0 antall prosjekter

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Efficiency in psychiatric treatment - the case of treating personality disorders

We want to study efficiency in treatment of psychiatric patients by utilising measures of input and outcomes on the indvidual level. The objective is to analyse variation in efficiency between treated patients and treatment units, and second to analyse th e association between characteristics of ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Dentists and Incentive Remuneration – Effects on Service Production and Quality

The aim of the project is to study the effect of different types of contract on dentists’ service production. The study is carried out in the county of Østfold and includes almost the whole population of public dental officers in this county. In 2000 a pi lot scheme was introduced, in which publi...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Convergence or Divergence? A Cross-National Comparison of Primary Health Care in Norway, Britain and the Czech Republic.

We are said to live in the age of globalisation, in which different societies are growing more alike. This perception of contemporary society is reflected in the area of health service research. The dominant theory is as follows: Many countries are curren tly reorganizing their health services in...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Overlevelse som kvalitetsindikator for sykehus - statistiske utfordringer

Prosjektet utrede anvendeligheten av 30 dagers overlevelse som kvalitetsindikatorer i norske sykehus og er en doktorgradsstudie innen medisinsk statistikk og registerepidemiologi. Datamaterialet består av samtlige pasienter på norske somatiske sykehus i p erioden 1997-2001 med hoveddiagnose hjert...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2012

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Anorektisk helsetjeneste: En serie brukerbaserte studier av helsetjeneste karriere og behandlingstilbud til kvinner med alvorlige spise...

Formålet er å beskrive og forstå kvaliteter i helsetjenestekarriære og helsetjenestetilbud til anorexia nervosa (AN) pasienter slik de erfares fra brukernes side. Følgende tema prioriteres: 1. Helsetjenesteatferd og brukerkarriere 2. Møtet med hel setjenestene 3. Behandling ved Modum ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2013

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Etablering av kompetansemiljø for elektronisk pasientjournal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) søker å etablere et nasjonalt EPJ-kompetansesenter samlokalisert med og basert på sitt eksisterende miljø, og med en vesentlig egeninnsats. NTNU slutter seg fullt ut til målsetningene med et EPJ-senter som NFR har skissert i programstyrets an...

Tildelt: kr 24,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Mellom linjene i psykiatrien. Samarbeidsformer og kommunikasjonsbetingelser mellom første-, andre- og tredjelinjetjenesten i psykiatrien.

Oppgavene innenfor psykisk helsearbeid har i de siste årene blitt fordelt på nytt mellom første-, andre- og tredjelinjetjenesten. Antall sengeplasser på psykiatriske sykehus og sykehusavdelinger bygges ned, isteden satses det på utbygging av distriktspsyk iatriske sentre og kommunale tilbud. Både...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Informasjon og medbestemmelse i vedrørende individuell plan for skrøpelige gamle, gir bedre livskvalitet og helse, samt færre opphold....

Pasienter over 70 år opptar en stor andel av sengene i somatiske sykehus. Disse pasientene har en sammensatt helsesvikt og et krympende nettverk og er derfor svært skrøpelige. Prosjektet vil undersøke effekten av et systematisk informasjonsprogram til den ne pasientgruppen sett i forhold til oppl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Medisinske vikarer i helseinstitusjoner. Konsekvenser for arbeidsmiljø, fagfellesskap og karriereveier

Privat utleie av helsepersonell er et nytt helsepolitisk fenomen i Norge. I andre europeiske land har medisinske vikarbyråer lenge vært en integrert del av helsefeltet. En lovendring med virkning fra 2001, ga adgang til å etablere vikarbyråer. Media har g repet det nye fenomenet, og skapt et innt...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Christiania Dollhus - mellom dårekista og asylet

Prosjektet går ut på å utdype hypotesene om utskilling av gale som egen sosial kategori, og å kartlegge overgangsformer i institusjonsutviklingen. Christiania Dollhus, opprettet av Fattigcommissionen i stiftelsen Prinds Christian Augusts Minde i Storgata i Oslo er antakelig det eneste gjenværend...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Hjelp for psykiske helseproblemer - klinikk og samfunn

Hvem som søker og får hjelp for psykiske helseproblemer hos ulike instanser og på ulike nivåer er ingen entydig funksjon av type psykisk lidelse eller intensitet av plager. Prosjektets problemstillinger vil bli belyst ved at en sammenlikner en undersøkels e i et generelt befolkningsutvalg fra to ...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Forskningsleder på programmet "Helsetjenester og helseøkonomi"

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Program for helseøkonomi i Bergen (HEB)

Program for helseøkonomi i Bergen, HEB, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet er å utvikle et sterkt fagmiljø for helseøkonomisk forskning i Bergen. Informasjon om helseøkonomimiljøet HEB finnes p å: http://www.sefos.uib.no/HEB/

Tildelt: kr 58,2 mill.

Prosjektperiode: 1998-2012

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Helseøkonomisk forskningsprogram i Oslo (HERO)

HERO er et femårig program for utforsking av helseøkonomiske problemstillinger. Forskningen foregår i spenningsfeltet mellom krav om samfunnsøkonomisk effektivitet i helsesektoren og de verdier beslutningstakere i helsesektoren tradisjonelt bekjenner seg til. Informasjon om helseøkonomimiljøet H...

Tildelt: kr 57,4 mill.

Prosjektperiode: 1998-2012

Sted: Oslo