS - towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities

Prosjektet 'PATHWAYS towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities' undersøker folks realistiske respons til en fremtid med mindre klimaavtrykk fra korte og lange fritidsreiser. Studien svarer på manglende kunnskaper om potensialer for redusert klimaavtrykk f...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hurtigladbare Anoder av Silisium for Transport

HAST-prosjektet har jobbet med å lage et nytt anodemateriale for li-ion-batterier, for å erstatte grafitt som brukes i dag. Sammenliknet med grafitt, kan silisium gi en vektreduksjon på inntil en faktor 10 i anoden, 30% på batteriet som helhet. Vår hovedoppgave er å beskytte silisiumet så det ove...

Tildelt: kr 22,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ConZerW - Construction site Zero Waste

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse prakt...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo