0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020-Lokale Prosjektmidler 2016-2015

Vårt mål er å skape "impact" ved å spre teknologi for en bedre verden gjennom teknologioverføring og kommersialisering. Ved å verdiutvikle forskningsbaserte ideer til attraktive forretningsmuligheter, bringer vi forskningen fram til markedene. I følge med de omstillingsbehovene Norge står ovenfor...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020 - Regional Project funding for 2016 and 2017

UiA har 6 fakulteter, 600 vitenskapelig ansatte (totalt 1100 ansatte) og 11 000 studenter. Potensialet for årlig antall ideer fra ansatte og studenter antas å være ca. 30 - 50 fra start, hvorav ca. 3 til 6 ideer vil ha et potensial for kommersialisering. Det er en økende strøm av nye ideer og for...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

Norinnova Technology Transfer - Søknad Lokale Prosjektmidler FORNY2020 perioden 2016-2017

Innovasjonsselskapet Norinnova Technology Transfer AS (NTT) er Nord-Norges største innovasjonsselskap og har bidratt til om lag 80 bedriftsetableringer med utspring i forskningsmiljøene i regionen. Det er til sammen hentet inn over 800 millioner kroner i egenkapital til disse selskapene. NTTs del...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

WellSafe Enabler - DEMO2000

Ved å opprettholde integriteten til stigerøret dersom riggens hiv-kompenseringssystem svikter, vil WellSafe Enabler betydelig redusere risikoen for katastrofale ulykker med oljelekkasje til ytre miljø. Prosjektets bidrag til økt sikkerhet og operasjonell effektivitet skaper verdier for WellPartne...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

eSpring - electrically powered actuator for fail-safe-close applications

Da oljeindustrien i sin tid "gikk subsea", ble teknologi bare overført fra land til subsea gjennom marinisering for å tåle de nye fysiske og miljømessige belastninger. Og i begynnelsen var subsea produksjonssystemer i grunne farvann med korte avstander til eksisterende plattformer. Nåtidens su...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Andre generasjon Seatower CFG-fundament - optimalisering ved utvikling av tredimensjonale strømningsanalyser og bruk av oppdriftselementer

Fremtiden for utbygging av offshore vind går i retning av større turbiner og dypere områder. Dagens vanligste fundament-typer er lite egnet for disse forholdene ettersom de krever en omfattende installasjonsprosess som involverer store spesialfartøy. I tillegg kommer problematikken rundt en økend...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nowcasting for wind energy production - an integrated modelling approach

Vindforholdene kan endres raskt som gir direkte konsekvenser for vindkraftproduksjon og mekaniske laster/påkjenninger på vindturbiner. Kunnskap og forståelse om hvordan vindkraftproduksjonen og laster utvikler seg fremover i tid er med på å forbedre økonomiske resultat for vindkraftparkeiere. Nø...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute - Validation of a new Environmental Risk Assessment methodology and development and validation of accompanying software tool

Miljørisikoanalyser (MRA) av akutte oljeutslipp har vært i bruk på norsk kontinentalsokkel de siste tiårene for å støtte beslutningstakere i oljevernberedskapsplanlegging, og er obligatorisk ved planlegging av offshore petroleum utviklingsprosjekter. Gjennomføring av miljørisikoanalyser er avgjør...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Remote Drill floor Operation

Boredekket er en av de farligste stedene å oppholde seg når det bores oljebrønner. Selve drillerbua, der operatørene sitter, er også plassert på dekket. Store, tunge rør løftes og håndteres og dersom de skulle glippe kan det medføre store skader. Samtidig er boredekket svært utsatt dersom uhellet...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

Inven2 søknad om FORNY2020 lokale prosjektmidler for 2016 og 2017

Inven2 kommersialiserer forskningsresultater og innovasjoner fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst slik at de skal komme samfunnet til nytte.

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Søknad om prosjektmidler for forskningsbasert innovasjon FORNY2020 2016-2017

Valide AS, tidligere Prekubator TTO, er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør for flere forskningsmiljø deriblant Universitetet i Stavanger, IRIS, Stavanger Universitetssjukehus, NOFIMA, NIBIO Særheim, NMBU Høyland og Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektmidler i FORNY 2020...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Lokale Prosjektmidler SINTEF TTO 2016 2017

For å nå sine kommersialiseringsmål er det kritisk for SINTEF TTO å 1) identifisere lovende ideer fra den interne deal-flowen, og deretter 2) videreforedle med bruk av lokale prosjektmidler eller Forny verifiseringsmidler tilstrekkelig gode prosjekter før de 3) presenteres for SINTEF Venture IV. ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Lokale Prosjektmidler for Bergensmodellen 2016 og 2017

Bergen Teknologioverføring AS (BTO) representerer de ni største forskningsinstitusjonene i Bergensregionen med tilnærmet 4000 forskerårsverk og en årlig samlet forskningsaktivitet på over 4 milliarder NOK. Lokale prosjektmidler fra Forskningsrådet vil bli allokert til de prosjektene som har stø...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Drilling Mud Process Control

Automatisering og bedre kontrollsystem har gjort mykje for boring av oljebrønnar. Eit eksempel er sokalla trykkbalansert boring, som let datamaskiner automatisk finjustere trykket i bunnen av ein oljebrønn. Men noko er framleis utanfor datamaskinenes kontroll. For å få det ønska trykket i brønne...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Compact unit for gas dehydration

I den planlagte piloten vil Minox og Statoil teste og demonstrere det mest kompakte og energieffektive gasstørkingskonseptet til dags dato. Gjennomføring av piloten er avgjørende for å demonstrere, kvalifisere og kommersialisere teknologien. Eksisterende dehydreringsenheter for naturgass består ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

Lokale prosjektmidler 2016 og 2017

I perioden 2014-15 har Kjeller Innovasjon hatt som ambisjon å arbeide målrettet for å gjøre tiden fra verifisering til vekst så kort som mulig og sikre finansiering til oppstartselskaper. De viktigste grepene for å lykkes med dette har vært å arbeide aktivt med organisasjonsutvikling, rekrutterin...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Strukturforbedring i Stavanger

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kveilbare foringsrør for boring

Stinger har gjennom samtaler med interessenter lokalisert et nytt bruksområde for tidligere utviklet teknologi. Et modulbasert rør, som nå brukes til sedimentprøveansamling, kan også brukes til å sikre stabilitet i øvre sjikt av borehull på havbunnen. Dette for å hindre at løse masser raser ned ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Ny metode for visuell rørledningsinspeksjon ved bruk av hyperspektralt kamera

Ecotone har utviklet metoder for anvendelse av hyperspektralt kamera under vann. Bruk av et hyperspektralt kamera kan benyttes til deteksjon og automatisk gjenkjenning av objekter (fauna, bunndyr som koraller og svamper, gjenstander, mineraler mv.), noe som igjen muliggjør automatiserte og mer ef...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GeologiQ forprosjekt Demo2000 - etablere konsortie for demoprosjekt for undergrunns visualiseringsverktøy

GeologiQ er et 3D visualiseringsverktøy som bruker spillteknologi til å samle informasjon og illustrere detaljer ved et olje/gass felt. Produktet kan beskrives som et feltatlas. Tradisjonelt er informasjon om det som befinner seg under bakken spredt og kun tilgjengelig for eksperter. GeologiQ bru...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Decision support for daily petroleum production optimization

The oil industry has come a long way in establishing efficient production routines. However, there is still a potential to squeeze out more barrels by making fine-tuned production decisions on a daily basis. Solution Seeker is developing a technology for daily production optimization, which it se...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Integrert modellering for optimal og kostnadseffektiv feltutbygging

I dag benytter oljeselskapene ulike modeller og programvare for å analysere og optimalisere de ulike delene av verdikjeden i et feltkompleks. Pipe-It gjør det mulig å sømløst integrere alle modeller og programvare langs verdikjeden og dermed gjør det mulig å analysere og optimalisere hele feltkom...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Smartalizer

Prosjektsamandrag: Smartalizer er ein ny innovativ sentraliseringsenhet (sentraliser) for foringsrør. Formålet er å utvikla ein sentraliser som blir kjørt i hullet i inntrukket tilstand. Når foringsrør med Smartalizer er på ønska dyp i brønnen blir den nye innovative sentraliseringsenhet frigjor...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Removal of mycotoxins in agriculture

jkj

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Nye Målemetoder

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

PROSA Securtity Architect

Not relevant

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Seal-less and Topside-less Omnirise ECM Subsea single-phase pump module for a wide variety of IOR applications

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fra Nobel til Næring for hjernen -Nansen Neuroscience Network:et forskning og innovasjonsnettverk som kobler toppforskning med næringslivet

«Nansen Neuroscience Network (NNN) has been instrumental in enabling possible public funding of Alzheimer research as well as providing a framework for national integration of research on Alzheimer. NNN has been present, seen possibilities, and helped the right people to speak to the right people...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Dedikert sensor for talegjenkjenning

Talegjenkjenning holder på å bli en moden og foretrukket teknologi for interaksjon med elektroniske enheter, både i konsument- og i industri-markeder. Microsoft Xbox, Google Now, iPhone Siri og Amazon Echo er bare noen eksempler som illustrerer denne trenden. BCC Research anslår at totalmarkedet ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Offshore Pilot of Drill Floor Robot at North Sea Semi-Submersible

-

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland