0 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FUGLAN VEIT - safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss

FUGLAN VEIT ønsker å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen og å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra menneskene i hekketiden. Sjøfuglbestandene er under alarmerende press, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forv...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The COVID 19 pandemic - risk factors, severity, and the consequences of nationwide control measures on public health

I dette prosjektet ønsker vi å studere den kliniske effekten av COVID19-pandemien, samt konsekvensene av nasjonale smitteverntiltak på ulike nivå i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Frosta kommune, Trondheim kommune og FHI. Den største befolkningsbaserte, prospektive helseundersøkelsen ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Saying Yes and No: The gender dimension of everyday choices in academia

Veien til et professorat i akademia er ikke bare preget av strukturelle barrierer for kvinner men også overstrødd med en mengde mindre hverdagsbeslutninger som tilsynelatende ikke skulle bety så mye hver for seg, men som sammenlagt kan ha stor betydning for den enkeltes forskerkarriere. Dette kan...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Reverse Engineering som metodikk for verifikasjon av sikkerhet i digitale verdikjeder i en kritisk infrastruktur.

Prosjektet er et samarbeid mellom NVE, NTNU Gjøvik, University of Tulsa, Statnett og Elvia. FOU prosjektet vil ha fokus på sikkerhet i verdikjeden fra digitale sensorer i kraftsystemet til driftskontrollsystemet. Lange leverandørkjeder med komponenter fra ulike produsenter krever ny tilnærming...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Proteomic signatures to identify pathways underlying the progression to heart failure

Hjertesvikt oppstår når hjertet ikke greier å pumpe godt nok til å tilfredsstille kroppens behov for blodtilførsel. Omtrent 17 000 behandles for hjertesvikt årlig i Norge. Symptomer på hjertesvikt er tungpust, hovne ankler og trøtthet, og prognosen er dårlig - faktisk på linje med alvorlige kreft...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

THE GOLDSCHMIDT LABORATORY I INFRASTRUCTURE FOR GEOCHRONOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SOLID EARTH MATERIALS

Goldschmidt laboratoriet vil bli et topp moderne geokjemisk forskningslaboratorium brukt av Norske forskere og forskningsmiljøer som er avhengige av høy kvalitets geokjemiske data. Eksisterende infrastruktur vil moderniseres og ny vil anskaffes slik at Norges fremste forskningsgrupper innen den f...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2029

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart Journey Mining: Towards successful digitalisation of services

Den digitale transformasjonen har endret fundamentalt hvordan tjenester leveres og oppleves av mennesker. Digitaliseringen har som mål å øke effektiviteten og forenkle arbeidsoppgavene våre. Samtidig opplever vi ofte at digitale tjenester ikke fungerer som forventet, eller at de hindrer oss i rol...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

A distributed service-oriented architecture for coordinated healthcare services

Valkyrie prosjektet har som mål å utvikle av en IKT-arkitektur prototype for å forbedre koordinering av helsetjenestene. Vi vil oppnå bedre flyt av relevante helsedata mellom de ulike nivåene i helsesektoren. Pasientforløp med pasienten i sentrum vil være modellen som skal gjøre relevante ...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

NUCLEAR INTEGRITY: From Molecular Mechanism to Cell Fate

Hver dag samarbeider, deler og beveger tusenvis av milliarder celler seg for at kroppen vår skal kunne vokse, fornyes, repareres og for å sikre normal organfunksjon. Disse dynamiske prosessene fører med seg betydelige krefter som legger press på cellekjernen hvor vår genetiske informasjon er lagr...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clean offshore energy by hydrogen storage in petroleum reservoirs

Utslipp fra petroleumsproduksjon utgjør over 25% av Norges totale CO2-utslipp, og disse må reduseres betydelig for å nå Norges ambisjoner i Parisavtalen. En måte å redusere disse utslippene på er å gå over til fornybar energi for å drive alle operasjonene og offshore-plattformene. På grunn av den...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Uncovering the role of the protein DISC1 in cARDIAc ischemia (DISCARDIA)

Til tross for betydelige fremskritt innafor behandling av akutt hjerteinfarkt de siste årene så er det fortsatt et betydelig potensiale for å optimalisere behandling som forhindrer skadene som oppstår i hjertet etter infarkt. Hjerteinfarkt er den første manifestasjonen av iskemisk hjertesykdom o...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sensor Validation for Digital Twins of Safety-Critical Systems

Prosjektet SIGNIFY fokuserer på verifisering og validering av data samlet inn fra sensorer. Digitale tvillinger er et revolusjonerende produkt fra den nåværende digitale transformasjonen med et bredt spekter av applikasjoner, inkludert sikkerhetskritiske områder. Digitale tvillinger muliggjør eff...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Bedre etterlevelse av antibiotikabehandling gjennom kompetanse og kompetanseformidling i apotek

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden. Alle tiltak for å redusere antibiotikaresistens er viktige. Bruk av antibiotika kan føre til resistensutvikling, det er derfor viktig at antibiotika både forskrives, men også brukes riktig. Både feil bruk og suboptimal bruk kan gi antibi...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

THE NOW WHAT-2 PROJECT: Rethinking return to work services for long-term sick listed employees

HVA NÅ-2 prosjektet utfordrer hvordan tjenester til sykmeldte er designet, organisert og tilbudt, og setter søkelys på hvordan langtidssykmeldte kan re-starte sin egen tilbakeføringsprosess. I Norge står hver tredje voksen utenfor arbeidslivet. NAV disponerer en tredjedel av statsbudsjettet, der ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine

Prosjektet VALREF vil belyse grunnleggende endringer i vilkårene for stats- og nasjonsbygging i Ukraina etter 2013/2014. De forventninger som var knyttet til en liberal orden basert på felles-europeiske verdier og stats- og nasjonsbygging, en robust reorientering mot markedsøkonomi, og en sikkerh...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte (PES) EU-søknader for helseforetak i Helse Sør-Øst

Rammebevilgningen til helseforetakene i regionen vil bli tilbudt til de forskningsmiljøene som planlegger å søke om midler ifm de siste utlysingene i EUs forskningsprogram Horisont Europa. Forskningsstøtte ved OUS vil administrere ordningen og vi vil drive aktivt mobiliseringsarbeid til forksning...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2021–22

Ved Nord universitet har søkingen og innvilgelsesraten for prosjekter finansiert over EUs rammeprogram for forskning og innovasjon økt betraktelig de siste årene. Gjennom strategisk og langsiktig arbeid med å øke kompetansen og kapasiteten både blant fagmiljøene og de administrative støttetjenest...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES HEU 2021-2022

NUPIs strategi for deltakelse i Horisont Europa (HEU) er forankret i virksomhetsplanen, hvor det beskrives at NUPI har en ambisjon om å øke andelen av internasjonale midler fra HEU, noe som også gjenspeiles i Kunnskapsdepartementets måltall, som er NUPIs eier. NUPI vil dedikere tid og ressurser p...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Posisjonerings- og prosjektetableringsstøtte Horisont Europa 2021 og 2022

Nofima har deltatt aktivt i EUs tidligere rammeprogrammer, FP6, FP7 og Horisont 2020 og har som ambisjon å opprettholde høy aktivitet også inn i det nye rammeprogrammet Horisont Europa. Vi ønsker å delta for å: - bidra med styrket konkurransekraft for norsk akvakultur, fiskeri og matindustri gj...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-HORISONT-EU 2021-22

Norner utvikler løsninger for plast i den sirkulære økonomi og engasjerer seg mot Horizon Europa ved å delta på posisjonerings-/nettverksarrangementer, matchmaking-arrangementer og kurs i søknadsskriving. Målet er å delta som partner i relevante prosjekter innenfor resirkulering av plast og innen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2021-2022 NHH

NHH har som mål å styrke sin deltakelse i Horizon Europe. Aktivitetene i PES 2021-2022 støtter opp under dette målet. I korthet tar vi sikte på å styrke vår forståelse av de europeiske rammeprogrammene for forskning og forventninger til hva som skal til for å nå opp i konkurransen om forskningsmi...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning PES NORCE21-22

PES rammebevilgning knytter NORCE sin nåværende strategi og prioriteringer overfor Horisont Europa sammen med handlingsplan for perioden 2021-2022.

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning for PES-midler 2021-2022

NIKU ønsker å bli en attraktiv aktør på EU-forskningsarenaen. PES-midlene vil hjelpe oss å nå dette målet, ved å delfinansiere blant annet en strategiprosess, samt en rekke andre aktiviteter inkludert deltakelse av søknader i en rekke EU-søknader. For at disse søknadene skal ha et tilfredsstillen...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Akvaplan-niva - PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

Deltakelse i internasjonalt finansierte prosjekter gir økt omdømme, kontekst, synlighet, og impact for et forskningsinstitutt. Akvaplan-niva (APN) skal være en ledende?leverandør av?forskningsbasert kunnskap?om økosystemer, miljøpåvirkning, effekter av klimaendringer og akvakultur innenfor det eu...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Project establishment support (PES) for the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 2021-2022

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i Horisont Europa. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. Videre skal det bidra til kompetansebyggende tiltak bå...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2021 2022 Ramme for NGI

De store og globale samfunnsutfordringene krever bredere samarbeid internasjonalt. Å øke spennet i vårt nasjonale og europeiske forskningssamarbeid er derfor et viktig satsingsområde for NGI. PES-midlene utgjør et sentralt virkemiddel for NGI for å støtte den nødvendige innsatsen for å lykkes end...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES og POS Horisont Europa 2021 og 2022. Institutt for Energiteknikk (IFE)

Horisont Europa legger større vekt enn Horisont 2020 på innovasjon, oppnå samfunnsmessige og økonomiske effekter av forskning og innovasjon, og å gi synlige og konkrete resultater for Europas befolkning. IFE har arbeidet systematisk med implementering av strategi for europeisk satsing og har vunn...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

I tråd med Høgskolen i Innlandets ambisjon om å være en pådriver i samfunnsutviklingen, vil økt deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon bidra til realisere dette. Rammebevilgningen vil bidra til økt innsats i arbeidet med strategiutvikling, kompetansebygging, etablering og vedli...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte rammesøknad 2021-2022 - NINA

Hovedmålet til NINA er å “bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn”, også gjennom internasjonale prosjekter. NINA ønsker å bidra til å nå målet om “Det grønne skiftet”, det europeiske “Green Deal” og FNs bærekraft...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Finansielle støtte til posisjonering, kompetanseheving, nettverksbygging og søknadsskriving til Horisont Europa 2021-2022

Nordlandsforskning er eiet / ledet fra nord og tar et ansvar for å løfte utfordringer fra regionen, fra nordområdene og Arktis og fra ruralt perspektiv. Strategi 2021-2025 og Handlingsplan 2021-2022 har EU som et innsatsområde på våre kompetanseområder 1) Bærekraftig samfunnsutvikling 2) Omstilli...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda