0 antall prosjekter

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Politikkens retrett? Velferdspolitiske utfordringer

...Skiftet i vår selvforståelse fra medborger til...vært påpekt som et sentralt trekk ved samfunnsutviklingen. Tre utfordringer knyttet til dette...drøftes. For det første diskuteres det om bruk av rettslige styringsmidler innebærer en...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Den nevro-sentrale synchondrosens anatomi og rolle i wobbler syndrom H-20-47-553

...hester kan utvikle cervikal vertebral stenotisk myelopati og...som «wobbler syndrom» og forbundet med tap av avlsverdi, nedsatt atletisk potensial og...vertebrale fasettledd, men det er ikke kjent hvordan dette henger sammen forsnevringen av...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Nettverk for folkeforskning på skolehage og urbant landbruk ved Vitenparken Campus Ås

...har en lang tradisjon i utdanningssystemet i Norge,...man på tidlig 1900-tall fokuserte på at skolehagen bidro til matauk, dannelse og bygget en...skolehagen er en autentisk læringsarena som omfavner alle de tverrfaglige temaene som ligger i...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Helse og omsorg - for den aldrende befolkning Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden

...regioner har helse og omsorg/ teknologi og tjenester...felles utlysing i 2010: Samfunnets behov innenfor aldring og demens. Utlysningens tematiske...innenfor kunnskapsoverføring og implementering av ny kunnskap og teknologi innen omsorgssektoren,...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestfold

KULTUREN-Program for kulturforskning

Kunnskap, mening og økonomisk orden: En historisk-antropologisk studie av produksjon, konsum og finans i Norge 1953-2004

...er en tverrfaglig, historisk-antropologisk studie av...økonomi som kultur eller meningssystem. Det tar for seg endringer i den norske etterkrigstidens...det legges særlig vekt på endringer i kunnskapsformer og på at kun nskap har en performativ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Beslutningsstøtte for tonnasje-allokering og planlegging

...forprosjektet skal legge grunnlaget for et...hvor man ønsker å utvikle innovative løsninger for å kunne ta hensyn til disse aspektene (og...slik at man i langt større grad enn i dag kan utnytte po tensialet som ligger i...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold

INT-BILAT-BILAT-ordningen

KINA - bilateralt samarbeid for å identifisere prosjekter innenfor IKT-feltene programvare, sensorer, kommunikasjon og jernbanesystemer

...Kina er et av de prioriterte samarbeidsland SINTEF...Europa. SINTEF IKT har flere ganger vurdert hvordan vi best skal komme i inngrep mot Kina og...for forskningssamarbeid i Beijing i 2002 uten at dette ga kontakter som ble vurdert som...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smarter2Fires

...Utviklingen innenfor energieffektive bygg går i et...og teknologier gjør at brann- og redningstjenesten må tilpasse sitt forebyggende arbeid og...og i energilager som batterier. Erfaringer fra forskning og brannhendelser vært grunnlag for å...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 13. norske medieforskerkonferansen, Lillehammer 2008

...Den nasjonale medieforskerkonferansen 2008 vil...til hverandre. Den ene dagen vil produksjon av medieinnhold og de utfordringer som her...teknologi, politikk og publikum stå i fokus. Den andre dagen vil temaet være medie-etikk. Vi...

Tildelt: kr 5 169

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers 2016 & 2017

...Konferansen har 46 nasjonale og internasjonale partnere,...besøkte 1 500 delegater fra 34 land konferansen, dersom trenden fra tidligere år blir fulgt,...2016 og 2017. Arctic Frontiers er et viktig arena for å showcase norsk forskning og for å lage...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effekten av alger og algetoksiner for fiskehelse og mattrygghet

...Marine alger er antatt å være årsaken til helse...er det i Norge ikke lenger fiskeoppdrett på store deler av Sørlandet nettopp pga toksiske...ikke noe om hva ikke-dødelig akkumulerin g av toksiner fra alger i fisk og fiskefôr kan ha å...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

...grunngir behovet for en målrettet, strategisk forskning...mot fattigdom og sosial eksklusjon står overfor. Ved egen satsing og midler fra...i bruk og bidra til forskerutdanning ved Høgskolen og samarbeidende universiteter. Innen...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SEMES - Smart Emergency Medical Services for Cerebral Stroke

...ønsker å bedre beslutningsstøtten for de akuttmedisinske tjenestene for...ved hjelp av smart teknologi. Dette skal sikre den enkelte pasient riktig og rask behandling og et...Forprosjektet skal gjennom kartlegging av utfordringer, eksisterende løsninger og...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Kostnadseffektive lavenergiboliger

...fase omhandler markedsvurderinger og informasjon. Det skal anslås hvilke...akseptabelt og hvilke boligkvalit eter fremtidens beboere vil etterspørre. Starte en...boligbyggelag, kommuner, trendforskere, arkitekter o g større utbyggere. Det...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering

...Stadig flere private og offentlige tjenester blir...billettautomater, netthandel og utfylling av selvangivelse. Slike systemer forutsetter...man gjennom en init iell registreringsprosess. Forprosjektet det søkes om midler til tar...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet

...fokuserer på relasjoner mellom matematikk og kultur. Etnomatematikk er et nytt og...matematikk. Diskret matematikk er informatikkens matematikkspråk. Undervisn ingen designes av...samiske matematikklærere, duodjarer og en stipendiat. Funn fra prosjektleders...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategisk markedsanalyse. Metodeutvikling for en mer kostnadseffektiv bruk av data og metoder .....Videreføres elektronisk prosjekt 171388.

...Utvikling av en effektiv transportpolitikk i by...tiltak som har best effekt i forhold til de må1ene en har satt seg, og ikke minst hvordan ulike...analysene er klart virkemiddelorientert. TØI foreslår å opprette et strategisk ins...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

...på vei stoppet poliklinisk oppfølging av pasienter opp...av korona-viruset. Viktig behandling for tusenvis av pasienter ble skjøvet på fordi det...«Over natten» gikk en rekke polikliniske avdelinger over til å benytte videokonsultasjon...bruk av digitale løsninger gjør det enklere for...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Flomrespons - Tidligere og mer presis varsling av flom

...Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal skal gjennom dette...utvikle et verktøy som gir en enkel varsling av flom på et tidligere tidspunkt og på mer lokalt...Med et varmere og fuktigere klima og mer uforutsigbart ekstremvær, er flom en økende og...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

EVASAM-Evaluering av samhandl.reform

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør

...prosjektet tar for seg ett av Samhandlingsreformens to...som helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. Parallelt med arbeidet med å overta...delfinansiere sykehusinnleggelser, s kal kommunene også fremme helse og forebygge...prosjektet tar for seg ett av Samhandlingsreformens to...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Den menneskelige faktor i digital sikkerhet.

...Sikkerhetsloven med forskrifter beskriver og...Nasjonal sikkerhetsmyndiget (NSM) har fortolkningsansvar og instruksjonsmyndighet for...og fagmyndighet for personellsikkerhet innen rammene av sikkerhetsloven. Det innebærer blant...er en studie av den menneskelige faktoren i digital...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RENVANN - Gravefri renovering av vannledninger ved bruk av strømper

...vannsektor står ovenfor en stor utfordring de kommende...som forsyner Norge med drikkevann. Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen...Spørsmål som må besvares er hvor mye som skal fornyes, hvilke ledninger man skal fornye, og...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Europeisk privatrett - kompetanseoppbygging og rekruttering med utgangspunkt i deltaking eit europeisk network of excellence

...Forskingsrådet finansierer eit prosjekt "Leige av...ved Det juridiske fakutet, Universitetet i Bergen for 2005 og 2006. Dette prosjektet har ført..."network of excellence" som e r etablert ved avtale mellom EU-kommisjonen og eit konsortium av...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

alumination - design som estetisk praksis og kulturell verdsetting i aluminiumsindustrien

...vil undersøke hvordan aluminium ble introdusert i...hvilke materialer det erstattet og hvilke endringer dette førte med seg. Dette vil ikke bare...seg om indu¬stri- og design¬historie. Aluminiumen kan ikke bare forstås gjennom teknisk og...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULVER-Kulturell verdsetting

alumination - design som estetisk praksis og kulturell verdsetting i aluminiumsindustrien

...vil undersøke hvordan aluminium ble introdusert i...hvilke materialer det erstattet og hvilke endringer dette førte med seg. Dette vil ikke bare...seg om indu¬stri- og design¬historie. Aluminiumen kan ikke bare forstås gjennom teknisk og...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kaupang-undersøkelsen. Nye undersøkelser av Norges første by. Analyse- og publiseringsfasen 2003-2006

...I årene 2000-2002 har Kaupang-undersøkelsen, med...fra Norges forskningsråd, gjennomført utgravninger av vikingtidsbyer Kaupang i Vestfold. I...bli analysert og publisert av en intern asjonal forskergruppe. Tilblivelsen, eksistensen og...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Tildig intervensjon ved psykose.

...er gjentatte ganger vist at det går lang tid fra første...til oppstart av adekvat behandling ved schizofreni og tilsvarende psykoser. Det er også vist at...Prosjektet er et flersenterprosjekt. Ett opptaksområde (Rogaland fylke)...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Trelast med høyere styrke og stivhet -Tresterk

...skal kvantifisere effekten av å styrkesortere i ulike steg...til ferdigtørket trelast, og legge grunnlag for at sagbruk kan ta ut høyere styrkeklasser uten...i veldig kostbar teknologi. Prosjektet har to deler der en i delprosjekt 1 skal framstille...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Akershus

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tuberkulose i Nord-Norge ca. 1900 - 1960: Forebygging og erfaringer av sykdom i et komparativt perspektiv

...vil undersøke bekjempelsen av tuberkulose i...Troms og Nordland) 1900-1960, samt analysere hvordan denne kampen ble erfart av de...høyere i Nord-Norge enn i sør i første halvde l av 1900-tallet. Særlig i Finnmark var den høy også...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Transport og retensjon av forurensninger i små nedbørsfelt - effekter av hydrologiske prosesser

...er orientert mot hydrologiske prosesser og diffuse...prosesser i jord og ulike landskapselementer. Det legges særlig vekt på prosessenes...en del orientert mot modeller og planverktøy. Studiene vil omfatte prosesser i småskala homogene...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus