0 antall prosjekter

EUNETTVERK-EU-nettverk

Møre og Romsdal mot nye horisonter - regionalt nettverk for økt samarbeid og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal

Horisont 2020 NORDVEST har bidratt til økt kunnskap og deltakelse i EU-prosjekter i Møre og Romsdal. Nettverket har etablert nye samarbeidsstrukturer og utviklet nye arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. EU-nettverkets aktiviteter har bidratt til regional kompetansebygging og mobi...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Xynteo Exchange / Norway 2019 Conference workshop: Digitalization-Ocean

The three main organizers of this Conference workshop, DNVGL, Microsoft, and Xynteo, will offer a high-quality, timely forum to explore the most important challenges for the oceans, specifically how enhanced use of digital tools and data-sharing can play critical roles aid in tackling these chall...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Recording and using VDR data for autonomous vessel supervision and remote piloting through a Eurostars project

The overall objective of our Eurostars project is to develop a voyage data recording (VDR) solution for autonomous vessels and utilize the data-stream for enhanced e-Navigation services. Already the role of humans in ship navigation has decreased, since the positioning equipment and autopilots do...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Climate change mitigation in the maritime sector

Det haster å redusere klimagassutslipp og det er ett behov for en grundig vurdering av hver eneste sektor, inkludert shipping, for å legge til rette for omstilling. Dette prosjektet ble derfor utformet for å utvikle et rammeverk for forbedret forståelse av den internasjonale skipsflåten, kvantifi...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Norsk maritim miljøteknologi i Kina

Klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech har ein gjennomgripande internasjonaliseringsstrategi. Denne strategien legg vekt på styrka global marknadsorientering og internasjonalt kunnskapssamarbeid, som er basert på klyngedeltakarar sitt ønskje om styrka internasjonal forankring. Deltakande bed...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12881 Efficient electronic navigation at sea

No updates to popular sciences presentation available as of dec 2019. The original text is still valid. (No new developments to update since last report.)

Tildelt: kr 93 969

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Cyber Resilience

Forsking har vist at maritime navigasjonssystem kan bli manipulerte gjennom cyberåtak. Marcy-prosjektet har som mål å utvikla maritim cyberresiliens, dvs. metodar for å sikra at digitale maritime system og maritime operasjonar kan motstå, oppdaga, overleva og gjennopprette normaltilstand etter c...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of advanced port operations using Port of Trondheim and "Nye Kystruten" vessel as a case

I prosjektet har en arbeidet med problemstillinger knyttet til havneoperasjoner i hardt vær. Som et eksempel har prosjektet valgt et fartøy fra Havila Kystruten (Havyard 923 design) og dette fartøyets innseiling til Trondheim Havn under krevende værforhold. I prosjektet har en vektlagt å bruke SI...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

The International Ship Autonomy and Sustainability Summit

Autonome skip seiler opp som et spesielt viktig område for norsk næringsliv, både i transportsektoren og i maritim industri. Vi ser også at området har et stort eksportpotensiale og denne konferansen arrangeres hovedsaklig for å øke den internasjonale interessen for temaet og dermed det internasj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementsstøtte MTEC/ICMASS 2019

MTEC 2019 skal holdes dagene onsdag 13. og torsdag 14. november i samarbeid med ICMASS 2019 (International Conference for Maritime Autonomous Surface Ships) som har fokus på autonome skip. Det faglige opplegget for konferansen vil speile profilen på den siste "Norge og Singapore utlysningen". Kon...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2020

Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, samt sjøsikkerhet og beredskap. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robotsveising av aluminiumskrog

Prosjektet har ansatt 4 ph.d.-studenter som jobber med utvikling av teknologi og metoder for robotisert sveising av store skipskonstruksjoner i aluminium. Ph.d.-student Jaime M. Rider studerer bruk av laser-skannere for å lokalisere sveisefuger for aluminiums-konstruksjoner ved bruk av polarisert...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrerte Maritime Autonome Transportsystemer (IMAT)

IMAT, Integrated Maritime Autonomous Transportsystems, har nå kommet til veis ende. Prosjektet har hatt sine utfordringer underveis, blant annet har Covid-panedmien medført at vi ikke har kunnet gjennomføre så mange fysiske samlinger underveis, også innleie av servicepersonell til installasjoner ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Twin Yard (DTYard) - An ecosystem for maritime models and digital twin simulation

Visjonen til prosjektet DTYard (hvor DT står for «Digital Tvilling») er å etablere et økosystem for modeller og systemsimulering i maritim industri. DTYard vil muliggjøre effektiv sammenkobling av enkeltmodeller til digitale tvilling systemer og skip, samt legge til rette for samarbeid mellom re...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kvalifisering av lavutslipps teknologi for skipsmotorer

1. Introduksjon De globale utslippene fra maritim transport er anslått å øke betydelig frem mot 2050 med mindre ny teknologi og nye energibærere fases inn. Ifølge scenarioene til IMO, vil utslippsveksten ligge på mellom 50 og 250 % i årene frem til 2050 avhengig av den økonomiske utviklingen. En...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Simuleringsbasert ruteplanlegging - RuteSim

Prosjektet RuteSim har bidratt til utvikling av et rutesimuleringsverktøy (Rutesim versjon alpha1.0) som kombinerer validerte skipssimulatorer med værvarsler og havstrømmodeller. Verktøyet har som mål å heve presisjonen på beregninger av nøkkelverdier som drivstofforbruk, skipsbevegelser, seilet...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Havyard - Zero-Emission ROPAX Vessel

Batteri blir i dag brukt til å gjøre skip utslippsfrie på korte strekninger. Men selv med verdens største batteripakker kan et stort skip som kystruten bare seile mellom en og to utslippsfrie timer. Så hvordan kan man da få store skip til å gå lenger distanser og med høy hastighet og uten utslipp...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES RETROMAR H2020 Søknad

Prosjektet skal utarbeide en søknad til Horisont 2020: LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport. Innovation Action. Vi utarbeider et retrofit-prosjekt hvor vi legger til rette for elektrifisering av skip. Dette inkluderer: i) Utvikle metoder for ...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Internasjonalt nettverk for autonome skip

Søknaden ber om 50% dekning av resie til og opphold i Montreal for konferanse og workshop.

Tildelt: kr 11 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vindskip® - an eco-efficient hybrid RoRo/Car Carrier powered by the wind and LNG for sustainable transport of environmentally friendly cars

Inspired by the aviation and speed sailing. True wind is the wind measured on board a stationary ship. When the ship starts moving, the Apparent wind or relative wind, is generated. The Apparent wind is what you measure on board a moving ship. The Wind Power system of Vindskip® utilizes the Appa...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2019

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle temaer i det maritime området. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og innovasjon står sentralt. Norge har en relativ stor maritim industri og interesse. Samarbeid mellom politikk, myndigheter, forskningsmiljøer og næring er viktig for å lykkes i en ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shifting cargo to sea with Autonomous Transport Systems

SATS - Flytte last fra vei til Sjø med Autonome skip Prosjektet har fokusert på: 1. Å identifisere funkjsonelle krav til autonome skip som skal opereres som del av integrerte logistikk kjeder inludert KPI-ene. 2. Utviklet alternative skipsdesign som er egnet for og i autonome operasjoner in...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Logistics and Economics of Autonomous Vessels

AutoLog identifiserer og analyserer muligheter som oppstår når autonome fartøy brukes til å leverer tjenester. Vi bruker metoder fra logistikk, økonomi og informatikk. I særdeleshet ser vi på fleksibilitet og begrensninger i rute og tidsplan for rutegående fartøy og taxi-lignende løsninger. Vi pr...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

AtaTech-Gjenvinning av varmetap fra forbrenningsmotorer.

AtaTech er et start-up basert på prosjektet TherRec som har sitt opphav fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kjernen i prosjektet TherRec er teknologi for gjenvinning av varmetap i forbrenningsmotorer. Teknologien bygger på en kjent metode som er bedre egnet til formålet, men som o...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

PILOT-E Urban Water Shuttle - Et nullutslipps fartøyskonsept for hurtiggående passasjertransport

Sjøen kan i større grad brukes innen kollektivtransport i byer og større tettsteder. Dette kan avlaste overbelastede veinett og spare storsamfunnet for kostbare klimabelastende utbygginger. I tillegg kan det gi kollektivreisende en effektiv og komfortabel og null utslippsfri transportform. Å ...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Tooth flank fracture in spiral bevel gears - material properties and fracture mechanics

Som et resultat av arbeidet som er gjort i denne oppgaven, kan vi forbedre design og materiale på store tannhjul for prodpulsjonsutstyr, for å redusere risiko for typiske overflateinitierte tannhjulsskade som pitting, slitasje og mikropitting. I denne oppgaven er det laget en materialmodell for...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Virtual Deck

Offshoreflåten er preget av stadig større ankerhåndteringsfartøy med økende mengde spesialutstyr. Dermed utfører dekksmannskaper arbeidsoppgaver som tradisjonelt har vært rutineoperasjoner med tilhørende taus kunnskap men som de ikke lenger er rutinerte på. Samtidig blir organiseringen av dekksar...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt OPENBRIDGE - Åpen systemarkitektur for helhetlig og brukervennlig integrasjon av multileverandør brosystemer for e-navigasjon

Fallet i oljepris og aktiviteten på norsk sokkel har ført til en betydelig redusert aktivitet hos norske verft og utstyrsleverandører. Det er et stort og umiddelbart behov for omstilling og ikke minst introduksjon av ny teknologi og nye prosesser som kan ytterligere øke konkurransekraften til den...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design Considerations and Performance Evaluation of Energy Saving Devices for Deep-Sea Vessels towards Green Shipping

Energieffektivitet har blitt den viktigste driveren for alle rederier og operatører som jobber tett med forskerne og designerne om implementering av ulike energisparetiltak for både nye skip og retrofit. Dette har blitt enda viktigere de siste årene på grunn av strengere miljøreguleringer og foku...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Prediction of ice-ship-interaction for icebreaking vessels

Fordelene med mer lønnsomme transport-korridorer og utforsking av natur-ressures i arktiske strøk må balanseres mot utfordringer relatert til mer krevende miljøforhold, som også er lite kjent. Det må derfor stilles strenge krav til de relevante fartøyene som opererer i diss strøkene. Disse kraven...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage