0 antall prosjekter

TRANSIKK-Transportsikkerhet - 2010

Safety in Numbers - uncovering the mechanisms of interplay in urban transport

Det er et politisk mål at fremtidig transportvekst skal skje med bærekraftige transportformer. Det har vært en bekymring for at økt omfang av gange og sykling vil skape flere ulykker. Dette er blitt imøtegått av argumentet om en Safety in Numbers (SIN) effekt. Ifølge SIN vil en økning i tallet på...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Increased grain yield and improved grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley

WP1 - Karakterisering av patogenpopulasjonene: Etableringen av isolatsamlinger for både Parastagonospora nodorum (som forårsaker hveteaksprikk) og Drechslera teres (som forårsaker byggbrunflekk) ble fullført tidlig i 2015. Totalt har det blitt samlet inn 428 isolater av P. nodorum og 404 isola...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Behavioural adaptation, risk perception and vulnerable road users: Prediction of outcomes of Intelligent Transport Systems (ITS)

Prosjektet, i kortform kalt ITS4VRU, har fokusert på tre sentrale temaer: Sårbare trafikanter (fotgjengere, syklister og motorsyklister), intelligente transportsystemer (ITS), og atferdstilpasning. Både nasjonalt og internasjonalt har trafikksikkerhet for sårbare trafikanter blitt satt på dagsord...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Scalable and Reliable Fabric Manager

En Fabric Manager er en liten software som styrer nettverket i store datasentre. Fabriscale er en ny Fabric Manager som benytter ny teknologi for å sikre rask feilhåndtering, skalerbarhet og "plug-and-play"-funksjonalitet. Vi adresserer de tre vanligste g runnen til nettverksvikt, og reduserer de...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Viken

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

KMB - GASFERROSIL PhII - Use of Natural Gas in Ferroalloy and Si production and Ilmenite processing

Hovedmålsettingen for GASFERROSIL er å undersøke noen mulige anvendelser av Naturgass for produksjon av ferrolegeringer og beslektede produkter med et lavere energiforbruk og/eller CO2 utslipp enn i dag. Dette er et bidrag til oppfyllelsen av de miljømessige målsetningene myndighetene og industri...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Micro- and nanoplastic impacts on the marine environment (MIME)

Plast og mikroplast forurenser det marine miljøet, og som fagfeltet evolverer blir det stadig mer data tilgjengelige på nivåene i miljøet. På en global skala, for både urbane og uberørte områder, er det nå klart at mikroplast forurenser bland annet de åpne vannmassene, sjøbunn og interagerer med ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fjord to ocean connections

Når ein skal modellere utveksling av vassmassar mellom fjord og hav, skapar det vide spekteret av fysiske dimensjonar i topografien i dette området eit problem. Kysttopografien er ofte komplisert, spesielt langs norskekysten, der fjordar er knytta til havet gjennom trange sund som krev modellgrid...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic selection for feed efficiency and reduced environmental impact in dairy cattle

En datasimuleringsprogramvare som kan simulere strukturerte melkeavlsprogram, med flere genetiske nivåer som elite-avlsnivå, produksjonsnivå og flere land, dvs. over landseleksjon og bruk av data. Programmet kan håndtere flere egenskaper som melkeproduksjon og inntak av fôr. Mengden av DNA-data k...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Plant quality adapted to a modern and sustainable Norwegian strawberry and apple industry

PlantQuality har som mål å øke eple- og jordbærnæringas tilgang til høgtytende, friskt plantemateriale og dermed bedre konkurranseevnen og lønnsomheten i alle ledd av produksjonen. Fokus er satt på ny kunnskap om vekst og utvikling hos planter og plantepatogener under forskjellige klima- og dyrki...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

En kunnskapsbasert, klimatilpasset norsk solbærproduksjon

Den overordnede ideen for KLIMASOL er å øke kompetansen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og derigjennom redusere den økonomiske risikoen i norsk solbærproduksjon. Bedre veiledning skal oppnås gjennom utvikling og implementering av metoder for å identifisere sortsegenskaper relatert til klima og...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestfold og Telemark

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

The importance of the UTR panhandle structure of VHS virus for replication and virulence

It has been difficult to pinpoint virulence markers in VHS virus and the understanding of the replication mechanisms of the virus is also scarce. Studies in model viruses like vesicular stomatitis virus have shown that the 3-terminus is complementary to t he 5-terminal end and the complementary o...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

High-value products from low-grade by-products of animal and marine origin: process monitoring of industrial enzymatic protein hydrolysis

Dette prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om enzymatisk hydrolyse av restråstoffer fra animalsk og marin industri gjennom utvikling av hurtige teknikker for kontroll og overvåkning av prosessene. I prosjektet har det blitt etablert eksperimentelle og analytiske protokoller for enzymatisk hyd...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable utilization of forest resources in Norway

Prosjektets primære mål var å levere kunnskap om muligheter for en bærekraftig økning i bruken av norske skogressurser. Det retningsgivende perspektivet har vært næringens fokus på konkurranse-dyktighet samtidig med full oppnåelse av miljømål for å sikre sertifisering av produktene. Kjernen i for...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nye veier mot forbedring av flatskurvresistens i norske poteter

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle og implementere nye molekylære verktøy og identifisere genetiske ressurser, for å effektivisere potetforedlingsarbeidet i forhold til utviklingen av nye sykdomsrobuste potetsorter. For å oppnå dette målet, har vi de siste fire årene fokusert på (i) uta...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Food for Health - Bioactive Lipids

Lipider (fett og oljer) er viktige for matens smak, tekstur, ernæringsverdi og helse. Hovedmål for dette programmet er å bidra til økt kunnskap om lipider i landbruksbaserte råvarer og produkter som industrien kan benytte i utvikling av gode og helsefremmende produkter. Sammensetning av utvalgte ...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Identifisering av mutanter med endret laktosemetabolisme for reduksjon av sukkerinnhold i yoghurt.

Det er utført forsøk for å etablere et screeningsystem for økt laktaseaktivitet. Resultatene viste at metoden er meget effektiv for å screene mutanter. TINE har valgt å søke patent på utviklet screeningmetoden. Det ble deretter utviklet dyrkningsbetingel ser der laktose er i overskudd, slik at s...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Rogaland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Contagious mastitis - a reoccurring threat to Norwegian dairy production

Rundt 2010 viste det seg at Straptococcus agalactiae var på fremmarsj etter å ha vært nesten borte fra melkeproduksjon i mer enn 20 år. Vinteren 2013 ble tankmjølk fra alle mjølkeprodusenter undersøkt ved hjelp av PCR teknikk. Resultatene viste at 1 % av prøvene var positive, og at S. agalactiae ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Transgenerational actions of fish feed and the effect on epigenetic regulation of gene transcription

Tilgjengeligheten av marine fôrråvarer til bruk i oppdrettsnæringen er avtagende pga økt fôrproduksjon. I dag blir opp til 90% av de marine fôringrediensene erstattet av plantebaserte råvarer. Dette kan ha negative konsekvenser for vekst og kvalitet hos fisken hvis endringer i næringsstoff sammen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Sustainable production of traditional and novel cured dried meat products - DryMeat

DryMeat was investigating how traditional and novel Norwegian dry-cured products can be produced with increased quality while obtaining sustainability and high energy efficiency. The project was a Competence Building Project for Industry, funded by the Norwegian Research Council, Nortura SA, Alfs...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Drainage impact on ley productivity, soil physical properties, gas emission and profitability in forage production in Western Norway.

På mineraljord i Askvoll er effekten av grøfting på grovfôrproduksjon testa. Tre grøfteintensitetar (ugrøfta, 12 m og 6 m grøfteavstand), to ulike driftssystem (to og tre gongers hausting inkl. jordpakking), og to gjødslingsnivå (19 og 29 kg N) inngjekk. Grøfteavrenning, grunnvasstand, jordtemper...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Friske epletre som grunnlag for auka norsk fruktproduksjon

I gjennom kartlegging av sjukdomar i eplefelt i Nordfjord, Sogn, Hardanger, Ryfylke, Telemark og Lier var det funne fleire ulike sjukdomar, men frukttrekreft (årsaka av Neonectria ditissima) dominerte. Omfanget av frukttrekreft i dei ulike felta i kvart område og mellom områda varierte mykje. Dei...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norsk malt, humle og urter - smaken av norsk øl

Dyrkingsforsøkene i bygg viser at det er klare forskjeller mellom sorter både når det gjelder avlingsnivå og kornkvalitetsegenskaper. Det var ikke forventet at de gamle sortene skulle klare å konkurrere med avlingsnivået til de moderne sortene, men særlig Arve og Olsok utmerker seg med avling på ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rett vatning og gjødsling hjå søtkirsebær dyrka under tunneldekke

All kommersiell produksjon av søtkirsebær i Noreg vert dyrka under plasttak for å unngå sprekking av fruktene og oppnå høg kvalitet. Fruktene av søtkirsebær sprekk når dei vert utsette for regn. Sjølv om fruktene er under tak i den aktuelle perioden og er turre, sprekk dei likevel under ugunstige...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av nytt driftssystem i mellomvanskelig terreng - bardunfri taubane

Et aktivt og lønnsomt skogbruk og konkurransedyktig skogindustri er viktig for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet. Det er et uttalt politisk ønske om å legge til rette for økt bærekraftig avvirkning (Landbruksmeldinga 201 2). Mye av denne avvirkningsøkningen vil ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Innlandet

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ethnologia Europaea

se bilaga

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Biodiversity dynamics and tipping points in our future freshwater ecosystems

Den norske andelen av prosjektet har vært beskjeden, 666 000 totalt fordelt primært på 2013 og 2014. For dette beløpet er to personer lønnet i forskerstilling for å samle og analysere relevante data. Vi har fokusert innsatsen på 2 hovedtema relatert til diversitet av dyreplankton i innsjøer, side...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

New, effective polyethylene production process

Polyethylene copolymerisations in single reactor by using Ziegler-Natta catalyst have been done. Novel "Dense Gas" reactor conditions have been evaluated as a suspension medium and compared to existing slurry, supercritical and gas phase polymerisations. 1-Octene has been used as a comonomer to b...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lignosulfonate for use in concrete with reduced clinker factor and in geopolymer concrete

Et av hovedmålene med prosjektet "Lignosulfonate for Future Concrete" er generell utvikling og forbedring av egenskapene til lignosulfonat som tilsetningsstoff i betong. Lignosulfonat gir typisk uforholdsmessig lange avbindingstider når det blir brukt i større mengder som tilsetningsstoff i beton...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Preparation technology and application of polymer monolithic columns for nanoscale peptide separations

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Rogaland

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Studiereise. Klassisk sang - Hochschule für Musik und Theater München v/prof. Andreas Schmidt.

Jeg søker med dette om stipend for å kunne reise en til München i Tyskland for å utvikle meg som klassisk sanger. Her vil jeg studere hos operasanger og professor Andreas Schmidt. For utfyllende tekst, henviser jeg til vedlagte prosjektbeskrivelse.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke