0 antall prosjekter

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Added value products from barley

The main aim of the project is to exploit the functional properties and health benefits of barley by advanced analytical techniques, and develop processing methods that retain and promote these benefits. To do this barley, the most grown Norwegian grain, and brewer’s spent grain will be degraded ...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Rosenrot - en ny økonomisk mulighet i norsk landbruk

Rosenrot (Rhodiola rosea) er i motsetning til de fleste andre plantearter som vi dyrker, en art fra arktiske vekstforhold. Det er et stort marked som etterspør kostholdsprodukt fra denne arten. De viltvoksende bestandene i verden står derfor i fare for å bli overutnyttet. Rosenrot vokser langs ky...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Farm entrepreneurship: the potential and challenges of farm-based new venturing

The Norwegian farm sector faces a number of challenges related to future adjustment. The development of rural tourism and recreation, value-added food products oar new combinations of products and services depends on entrepreneurial activity involving far mers. Research related to the challenges...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Interaction between alginate and whey proteins

Protein-polysaccharide interactions play a significant role in the structure and stability of many processed foods, and the control or manipulations of these macromolecular interactions are a key factor in the development of novel food processes and produ cts. Functional properties of food protei...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 122 Enhanced control of Potato mop-top virus in the Nordic and Baltic Sea region

Since 1980's, a disease manifested by necrotic symptoms inside potato tubers (spraing disease) has spread in an uncontrolled manner in all Nordic countries and constitutes the most severe quality problem in a commercial use of potatoes. In this project, n ovel biotechnological methods and tools w...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon

Det totale potensialet for opptak av grovfôr hos drøvtyggere blir sjelden utnytta i norske husdyrproduksjoner. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om det vil være lønnsomt å ta en større del av det i bruk ved å øke kvaliteten på grovfôret gjennom høs ting av gras og kløver på svært tidlige u...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Program for forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og genetikk.

Prosjektet setter fokus på forskning på noen av de mange faktorer som en antar vil påvirke kjøtt- og fettkvalitet på svin i de kommende år. Fordi Norge har verdens magreste gris og fordi fôrmidlene som brukes i svinefôringa er under sterk omstilling, reis es det nye forskningsspørsmål både for fô...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Genetics of boar taint

Male pigs used for pork production are normally castrated very early in life to prevent boar taint or sex taint in the meat. However, castration will be prohibited in the near future and a major challenge for the pig production industries in the next 5-10 years is to decrease the boar taint in m...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Stortinget har vedtatt å forby kastrering av hanngris i Norge fra 2009. Hovedproblemet med kjøtt fra ukastrerte hanngriser (råner) er smak og lukt som av de fleste forbrukere oppfattes som svært negativt. Derfor har kastreringsforbudet enorme konsekvenser for næringen, og medfører mange nye og s...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

SEAFOODplus - Health promoting, safe seafood of high eating quality in a consumer driven fork-to-farm concept (IP)

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Effekter av klimaendring på overvintringen av flerårige fôrvekster og høsthvete, og på plantesjukdommer og ugrasvekst og kontroll av disse,

Klimaendringsscenariene for Norge varsler et mer variabelt vinterklima med hyppige variasjoner mellom frost og mildvær, mer nedbør som regn, mer isdekke, mer vass-sjuk jord og mindre snødekke. Spørsmålet hvordan disse endringene vil påvirke overvintringen av fôrgras og høsthvete, plantesjukdomme...

Tildelt: kr 20,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molekylærbiologiske studier av gram-positive bakterier: Funksjonell genomikk og anvendelse.

The overall goal of this project is to conduct fundamental research on lactic acid bacteria (LAB) and propionibacteria (PAB) and to exploit this research for the benefit of the food, medicinal and agricultural industry. To achieve this we will address the following four research themes, (1) meta...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ecosystem Finnmark: Determinants of changes in structure and function of an Alpine/low Arctic tundra ecosystem

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of new antimicrobial agents: Structure-Function Analysis and Construction of Antimicrobial Peptides

Antimicrobial peptides are produced by nearly all organisms - from bacteria to humans. These peptides may be developed into useful antimicrobial drugs and additives in food and animal feed. However, lack of insight into peptide-cell interactions and struc tural features (on peptides and target ce...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norsk fôrkorn

Hovedmålsettingen med dette 5-årige forsknings- og utviklingsprogrammet er å bedre matvaresikkerheten ved å øke andelen av egenproduserte kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr og redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. Denne målsettingen kan oppnås ved: 1. <.ze...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre