0 antall prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

2011 Norway attacks: Predictors of long-term physical and mental health in victims of the Utøya Island massacre.

Hovedmålsettingen med denne studien var å kartlegge psykiske og kroppslige plager hos rammede av terrorangrepet 22.7 og og deres foreldre. En bedre forståelse av hvordan psykologiske og somatiske reaksjoner og plager kan utvikles over tid, samt hvilke forhold som bidrar til å forverre eller mest...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Making user participation work - from policy to practice.

Prosjektets overordnede målsetting med prosjektet er å se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper: Eldre, funksjonshemmede og perso...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

2011 Norway attacks:Longitudinal patterns and predictors of health care utilization among survivors of the Utøya massacre and their parents.

Studien Hensikten med studien er å kartlegge hvordan det går med de som ble utsatt for terroren på Utøya 22. juli 2011 og deres foreldre, hvilke helse- og omsorgstjenester de har fått og deres erfaringer med helsetjenestene. Dette vil gi kunnskap om forløp og risikofaktorer som er nødvendig for ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression

TIM-studien har effektevaluert et ny lavterskel tiltak kalt Mestrende barn blant skolebarn i alderen mellom 8 og 12 år. Studien ble gjennomført med en randomisert kontrollert studiedesign i 36 skoler med 266 barn, mens 428 barn har besvart etterundersøkelsen og deltatt i kontrollskoler (totalt 36...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cardiovascular risk trajectories in women with history of pregnancy complications

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi), høyt blodtrykk i svangerskapet (svangerskapshypertensjon), for tidlig fødsel og lav fødselsvekt er vanlige svangerskapskomplikasjoner som hver rammer omtrent 3-12 % av svangerskap. Kvinner som har hatt disse komplikasjonene, har høyere risiko for å få kardio...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - CarerSupport. Integrated Platform for Informal Carers' Training, Tele-consulting and Collaboration

Nye, innovative verktøy og effektive tjenester kan hjelpe og gi støtte til pårørendes betydelige ansvar i omsorg for personer med Alzheimer sykdom/kognitiv svikt, som er blitt avhengige av praktisk hjelp til å opprettholde liv og helse. CarerSupport er en internett-basert plattform med skreddersy...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verification of Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME)

Fast fase ekstraksjon blir mye benyttet i prøveopparbeidings markedet. Det som gjør fast fase ekstraksjon så populært er: Lav pris, høye ekstraksjonsutbytter, enkel protokoll og høy nøyaktighet. Parallell Kunstig Væskemembran Ekstraksjon er en ny teknikk utviklet ved Farmasøytisk Institutt, Univ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Uni Research AS - Tildeling av midler fra KD

...

Tildelt: kr 26,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Re-directing the gaze: an international quest for promising practices in long-term residential care.

Mange av våre mest sårbare eldre mottar omsorg, pleie og behandling i sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, både i Norge og i mange andre land i Europa og Nord-Amerika. Til tross for målsettingen både i Norge og andre OECD land om å realisere det «best e effektive omsorgsnivå» (BEON-prinsippet...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Innlandet

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI3 og ka då ittepå? VRI Rogaland - en prosjektbeskrivelse

VRI Rogaland har i perioden 2014-2016 hatt to innsatsområder: Verdikjede mat og Teknologi med framtid. Rogaland er en stor aktør i norsk sammenheng på produksjon og foredling av mat, og vi ønsker oppmerksomhet på alle ledd i verdikjeden. Primærleddet er like viktig som sluttproduktet. Vi er avhe...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Promoting health in Healthy living centres - does it work, how does it work and why?

Inklusjonen i voksenstudien er avsluttet og 118 kvinner og menn er rekruttert. Et stort flertall av studiedeltagerne ønsker hjelp med bedring av fysisk aktivitet og kosthold, og ønsker hjelp med overvektsproblem. Det er også tydelig at den inkluderte populasjonen angir sin selvvurderte helse bety...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Menopause and respiratory health: The role of sex hormones, life-style factors and hormone therapy

Vår kunnskap om lungehelsen hos kvinner i forhold til overgangsalder (menopause) har vært svært begrenset. Dette skyldes manglende kunnskap om kjønnsforskjeller i lungehelsen, tidligere manglende interesse vedrørende kvinners lungehelse i forhold til hormonelle og reproduktive faktorer, og mangel...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

Det er en dokumentert sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykiske vansker. Kunnskap om hva som påvirker utviklingen av dette over tid er imidlertid begrenset. I prosjektet har vi benyttei data fra ulike tidspunkt i Barn i Bergen studien, som nå er koblet til registerdata. Med dette datagr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving valuation methods for the 15D instrument to estimate a value algorithm for use in Norwegian healthcare priority settings

Det overordnede målet til dette prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap som kan brukes for å prioritere tiltak i helsesektoren. Hvordan kan myndigheter bestemme at en ny medisin skal være på blå resept eller at en ny kirurgisk metode skal innføres? Hvorfor burde vi prioritere nettopp disse tilt...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ESS R7 Health Module: Equality in the Access to Health Care

Dette prosjektet undersøkte hvorvidt og i hvilken grad tilgangen til helsetjenester er lik for alle i Norge og resten av Europa. Lik tilgang til helsetjenester uavhengig av sosial bakgrunn (og justert for behov) er et gjeldende prinsipp i europeiske velferdsstater og kan være nøkkelen til å forst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ConDiPa - Consumer perspectives, differentiation and diet and physical activity choices

"Forbrukerperspektiv, differensiering og valg av kosthold og fysisk aktivitet" (ConDiPa), et konsortium bestående av forskere fra SIFO, NIH og HiOA, har deltatt i "Determinants of Diet and Physical Activity" Knowledge Hub (DEDIPAC KH), et tverrvitenskapelig europeisk forskernettverk med over 300 ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Prioritizing Health Care Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives

Prioriteringer i helsetjenesten representerer ulike utfordringer. I dette prosjektet har vi foretatt empiriske og normative analyser av hvordan prioritering i helsetjenesten henholdsvis påvirkes av, og bør formes av, rettslige, politiske, økonomiske, administrative og faglige virkemidler. Pros...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

GLOBVAC International networking event and proposal initiating workshop.

The problem of providing vaccines on a global scale at the right moment, at the right place to the people who need it is a major and challenging logistical operation. Budgets are limited, and other challenges exist, such as political and social barriers, to reach the targeted population groups. ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ID-PAD - Investigating Determinants in Physical Activity and Diet

Det overordnede målet med DEDIPAC var å bygge en kunnskapsbase for fremtidig overvåking, forskning og omsetting av forskning til politikk og praksis med hensyn til faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting. Arbeidet var delt i tre tematiske områder (TA) med sju arbeidsgrup...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Science communication: Actions and reactions on the 2009 swine flu outbreak

Vitenskapsformidling: Holdninger og handlinger i forbindelse med svineinfluensa-utbruddet i 2009 Prosjektet har studert kommunikasjonsprosessen rundt fagkunnskap om svineinfluensaepidemien i 2009-2010 og de tilhørende massevaksinasjonstiltakene. Vi har utforsket helsemyndighetenes kommunikasjo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study.

Det overordnede målet med prosjektet var å utvikle, gjennomføre og evaluere en teori- og kunnskapsbasert intervensjon for å fremme sunne spisevaner blant 3-5 åringer gjennom å endre miljøet i barnehagen og hjemme i en gruppe-randomisert kontrollert undersøkelse. Etter at resultatene er publisert ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Partner Searches at ICT 2013 event in Vilinius, for Oslo Medtech member companies establishing EU collaboration projects in Horizon 2020

Human health is changing and today's technology provides greater opportunity for insight and understanding about the conditions and changes in health using on body sensors or in the environemt ( quantified self ) . This means that subjective feelings of h ealth and wellness functionality can be t...

Tildelt: kr 14 415

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

"Snakk med oss. Profesjonsutøvelse og barns deltakelse"

Den overordnede problemstillingen i forskningsprosjektet har vært: Hvordan kan profesjonell praksis med barn formes slik at den styrker barnets muligheter til å være en aktiv deltaker i sitt hverdagsliv? Med utgangspunkt i ulike profesjoner innen habilite ring og barnevern, har vi utforsket og ut...

Tildelt: kr 71 759

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Young Onset Dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole family

Prosjektet består av en kvalitativ (Aud Johannessen, Postdoc) og en kvantitativ del (Lara Hvidsten, PhD). Mål 1) Å beskrive, utvikle og evaluere modeller for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i oppfølging av personer med demens og deres familier. 2) Kost-effekt-analyser ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort

Er det en sammenheng mellom nivå av veitrafikkstøy på natt og lengde og kvalitet på barns søvn? Og mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og barns hukommelse, oppmerksomhet og risiko for overvekt? Dette er spørsmål som det er forsket lite på til nå, og som er de sentrale spørsmålene i denne st...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances

Immunsystemet utvikles i stor grad i fosterlivet. Dette gjør fosteret spesielt sårbart for eksponering for miljøkjemikalier. Endringer i immunsystemet på grunn av eksponering for immuntoksiske stoffer kan resultere i varige endringer i barnet immunforsvar og til utvikling av kroniske immunrelater...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Young scientist grant for Katerini T. Storeng: Advocacy and policy change for health equity in low-income countries

GLOBVACs Unge Forskere-stipend har støttet karriereutviklingen til Katerini T. Storeng. Storeng er medisinsk antropolog med PhD fra London School of Hygiene & Tropical Medicine i Storbritannia, med interesse for global helsepolitikk og praksis. Stipendet støttet hennes deltakelse i forskjellige i...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Psychosocial adjustment, work environment, and sick-leave/work participation after the Oslo terrorist attack July 22nd, 2011

Alvorlige hendelser som katastrofer, ulykker eller terror på arbeidsplassen kan kaste nytt lys over hvordan ansatte reagerer på stress innenfor rammen av sitt arbeidsmiljø. Dette prosjektet har tatt utgangspunkt i terrorangrepet på Regjeringskvartalet 22. juli, 2011. Vi har studert ettervirkninge...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

KNOWLEDGE SHARING - Utilising the results of the Chronic Disease Management of depressed elderly persons project

This application refers to results of the research group working on the ongoing project: Chronic disease management-implementation and coordination of health care systems for depressed elderly persons' project funded by The Norwegian Research Council in 2 010 (No. 204238/V50, 2011-2014). We apply...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment (PAGE)

PAGE betyr «Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment». Målet er ny kunnskap om miljømessige risikofaktorer for type 1-diabetes og cøliaki, som i fremtiden kan brukes til forebyggende tiltak. Type 1-diabetes og cøliaki er blant de van...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo