0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Virtual Surgery in the Upper Airways – New Solutions to Obstructive Sleep Apnea Treatment

Søvnapne oppstår når de myke delene i de øvre luftveiene vibrerer så mye at luftveien klapper sammen når man sover. Obstruktiv søvnapne (OSA), rammer opptil 20% prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet ved kraftig snorking, hyppige pustestopp, gisping etter pusten og gjentatte oppvåkning...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Data-driven Algorithms for Physical Simulations

Å lære av eksempler er sentralt i naturvitenskap og ingeniørfag. Metoder som gjør dette har vist seg svært nyttige det siste tiåret, takket være tilgjengeligheten av mer data, raskere datamaskiner og bedre algoritmer. Innvirkningen sees i mange områder, inkludert språkprosessering, nevrovitenskap...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The Blue Potential on Svalbard: A New Hub for Arctic Fisheries? (SVALFISH)

2019 ble søknaden for SVALFISH prosjektet sendt til Forskningsrådet. Prosjektet startet i januar 2020 og ble avsluttet fjerde kvartal 2023. Utgangspunktet for prosjektet var at det er stadig mer fokus på potensialet for "blå økonomi" i Arktis, det vil si bærekraftig bruk av havets ressurser for å...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BEtablocker Treatment After Acute Myocardial Infarction in Patients Without Reduced Left Ventricular Ejection Fraction (BETAMI)

Akutt hjerteinfarkt er en ledende årsak til sykdom og død i Norge og resten av verden. BETAMI er en stor studie som undersøker nytten av å bruke legemidlet betablokker etter gjennomgått hjerteinfarkt. Betablokker er en gammel medisin som har vært gitt for å beskytte mot nye hjerte- og kar hendels...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate adjusted design values for extreme precipitation and flooding

Flommen som traff Tyskland i sommer er den største flommen i Vest-Europa siden 1985. Vannet ga store skader på infrastruktur, tap av liv og den skapte utfordringer for beredskap og næringsliv. Samfunnet kan tjene på å være godt nok forberedt på været, også de ekstreme hendelsene, vi har i dag og ...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Novel roles of GCN2 with relevance to cancer and other major diseases

Kreftceller lever i et fiendtlig mikromiljø hvor de er utsatt for mange typer stress, blant annet lav tilgang på næringsstoffer og oksygen. Alle cellene i kroppen har utviklet diverse mekanismer for å takle dette, men siden kreftcellene allerede lever i et såpass fiendtlig miljø, er de mer avheng...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Prediction of antipsychotic drug response; a personalised medicine approach in schizophrenia

Psykiske lidelser utgjør en stor belastning for dem som rammes, i tillegg til store kostnader for helsevesenet, både her hjemme og i Europa. Dagens behandlingsalternativer virker ikke for alle, og mange sliter med bivirkninger. Vi vil bruke biomarkør profiler til å optimalisere bruken av eksis...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Natural and societal consequences of climate-forced changes of Jostedalsbreen Ice Cap

JOSTICE-prosjektet kom for alvor i gang i 2021. Vårens feltarbeid på Jostedalsbreen ble utført i perioden 11.-24. april. På grunn av covid-restriksjonene ble mannskapet delt i tre kohorter, hvor to opererte på skift på den sentrale og sydlige delen av breen, mens en kohort opererte i nord. Der bl...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Environmental DNA (eDNA) mapping and monitoring of marine fjord resources and biodiversity.

Økende press fra menneskeskapt aktiviteter i fjordene, inkludert havbruk, krever økt forvaltningsinnsats for å sikre bærekraftig bruk av marine ressurser. Et eksempel er økosystembasert helhetlig forvaltning. For dette formålet er det viktig å kartlegge og overvåke marine ressurser på riktig måte...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests

Mens klimaendringene antas å medføre økt produktivitet for gran i det meste av landet, vil et endret klima også kunne gjøre skogen mere utsatt for biotiske og abiotiske skader. Av stor betydning i så måte er risikoen for stormfelling og snøbrekk etter våtsnø-episoder, som kan medføre store økonom...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Backfire: Norske militærflyulykker under den kalde krigen

På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt - hvilket mange av dem også gjorde. ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drug Death Related Bereavement and Recovery (END-project)

Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recovery-perspektiv (END) er et stort nasjonalt forskningsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Norge. Bakgrunnen for prosjektet er den høye forekomsten av overdoser og andre narkotikarelaterte dødsfall i Norge, Europa og resten av verden. I Norge b...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines skal bidra til å utarbeide et etisk rammeverk for utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene – militært personell gjennom hele kommandostrukturen – som i kampsituasjoner interagerer med militærtek...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Hvilken rolle spiller det sivile samfunn i å hjelpe sårbare grupper i dagens Murmansk? Hvordan påvirkes sivilt samarbeid og samhandling over grensen av politiske endringer i Russland, og av endrede diplomatiske og sikkerhetspolitiske forhold mellom Norge og Russland? Forskere fra NORCE i Nord-No...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Neuronal self-defence: Identification of mechanisms that protect dopaminergic neuronal health during aging

Aldringsprosessen er den største risikofaktoren for et bredt spekter av alvorlige og utbredte sykdommer. Dette går utover både individets livskvalitet og samfunnsøkonomien. Forståelsen av grunnleggende mekanismer for aldring på cellenivå er avgjørende for å danne kunnskap om hvorfor vi blir mer u...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A fair chance? How geography shapes life opportunities

Hvilke muligheter man har til å bevege seg oppover den sosioøkonomiske stigen, i løpet av ens egen levetid og på tvers av generasjoner, er viktig for kunne bekjempe fattigdom og redusere ulikhet. Dette perspektivet representerer utgangspunktet for prosjektet. Vi spør også: «Hvordan former den geo...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North

"Arctic Silk Road" -prosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer over tid og rom. "Silkeveien" i Arktis refererer til et infrastrukturnettverk som skal lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjørute og smeltende hav...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and microplastics: Do they impact fish health and welfare?

Prosjektet har etablert metoder for å isolere og kultivere celler fra hud og hornhinne fra laks. Vi klarer å holde cellene i kultur om lag en uke. Vi har utført eksponeringsstudier med bruke av nano- og mikropartikler fra polystyren, silika, grafen, samt gull - for å studere opptak av partiklene....

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temporary protection as a durable solution? The "return turn" in asylum policies in Europe

I Europa i dag leder begrepet "midlertidig beskyttelse" tankene om den kollektive, tidsbegrensede beskyttelsen som gis til flyktninger fra Ukraina. Midlertidig beskyttelse beskriver imidlertid også de stadig mer tidsbegrensede og usikre asylvilkårene for alle flyktninger, spesielt etter høye anko...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Severity and priority setting in health care

Prioriteringer innen helsevesenet er uunngåelige og har vidtrekkende, endog fatale, konsekvenser for pasienter og pårørende. I Norge hersker det en utstrakt, men skjør, enighet om at det er de mest alvorlig syke som skal prioriteres høyest. Alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium har vært en...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens

DEMOCIT er tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen (LUI) og velferdsforskningsinstituttet NOVA, begge OsloMet, og ulike aktører i og tilknyttet grunnskolen. DEMOCIT svarer på kunnskapsbehov som har vist seg i praksisfeltet, forskning generelt og i International Citizenshi...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Applications of reduction techniques and computations in representation theory

Lineære strukturer er av fundamental betydning i alle grener av matematikken og i mange anvendelser. Studiet av slike strukturer, lineær algebra, er en av hjørnesteinene i moderne matematikk og handler om studiet av vektorrom og lineære avbildninger. Strukturer som forekommer både i den matema...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Intergenerational Mobility and Labor Market Inclusion

Hovedmålene for dette prosjektet er å bidra til økt kunnskap om faktorer som er av betydning for intergenerasjonell mobilitet, å karakterisere de siste tiårenes endringer i mobilitetsmønstre, og eventuelt å identifisere mekanismene bak slike endringer. Spesielt vil vi ha fokus på institusjonelle ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare

I Norge beholder innsatte i fengsel alle rettigheter til ulike velferdstjenester mens de sitter inne, også retten til gratis helsetjenester. Samtidig viser forskning at en rekke fysiske og psykiske helseproblemer er mer vanlige blant innsatte enn i resten av befolkningen. Forskning tyder også på ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women in Transition: Female Employment and Political Empowerment during the Ethiopian Reform Process

Eit grunnleggjande spørsmål i likestillingsdebatten er korleis ein kan styrke kvinners evne og høve til å ta strategiske val, val som kan endre kvinners liv på ein fundamental måte, det som på engelsk vert kalla empowerment. I dette forskingsprosjektet skal vi sjå på to viktige sider ved kvinner...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home, med den norske tittelen «Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp» ved Universitetet i Stavanger skal utvikle ny kunnskap om digital hjemmeoppfølging, og hvordan det kan påvirke mestringstro for egenomsorg, behandlingsbyrde, livskvalitet og reinnleggelser blant p...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cost-effective fire resisting composite materials

CostFRM prosjektet vil bidra til å redusere maritime energiforbruk og utslipp ved å legge til rette for mer bruk av fiberforsterket kompositt i skipsbygging. Komposittmaterialer har svært høy styrke til vekt forhold sammenlignet med stål. Til tross for dette er ikke anvendelsen på skip spesielt h...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

KomVent-Innovative løsninger for fremtidens ventiler

Prosjekteier ISIFLO utvikler og produserer koblingsprodukter i messing og plastkompositt for distribusjon av drikkevann og gass til husholdninger. ISIFLO har lenge ønsket å utvide produktspekteret sitt til ikke bare å være koblinger, men også ulike former for ventiler og kraner. Slike produkter v...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Recomposing the Islamic field in the Arab Gulf (STATEISLAM): State power and religious autonomy

The aim of the scientific project is to analyse how Gulf countries implement new religious policies, at times in the name of preventing violent extremism (PVE). The potential contribution of official Islamic institutions and faith-based organisations in the prevention of violent extremism is ofte...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo